Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 04-02-2011
Aflevering 1
RubriekOpinie
TitelGovernance
CiteertitelM en R 2011/1, nr.
SamenvattingOnlangs las ik een interessant rapport van de Nationale ombudsman ( 4 oktober 2010, nr. 2010/289). In 2005/2006 is in Schoonebeek een (ecologische) woonwijk aangelegd. Vanaf de bouw tot heden ondervinden de bewoners ernstige wateroverlast, die deels veroorzaakt wordt door de ondoordringbare leemlaag in de bodem. Het waterschap had al rond 2000 uitgesproken negatief geadviseerd over de aanleg van de woonwijk op die specifieke locatie. Als de woonwijk er dan toch zou moeten komen, zou een waterkering om de woonwijk noodzakelijk zijn. Niettemin werd de woonwijk aangelegd met water in de kruipruimte, vochtige ruimten en muren, drassige tuinen en grote plassen op wegen en straten als gevolg.
Auteur(s)H. Havekes
Pagina1-1
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelLozingen onder de Waterwet en de Wabo
CiteertitelM en R 2011/1, nr.
SamenvattingMet inwerktreding van de Waterwet (Stb. 2009. 490, verder Wtv) per 22 december 2009, is er veel veranderd op het terrein van het waterbeheer. Waar de Nederlandse waterbeheerwetgeving voorheen veel weg had van een lappendeken, is met de komst van de Waterwet een aanzienlijke integratieslag gemaakt. Concreet zijn in de Waterwet (Wtw) acht wetten opgegaan.
Auteur(s)W.J. Ozinga , W.J. Wensink
Pagina2-9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUit de praktijk
TitelToetsing van gevelreclame in de Zuidas
CiteertitelM en R 2011/1, nr.
SamenvattingGevelreclames op kantoren die grenzen aan woonbuurten of parken worden vaak als storend ervaren. In een park wil men het liefst wandelen met uitzicht op de natuurlijke omgeving. Grote gevelreclames met de namen van bedrijven bederven het uitzicht. In 2000 heeft de Gezondheidsraad gewezen op de gevolgen van lichthinder voor de belevingswaarde van natuur en landschap en op de mogelijk ingrijpende gevolgen voor mens en dier. Daarna zijn normen ontwikkeld waaraan lichthinder van lichtreclames kan worden getoetst, maar deze voorkomen niet de esthetische hinder die van reclame-uitingen uitgaat. Bewoners van het gebied rond de Zuidas hebben daarom van het begin af aan aangedrongen op een goede regulering van de welstandstoetsing. Dit is echter mislukt.
Auteur(s) Warendorf
Pagina10-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 07-10-2010, 201004320/2/R1
CiteertitelM en R 2011/1, nr. 4
SamenvattingCrisis- en herstelwet niet van toepassing bij uit te werken woonbestemming.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 februari 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "Waterrijk 2009" vastgesteld.
Pagina16-16
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO0224
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 13-10-2010, 20100181/1/M2
CiteertitelM en R 2011/1, nr. 5
SamenvattingOplegging last onder dwangsom wegens lozing koelwater in de bodem. Geen overtreding van art. 13 Wet bodembescherming nu het koelwater door een gebrek in de riolering in de bodem terecht is gekomen.
Pagina16-16
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 13-10-2010, 200903363/1/R2
CiteertitelM en R 2011/1, nr. 6
SamenvattingVeroudering wegdek bij toepassing stil asfalt is verdisconteerd in Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 maart 2009 heeft de raad het bestemmingsplan "Het Loo 2007" vastgesteld.
Pagina16-16
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO0242
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 20-10-2010, 200908058/1/R2
CiteertitelM en R 2011/1, nr. 7
SamenvattingMaatregelen om instandhoudingsdoelstellingen te bereiken horen niet in besluit tot aanwijzing Natura 2000-gebied; Aanbrengen wijzigingen in habitattypen is toegestaan; Geen verplichting om uitbreiding Natura 2000-gebied te melden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 september 2009 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het gebied Witterveld aangewezen als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 206; hierna: de Habitatrichtlijn), waarmee het gebied is aangewezen als Natura 2000-gebied.
Pagina16-16
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO1119
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 27-10-2010, 200910164/1/M2
CiteertitelM en R 2011/1, nr. 8
SamenvattingAanvullingen van aanvraag milieuvergunning van na het ontwerpbesluit hadden bij de beslissing moeten worden betrokken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 oktober 2009 heeft het college geweigerd aan [appellante] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer te verlenen voor een pluimveeslachterij aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 12 november 2009 ter inzage gelegd.
