Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Datum 10-02-2011
Aflevering 6
RubriekOpinie
TitelEen onzakelijk debiteurenrisico, staatssecretaris doe iets!
CiteertitelNTFR 2011/242
SamenvattingOp 9 mei 2008 heeft de Hoge Raad een opzienbarend arrest gewezen, dat vele vragen oproept die anno 2011 nog lang niet beantwoord zijn. In dit arrest oordeelde de Hoge Raad dat er naast de aloude tweedeling (de lening wordt in concernverband als lening erkend of deze wordt geherkwalificeerd als informeel kapitaal) er nog een derde variant bestaat. Er blijft weliswaar sprake van een lening maar een eventueel afwaarderingsverlies mag fiscaal niet in aanmerking worden genomen omdat er sprake is van een onzakelijk debiteurenrisico.
Auteur(s)G.T.K. Meussen
Pagina1-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelBruteren en de dagenbreuk: gelijktijdig is de oplossing!
CiteertitelNTFR 2011/243
SamenvattingOp 4 december 2009 heeft de Hoge Raad zijn arrest gewezen over de toepassing van de dagenbreuk en het bruteren van een nettoloon. Onze gedachte is dat in het arrest de nadruk teveel is komen te liggen op het toepassen van de dagenbreuk op één moment (namelijk vóór- of nadat het bruteren van het nettoloon plaatsvindt). Daarnaast wordt in de beschouwing in het arrest geen aandacht besteed aan de invloed van de buitenlandse belasting. Wij zijn van mening dat een nadere bestudering van een combinatie van beide punten tot een interessante alternatieve benadering leidt.
Auteur(s)V.C.A. Frencken , J.J.N. Mak
Pagina4-9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWinst
TitelGerechtshof Amsterdam, 07-10-2010, 08/01312
CiteertitelNTFR 2011/246
SamenvattingVerkoopkosten moeten in mindering worden gebracht op de herinvesteringsreserve
Samenvatting (Bron)Bij de vorming van een herinvesteringsreserve moet rekening gehouden moet worden met de gemaakte verkoopkosten waardoor per saldo een lagere reserve wordt gevormd. Gelet op de aard van de materie en de omstandigheid dat nog slechts vrij recent nadat belanghebbende in beroep is gegaan arrest is gewezen omtrent het geschilpunt, is belanghebbende niet te verwijten dat zij lichtvaardig en onnodig heeft geprocedeerd.
Annotator de Jonge
Pagina12-12
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2010:BP0316
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWinst
TitelHoge Raad, 04-02-2011, 09/04210
CiteertitelNTFR 2011/247
SamenvattingHerinvesteringsreserve terecht aan de winst toegevoegd
Pagina12-12
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeid, loon en resultaat
TitelGerechtshof Leeuwarden, 11-01-2011, BK 09/00147 t/m BK 09/00149 Inkomstenbelasting
CiteertitelNTFR 2011/248
SamenvattingPlausibele verklaring van belanghebbende: contante stortingen niet belast
Samenvatting (Bron)In geschil is de vraag of de contante stortingen op de rekening van belanghebbende door de Inspecteur terecht zijn belast als ROW. Verder is in geschil of de (door de Rechtbank gematigde) boetes alsmede de beschikkingen heffingsrente terecht zijn opgelegd. Belanghebbende beantwoordt bovenstaande vragen ontkennend, de Inspecteur bevestigend.
Annotator van Schendel
Pagina13-13
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2011:BP1840
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeid, loon en resultaat
TitelRechtbank Breda, 22-11-2010, 09/4019
CiteertitelNTFR 2011/249
SamenvattingOpties onder ontbindende voorwaarde behoren tot loon
Samenvatting (Bron)tussenuitspraak AWB 09/4019 tot en met 09/4023 Aan belanghebbende zijn door het moederbedrijf van zijn werkgever aandelenopties verleend. Belanghebbende heeft niets in zijn aangiften inkomstenbelasting vermeld. De inspecteur heeft navorderingsaanslagen opgelegd en de waarde van de opties bij vesting (onherroepelijk worden) belast. De rechtbank oordeelt dat de opties onder ontbindende voorwaarde zijn verleend zodat belast moest worden de waarde ttv toekenning van de opties. Wat die waarde is, blijkt niet uit de stukken. In een tussenuitspraak oordeelt de rechtbank dat belanghebbende daarover nadere informatie moet verstrekken: belanghebbende heeft onjuiste aangiften gedaan, zodat op hem de bewijslast rust dat de navorderingsaanslagen te hoog zijn.
