Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 01-03-2011
Aflevering 2
RubriekOpinie
TitelGeschilbeslechting doorgelicht
CiteertitelM en R 2011/2, nr. 27
SamenvattingOp 18 februari 2011 promoveerde Annika van der Veer op het proefschrift Slagvaardige geschilbeslechting in het bestuursrecht. Met grote belangstelling werd uitgezien naar de uitkomsten van haar onderzoek en gelukkig worden de verwachtingen waargemaakt. Al vele jaren proberen bestuursrechtjuristen meer grip te krijgen op de geschilbeslechting, die vooral in het omgevingsrecht als gebrekkig wordt ervaren. Als de bestuursrechter een besluit heeft vernietigd is het geschil tussen de partijen soms duidelijk wel en soms duidelijk niet beslecht. Tussen deze twee uitersten bevindt zich een groep van gevallen waarvan we niet goed weten hoe ze aflopen.
Auteur(s)B. Schueler
Pagina81-81
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOp weg van afvalstoffenbeheer naar materiaalketenbeheer? - Implementatie van de nieuwe Kaderrichtlijn Afvalstoffen in de Wet Milieubeheer.
CiteertitelM en R 2011/2, nr. 28
SamenvattingDe implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen van 19 november 2008 in de Wet milieubeheer is gereed. Voor de praktijk heeft deze aanpassing van (vooral) hoofdstuk 10 Wm de nodige gevolgen. Ook dient nog een aantal onderwerpen nader te worden uitgewerkt. Afvalstoffen worden, ook in juridisch opzicht, opgewaardeerd tot materialen. Tijd dus om te kijken wat ons te wachten staat.
Auteur(s)A.M.C.C. Tubbing
Pagina82-89
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer en de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap. - Geschikte instrumenten voor de bescherming van Natura 2000-gebieden?
CiteertitelM en R 2011/2, nr. 29
SamenvattingMet ingang van 1 januari 2010 zijn in de provincies de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (Sknl) gedeeltelijk in werking getreden. De SNL en Sknl vormen het nieuwe juridische instrumentarium voor de verlening van subsidies ten behoeve van alle vormen van aangepast natuur- en landschapsbeheer in Nederland. Beide regelingen zijn niet specifiek bedoeld voor Natura 2000-gebieden. Er is wel sprake van een 'overlap' met de doelstelling van beheerplannen voor Natura 2000-gebieden. In een beheerplannen kunnen - uitzonderingen daargelaten - geen juridisch afdwingbare verplichtingen worden opgenomen. De naleving van subsidieovereenkomsten op basis van de SNL en Sknl is wel afdwingbaar. Dat doet de vraag rijzen of het mogelijk is om deze regelingen in te zetten ten behoeve van de bescherming van Natura 2000-gebieden als flankerend instrument naast het beheerplan.
Auteur(s)S.D.P. Kole
Pagina90-97
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 16-11-2010, 200.029.693/01 en 200.031.136/01
CiteertitelM en R 2011/2, nr. 30
SamenvattingNEN-normen zijn geen algemeen verbindende voorschriften. Aan de NEN-normen wordt voldoende bekendheid gegeven.
Samenvatting (Bron)NEN-normen waarnaar in het Bouwbesluit 2003 en de Regeling Bouwbesluit 2003 wordt verwezen; artikel 3, eerste lid, Woningwet; algemeen verbindende voorschriften; door of vanwege het Rijk vastgesteld; op juiste wijze bekendgemaakt; Bekendmakingswet.
AnnotatorB. Arentz
Pagina98-98
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2010:BO4175
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 30-11-2010, 201011259/2/M2
CiteertitelM en R 2011/2, nr. 31
SamenvattingOvergangsrecht Wabo voor handhavingsbesluiten is ook van toepassing op besluiten tot afwijzing van een verzoek om handhaving.
Samenvatting (Bron)Op grond van de Invoeringswet Wabo is de voorzitter van de ABRS onbevoegd ten aanzien van een verzoek om voorlopige voorziening terzake van een besluit waarbij een last onder dwangsom is opgelegd. Het bestreden besluit is genomen na de inwerkingtreding van de Wabo zodat artikel 1.6 van de Invoeringswet niet van toepassing is. Vovo wordt doorgezonden.
AnnotatorB. Arentz
Pagina98-98
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO6805
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 01-12-2010, 200908966/1/R3
CiteertitelM en R 2011/2, nr. 32
SamenvattingVan in richtlijn opgenomen voorkeursafstand van 50 m tussen retentiebassins en woonbebouwing kan gemotiveerd worden afgeweken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 september 2009, nr. R2009.060, heeft de raad het bestemmingsplan "Retentiebassins Beemdstraat en Veilig Oord" vastgesteld.