Pagina16-17
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO1870
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 27-10-2010, 201002407/1/R3
CiteertitelM en R 2011/1, nr. 9
SamenvattingBij beoordeling of bij in bestemmingsplan voorziene woningen een goed woon- en leefklimaat is gewaarborgd moet ook rekening worden gehouden met gebruik van tuinen bij woningen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 december 2009 heeft de raad het bestemmingsplan "Berkel 2008, 2e herziening Torenakker" vastgesteld.
Pagina17-17
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO1834
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 27-10-2010, 201002658/1/R1
CiteertitelM en R 2011/1, nr. 10
SamenvattingStemgeluid op schoolplein is uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening relevant.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 november 2009, kenmerk 2009/202867, heeft de raad het bestemmingsplan "Hekslootgebied/Spaarndam" vastgesteld.
Pagina17-17
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO1844
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 10-11-2010, 200909586/1/M1
CiteertitelM en R 2011/1, nr. 11
SamenvattingBBT vereist niet het inpandig breken van puin.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 oktober 2009 heeft het college aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid onder b, van de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen van een inrichting voor het breken van de steenachtige fractie van bouw- en sloopafval en het op- en overslaan van bouw- en sloopafval, puin, zeefzand, verontreinigde grond, granulaten, asbesthoudende afvalstoffen en groenafval. Dit besluit is op 26 oktober 2009 ter inzage gelegd.
Pagina17-17
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO3479
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 17-11-2010, 200908901/1/R1
CiteertitelM en R 2011/1, nr. 12
SamenvattingSlechts bij hoge uitzondering behoeft geen overleg als bedoeld in art. 3.1.1 lid 1 Besluit ruimtelijke ordening plaats te vinden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 oktober 2009, nr. 2009.0013597, heeft de raad het bestemmingsplan "Lijnden Lijnderdijk 191-193" (hierna: het plan) vastgesteld.
Pagina17-17
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO4227
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 17-11-2010, 200905029/1/R1
CiteertitelM en R 2011/1, nr. 13
SamenvattingBescherming aardkundig monument via wijzigingsbevoegdheid in bestemmingsplan in relatie tot provinciale milieuverordening.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 mei 2009, nr. 2009-2649, heeft het college van gedeputeerde staten besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Wieringen bij besluit van 18 september 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Oosterland".
Pagina17-18
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO4211
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 17-11-2010, 201004504/1/M2
CiteertitelM en R 2011/1, nr. 14
SamenvattingPositie woonboten bij wegaanpassingsbesluiten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 maart 2010 heeft de minister krachtens de Spoedwet wegverbreding het wegaanpassingsbesluit A9 Velsen - Raasdorp en Badhoevedorp - Raasdorp vastgesteld.
Pagina18-18
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO4208
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 23-11-2010, 20-001962-09
CiteertitelM en R 2011/1, nr. 15
SamenvattingBevoegdheid economische kamer.
Samenvatting (Bron)Artikel 39 WED. Bevoegdheid economische rechter. Marginale toetsing van beslissing OM economische en commune feiten gezamenlijk ten laste te leggen. Toetsingscriterium: doelmatige rechtsbedeling.
Pagina18-18
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2010:BO4725
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 24-11-2010, 200910106/1/M2
CiteertitelM en R 2011/1, nr. 16
SamenvattingVernietiging reconstructieplan heeft terugwerkende kracht: Wet stankemissie (achteraf gezien) niet van toepassing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 november 2009 heeft het college aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een nertsenhouderij aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 20 november 2009 ter inzage gelegd.
Pagina18-18
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO4890
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 01-12-2010, 201001706/1/M2
CiteertitelM en R 2011/1, nr. 17
SamenvattingHogere waardenbesluit hoeft niet samen met een vrijstellingsbesluit genomen te worden. Geen wettelijke rangorde tussen de bepalingsmethoden voor equivalente geluidsniveaus.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 januari 2010 heeft het college hogere geluidgrenswaarden als bedoeld in artikel 83, tweede lid, van de Wet geluidhinder vastgesteld ten behoeve van het bouwproject 'Zalmhaven' (hierna: het bouwproject) in de gemeente Rotterdam. Dit besluit is op 8 januari 2010 ter inzage gelegd.
Pagina18-18
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO5756
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EU, 14-10-2010, C-535/07
CiteertitelM en R 2011/1, nr. 18
SamenvattingEisen aan beschermingsregime(s) lidstaat voor Vogelrichtlijngebieden en mate waarin uitwerking instandhoudingsdoelstellingen is vereist.