Annotator Westerman
Pagina14-14
UitspraakECLI:NL:RBBRE:2010:BO8169
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInkomensvoorzieningen en pensioenen
TitelHoge Raad, 21-01-2011, 09/03783
CiteertitelNTFR 2011/250
SamenvattingDeclausuleren van pre-Brede Herwaarderingspolissen niet belast voor buitenlandse belastingplichtige
Samenvatting (Bron)Art. 25, lid 3, aanhef en letter a, art. 49 en art. 75 Wet IB 1964. Art. I, onderdeel O, lid 1 en lid 4, Invoeringswet Wet IB 2001. Afkoop van pre-Brede Herwaardering lijfrente door buitenlands belastingplichtige behoort ook onder de Wet IB 2001 niet tot zijn Nederlands inkomen.
AnnotatorM.E. Kastelein
Pagina14-17
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BO0391
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInkomstenbelasting diversen
TitelGerechtshof Amsterdam, 28-10-2010, 09/00185 en 09/00186
CiteertitelNTFR 2011/251
SamenvattingKosten plastische chirurg komen niet voor aftrek in aanmerking
Samenvatting (Bron)Het Hof stelt voorop dat, nu belanghebbenden aanspraak hebben gemaakt op persoonsgebonden aftrek van ziektekosten, op hen de bewijslast rust dat sprake is van een direct verband tussen de medische behandelingen en een ziekte en dat zij zich op grond van medische noodzaak redelijkerwijs niet aan deze behandelingen konden onttrekken. Belanghebbenden zijn daarbij vrij in de keuze van de bewijsmiddelen daartoe. Belanghebbenden verkiezen, onder verwijzing naar de Wet bescherming persoonsgegevens, geen inzicht te verschaffen in de aard van de medische behandelingen die zij hebben ondergaan, noch in de aard van de ziekte(n) waarvoor deze behandelingen noodzakelijk zouden zijn geweest. Dientengevolge is het niet mogelijk om vast te stellen of is voldaan aan de onder 5.1 vermelde voorwaarden voor kwalificatie als buitengewone uitgaven. Dit klemt temeer nu het blijkens de stukken van het geding behandelingen door een plastisch chirurg betreft en dergelijke behandelingen op grond van hun aard niet in alle gevallen direct zijn gerelateerd aan een ziekte en, voor zover wel sprake is van een direct verband met een ziekte, niet in alle gevallen sprake behoeft te zijn van een medische noodzaak. Gelet op het vorenoverwogene hebben belanghebbenden naar het oordeel van het Hof niet voldaan aan de op hen rustende bewijslast, zodat de inspecteur terecht de aftrek heeft geweigerd.
Annotator van Arnhem
Pagina17-17
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2010:BO9020
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVennootschapsbelasting/Dividendbelasting
TitelHoge Raad, 05-10-2010, CPG 09/05126
CiteertitelNTFR 2011/252
SamenvattingWettelijke beperking aftrek rente in het kader van onderkapitalisatieregeling is niet discriminatoir
Samenvatting (Bron)Vennootschapsbelasting. Artikel 10d Wet op de Vennootschapsbelasting 1969. Toepassing van artikel 10d Vpb op een teveel aan vreemd vermogen bij een vennootschap die deel uitmaakt van een zuiver binnenlands concern, is niet in strijd met de discriminatieverboden van artikel 26 IVBPR en artikel 14 EVRM
Annotator Post
Pagina18-20
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BO2013
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVennootschapsbelasting/Dividendbelasting
TitelGerechtshof Leeuwarden, 07-12-2010, BK 10/00091
CiteertitelNTFR 2011/
SamenvattingVerhuur van bedrijfspand is onvoldoende voor bedrijfsfusiefaciliteit
Samenvatting (Bron)In geschil is of belanghebbende ter zake van de overdracht van het bedrijfspand aan Holding BV een winst van 117.298 in aanmerking moet nemen.
