Pensioen Jurisprudentie

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Pensioen Jurisprudentie
Datum 25-01-2011
Aflevering 1
RubriekPensioenwet
TitelGerechtshof Amsterdam, 19-10-2010, 200.031.532/01
CiteertitelPJ 2011/1
SamenvattingWijziging premie-inhouding bij werknemers niet aanvaardbaar. Geen wijzigingsbeding.
Pagina1-6
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPensioenwet
TitelRechtbank Rotterdam, 16-03-2010, 1036566
CiteertitelPJ 2011/2
SamenvattingGewekte verwachtingen; pensioenoverzicht.
Samenvatting (Bron)Pensioenzaak. Eiser heeft altijd tijdig de juiste persoonlijke informatie doorgegeven aan de pensioenmaatschappij. Eiser mocht daarom afgaan op de juistheid van de gedurende 8 jaar nadien jaarlijks verstrekte (nabestaanden)pensioenoverzichten, ook al stond daar vanaf enig moment (UPO) op vermeld dat aan dat pensioenoverzicht geen rechten konden worden ontleend. Gedaagde is daarom gehouden aan eiser een recht op nabestaandenpensioen toe te kennen conform deze overzichten. Dit vonnis betreft een tussenvonnis. Op 3 september 2010 is in deze zaak een (eveneens gepubliceerd) eindvonnis gewezen.
AnnotatorS.H. Kuiper
Pagina6-11
UitspraakECLI:NL:RBROT:2010:BO6465
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPensioenwet
TitelRechtbank Maastricht, 21-07-2010, 383956 CV EXPL 10-5977
CiteertitelPJ 2011/3
SamenvattingGewekte verwachtingen; pensioenoverzicht.
AnnotatorS.H. Kuiper
Pagina11-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPensioenwet
TitelRechtbank Dordrecht, 05-08-2010, 256757 CV EXPL 10-4576
CiteertitelPJ 2011/4
SamenvattingGewekte verwachtingen; pensioenoverzicht.
Samenvatting (Bron)Kan werknemer jegens zijn werkgeefster rechten ontlenen aan een door Aegon toegezonden onjuiste pensioenopgave? Via werkgeefster en de Stichting Molenaars Pensioenfonds heeft werknemer een excedentpensioenverzekering bij Aegon. Werknemer vordert van zijn werkgeefster betaling van zijn volledige excedentpensioen zoals is weergegeven op een pensioenopgave van Aegon met afgiftenummer 6. Geoordeeld wordt dat zonder nadere toelichting die evenwel ontbreekt niet kan worden ingezien dat werknemer aan een door een dergelijke derde overgelegd, onjuist overzicht rechten kan ontlenen jegens zijn werkgeefster. Door vergelijking van de pensioenopgaven met afgiftenummer 5 en 6 is het bovendien evident dat de pensioenopgave met afgiftenummer 6 onjuist is. Uit deze vergelijking komt immers naar voren dat het verzekerde bedrag aan ouderdomspensioen een veel grotere stijging kent dan de pensioengrondslag. Dit kan niet de bedoeling zijn (geweest) van een pensioenregeling. Ook een leek als de werknemer had dit moeten en kunnen begrijpen. Daar komt bij dat de werknemer voorafgaand aan de pensioenopgave met afgiftenummer 6 en naderhand juiste pensioenopgaven heeft ontvangen. Bij een vergelijking van deze opgaven springt het (onlogische) verschil tussen de bedragen zeker in het oog, althans dat had bij de werknemer zeker in het oog moeten springen. De vordering wordt afgewezen. De kantonrechter acht het opmerkelijk dat zowel van de zijde van werkgeefster als van de zijde van Aegon het zo lang (in ieder geval drie jaar) heeft geduurd om helderheid te verkrijgen in het verzekerde bedrag. Van een werkgever mag immers worden verwacht dat zij binnen een redelijke termijn juiste informatie aan haar werknemer verstrekt c.q. door een pensioenuitvoerder laat verstrekken over diens pensioen, zeker als daarover onduidelijkheid bij de werknemer bestaat. Gelet daarop en gelet op de aard van het geschil en de hoedanigheid van procespartijen acht de kantonrechter termen aanwezig om de proceskosten te compenseren in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.
AnnotatorS.H. Kuiper
Pagina13-16
UitspraakECLI:NL:RBDOR:2010:BN2103
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPensioenwet
TitelRechtbank Rotterdam, 03-09-2010, 1036566
CiteertitelPJ 2011/5
SamenvattingGewekte verwachtingen; pensioenoverzicht.
