Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 03-02-2011
Aflevering 1
TitelPachtbescherming onder spanning
CiteertitelAgr.r 2011, p. 3
SamenvattingAls het een zwakke of afhankelijke contractspartij min of meer consequent tegenover haar wederpartij in bescherming neemt, eidt dat onontkoombaar tot spanning. Zulke spanning is dan ook niet uniek voor de pacht. Ook voor woon- en bedrijfsruimte geldt dat veel eigenaren er voor terugschrikken om een onroerende zaak tegen betaling in gebruik te geven in verband met de bescherming die het recht aan de gebruiker toekent.
Auteur(s)W.L. Valk
Pagina3-4
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe Wet geurhinder en veehouderij vier jaren in werking; de geurverordening en de omgekeerde werking van de geurcontour
CiteertitelAgr.r 2011, p. 5
SamenvattingDe Wet geurhinder en veehouderij kent aan de gemeenteraad de bevoegdheid toe om bij verordening van de wet afwijkende geurnormen vast te stellen. Aldus kan gebiedsgericht geurbeleid worden gevoerd. Teneinde met name woningen en bedrijven in de nabijheid van veehouderijen mogelijk te maken, gelden inmiddels in vele gemeentes geurverordeningen. In dit artikel wordt de jurisprudentie over deze geurverordeningen onder de loep genomen. Tevens wordt, gelet op recente jurisprudentie, ingegaan op de zogeheten omgekeerde werking van de geurcontour.
Auteur(s)P.P.A. Bodden
Pagina5-8
LinkVolledige tekst (hekkelman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelReactie naar aanleiding van het artikel 'Kavelruil anno 2010: de stand van zaken' in Agrarisch Recht 2010, p. 316
CiteertitelAgr.r 2011, p. 9
SamenvattingHet artikel 'Kavelruil anno 2010: de stand van zaken' in Agrarisch Recht van 9 september 2010, p. 316, van de hand van J.W.A. Rheinfeld geeft op belangrijke puten een goed beeld van de huidige stand van zaken. Het nodigt op een aantal punten ook uit tot nuancering en aanvulling.
Auteur(s)J.W. Wiltink
Pagina9-12
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving en literatuur
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r 2011, p. 13
SamenvattingPacht
Literatuur

Ruimtelijke Ordening
Literatuur
Rechtspraak

Behher landelijk gebied
Wettenbundel

Marktordening
Regeling GLB-inkomenssteun 2006

Dieren
Q-koorts

Fiscaal recht
Literatuur
Rechtspraak: minasheffingen.
Pagina13-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondigingen
TitelAankondiging
CiteertitelAgr.r 2011, p. 15
Pagina15-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 15-12-2009, 104.004.077
CiteertitelAgr.r 2011, p. 16
SamenvattingPacht. Los land. Reguliere pacht. Einde pacht. Kortere duur.
Samenvatting (Bron)Vervolg van LJN BJ6878. Pachtwet (oud) 70f; BW 7:325, 7:397/ Bewijswaardering. Bewijs van toestemming met eenmalige karakter pachtovereenkomst niet geleverd. Partijen dienen de overeenkomst opnieuw naar de grondkamer in te zenden en daarbij duidelijk te maken dat sprake is van een reguliere pachtovereenkomst. De grondkamer zal dienen te beslissen of aanleiding bestaat om de overeengekomen (kortere) duur goed te keuren.
Pagina16-20
UitspraakECLI:NL:GHARN:2009:BK9427
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCentrale Grondkamer, GH Arnhem, 29-11-2010, GP 11.635
CiteertitelAgr.r 2011, p. 20
SamenvattingPacht. Reguliere pacht. Onthouding goedkeuring.
Pagina20-23
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 01-12-2010, 201003832/1/H1
CiteertitelAgr.r 2011, p. 23
SamenvattingRuimtelijke ordening. Tijdelijke ontheffing. Huisvesting tuinbouwmedewerkers.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 februari 2009 heeft het college geweigerd aan [appellant] een tijdelijke ontheffing te verlenen voor het gebruiken van een bijgebouw aan de [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) ten behoeve van huisvesting voor werknemers werkzaam in de agrarische sector.
Pagina23-24
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO5699
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 07-10-2010, AWB 07/596
CiteertitelAgr.r 2011, p. 24
SamenvattingMededingingsrecht. Misbruikeconomische machtspositie. Fokstierensperma. Boete.
Samenvatting (Bron)Mededingingswet Kortingsregelingen voor verkoop van fokstiersperma aan veehouders. Criteria voor vaststelling misbruik.
AnnotatorM.C. van Heezik
Pagina24-25
UitspraakECLI:NL:CBB:2010:BN9947
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelArbitragecommissie van de Stichting Instituut voor Agrarisch Recht, 22-10-2008, ---
CiteertitelAgr.r 2011, p. 37
SamenvattingArbitrage. Erfpacht. Erfpachtcanon. Uitleg. Bedoeling partijen.
Pagina37-43
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelStichting Klachten en geschillen zorgverzekeringen, 10-03-2010, ---
CiteertitelAgr.r 2011, p. 43
SamenvattingVerlengingsverzoek pachtovereenkomst. Schadevergoedingsplicht rechtsbijstandverzekeraar voor het laten verlopen van de indieningstermijn.
Pagina43-45
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNaschrift mr. J.W.A. Rheinfeld
CiteertitelAgr.r 2011, p. 10
SamenvattingMijn bijdrage in het septembernummer van dit tijdschrift ('Kavelruil anno 2010: de stand van zaken', Agr.r. 2010, p.316) heeft de heer J.W. Wiltink ge´nspireerd tot het schrijven van een uitgebreide reactie, waarin hij enkele aanvullende opmerkingen plaatst en voorts oproept tot nuancering op diverse onderdelen (zie elders in deze uitgave van het tijdschrift). Op diverse punten kan ik instemmen met zijn goed gefundeerde en doordachte reactie, maar er zijn ook enkele punten waarop ik een andere zienswijze voorsta.
Auteur(s)J.W.A. Rheinfeld
Pagina10-12
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelArbitragecommissie Algemene Voorwaarden voor de in- en verkoop zaai- en plantuien, 27-08-2010, ---
CiteertitelAgr.r 2011, p. 45
SamenvattingAlgemene voorwaarden voor de in- en verkoop zaai- en plantuien 2006 (AVZ). Beslechting door de Arbitragecommissie Algemene voorwaarden voor de in- en verkoop zaai- en plantuien 2006 ingevolge art. 13 AVZ. Koop plantuien. Geschil over de overeengekomen prijs en het te hanteren tarrapercentage.
Pagina45-48
Artikel aanvragenVia Praktizijn