Annotator Nieuweboer
Pagina20-21
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2010:BO7129
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSuccessiewet
TitelRechtbank Arnhem, 21-09-2010, AWB 08/5143
CiteertitelNTFR 2011/255
SamenvattingBelastinglatentie en langlopende schulden zijn geen tegenprestatie in de zin van art. 7c Uitv.reg. SW 1956
Samenvatting (Bron)De rechtbank verklaart het beroep en bezwaar tegen de aanslag successierecht gegrond. Verweerder heeft het bezwaar ten onrecht niet-ontvankelijk wegens termijnoverschrijding. Verder overweegt de rechtbank dat de langlopende schulden en de belastinglatentie geen tegenprestatie zijn in de zin van artikel 7c van de Uitvoeringsregeling Successiewet 1956. Vervolgens stelt de rechtbank de voortzettingswaarde vast op de door eiser voorgestane waarde.
Annotator Alink
Pagina22-26
UitspraakECLI:NL:RBARN:2010:BN7829
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelHoge Raad, 28-01-2011, 10/02285
CiteertitelNTFR 2011/257
SamenvattingPoststempel is uitgangspunt voor terpostbezorging
Samenvatting (Bron)Artikel 6:9, lid 2, Awb. BNB 2005/305. Poststempel geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de dag van terpostbezorging. Van dit uitgangspunt kan worden afgeweken als aannemelijk is dat het poststuk voor de datum van afstempeling ter post is bezorgd.
AnnotatorP.G.M. Jansen
Pagina28-29
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BP2138
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelHoge Raad, 28-01-2011, 09/04360
CiteertitelNTFR 2011/258
SamenvattingHof heeft verzoek om uitstel van de zitting ten onrechte afgewezen
Samenvatting (Bron)Afwijzing tweede verzoek om uitstel van de zitting. Tijdigheid verzoek. Gewichtige redenen. Geen mogelijkheid van vervanging gemachtigde.
Annotator Fase
Pagina29-31
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BN3529
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelHoge Raad, 26-11-2010, 09/02076
CiteertitelNTFR 2011/259
SamenvattingInspecteur terecht veroordeeld in proceskosten indien weliswaar niet in het onderhavige jaar, maar wel in een later jaar recht op aftrek bestaat
Samenvatting (Bron)Artikel 8:75, lid 1, Awb. Proceskostenveroordeling bij ongegrond beroep.
AnnotatorD.N.N. Janssen
Pagina32-33
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BL8869
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelGerechtshof Arnhem, 14-12-2010, 10/00280
CiteertitelNTFR 2011/260
SamenvattingNiet tijdig openen elektronische post komt voor risico van fiscus: navorderingsaanslag vernietigd
Samenvatting (Bron)Algemeen. Het niet kennis nemen van een tweede elektronische aangifte vormt een ambtelijk verzuim. Navordering niet toegestaan.
Annotator Steenman
Pagina33-35
UitspraakECLI:NL:GHARN:2010:BP0042
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelGerechtshof Arnhem, 07-12-2010, 09/00432 t/m 09/00434 en 09/00452 t/m 09/00454
CiteertitelNTFR 2011/261
SamenvattingNavordering ter zake van ten onrechte geclaimd tbs-verlies is terecht
Samenvatting (Bron)Inkomstenbelasting. Navordering ter zake van door DGA ter beschikking gestelde werkruimte is terecht
Annotator Hamer
Pagina35-36
UitspraakECLI:NL:GHARN:2010:BO9574
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelGerechtshof Arnhem, 18-01-2011, 10/00171
CiteertitelNTFR 2011/262
SamenvattingVerweerder kan in appel niet erop vooruitgaan
Samenvatting (Bron)Wet Woz. Incidenteel appel bij pleitnota is niet-ontvankelijk. Klacht kan als verweer worden opgevat, maar kan ten opzichte van de rechtbankuitspraak niet tot een gunstiger resultaat leiden.
Annotator van der Burg
Pagina36-36
UitspraakECLI:NL:GHARN:2011:BP2253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelGerechtshof Arnhem, 21-12-2010, 10/00185
CiteertitelNTFR 2011/263
SamenvattingGeen proceskostenvergoeding voor ingeschakelde zoon die taxateur is
Samenvatting (Bron)Proceskosten. Geen proceskostenvergoeding voor bijstand van zoon die beroepsmatig taxaties verricht..
Annotator Kastelein
Pagina36-37
UitspraakECLI:NL:GHARN:2010:BP0044
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelGerechtshof Arnhem, 04-01-2011, 10/00070
CiteertitelNTFR 2011/264
SamenvattingMandaatvoorschrift niet overtreden bij ambtshalve opgelegde aanslag
Samenvatting (Bron)Inkomstenbelasting. Geen aangifte. Omkering bewijslast. Gebruikelijk loon terecht in aanmerking genomen.