AnnotatorB. Arentz
Pagina98-98
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO5750
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 01-12-2010, 200905542/1/R2
CiteertitelM en R 2011/2, nr. 33
SamenvattingBij beoordeling of sprake is van bestaand gebruik als bedoeld in art. 1, onder m, Natuurbeschermingswet 1998 is niet van belang of ammoniakdepositie van veehouderij op natuurgebied gelijk blijft of afneemt ten opzichte van peildatum.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 november 2008, nr. 1363957/1478868, heeft het college een vergunning ingevolge artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) geweigerd voor het veranderen van het varkensbedrijf aan de [locatie] te [plaats] (hierna: het bedrijf).
AnnotatorB. Arentz
Pagina98-99
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO5722
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 01-12-2010, 201006751/1/M1
CiteertitelM en R 2011/2, nr. 34
SamenvattingIndien na de beroepstermijn een beroep tegen een milieuvergunning wordt ingesteld en dat beroep wordt ontvankelijk geoordeeld, dan is de vergunning met terugwerkende kracht niet onherroepelijk geworden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 augustus 2009 heeft het college een verklaring als bedoeld in artikel 8.19, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet milieubeheer met betrekking tot een verandering van een biogasinstallatie op het perceel Roderweg 4 te Bunne, gegeven.
AnnotatorB. Arentz
Pagina99-99
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO5753
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 01-12-2010, 200910297/1/R3
CiteertitelM en R 2011/2, nr. 35
SamenvattingRisico's van Q-koorts geen reden om uitbreiding agrarisch bedrijf in bestemmingsplan niet toe te staan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 oktober 2009 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Ambt Delden, herziening [locatie]" vastgesteld.
AnnotatorB. Arentz
Pagina99-99
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO5732
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 15-12-2010, 200903460/1/R3
CiteertitelM en R 2011/2, nr. 36
SamenvattingGeluidzone bij bedrijventerrein blijft buiten beschouwing bij bepalen omvang oppervlakte bedrijventerrein als bedoeld in bijlage bij Besluit milieu-effectrapportage 1994.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 maart 2009 heeft de raad de bestemmingsplannen "Bedrijventerrein Kop van Broeklanden" (hierna: het plan) en "Geluidzone Bedrijventerrein Kop van Broeklanden" vastgesteld.
AnnotatorB. Arentz
Pagina99-99
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO7341
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 15-12-2010, 201004004/1/H3
CiteertitelM en R 2011/2, nr. 37
SamenvattingMet het oog op capaciteitsuitbreiding waterberging verleende ontheffing als bedoeld in art. 75 Flora- en faunawet in stand gebleven.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 augustus 2008 heeft de minister aan het Hoogheemraadschap van Delfland ontheffing verleend krachtens artikel 75 van de Flora- en faunawet (hierna: de Ffw).
AnnotatorB. Arentz
Pagina99-99
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO7360
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelHoge Raad, 21-12-2010, 09/01454 E
CiteertitelM en R 2011/2, nr. 38
SamenvattingWet vervoer gevaarlijke stoffen art. 5; Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn (ADNR)
Samenvatting (Bron)Economische zaak. Art. 5 Wet vervoer gevaarlijke stoffen (hierna: Wvgs). De opvatting dat het in art. 5 Wvgs neergelegde verbod om met een vervoermiddel gevaarlijke stoffen over de binnenwateren te vervoeren indien niet is voldaan aan de in art. 3 Wvgs bedoelde regels, uitsluitend geldt voor de vervoerder in de zin van paragraaf 1.2.1 Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn (hierna: ADNR), is onjuist. Paragraaf 1.4.1.3 ADNR houdt immers in dat de bepalingen van 1.2.1, 1.4.2 en 1.4.3 inzake de definities van de betrokkenen en de voor hun geldende plichten () niet van invloed [zijn] op de voorschriften van het nationale recht inzake de juridische gevolgen, die samenhangen met het feit of de bedoelde betrokkene bijv. een rechtspersoon, een natuurlijk persoon, een voor eigen rekening werkzaam persoon, een werkgever of een werknemer is.
