Praktisch Bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Praktisch Bestuursrecht
Datum 10-02-2011
Aflevering 1
TitelDe bestuurlijke lus, ťťn jaar na dato
CiteertitelPB 2011/1, 4
SamenvattingSinds een jaar na de invoering van de Wet bestuurlijke lus Awb zijn verschillende tussenuitspraken door de diverse bestuursrechters gewezen waarbij toepassing is gegeven aan de bestuurlijke lus. Ook is er inmiddels een aantal einduitspraken na tussenuitspraken. In dit artikel wordt, na een korte inleiding, een beschrijving gegeven van het algemene beeld dat uit de gepubliceerde uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling), de Centrale Raad van Beroep (CRvB) en de rechtbanken over de afgelopen periode naar voren komt. Vervolgens wordt een aantal aandachtspunten gegeven voor de bestuursrechter en partijen bij, wat in het vakjargon wordt genoemd: 'lussen', het toepassing geven aan de bestuurlijke lus.
Auteur(s)M.J.H.M. Verhoeven
Pagina4-8
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet huwelijk tussen finaliteit en een efficiŽnte procedure
CiteertitelPB 2011/1, 9
SamenvattingVanaf 2007 beslistde bestuursrechter steeds vaker finaal. Om dit te bereiken wordt hij geholpen door een aantal dictumbepalingen en hulpmiddelen die zijn opgenomen in de Awb, zoals de bestuurlijke lus, de bewijsopdracht en de comparitie. Ondanks deze instrumenten ter bevordering van de finale geschilbeslechting, maakt de bestuursrechter hier nog niet optimaal gebruik van. Om deze reden heeft de Rechtspraak in 2009 het project 'differentiatie van werkstromen' gestart om te onderzoeken welke veranderingen in werkwijzen binnen de rechterlijke macht kunnen leiden tot een effectievere bestuursrechtspraak. Vier rechtbanken hebben ten behoeve van dit project geŽxperimenteerd met comparitie- en regiezittingen. Uit de onderzoeken bleek dat differentiatie, in de zin van de meest toegesneden behandelwijze gelet op de inhoud van de zaak, succesvol is als er in de procedure een vroeg contactmoment is geweest tussen rechter en partijen. Om deze reden hebben de sectoren bestuursrecht de interne doelstelling geformuleerd om in ieder geval vanaf januari 2012 in zo veel mogelijk zaken de eerste behandeling van de zaak ongeveer in de vierde maand na het instellen van het beroep plaats te laten vinden. In dit artikel wordt besproken dat een dergelijke werkwijze in combinatie met de bestuurlijke lus vele voordelen heeft voor de procespartijen in het licht van finaliteit en efficiŽntie. Tegelijkertijd vergt deze werkwijze echter ook een andere voorbereiding. Als u regelmatig procespartij bent, gaat u hier in de toekomst dus mee te maken krijgen en zult u daarop voorbereid moeten zijn als u naar een zitting of comparitie gaat.
Auteur(s)A.H.J. Hofman
Pagina9-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 15-12-2010, 201003106/1/R3
CiteertitelPB 2011/1, 16
SamenvattingBelanghebbende.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 februari 2010 heeft het college van gedeputeerde staten besloten over de goedkeuring van het door het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf bij besluit van 15 december 2009 vastgestelde wijzigingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied, Plan van wijziging [locatie 1] te [plaats]".
AnnotatorA.A.M. Peters
Pagina16-16
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO7329
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Handhaving
TitelRaad van State, 01-12-2010, 201003477/1/H3
CiteertitelPB 2011/1, 16
SamenvattingBestuursdwang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 mei 2008 heeft de burgemeester de onmiddellijke sluiting voor onbepaalde tijd bevolen van het lokaal aan de [locatie] te 's-Hertogenbosch, waar [appellante] het [horecabedrijf] exploiteert. De burgemeester heeft de motivering van dit besluit op 30 mei 2008 op schrift gesteld.
AnnotatorA.A.M. Peters
Pagina16-17
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO5701
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 15-12-2010, 201005739/1/H3
CiteertitelPB 2011/1, 17
SamenvattingIn stand laten rechtsgevolgen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 juni 2009 heeft het CBR [appellant] verplicht aan een onderzoek naar de geschiktheid mee te werken.
AnnotatorA.A.M. Peters
Pagina17-18
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO7322
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 01-12-2010, 201004168/1/H1
CiteertitelPB 2011/1, 18
SamenvattingIncidenteel hoger beroep.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 maart 2007 heeft het college aan [vergunninghouder] vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het bouwen van een garage/opslagruimte op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
AnnotatorJ. Heijsman
Pagina18-18
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO5743
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelLiteratuur
CiteertitelPB 2011/1, 18
SamenvattingDe eerste ervaringen met de bestuurlijke lus (De Gemeentestem, afl. 2010-7345)