AnnotatorD.N.N. Janssen
Pagina37-38
UitspraakECLI:NL:GHARN:2011:BP0826
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 20-08-2010, 09/00496
CiteertitelNTFR 2011/265
SamenvattingDe inspecteur heeft geen nieuw feit om te kunnen navorderen
Samenvatting (Bron)Belanghebbende en zijn echtgenote drijven een handelsbedrijf in videospellen. De inspecteur heeft naar aanleiding van een boekenonderzoek een navorderingsaanslag over het jaar 2001 opgelegd. In geschil is of de inspecteur over een nieuw feit beschikt en zo nee, of belanghebbende te kwader trouw is. Het hof oordeelt op basis van bevindingen bij eerdere controles dat de inspecteur de aangifte niet zonder nader onderzoek had mogen afdoen. Dat in het computersysteem van de Belastingdienst niet is voorzien in een waarschuwend signaal voor gevallen als de onderhavige, waarin in het papieren dossier is vastgelegd dat bijzondere alertheid is geboden, is een omstandigheid die voor rekening van de inspecteur moet blijven. Het hof acht niet aannemelijk dat belanghebbende te kwader trouw is, aangezien hij geen enkele bemoeienis heeft met de administratie van de onderneming.
Annotator Caljé
Pagina38-38
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2010:BP0735
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 27-08-2010, 09/00541 en 09/00550
CiteertitelNTFR 2011/266
SamenvattingBeroepschrift is tijdig ter post bezorgd: ontvankelijk
Samenvatting (Bron)De inspecteur heeft op 15 april 2008 uitspraak op bezwaar gedaan. De termijn voor het instellen van beroep eindigde derhalve op 27 mei 2008. Het beroepschrift is gedagtekend op 27 mei 2008 en op 24 juni 2008 bij de rechtbank binnengekomen, derhalve niet tijdig. De rechtbank achtte de termijnoverschrijding niet verschoonbaar en heeft belanghebbende niet-ontvankelijk in zijn beroep verklaard. Het hof oordeelt anders. Het hof hecht geloof aan de verklaring van de secretaresse dat zij het beroepschrift persoonlijk op 27 mei 2008 rond 19:00 uur in een brievenbus heeft gedeponeerd. Die verklaring wordt ondersteund door de administratieve vastlegging van verzonden poststukken. De te late bezorging van het beroepschrift bij de rechtbank is kennelijk te wijten aan een in de sfeer van de TNT gelegen omstandigheid van zodanig abnormale aard, dat deze niet aan belanghebbende kan worden toegerekend. Belanghebbende is ontvankelijk in beroep.
Annotator Meijer
Pagina38-39
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2010:BP0737
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 13-09-2010, 03/02644
CiteertitelNTFR 2011/267
SamenvattingVergoeding werkelijke kosten bezwaarfase
Samenvatting (Bron)Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen naheffingsaanslagen omzetbelasting en daarbij onder meer verzocht om vergoeding van de kosten die hij gemaakt heeft in de bezwaarfase. De inspecteur heeft de naheffingsaanslagen vernietigd en in die uitspraak tevens vermeld dat "voor de aansprakelijkstelling en de door u geëiste schadevergoeding zal separaat van deze uitspraak een beslissing worden genomen". Het Hof oordeelt dat, gelet op het feit dat het gesloten stelsel van rechtsmiddelen de inspecteur de beslissing omtrent de kosten bezwaarfase niet separaat had mogen nemen en dat belanghebbende op grond van 6:11 Awb ontvankelijk is. Het materiële geschilpunt betrof de bewijslast van de toepassing van het nultarief. Belanghebbende meent dat bewijs geleverd te hebben, de inspecteur bestrijdt dit. Het Hof oordeelt dat de inspecteur aannemelijk moet maken dat belanghebbende niet eerder dan in de bezwaarfase de vereiste boeken en bescheiden heeft overgelegd. De inspecteur slaagt niet in dit bewijs en het Hof oordeelt dat het opleggen van de naheffingsaanslagen onrechtmatig was en veroordeelt de inspecteur tot vergoeding van de kosten die belanghebbende in de bezwaarfase heeft gemaakt.