AnnotatorB. Arentz
Pagina100-100
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BO8203
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 01-09-2010, 201004647/1/H1
CiteertitelM en R 2011/2, nr. 39
SamenvattingDe bevoegdheid een projectbesluit vast te stellen kan niet worden aangewend om, vooruitlopend op de vaststelling van een bestemmingsplan, een toetsingskader vast te stellen voor een groot aantal nog niet geconcretiseerde bouwplannen dat het geldende plan vervangt. Artikel 3.10 Wro voorziet niet in de mogelijkheid om bij een projectbesluit algemeen verbindende voorschriften vast te stellen. Een projectbesluit dat betrekking heeft op een project zal zich in de mate van concreetheid moeten onderscheiden van de normering neergelegd in een bestemmingsplan die in het algemeen betrekking heeft op een groot aantal mogelijke projecten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 mei 2009 heeft het college het projectbesluit "Oerle-Zuid, eerste fase Zilverackers" (hierna: het besluit) genomen.
Annotator Hillegers
Pagina101-103
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN5725
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 04-08-2010, 200904695/1/M1
CiteertitelM en R 2011/2, nr. 40
SamenvattingHet voorgenomen windpark overschrijdt de drempelwaarden van onderdeel C noch van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. Het windpark is aan te merken als een industriŽle installatie voor de productie van elektriciteit in de zin van onderdeel 3, onder a, van bijlage II bij richtlijn 85/337/EEG. Conform HvJEG 15 oktober 209 (nr. C-225/08) dient voorts acht te worden geslagen op andere factoren als bedoeld in bijlage III van richtlijn 85/337/EEG die aanleiding kunnen geven tot het opstellen van een milieueffectrapportage. Mede gelet op de in bijlage III genoemde omstandigheden acht de Afdeling het niet bij voorbaat uitgesloten dat in dit geval een milieueffectrapportage vereist is. Nu uit het bestreden besluit niet blijkt dat het college de relevante factoren van bijlage III genoegzaam bij de beoordeling heeft betrokken, is het bestreden besluit, voor zover is gesteld dat geen milieueffectrapportage opgesteld hoeft te worden, in strijd met artikel 3:46 van de Awb niet deugdelijk gemotiveerd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 juni 2009 heeft het college aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Evelop Netherlands B.V. (thans: Evelop Ontwikkeling B.V.), gevestigd te Rotterdam (hierna: Evelop), een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een windpark gevestigd op het perceel plaatselijk bekend als op en nabij bedrijventerrein Ecofactorij-Apeldoorn en kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, secties M4835 (gedeeltelijk), M4836 (gedeeltelijk), F10173 (gedeeltelijk), F9696 (gedeeltelijk) en F9406 (gedeeltelijk). Dit besluit is op 4 juni 2009 ter inzage gelegd.
Annotator Jesse
Pagina103-106
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN3145
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 08-09-2010, 201000080/1/M2
CiteertitelM en R 2011/2, nr. 41
SamenvattingHet college heeft de aanvraag om een revisievergunning voor een varkenshouderij buiten behandeling gelaten wegens het ontbreken van een milieueffectrapport. Volgens het college dient bij de aanvraag een MER te worden overgelegd omdat de drempelwaarde voor het opstellen van een MER wordt overschreden. De Afdeling stelt vast dat sprake is van beperkte aanpassingen, die niet zodanig zijn dat deze moeten worden aangemerkt als de oprichting van een nieuwe installatie als bedoeld in onderdeel A, onder 2, van de bijlage behorende bij het Besluit m.e.r. Nu met de aangevraagde uitbreiding het aantal te houden vleesvarkens toeneemt met in totaal 1.978, wordt de drempelwaarde van 3.000 mestvarkens, zoals opgenomen in categorie 14 van onderdeel C van de bijlage bij het Besluit mer, niet overschreden. Het college heeft het bezwaar van appellant tegen het buiten behandeling laten van de aanvraag dan ook ten onrechte ongegrond verklaard.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 januari 2009 heeft het college een aanvraag van [appellant] om een revisievergunning voor een varkenshouderij aan de [locatie] te [plaats] op grond van artikel 7.28, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet milieubeheer buiten behandeling gelaten.
Annotator Jesse
Pagina106-108
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN6169
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 15-09-2010, 200908726/1/M1
CiteertitelM en R 2011/2, nr. 42
SamenvattingHet systeem van de Wet milieubeheer brengt met zich dat het bevoegd gezag na het opstellen van het ontwerpbesluit, onder meer naar aanleiding van daarover naar voren gebrachte zienswijzen, nader onderzoek kan doen op grond waarvan het tot een andersluidend definitief besluit komt. De enkele omstandigheid dat, zoals appellante stelt, het bestreden besluit een wezenlijke afwijking van het ontwerpbesluit behelst, noopt niet tot het opstellen van een nieuw ontwerpbesluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 september 2009 heeft het college met toepassing van de artikelen 8.22 en 8.23 van de Wet milieubeheer de voorschriften ingetrokken die zijn verbonden aan de bij besluit van 23 april 2002 aan [appellante] verleende vergunning als bedoeld in de Wet milieubeheer voor de bewerking en opslag van plantaardige en dierlijke oliŽn, vetten en afgeleide producten op het perceel [locatie] te Weesp, en nieuwe voorschriften aan de vergunning verbonden. Het besluit is op 1 oktober 2009 ter inzage gelegd.