(Europese Commissie / Republiek Oostenrijk, ondersteund door: Bondsrepubliek Duitsland)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 14 oktober 2010. # Europese Commissie tegen Republiek Oostenrijk. # Niet-nakoming - Richtlijnen 79/409/EEG en 92/43/EEG - Behoud van vogelstand - Onjuiste aanwijzing en onvoldoende rechtsbescherming van specialebeschermingszones. # Zaak C-535/07.
Annotator Bastmeijer
Pagina19-32
UitspraakECLI:EU:C:2010:602
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-10-2010, 20-001617-09
CiteertitelM en R 2011/1, nr. 19
SamenvattingBegrip afvalstof (anodeslib), 'nuttige toepassing', 'recycling'.
Samenvatting (Bron)Art. 10.60 Wet milieubeheer. Anodeslib is een afvalstof. Voor de overbrenging van het in casu aangetroffen anodeslib was op grond van de EVOA voorafgaande schriftelijke kennisgeving van de overbrenging bij en via de bevoegde autoriteit van verzending vereist. Hof veroordeelt verdachte tot een geldboete van EUR 10.000,00.
Annotator van Ham
Pagina32-38
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2010:BO1026
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 23-11-2010, 187930 / HA ZA 02-2646
CiteertitelM en R 2011/1, nr. 20
SamenvattingKostenverhaal ex art. 75 lid 1 Wbb.

(Kuwait Petroleum (Nederland) B.V. / De Staat der Nederlanden (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
Pagina38-46
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Rotterdam, 12-08-2010, 09/3226
CiteertitelM en R 2011/1, nr. 21
SamenvattingWet gewasbeschermingsmiddelen en biociden: onder 'gebruiken' wordt mede verstaan de aanwezigheid van een werkzame stof. In casu is appellant vanwege de late uitslag van de monstername in verdediging geschaad, strijd met art. 3:2 Awb.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 april 2009 heeft verweerder eiseres voor gebruik van de werkzame stof chlorothalonil in de teelt van appels, wegens overtreding van artikel 22, eerste lid, van de Wgb, een boete van 2000,00 opgelegd. Het zorgvuldigheidsbeginsel, zoals dat is neergelegd in artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb), brengt met zich mee dat eiseres zo spoedig mogelijk in kennis dient te worden gesteld van de resultaten van de analyse van het monster, om bijvoorbeeld op tijd een eigen deskundige in te schakelen om de juistheid en betrouwbaarheid van het onderzoek te kunnen betwisten. De rechtbank is van oordeel dat de voorbereiding van het boetebesluit onzorgvuldig is geweest, nu het resultaat van de analyse van het monster, dat is genomen op 1 juli 2008, eerst op 2 oktober 2008, zijnde drie maanden na het nemen van het monster, aan eiseres bekend is gemaakt. Door eiseres en de door haar naar de zitting meegebrachte deskundige is verklaard dat de resultaten van een analyse van een bladmonster normaal gesproken na één tot twee weken bekend zijn. Verweerder heeft dit niet betwist. Ter zitting heeft verweerder desgevraagd aangegeven niet te weten wat de reden is dat het resultaat van de analyse van het monster zo lang op zich heeft laten wachten. De rechtbank is van oordeel dat de lange tijdsduur voor rekening en risico komt van verweerder. Door het tijdsverloop is eiseres de mogelijkheid ontnomen om tegenbewijs te leveren. Zo had eiseres bijvoorbeeld zowel bij zichzelf als bij het naastgelegen perceel tijdig een monster kunnen laten nemen, om haar stelling met betrekking tot het inwaaien nader te kunnen onderbouwen, hetgeen nu niet meer mogelijk was. Hierdoor is eiseres in haar verdediging geschaad. Beroep gegrond.
Annotator Vogelezang-Stoute
Pagina46-49
UitspraakECLI:NL:RBROT:2010:BN3937
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Dordrecht, 19-11-2010, AWB 09/556
CiteertitelM en R 2011/1, nr. 22
SamenvattingWOZ; waardevermindering a.g.v. bodemverontreiniging.