Annotator Hendriks
Pagina39-41
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2010:BP1590
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelRechtbank Arnhem, 12-10-2010, AWB 09/982
CiteertitelNTFR 2011/268
SamenvattingSchending administratie- en bewaarplicht door oud-ijzerhandelaar leidt niet tot omkering bewijslast
Samenvatting (Bron)Navorderingsaanslag inkomstenbelasting. Eenmanszaak in afvalijzer en metalen. Inkoop metaal van anonieme verkopers. Weggooien van weeggegevens. Geen voorraadadministratie, geen documenten van vrachtvervoer. Schending administratieplicht en bewaarplicht artikel 52 AWR? Ja, maar geen omkering bewijslast, omdat dit in het onderhavige geval geen proportionele sanctie zou zijn. Overtuigende verklaring van belastingplichtige, bij belastingplichtige gewekt vertrouwen en onvoldoende onderbouwing door de inspecteur. Bewijslastverdeling. Navordering met correctie die tot verhoging van de verschuldigde belasting leidt; daarom bewijslast inspecteur. Blanco inkoopfacturen van boven 3.500 euro per factuur leveren een vermoeden op dat geen daadwerkelijke inkopen ten grondslag liggen aan de facturen. Vermoeden ontzenuwd door overtuigende verklaring van belastingplichtige ter zitting. Vervolgens onvoldoende gemotiveerde stelling van inspecteur over uitgaven die niet in het kader van de onderneming zouden zijn gedaan. Geen ongebruikelijk brutowinstpercentage, geen bewijs voor ongebruikelijk hoge privé-uitgaven, geen vermogensvergelijking. Navorderingsaanslag met boete vernietigd.
Annotator Maat
Pagina41-42
UitspraakECLI:NL:RBARN:2010:BO0110
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelRechtbank Arnhem, 07-12-2010, AWB 10/1641
CiteertitelNTFR 2011/269
SamenvattingOok bij 'no cure no pay' bestaat recht op een proceskostenvergoeding
Samenvatting (Bron)Gemachtigde rechtsgeldig gemachtigd om betaling proceskosten door verweerder in ontvangst te nemen.
Annotator Sitsen
Pagina42-42
UitspraakECLI:NL:RBARN:2010:BO8525
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelRechtbank Leeuwarden, 19-08-2010, AWB 08/2010
CiteertitelNTFR 2011/270
SamenvattingNaheffingsaanslag bekendgemaakt buiten vijfjaarstermijn
Samenvatting (Bron)naheffingsaanslag vernietigd wegens vastelling aanslag na afloop naheffingstermijn; datum bekendmaking naheffingsaanslag aan eiseres heeft te gelden als dagtekening vaststelling aanslag.
Annotator van der Vegt
Pagina42-43
UitspraakECLI:NL:RBLEE:2010:BO3246
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInternationaal en Europees
TitelHoge Raad, 07-12-2010, CPG 10/01742
CiteertitelNTFR 2011/271
SamenvattingSchots pensioenfonds kan niet via Europees recht restitutie van ingehouden dividendbelasting afdwingen
Samenvatting (Bron)artikel 10 Wet op de dividendbelasting 1965; de gestelde termijn van drie jaar is niet in strijd met het gelijkwaardigheidsbeginsel en doeltreffendheidsbeginsel; Resolutie van 25 maart 1991, nr. DB89/735, BNB 19991/142, discrimineert niet in andere lidstaat gevestigde rechtspersoon.
Annotator Egelie
Pagina43-45
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BP1527
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInternationaal en Europees
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 18-08-2010, 09/00141
CiteertitelNTFR 2011/272
SamenvattingInwoner van Costa Rica kan niet kiezen voor behandeling als binnenlands belastingplichtige
Samenvatting (Bron)Belanghebbende woont in Costa Rica en geniet een wachtgelduitkering van het Ministerie van Defensie. Hij wenst een saldo eigen woning, uitgaven voor inkomensvoorzieningen en een persoonsgebonden aftrek als aftrekpost in aanmerking te nemen. In zijn aangifte heeft belanghebbende gekozen voor behandeling als binnenlands belastingplichtige. In navolging van de rechtbank oordeelt het hof dat belanghebbende niet voor de keuzeregeling van art. 2.5 Wet IB 2001 in aanmerking komt. Nederland is immers met Costa Rica geen regeling ter voorkoming van dubbele belasting overeengekomen die voorziet in de uitwisseling van inlichtingen. Het hof ziet geen strijd met het discriminatieverbod van art. 26 IVBPR. Dit artikel strekt zich niet uit tot verschillen in behandeling welke voortvloeien uit door een staat gesloten verdragen met verschillende landen. Ook is volgens het hof geen sprake van strijdigheid met het EVRM.
