Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 23-02-2011
Aflevering 1/2
RubriekRedactioneel
TitelKwaliteit en tempo in het bestuursrecht
CiteertitelNTB 2011,
Samenvatting'Het kabinet komt met voorstellen tot bundeling en vereenvoudiging van wet- en regelgeving op het gebied van het omgevingsrecht en versobering en modernisering van de Algemene wet bestuursrecht', zo leest men in het regeerakkoord van het huidige kabinet over het onderwerp infrastructuur. En iets verder, in het onderdeel Milieu, worden voorstellen aangekondigd om de milieuregelgeving te vereenvoudigen en te moderniseren. Die voornemens worden niet nader toegelicht, maar we kunnen gevoegelijk aannemen dat de achtergrond hierbij is, de afkeer die bij sommigen bestaat jegens de huidige praktijk, die als stroperig, langdurig, juridisch en procedureel wordt ervaren. Kennelijk moet het allemaal simpeler, sneller en effectiever, niet alleen in de voorbereiding en besluitvorming over omgevingsrechtelijke kwesties, maar ook in de daarop volgende fase van rechtsbescherming.
Auteur(s)N.S.J. Koeman
Pagina1-1
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelEffectieve geschillenbeslechting: bestuurlijke lus en andere instrumenten
CiteertitelNTB 2011, 2
SamenvattingDit artikel is een bewerking van de inleiding bij het Nationaal Bestuursrechtdiner op 4 november 2010 met als thema 'Vernieuwing in de rechtsbescherming'. Auteur neemt de eerste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak inzake de bestuurlijke lus onder de loep en beziet andere actuele ontwikkelingen met betrekking tot de rechterlijke toepassing an andere instrumenten voor de finale afdoening van een geschil.
Auteur(s)J.E.M. Polak
Pagina2-9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelRelativiteit in de Crisis- en herstelwet en in het voorstel Wet aanpassing bestuursprocesrecht
CiteertitelNTB 2011, 3
SamenvattingDe tweede voordracht tijdens het Nationaal Bestuursrechtdiner handelde over de relativiteit in het bestuursrecht en is door de auteur uitgewerkt in dit artikel. Hij gaat eerst in op de verschijnselen die de wetgever beoogt te bestrijden met invoering van relativitetisvereiste en de verschillende vormen. Voorts komen de verschillende perspectieven van wetgever en rechter aan de orde en drie specifieke complicaties.
Auteur(s)D.A. Verburg
Pagina10-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelDe Wet aanpassing bestuursprocesrecht: een verbetering van de slagvaardigheid van het bestuursprocesrecht?
CiteertitelNTB 2011, 4
SamenvattingOp 28 oktober 2010 hield de VAR Vereniging voor bestuursrecht een studiemiddag over de Wet aanpassing bestuursprocesrecht, waarvan auteur verslag doet.
Auteur(s)T. de Jong
Pagina18-22
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelOpenbaarheid en behoorlijkheid
CiteertitelNTB 2011, 5
SamenvattingIndeling
1 Ontwikkelingen Wet openbaarheid van bestuur
2 Kernbegrippen van de WOB
3 Actieve openbaarmaking
4 Weigeringsgronden
5 Recht op inzage en verwijderinhg van persoonsgegevens
6 Behoorlijkheid; Nationale ombudsman
Kroniekonderdelen worden weggelaten als geen of onvoldoende van belang zijnde ontwikkelingen hebben plaatsgevonden.

Opmerking vooraf. Dit is een nieuwe kroniek. Hierin wordt stilgestaan bij de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van openbaarheid van bestuur en toegang tot overheidsinformatie. Verder wordt aandacht besteed aan klachtbehandeling en onderzoeken van de Nationale ombudsman, voor zover van belang voor het algemene bestuursrecht.
Auteur(s)E.J. Daalder
Pagina23-30
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBestuurlijke organisatie
CiteertitelNTB 2011, 6
SamenvattingIndeling

1 Openbare lichamen, bestuursorganen en rechtspersonen
1.1 Openbare lichamen
1.2 Bestuursorganen
1.3 Rechtspersonen
2 Attributie, delegatie en mandaat
2.1 Attributie
2.2 Delegatie
2.3 Mandaat
3 Centrale overheid en decentrale overheden
3.1 Centrale overheid
3.2 Deconcentratie
3.3 Baten- en lastendiensten
3.4 Territoriale decentralisatie
3.5 Functionele decentralisatie
4 Interbestuurlijk toezicht
4.1 Goedkeuring en verklaring van geen bezwaar
4.2 Schorsing en vernietiging
4.3 Overig bestuurlijk toezicht
5 Samenwerking
5.1 Gemeenschappelijke regelingen
5.2 Bestuursakkoorden
5.3 Andere samenwerkingsvormen
Kroniekonderdelen worden weggelaten als geen of onvoldoende van belang zijnde ontwikkelingen hebben plaats gevonden. Deze kroniek heeft betrekking op de periode 1 juli 2010 tot en met 31 december 2010.
Auteur(s)R.J.M.H. de Greef , M.C. de Voogd
Pagina31-39
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBijeenkomsten
CiteertitelNTB 2011,
SamenvattingHet Instituut voor Bouwrecht organiseert op dinsdag 8 maart 2011 een 'Actualiteiten college Ruimtelijke ordening vergunningsverlening'.

Het Instituut voor Bouwrecht organiseert op dinsdag 12 apirl 2011 een studiedag 'Crisis- en herstelwet, opzet en eerste ervaringen'.

Het Instituut voor Bouwrecht organiseert op donderdag 16 juni 2011 het Wabo-congres 'Voldoet de Wabo aan uw verwachting; de eerste ervaringen'.
Pagina40-40
Artikel aanvragenVia Praktizijn