Samenvatting (Bron)De rechtbank stelt evenwel vast dat ten tijde van de waardepeildatum, 1 januari 2007, nog onvoldoende duidelijkheid bestond over de bodemverontreiniging als gevolg van de brandstofpomp die direct gelegen was achter het perceel van de buurman aan de [adres 3]. Niet was bekend of deze verontreiniging ook had geleid tot verontreiniging van de grond van het perceel van eiser. De taxateur van verweerder gaat er gemakshalve van uit dat zich in de bodem geen schadelijke verontreinigingen bevinden. Dit stond echter niet vast. In zijn algemeenheid leidt de wetenschap dat zich in de (directe) nabijheid van een perceel verontreiniging heeft voorgedaan, tot enig waardedrukkend effect. Verweerder heeft hier geen rekening mee gehouden.
Pagina49-51
UitspraakECLI:NL:RBDOR:2010:BO4650
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Middelburg, 25-11-2010, Awb 10/21
CiteertitelM en R 2011/1, nr. 23
SamenvattingWOZ; geen waardevermindering a.g.v. bodemverontreiniging.
Samenvatting (Bron)- bodemverontreiniging - historisch verontreinigde zones - bodembeheerplan - bodemkwaliteitskaart
Pagina51-53
UitspraakECLI:NL:RBMID:2010:BO5111
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Leeuwarden, 06-10-2010, 105423 / KG ZA 10-181
CiteertitelM en R 2011/1, nr. 24
SamenvattingKort geding aangaande convenant over het beheer van dagrecreatieterrein; gemeente wil wijziging van convenant om openingstijden te verruimen, maar verzuimd twee partijen in het geding te betrekken. Geslaagd beroep op exceptio plurium litis consortium. Overweging ten overvloede: het niet rendabel zijn van de exploitatie is geen onvoorziene omstandigheid in de zin van artikel 6:258 BW.
Samenvatting (Bron)Geschil tussen gemeente en natuurbeschermingsorganisaties over verruiming van de openingstijden van het strandpaviljoen en terras op recreatieterrein te Oudemirdum, in afwijking van een gesloten convenant.
Annotator Warendorf
Pagina53-57
UitspraakECLI:NL:RBLEE:2010:BN9624
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 30-06-2010, 200907100/1/M1
CiteertitelM en R 2011/1, nr. 25
SamenvattingWeigering revisievergunning voor scheepswerf vanwege onaanvaardbaar hoog niveau piek-geluiden. Terecht piekwaarden in Handreiking toegepast. Feitelijk gebruik versus planologische bestemming.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juli 2009 heeft het college geweigerd aan [appellante] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer te verlenen voor een scheepswerf voor nieuwbouw en reparatie en onderhoud van schepen op het adres [locatie 1] te [plaats]. Dit besluit is op 3 augustus 2009 ter inzage gelegd.
Annotator Claassen-Dales
Pagina57-60
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM9691
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 24-11-2010, 201001090/1/M2
CiteertitelM en R 2011/1, nr. 26
SamenvattingMelding 8.19 terecht geweigerd omdat eerdere melding (van voor 1 oktober 2000) tot wijziging van de vergunning heeft geleid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 september 2009 heeft het college geweigerd aan [appellante] op de door haar op 3 augustus 2009 ingediende melding een verklaring te geven als bedoeld in artikel 8.19, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet milieubeheer met betrekking tot een verandering van haar inrichting aan de [locatie] te [plaats].
Annotator Arentz
Pagina60-62
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO4861
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualia & Documentatie
TitelActualia en Documentatie
CiteertitelM en R 2011/1, nr.
SamenvattingAfval - Bestrijdingsmiddelen - Bestuursrecht - Energie - Exoten - Geluid - Industrie - Kernenergie - Klimaat - Lucht - Luchtvaart - MER - Milieu - Natuur - Producten - Schepen - Stoffen - Vis - Water
Auteur(s)B. Arentz
Pagina63-69
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelJ. de Cendra de Larragan, Distributional Choices in EU Climate Change Law and Policy: Towards a Principled Approach?
CiteertitelM en R 2011/1, nr.
Pagina70-70
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTijdschriften
TitelTijdschriften
CiteertitelM en R 2011/1, nr.
Pagina71-72
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededelingen
TitelMededelingen
CiteertitelM en R 2011/1, nr.
SamenvattingJuridische asdpecten van de Wabo;

Tweedaagse cursus Wabokompas 2, verdieping;

VRM Actualiteitendag 2011.
Pagina73-73
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNationale omgevingswetgeving in behandeling
CiteertitelM en R 2011/1, nr.
Auteur(s) van den Broek
Pagina74-75
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEU milieu wet & regelgeving in behandeling
TitelEU Milieu wet- & regelgeving in behandeling
CiteertitelM en R 2011/1, nr.
Auteur(s)R.H. Donkers
Pagina76-78
Artikel aanvragenVia Praktizijn