Samenvatting (Bron)Pensioenzaak. Eiser heeft altijd tijdig de juiste persoonlijke informatie doorgegeven aan de pensioenmaatschappij. Eiser mocht daarom afgaan op de juistheid van de gedurende 8 jaar nadien jaarlijks verstrekte (nabestaanden)pensioenoverzichten, ook al stond daar vanaf enig moment (UPO) op vermeld dat aan dat pensioenoverzicht geen rechten konden worden ontleend. Gedaagde is daarom gehouden aan eiser een recht op nabestaandenpensioen toe te kennen conform deze overzichten. In deze zaak is op 16 maart 2010 een (eveneens gepubliceerd) tussenvonnis gewezen.
AnnotatorS.H. Kuiper
Pagina16-18
UitspraakECLI:NL:RBROT:2010:BO6473
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPensioenwet
TitelRechtbank Zutphen, 08-09-2010, 105194 / HA ZA 09-1007
CiteertitelPJ 2011/6
SamenvattingHerverzekering; collectieve waardeoverdracht.
Samenvatting (Bron)Pensioenfonds. overdracht aan andere verzekeraar. Onderfinanciering in verband met wijziging overlevingstabellen. Revalidatiekorting. Datum afrekening. Garantiekarakter
Pagina18-29
UitspraakECLI:NL:RBZUT:2010:BN7225
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam, 30-11-2010, AWB 10/4713 VBC-T2, AWB 10/4718 VBC-T2 en AWB 10/4721 VBC-T2
CiteertitelPJ 2011/7
SamenvattingDNB staat verder uitstel van herstelmaatregelen, waaronder korting van pensioenaanspraken en -rechten, niet toe.
Samenvatting (Bron)Bij drie besluiten van 11 en 14 oktober 2010 en 12 november 2010 heeft DNB de verzoeken van het pensioenfonds tot het verlenen van ontheffing van 135, vierde lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling afgewezen. De besluiten van DNB komen er op neer dat het pensioenfonds per 1 januari 2011 geen verder uitstel van herstelmaatregelen, waar onder een korting op pensioenaanspraken en -rechten, wordt verleend. Bij besluit van 8 juli 2009 heeft DNB een eerder verzoek om ontheffing van de hersteltermijn afgewezen. Toch is thans geen sprake van een herhaalde aanvraag in de zin van artikel 4:6 van de Awb. De voorzieningenrechter neemt in dit verband in aanmerking dat de generieke vrijstelling tot het treffen van kortingsmaatregelen die gold tot 1 april 2012 per ingang van 20 augustus 2010 door de minister van SZW is teruggebracht tot 1 januari 2011. De voorzieningenrechter is met DNB van oordeel dat een ontheffing tot 1 april 2012 afdoet aan hetgeen de minister heeft beoogd met de wijziging van de generieke vrijstelling. De voorzieningenrechter is niet gebleken dat nader uitstel van de nodige kortingsmaatregelen in het belang is van alle aanspraak- en pensioengerechtigden van het fonds.
AnnotatorL.H. Blom
Pagina30-39
UitspraakECLI:NL:RBROT:2010:BO5808
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGelijke behandeling
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 07-12-2010, 105.006.717/01
CiteertitelPJ 2011/8
SamenvattingGelijke behandeling m/v; eisen aan informatieverstrekking met betrekking tot facultatieve deelneming parttimers; verjaring en art. 119 (oud) EG-Verdrag.
Samenvatting (Bron)Arbeid; pensioen; gelijke behandeling m/v; eisen aan informatieverstrekking mbt facultatieve deelneming parttimers; verjaring en art 119 (oud) EG-Verdrag
AnnotatorH.P. Breuker
Pagina40-47
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2010:BO6512
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGelijke behandeling
TitelCommissie Gelijke Behandeling, 27-09-2010, 2010-140
CiteertitelPJ 2011/9
SamenvattingBij indiensttreding na 65 jaar is men geen overheidswerknemer in de zin van de Wet privatisering ABP en neemt men niet verplicht deel in ABP. Geen verboden leeftijdsonderscheid.
AnnotatorE. Lutjens
Pagina47-52
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGelijke behandeling
TitelCommissie Gelijke Behandeling, 27-09-2010, 2010-141
CiteertitelPJ 2011/10
SamenvattingBij indiensttreding na 65 jaar is men geen overheidswerknemer in de zin van de Wet privatisering ABP en neemt ment niet verplicht deel in ABP. Geen verboden leeftijdsonderscheid.
AnnotatorE. Lutjens
Pagina52-56
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel
TitelRechtbank Arnhem, 06-12-2007, 161459
CiteertitelPJ 2011/11
SamenvattingAfloop levensverzekering door curator; onredelijke benadeling.
Samenvatting (Bron)Afkoop levensverzekering door de curator; hoger beroep.
AnnotatorW.M.A. Kalkman
Pagina57-60
UitspraakECLI:NL:RBARN:2007:BC1186
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel
TitelRechtbank Rotterdam, 26-04-2010, 1036393
CiteertitelPJ 2011/12
SamenvattingAffinanciering; nakoming;verjaring.