AnnotatorA. Collignon
Pagina108-108
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN7026
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 27-10-2010, 200910164/1/M2
CiteertitelM en R 2011/2, nr. 43
SamenvattingUit het systeem van vergunningverlening, zoals neergelegd in de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht, vloeit voort dat in beginsel op de aanvraag moet worden beslist zoals die is ingediend en ter inzage gelegd. Bij toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht is het na het ter inzage leggen van de aanvraag en het ontwerp van het besluit, behoudens uitzonderingen, niet meer geoorloofd de aanvraag nog te wijzigen en aan te vullen. Een uitzondering kan zich voordoen als vast staat dat door de wijzigingen en aanvullingen van de aanvraag derden niet zijn benadeeld.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 oktober 2009 heeft het college geweigerd aan [appellante] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer te verlenen voor een pluimveeslachterij aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 12 november 2009 ter inzage gelegd.
AnnotatorA. Collignon
Pagina108-109
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO1870
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 08-09-2010, 200909237/1/M2
CiteertitelM en R 2011/2, nr. 44
SamenvattingIn geval van vernietiging van een besluit door de bestuursrechter staat het het bevoegd gezag in beginsel vrij om bij het opnieuw in de zaak voorzien terug te vallen op de procedure die aan het besluit ten grondslag lag, dan wel de gehele procedure opnieuw te doorlopen. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waarin het uit het oogpunt van zorgvuldige voorbereiding van een besluit, mede gelet op de aard en de ernst van de gebreken die tot de vernietiging hebben geleid en het verhandelde in die eerste procedure, niet passend moet worden geoordeeld indien het bevoegd gezag ermee volstaat terug te vallen op de eerste procedure, en niet een nieuw ontwerpbesluit opstelt en ter inzage legt.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 oktober 2009 heeft het college aan [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor de handel in tweedehands kleding en de inkoop, opslag, ompakking en verkoop van consumentenvuurwerk gelegen aan [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 20 oktober 2009 ter inzage gelegd.
AnnotatorA. Collignon
Pagina109-112
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN6142
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Zutphen, 16-11-2010, 06/925241-09
CiteertitelM en R 2011/2, nr. 45
SamenvattingRechtbank acht niet bewezen dat er sprake is van verstoring vogelnest of dassenburcht en spreekt verdachte vrij.
Samenvatting (Bron)Rechtbank acht niet bewezen dat er sprake is van verstoring vogelnest of dassenburcht en spreekt verdachte vrij.
Annotator Tubbing
Pagina112-115
UitspraakECLI:NL:RBZUT:2010:BO4074
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 01-12-2010, 201004460/1/M1
CiteertitelM en R 2011/2, nr. 46
SamenvattingVoorschrift toegevoegd aan Wm-vergunning van regionale afvalstoffendienst: gekeurde vloeistofdichte vloer aan te brengen in stortvak voor tuinafval. Aannemelijk dat uitsluitend wordt opgeslagen de droge fractie van grof tuinafval, bestaande uit van particulieren en van werkzaamheden van de gemeente afkomstig snoeihout, zoals takken van bomen en struiken en dat dit circa ťťn tot twee keer per maand uit het stortvak wordt afgevoerd. Geen bodembedreigende stoffen. Betekenis conceptversie Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 2010.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 maart 2010 heeft het college aan RAD Hoeksche Waard een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen van de op 11 december 2008 krachtens genoemde wet verleende vergunning voor het afvalbrengstation op het adres Smidsweg 20a te Westmaas en - voor zover hier van belang - met toepassing van artikel 8.23 van de Wet milieubeheer deze vergunning gewijzigd. Dit besluit is op 22 maart 2010 ter inzage gelegd.
AnnotatorF.C.S. Warendorf
Pagina115-118
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO5709
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 03-12-2010, 201011282/2/M2
CiteertitelM en R 2011/2, nr. 47
SamenvattingMaatwerkvoorschrift. De Afdeling gaar ervan uit dat de wetgever voor de rechtsmachtverdeling tussen de Afdeling en de rechtbanken met betrekking tot een dergelijk besluit het tijdstip bepalend heeft willen achten waarop dit op de wettelijk voorgeschreven wijze is bekendgemaakt. Volgt doorzending beroepschrift aan rechtbank.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 oktober 2010 heeft het college op grond van artikel 8.42 van de Wet milieubeheer, in samenhang met artikel 2.20, vijfde lid, van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer maatwerkvoorschriften gesteld voor [vergunninghouder] aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht genomen en op 27 oktober 2010 ter inzage gelegd.
