Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 10-02-2011
Aflevering 7348
RubriekRedactioneel
TitelNederlander + ingezetene = kiesrecht?
CiteertitelGst. 2011, 9
SamenvattingOp 2 maart 2011 zijn de verkiezingen voor provinciale staten. Zouden buitenlanders niet moeten kunnen stemmen? Voor het kiesrecht geldt het dubbele vereiste dat men Nederlander is en tevens ingezetene van de provincie (art. 129 Gw en art. 10 Provw). In de woorden van art. B3 Kieswet (KW): de leden van provinciale staten worden gekozen door degenen die op de dag van kandidaatstelling ingezetenen zijn van de provincie, mits zij Nederlander zijn (het werkt altijd wat bevreemdend om het actief kiesrecht geformuleerd te zien in een passieve zin). Het ingezetenschap is een voor de hand liggende eis bij provinciale en gemeentelijke organen, wier bevoegdheden territoriaal begrensd zijn. Het lidmaatschap van de Staten-Generaal vereist daarentegen (slechts) dat men Nederlander is, het ingezetenschap is sedert 1983 geen voorwaarde meer. Hetzelfde geldt voor het stemrecht voor de Tweede Kamer: een in het buitenland woonachtige Nederlander kan bij de Tweede Kamerverkiezingen zijn stem uitbrengen.
Pagina55-55
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelToerismebepaling Winkeltijdenwet gewijzigd
CiteertitelGst. 2011, 10
SamenvattingDe kogel is door de kerk, maar voor hoe lang? Op 23 november 2010 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Winkeltijdenwet (WTW) met betrekking tot de toerismebepaling aanvaard, met een krappe meerderheid van 36 stemmen voor en 323 tegen. De wetswijziging is gepubliceerd in Stb. 2010, 796 en op 1 januari 2011 in werking getreden (Stb. 2010, 825). De meeste gemeentelijke verordeningen met een toerismebepaling zullen aangepast moeten worden. In dit artikel wordt eerst stilgestaan bij de voorgeschiedenis. Daarna komen de inhoudelijke wijzigingen aan de orde en de invloed die de wetswijzign zal of kan hebben op de jurispurdentie. Omdat de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer ook weer vele tongen heeft losgemaakt over de openstelling van avondwinkels op zondag, schenk ik daaraan eveneeens aandacht. Dit artikel zou niet compleet zijn zonder te verwijzen naar het - verworpen - initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Van der Vlies en Gesthuizen tot verduidelijking van de toerismebepaling en de regels voor avondwinkels in de WTW en het op 4 juni 2010 ingediende initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Van der Ham en Van Gent tot wijziging van de WTW in verband met het verruimen van de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de verboden met betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen. Aanvaarding van het laatste initiatief zou de meest forse ingreep in de winkeltijdenwetgeving tot nu toe berekenen.
Auteur(s)W.P. Adriaanse
Pagina56-63
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-07-2010, 201000862/1/H3
CiteertitelGst. 2011, 11
SamenvattingBesluit. Geen publiekrechtelijke grondslag voor verlening en intrekking vergunning. Geen verlening en intrekking vergunning ter uitvoering publiekrechtelijke taak. Wel besluit vanwege gepretendeerde bevoegdheid. (Bernisse)
Samenvatting (Bron)Bij brief van 30 januari 2008 heeft het college de aan [wederpartij] verleende vergunning voor het plaatsen van marktkramen, zeilen en toebehoren ten behoeve van de weekmarkt te Zuidland ingetrokken.
AnnotatorL.J.M. Timmermans-Vermeer
Pagina64-69
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN1950
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-09-2010, 201001783/1/H3
CiteertitelGst. 2011, 12
SamenvattingLast onder dwangsom tot verwijdering vaartuig. Gefaseerde handhaving vanwege beperkte capaciteit. Meest in het oog springende gevallen als eerste aangepakt. Testcase geoorloofd, geen strijd met gelijkheidsbeginsel. (Utrecht)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 september 2005 heeft het college [wederpartij] onder oplegging van een dwangsom aangeschreven zijn vaartuig, afgemeerd in de Kromme Mijdrecht op de [locatie] in de gemeente De Ronde Venen, te verwijderen en af te voeren naar een niet met de Verordening bescherming natuur en landschap provincie Utrecht 1996 (hierna: de Vnl) strijdige locatie, de daarvoor getroffen voorzieningen te verwijderen en af te voeren en de oever in de oorspronkelijke staat te herstellen.
Pagina69-73
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN6987
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-09-2010, 201001775/1/H2
CiteertitelGst. 2011, 13
SamenvattingBesluit op bezwaar tegen afwijzing verzoek om planschadevergoeding terecht door rechtbank vernietigd; uitzichtschade; beperking daarvan door nieuwe bestemming 'groenvoorzieningen'; planologische mogelijkheden voor invulling nieuwe bestemming bepalend voor ontstaan planschade. (Coevorden)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 februari 2006 heeft het college een verzoek van [verzoeker] om vergoeding van planschade afgewezen.
AnnotatorA.A.J. de Gier
Pagina73-75
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN8570
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-11-2010, 201004854/1/H3
CiteertitelGst. 2011, 14
SamenvattingVoor besloten drankkeet geen horecavergunning vereist. Consumpties per toerbeurt door twee vrienden verzorgd. Geen entreegeld. Geen verrekening. (Zwartewaterland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 maart 2009 heeft het college het verzoek van KHN om handhavend op te treden ten aanzien van "Keet de Blokhut" te Zwartsluis afgewezen.
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina75-79
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO3493
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOp-recht bekeken
TitelEen noodverordening in Moerdijk: de veiligheidsregio in gedrang?
CiteertitelGst. 2011, 15
SamenvattingOp 7 januari 2011 vaardigde de burgemeester van Moerdijk een noodverordening uit. De grote brand bij Chemie-Pack had/heeft - mogelijkerwijze ernstige - gevolgen van verscheidene aard. In ieder geval moest voorkomen worden dat aldaar mensen (nog) in aanraking konden komen met gevaarlijke stoffen. Daarnaast waren gevolgen in de wijde omgeving waarneembaar. In de gemeenten Strijen en Dordrecht werden bewoners door de burgemeester ge´nformeerd over de rookpluim 'met inhoud' van deze brand. De Minister van Veiligheid en Justitie kwam kijken en merkte op dat er sprake was van een ramp. De burgemeester van Breda gaf informatie namens de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Het behoeft geen betoog dat deze ramp van meer dan plaatselijke betekenis was. De burgemeester van Moerdijk vreesde aanraking met verontreiningde stoffen ramptoerisme. Reden voor hem om een noodverordening vast te stellen met het verbod zich binnen een gedeelt evan het industrieterrein op te houden. Edoch, was deze burgemeester daartoe bevoegd?
Auteur(s)H.Ph.J.A.M. Hennekens
Pagina80-81
Artikel aanvragenVia Praktizijn