Samenvatting (Bron)Gewezen werkgever verzuimt de "affinanciering" van een pensioentoezegging van gewezen werknemer. Vordering van gewezen werknemer tot storting van een bepaald bedrag onder de pensioenverzekeraar wordt gekwalificeerd als een vordering tot vergoeding van schade wegens toerekenbare niet-nakoming van verplichtingen jegens de werknemer, welke vordering dan ook niet onderhevig is aan de korte verjaring van een vordering strekkende tot nakoming
Pagina60-65
UitspraakECLI:NL:RBROT:2010:BN2712
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel
TitelRechtbank Almelo, 05-07-2010, 111221 / KG ZA 10-109
CiteertitelPJ 2011/13
SamenvattingAfkoop levensverzekering door curator; bevoegdheid curator; gerichte lijfrenteverzekering.
Samenvatting (Bron)Toestemming rechter-commissaris tot afkoop lijfrentepolis; weigering Aegon Leven mee te werken aan deze afkoop
AnnotatorW.M.A. Kalkman
Pagina65-68
UitspraakECLI:NL:RBALM:2010:BN0559
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel
TitelRechtbank Roermond, 07-07-2010, AWB 09/130
CiteertitelPJ 2011/14
SamenvattingVendrik-problematiek.
Samenvatting (Bron)(Ex-)Burgemeester (hierna: eiser) verzoekt de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: verweerder) om ten aanzien van hem een maatregel te nemen waardoor de negatieve effecten, veroorzaakt door het niet met pensioen gaan op de leeftijd van 64 jaar en 11 maanden (de zogenoemde Vendrik-problematiek), worden gerepareerd nu eiser door het Gemeentebestuur en de Commissaris van de Koningin van Limburg is gevraagd om door te werken in verband met het begeleiden van de gemeentelijke herindeling. Verweerder wijst dat verzoek af onder overweging dat er geen mogelijkheden zijn om specifiek voor eiser een dergelijke maatregel te treffen, die ingrijpt in de voor eiser geldende, privaatrechtelijk tot stand gekomen, pensioen- en vutregeling. Het daartegen gemaakte bezwaar verklaart verweerder niet-ontvankelijk. De rechtbank komt tot het oordeel dat verweerder het bezwaar van eiser terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard omdat er evident geen publiekrechtelijke grondslag is aan te wijzen voor een compensatie zoals door eiser is verzocht.
Pagina68-71
UitspraakECLI:NL:RBROE:2010:BN0952
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel
TitelRechtbank Alkmaar, 08-09-2010, 243413 CV EXPL 07-3338
CiteertitelPJ 2011/197
SamenvattingWijziging pensioenreglement; indexering.
Samenvatting (Bron)Belangenafweging bij de doorgevoerde eenzijdige wijziging in de pensioenreglementen. De kantonrechter is van oordeel dat, gelet op de financiŽle situatie zoals die in 2006 bij gedaagde was ontstaan, gedaagde een zwaarwichtig belang had bij de doorgevoerde eenzijdige wijziging in de pensioenreglementen, dat het belang van eiser dat door die wijziging wordt geschaad daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.
AnnotatorE. Lutjens
Pagina71-75
UitspraakECLI:NL:RBALK:2010:BO1664
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekScheiding
TitelGerechtshof Leeuwarden, 08-07-2010, 200.048.069/01
CiteertitelPJ 2011/15
SamenvattingPensioenverweer.
Samenvatting (Bron)Ouderschapsplan; pensioenverweer
Pagina76-80
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2010:BN2006
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFiscaal
TitelHoge Raad, 09-07-2010, 08/05311
CiteertitelPJ 2011/16
SamenvattingDrijft Beheer BV voor haar pensioen- en stamrechtverplichtingen een onderneming voor toepassing art. 35b Successiewet. Die vraag wordt ontkennend beantwoord.
Samenvatting (Bron)Art. 35b SW. Bedrijfsopvolgingsfaciliteit niet van toepassing op pensioen/stamrecht-BV
Pagina81-103
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BL0193
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFiscaal
TitelHoge Raad, 26-11-2010, 09/04697
CiteertitelPJ 2011/17
SamenvattingHoge Raad beperkt vrijwillige voortzetting pensioenregeling tot drie jaar.
Samenvatting (Bron)Artikel 10 en 18 Wet LB 1964; artikel 1.7, lid 1, aanhef en letter a, en artikel 3.127 Wet IB 2001. Premies betaald door een voormalige werknemer voor voortgezette deelname aan de pensioenverzekering van zijn werkgever, die niet leiden tot een aanspraak op een pensioen als bedoeld in artikel 18 van de Wet LB 1964, houden onvoldoende verband met de voormalige dienstbetrekking om als negatief loon te kunnen worden aangemerkt. Wel aftrek als negatief loon mogelijk bij zogenoemde C-polissen.
AnnotatorM.W. Minnaard
Pagina103i-124
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BM9268
Artikel aanvragenVia Praktizijn