AnnotatorJ.H.G. van den Broek
Pagina118-119
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO6653
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 03-12-2010, 201011142/2/M2
CiteertitelM en R 2011/2, nr. 48
SamenvattingBesluit tot handhaving 8.40-AMvB. De Afdeling gaat ervan uit dat de wetgever voor de rechtsmachtverdeling tussen de Afdeling en de rechtbanken met betrekking tot een dergelijk besluit het tijdstip bepalend heeft willen achten waarop dit op de wettelijk voorgeschreven wijze is bekendgemaakt. Volgt doorzending verzoekschrift aan voorzieningenrechter bij de rechtbank.
Samenvatting (Bron)Overgangsrecht Wabo. Bij de wijziging van artikel 20.1 van de Wm heeft de wetgever met betrekking tot de daarin bedoelde besluiten, waaronder besluiten tot het verlenen van ontheffing van bij provinciale milieuverordening aangewezen regels, niet in overgangsrecht voorzien. Gelet daarop gaat de voorzitter ervan uit dat de wetgever voor de rechtsmachtverdeling tussen de Afdeling en de rechtbanken met betrekking tot een dergelijk besluit het tijdstip bepalend heeft willen achten waarop dit op de wettelijk voorgeschreven wijze is bekendgemaakt. Dit betekent dat, indien een voorlopige voorziening is verzocht ter zake van een primair besluit dat na 30 september 2010 op de wettelijk voorgeschreven wijze is bekendgemaakt, de voorzieningenrechter van de rechtbank bevoegd is op dat verzoek te beslissen. Voorts betekent dit dat, indien een voorlopige voorziening is verzocht ter zake van een besluit op bezwaar dat na 30 september 2010 op de wettelijk voorgeschreven wijze is bekendgemaakt, de voorzieningenrechter van de rechtbank eveneens bevoegd is op dat verzoek te beslissen, ook als het primaire besluit vůůr 1 oktober 2010 is bekendgemaakt.
AnnotatorJ.H.G. van den Broek
Pagina119-121
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO6800
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 08-12-2010, 201000857/1/M2
CiteertitelM en R 2011/2, nr. 49
SamenvattingHet college heeft beleidsvrijheid bij de beslissing om maatwerkvoorschriften te stellen. Indien wordt besloten tot het stellen daarvan, heeft het college een zekere beoordelingsvrijheid bij de vaststelling van wat nodig is ter bescherming van het milieu.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 juli 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van Soest op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit) maatwerkvoorschriften gesteld voor de inrichting van [belanghebbende] aan de [locatie] te Soest.
Annotator de Graaf
Pagina121-125
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO6612
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualia & Documentatie
TitelActualia en Documentatie
CiteertitelM en R 2011/2, nr.
SamenvattingAfval - Bestrijdingsmiddelen - Bestuursrecht - Civiel recht - Dierenwelzijn - Energie - Externe veiligheid - Geluid - GGO - Industrie - Inkoop - Landbouw - Lucht - Luchtvaart - Mest - Natuur - Ruimte - Vis - Water.
Auteur(s)B. Arentz
Pagina126-131
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelC.J. Bastmeijer, Ieder voor zich en de natuur voor ons allen; Over de relatie tussen mens en natuur en de toekomst van het natuurbeschermingsrecht, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2011.
CiteertitelM en R 2011/2, nr.
Auteur(s)H.E. Woldendorp
Pagina132-133
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTijdschriften
TitelTijdschriften
CiteertitelM en R 2011/2, nr.
Pagina134-135
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededelingen
TitelMededelingen
CiteertitelM en R 2011/2, nr.
SamenvattingKluwer's VROM Academy;

Juridische aspecten van de WABO;

Tweedaagse cursus Wabokompas 2, verdieping;

VMR Actualiteitendag 2011;

Belanghebbende en relativiteit in bestuursrecht en privaatrecht.
Pagina136-136
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNationale milieuwet- en regelgeving
TitelNationale omgevingswetgeving in behandeling
CiteertitelM en R 2011/2, nr.
Auteur(s)J.H.G. van den Broek
Pagina137-138
Artikel aanvragenVia Praktizijn