Annotator Fijen
Pagina45-46
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2010:BP0730
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInternationaal en Europees
TitelHoge Raad, 04-02-2011, 09/05138
CiteertitelNTFR 2011/273
SamenvattingDrempel buitengewone uitgaven mede bepaald door inkomsten uit NAVO-betrekking
Samenvatting (Bron)De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie ongegrond verklaard, zie ook het arrest 09/05136.
Pagina46-46
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BP3002
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOmzetbelasting
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 24-09-2010, 09/00565
CiteertitelNTFR 2011/275
SamenvattingArt. 3-1-h Wet OB 1968 niet strijdig met Zesde Richtlijn of met doel of strekking Wet OB 1968
Samenvatting (Bron)Belanghebbende heeft een voormalig parochiehuis met leslokalen laten verbouwen tot restaurant met daarboven vier appartementen. Belanghebbende verhuurt de appartementen en het restaurant; het restaurant wordt belast verhuurt, de appartementen worden vrij van OB verhuurd. De inspecteur is van mening dat belanghebbende een levering heeft verricht als bedoeld in artikel 3, lid 1, letter h, Wet Omzetbelasting 1968 en heft omzetbelasting na. In geschil is, na de behandeling ter zitting, nog slechts de vraag of artikel 3, lid 1, letter h, in strijd is met de Zesde Richtlijn dan wel in strijd met doel en strekking van de Wet Omzetbelasting. Het Hof acht geen strijdigheid met de Zesde Richtlijn aanwezig en verwijst hiervoor naar de conclusie van de Advocaat-Generaal van Hilten van 3 maart 2010, nr. CPG 09/03109, LJN BM6706 en CPG 09/03108, LJN BM 6699. Het Hof stelt , met betrekking tot een eventuele strijdigheid met doel en strekking van de Wet OB, dat indien daar al sprake van zou zijn dit de duidelijke tekst van de wet niet ter zijde zou kunnen stellen. Tenslotte verwijst het Hof nog naar het arrest van het Hof van Justitie van 11 juli 1991, C-97/90, zaak Lennartz om te constateren dat een cumulatie van omzetbelasting niet in alle gevallen voorkomen kan worden. Hoger beroep ongegrond.
Annotator Brakeboer
Pagina47-47
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2010:BP1617
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMotorrijtuigen en belastingen
TitelRechtbank Haarlem, 09-12-2010, 09/6134
CiteertitelNTFR 2011/276
SamenvattingSchikken, en daarmee afzien van een rechtsgang, is geen dienst
Samenvatting (Bron)OB. Het afzien van een gang naar de rechter heeft voordelen die van invloed zijn op de bereidheid om te schikken en de slagingskans, maar niet gezegd kan worden dat het enkele afzien van een rechtszaak voor één der partijen een dusdanige waarde heeft, dat deze partij de andere partij daarvoor zou willen betalen en dat dan sprake van een dienst zou zijn.
Annotator Zijlstra
Pagina48-48
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2010:BO8843
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHeffing lokale overheden
TitelGerechtshof Leeuwarden, 02-12-2010, BK 156-09 Leges
CiteertitelNTFR 2011/278
SamenvattingHet besluit, en niet de acceptgiro is de kennisgeving van de legesheffing
Samenvatting (Bron)In geschil is of het besluit dan wel de acceptgiro aangemerkt moet worden als de kennisgeving als bedoeld in artikel 6 van de Verordening.
Annotator Groenewegen
Pagina48-49
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2010:BO6585
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInvordering
TitelHoge Raad, 04-02-2011, 10/01660
CiteertitelNTFR 2011/279
SamenvattingNiet betalen van belasting leidt niet altijd tot meldingsplicht
Samenvatting (Bron)Art. 36 IW 1990. Bestuurdersaansprakelijkheid. Meldingsplicht. Is bij niet-betalen zonder meer sprake van betalingsonmacht. Gewezen bestuurder.
Annotator Schouten
Pagina49-51
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BP2998
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOverige voor publicatie vrijgegeven rechtspraak
TitelOverige voor publicatie vrijgegeven rechtspraak
CiteertitelNTFR 2011/280
Pagina52-52
Artikel aanvragenVia Praktizijn