Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 07-03-2011
Aflevering 7349
RubriekRedactioneel
TitelGeheimhouding en het informeren van de raad
CiteertitelGst. 2011, 16
SamenvattingIn veel Nederlandse gemeenten wordt geworsteld met het vraagstuk van geheimhouding en vertrouwelijkheid. Het wettelijke kader geeft een aantal goede aanknopingspunten, maar de manier waarop dat kader is uitgewerkt en de wijze waarop het wordt toegepast lopen sterk uiteen. In de ene gemeente wordt zo ongeveer alles wat los en vast zit geopenbaard, in andere gemeenten bestaat een sterke cultuur van beslotenheid en geheimhouding. Die verschillen zijn op zichzelf genoemd niet erg, maar in sommige gevallen gaat een te grote geslotenheid ten koste van het proces van verantwoording en controle. Ook is lang niet altijd even duidelijk of de consequenties van openbaarheid of geheimhouding voldoende zijn doordacht. Bestuursorganen kunnen besluiten dat bepaalde informatie geheim is. In beginsel worden daarbij de criteria van de WOB gebruikt.
Auteur(s)D.J. Elzinga
Pagina87-88
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBezwaren afhandelen door middel van overleg
CiteertitelGst. 2011,
SamenvattingDe wetgever heeft bij de organisatie van de heroverweging van besluiten bestuursorganen de ruimte gegeven een schifting te maken tussen meer complexe zaken, die zich voor advisering door externen lenen en andere zaken waarbij niet gehoord hoeft te worden of waarbij de voorbereiding van het besluit op bezwaar op andere wijze kan plaatsvinden. In de praktijk maken bestuursorganen bij de inrichting van de bezwaarprocedure niet of niet altijd gebruik van de door de wetgever geboden ruimte. Veelal worden bezwaarschriften vrijwel direct na binnenkomst doorgeleid naar de adviescommissie. Dit terwijl de wetgever een meer doelmatige bezwaarprocedure voor ogen staat waarbij het bestuursorgaan niet automatisch bezwaren voorlegt aan een adviescommissie, maar eerst probeert in overleg met belanghebbenden tot een oplossing te komen.
Auteur(s)A. Schwartz
Pagina89-94
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCrisis- en herstelwet onder constructie
CiteertitelGst. 2011, 18
SamenvattingEind december 2010 is een wetsvoorstel tot 'Wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten' ingediend. Onderstaande bijdrage geeft in de eerste plaats een overzicht van de belangrijkste bepalingen. In de tweede plaats worden suggesties gedaan om het wetsvoorstel op enkele punten aan te passen.
Auteur(s)S. Hillegers , T.E.P.A. Lam
Pagina95-100
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-11-2010, 201003568/1/H3
CiteertitelGst. 2011,
SamenvattingKosten ontmanteling hennepkwekerij niet voor verhuurder, omdat niet is gebleken dat deze zijn zorgplicht ten aanzien van het pand onvoldoende is nagekomen. (Rotterdam)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 januari 2009 heeft het dagelijks bestuur zijn beslissing tot onmiddellijke ontmanteling op 10 oktober 2008 van een hennepkwekerij in het pand op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het pand) op schrift gesteld en de kosten van de ontmanteling ten laste van [wederpartij] gebracht.
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina101-103
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO3470
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-12-2010, 201005411/1/H3
CiteertitelGst. 2011, 20
SamenvattingBelanghebbende. Huurder. Vergunning splitsing eigendom in appartementsrechten. Onvoldoende concreet en actueel belang. (Amsterdam)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 oktober 2008 heeft het dagelijks bestuur vergunning verleend aan [belanghebbende] tot het splitsen van het eigendomsrecht van het pand gelegen aan de [locatie] te [plaats] in drie appartementsrechten.
AnnotatorL.J.M. Timmermans
Pagina103-107
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO9211
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelReactie op naschrift bij ABRvS 24-03-10.
CiteertitelGst. 2011, 21
SamenvattingIn zijn naschrift bij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 24 maart 2010 (Gst. 2011/3) schrijft R.J.M.H. de Greef dat de Afdeling de verkeerde weg inslaat doordat zij geen algemene bekendmaking vereist van het algemeen (ondertekenings)mandaat van de burgemeester van Arnhem van hulpofficieren van justitie in de politieregio Gelderland Midden ter zake van huisverboden. Het naschrift bevat een gedegen overzicht van opvattingen op dit punt. Slechts bij de motivering plaats ik enkele opmerkingen, aangezien naar mijn oordeel de Afdeling de goede rechtsweg heeft gevolgd en er geen reden is in de praktijk daarvan af te wijken.
Auteur(s)H.Ph.J.A.M. Hennekens
Pagina108-109
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNaschrift
TitelReactie De Greef op bovenstaande reactie Hennekens
CiteertitelGst. 2011, 22
SamenvattingHet is goed om te zien dat mijn naschrift over bekendmaking van mandaatbesluiten tot een reactie leidt van prof. Hennekens. Dat is goed voor de discussie over dit onderwerp, die naar mijn waarneming nog niet beslecht is. En de praktijk zal daar zeker behoeft aan hebben. Hennekens wijst erop dat hij het niet eens is met de stelling dat een algemeen mandaat een besluit van algemene strekking is. Een mandaatbesluit is naar zijn oordeel te ellen tijde een beschikking, die zodoende via de weg van art. 3:41 Awb bekend moet worden gemaakt. Hennekens geeft aan dat slechts het adressaatscriterium van belang is. Nu het mandaatbesluit zich richt tot de gemandateerde is het volgens hem slechts gericht tot een (of meerdere) belanghebbenden.
Auteur(s)R.J.M.H. de Greef
Pagina109-110
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOp-recht bekeken
TitelDrugs, gebakken peren, gare rapen en een wietpas
CiteertitelGst. 2011, 23
SamenvattingDe gevolgen van het Nederlandse drugbeleid hebben begin december 2010 geleid tot een escalatie. De burgemeester van Helmond moest onderduiken, in Eindhoven werd met mitrailleurs op een woning geschoten en volgens de burgemeester van Eindhoven was de politie niet in staat voldoende capaciteit te leveren om zware druggerelateerde misdrijven op te sporen. De Minister van Veiligheid en Justitie kwam daarom voor spoedberaad met de burgemeesters van de vijf grote gemeenten van Noord-Brabant op 2 december 2010 naar Breda. Hij beloofde een harde aanpak, zo nodig de inzet van marechaussee en wenste op korte termijn de invoering van een wietpas. Nu de nationale overheid zoveel gebakken peren van haar drugbeleid voorgeschoteld kreeg, waren de rapen gaar. Een harde aanpak kon en zou niet uitblijven. Ook de minister-president was er als de kippen bij om dat nog eens te onderstrepen.
Auteur(s)H.Ph.J.A.M. Hennekens
Pagina111-112
Artikel aanvragenVia Praktizijn