Dejuridisering (NJB 7 januari 2011, afl. 1, p. 6-7)
Pagina18-18
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-11-2010, 201010192/1/H1 en 201010192/2/H1
CiteertitelPB 2011/1, 19
SamenvattingMandaat.
Samenvatting (Bron)Besluit tot ontheffingverlening ex art. 3.23 Wro is onbevoegd genomen nu het is genomen op grond van de Mandaatregeling 2008 die wel in de mandaterinjg voorziet van de vrijstellingsbevoegdheid ex art. 19.3 WRO, maar niet in mandatering van deze nieuwe bevoegdheid. Dat deze bevoegdheid materieel niet verschilt van de bevoegdheid vrijstelling te verlenen als bedoeld in art.19.3 WRO maakt dit niet anders. De Welstandscommissie toetst het bouwplan aan de hand van de criteria in de welstandsnota aan redelijke eisen van welstand en heeft zich daarbij in beginsel te richten naar de bouwmogelijkheden die het geldende bestemmingsplan biedt, dan wel, indien het bouwplan daarvan afwijkt, die waaraan het college planologische medewerking wenst te verlenen. Instandlating rechtsgevolgen. Verlenen ontheffing en bouwvergunning voor het vergroten van een bestaande woning.Het besluit is namens het college genomen door het hoofd van de afdeling Openbare Ruimte i.o. X. Bij besluit van 15 april 2009, gelezen in verbinding met de Mandaatregeling 2008 van de gemeente Zundert, is aan X o.m. de bevoegdheid van het college tot het verlenen van vrijstelling als bedoeld in art. 19.3 WRO en de bevoegdheid van het college tot het verlenen van bouwvergunningen gemandateerd. Het college heeft voor het bouwplan met toepassing van art. 3.23 Wro ontheffing verleend van het bestemmingsplan. Art.3.23 Wro behelst een nieuwe bevoegdheid van het college. Dat deze bevoegdheid materieel niet verschilt van de bevoegdheid vrijstelling te verlenen als bedoeld in art.19.3 WRO maakt dit niet anders. Nu het besluit is genomen op grond van de Mandaatregeling 2008, die niet in mandatering van deze nieuwe bevoegdheid voorziet, is het onbevoegd genomen. De voorzieningrechter heeft dit niet onderkend. Het betoog slaagt in zoverre. Het hoger beroep is gegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd. Doende hetgeen de rb. zou behoren te doen zal de voorzitter het beroep tegen het besluit van 15 februari 2010 alsnog gegrond verklaren. Dat besluit komt wegens strijd met art.10:2 Awb voor vernietiging in aanmerking. Blijkens een aan het college gerichte adviesnota van 2 februari 2010 is het college geadviseerd aan het bouwplan medewerking te verlenen en blijkens de ondertekening van deze adviesnota heeft het college zich akkoord verklaard met besluitvorming conform dit advies. Nu het college hierdoor geacht kan worden het besluit van 15 februari 2010 voor zijn rekening te hebben willen nemen, acht de voorzitter het bevoegdheidsgebrek geheeld. Daar komt bij dat op grond van het sedert 1 mei 2010 van kracht zijnde Register behorende bij het Algemeen Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit gemeente Zundert 2010 de bevoegdheid van het college tot het besluiten inzake het starten van een procedure op grond van art.3.23 Wro en het besluiten tot het verlenen van ontheffing is gemandateerd aan het hoofd van de Afdeling Beheer Openbare Ruimte. De rechtsgevolgen van het vernietigde besluit blijven in stand. De Welstandscommissie toetst het bouwplan aan de hand van de criteria in de welstandsnota aan redelijke eisen van welstand en heeft zich daarbij in beginsel te richten naar de bouwmogelijkheden die het geldende bestemmingsplan biedt, dan wel, indien het bouwplan daarvan afwijkt, die waaraan het college planologische medewerking wenst te verlenen. Gelet op de bereidheid van het college om ontheffing te verlenen voor de gekozen maatvoering van het bouwplan, dient deze maatvoering bij de welstandstoets te worden gerespecteerd en kan daarin geen grond zijn gelegen voor een negatief welstandsoordeel.
AnnotatorR.R. Jacobs
Pagina19-19
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO5285
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelLiteratuur
CiteertitelPB 2011/1, 19
SamenvattingNieuwe bevoegdheden van de burgemeester (NTB 2010, p. 309-314)
Pagina19-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Varia
TitelRaad van State, 15-12-2010, 200908266/1/H3
CiteertitelPB 2011/1, 19
SamenvattingWet openbaarheid van bestuur.
Samenvatting (Bron)Bij bewonersbrief van 5 april 2007, verzonden op 11 april 2007, heeft het dagelijks bestuur aan de inwoners van het stadsdeel informatie verstrekt uit het plaatsingsplan voor antenne-installaties.
AnnotatorA.A.M. Peters
Pagina19-20
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO7333
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Varia
TitelRaad van State, 15-12-2010, 201004062/1/M2
CiteertitelPB 2011/1, 20
SamenvattingDefinitie landbouwhuisdieren.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 november 2009 heeft het college het verzoek van [appellant], strekkende tot aanpassing van de voorschriften van de voor Kinderboerderij "De Loi", gevestigd aan de Schaak 4 te Wellerlooi, gemeente Bergen (L), verleende milieuvergunning, afgewezen.
AnnotatorJ. Heijsman
Pagina20-21
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO7364
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Varia
TitelLiteratuur
CiteertitelPB 2011/1, 21
SamenvattingOntwikkelingen op het terrein van de overheidsaansprakelijkheid; over grenzen van privaatrecht en bestuursrecht heen (NTB 2010, p. 315-323)

Kroniek bestuur en privaatrecht (NTB 2010, p. 327-333)

Kroniek Europees bestuursrecht (NTB 2010, p. 334-343)
Pagina21-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn