Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Datum 25-03-2011
Aflevering 12
RubriekOpinie
TitelFiscaal Verdragsbeleid 2011; verdragsvoordelen voor de vbi?
CiteertitelNTFR 2011/613
SamenvattingOp 11 februari 2011 heeft de staatssecretaris van FinanciŽn de 'Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011' (hierna: de Notitie) gepubliceerd. De Notitie geeft de voornaamste beleidsmatige uitgangspunten weer die Nederland bij toekomstige verdragsonderhandelingen wenst te hanteren. Een van de belangrijkere nieuwe uitgangspunten is de Nederlandse inzet met betrekking tot het verdragsinwonerschap. Nederland wenst o.a. de vrijgestelde beleggingsinstelling (hierna: de vbi, zie art. 6a Wet VPB 1969) en hier te lande gevestigde verenigingen en stichtingen, ongeacht of en zo ja, in welke omvang, zij een onderneming drijven, expliciet als verdragsinwoner aan te merken (p.32-3e):

'Nederland streeft naar opname van een regeling in belastingverdragen die voorschrijft dat een lichaam geacht wordt aan belasting in een verdragsluitende staat onderworpen te zijn indien dat lichaam wordt beheerst door de wetten van die staat of zijn plaats van leiding in die staat heeft, en die fiscaal transparante lichamen uitdrukkelijk van inwonerschap uitsluit.

In deze opinie kom ik tot de conclusie dat het nog maar de vraag is of de vbi gebaat is bij dit nieuwe beleidsvoornemen. Voorafgaand aan die conclusie schets ik eerst de achtergrond van de materie.
Auteur(s)S. Wolvers
Pagina1-2
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelHet streven naar grondslagverbreding: is earningsstripping de oplossing?
CiteertitelNTFR 2011/614
SamenvattingOp 14 oktober jl. is het kabinet-Rutte/Verhage beŽdigd. In het regeerakkoord is aangegeven wat de plannen van dit kabinet zijn op het gebied van de vennootschapsbelasting. De regering heeft zich als doel gesteld het vestigingsklimaat te verbeteren door een budgetneutrale grondslagverbreding in combinatie met generieke en specifieke tariefverlagingen in de vennootschapsbelasting in te voeren? Uit de CPB-analyse van het financieel kader van het coalitieakkoord blijkt dat het de bedoeling is om het tarief te verlagen met ťťn procentpunt moet worden gefinancierd binnen de vennootschapsbelasting door middel van een grondslagverbreding. Wat die grondslagverbreding inhoudt. is helaas nog onduidelijk. Wij hopen dat de staatssecretaris duidelijkheid zal scheppen in zijn startnotitie die aan het einde van dit kwartaal zal verschijnen.
Auteur(s)M.G.H. van der Kroon , J. van Strien
Pagina3-8
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelLeegstand en de niet te bepalen gevolgen voor de btw
CiteertitelNTFR 2011/615
SamenvattingDe leegstand in de kantorenmarkt heeft op dit moment een punt bereikt waarop deze niet meer door een een eventuele opleving van de economie kan worden weggewerkt. Door de diverse media is aan deze problematiek aandacht geschonken, waarbij de fiscale gevolgen veelal onderbelicht zijn gebleven.
Auteur(s)G.J. Roest
Pagina9-12
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWinst
TitelGerechtshof Arnhem, 08-02-2011, 10/00167, 10/00168, 10/00169 en 10/00170
CiteertitelNTFR 2011/617
SamenvattingUitsluitingsregel urencriterium niet van toepassing op vrouwelijke firmant in garagebedrijf.
Samenvatting (Bron)Inkomstenbelasting. Firmant in autohandel heeft recht op zelfstandigenaftrek omdat werkzaamheden niet hoofdzakelijk van ondersteunende aard zijn.
Annotator Rozendal
Pagina13-14
UitspraakECLI:NL:GHARN:2011:BP5770
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWinst
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 10-09-2010, 09/00516 en 09/00535
CiteertitelNTFR 2011/618
SamenvattingGeen afwaardering bij verpachting aan gelieerde bv.
Samenvatting (Bron)Twee broers dreven tot 1997 een agrarisch bedrijf middels een vof. Op 31 maart 1998 is belanghebbende door beide broers opgericht. Via geruisloze inbreng zijn onder meer landbouwgronden ingebracht. Deze gronden worden met terugwerkende kracht tot oktober 1996 verpacht aan een andere vennootschap van de broers. In geschil is of de gronden als gevolg van de verpachting kunnen worden afgewaardeerd. Het hof volgt de inspecteur in zijn stelling dat in gelieerde verhoudingen geen afwaardering mogelijk is, omdat de pacht in werkelijkheid onmiddellijk opzegbaar is. Het taxatierapport dat belanghebbende heeft overgelegd kan niet worden gevolgd omdat dat kennelijk uitgaat van niet-gelieerde verhoudingen, waarvan in het onderhavige geval geen sprake is. Het gelijk is aan de inspecteur.
Annotator Ligthart
Pagina14-16
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2010:BP4373
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeid, loon en resultaat
TitelHoge Raad, 25-02-2011, 10/00622
CiteertitelNTFR 2011/ 619
SamenvattingDoor dga behaald rentevoordeel vormt geen belastbaar inkomen uit werk en woning.
Samenvatting (Bron)Inkomstenbelasting. Art. 3.91, lid 1 aanhef en letter c, Wet IB 2001. Directeur-grootaandeelhouder realiseert rentevoordeel op in rekening-courant van zijn BV geleende gelden die hij uitzet op een internetspaarrekening. Hiermee wordt normaal, actief vermogensbeheer niet te buiten gegaan.
Annotator Buitenhek
Pagina16-17
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BN9739
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeid, loon en resultaat
TitelGerechtshof Amsterdam, 17-02-2011, 09/00687
CiteertitelNTFR 2011/620
SamenvattingVergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag is geen vergoeding voor immateriŽle schade.
Samenvatting (Bron)De ex-werkgever heeft aan belanghebbende een vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag betaald. De rechtbank heeft geoordeeld dat de vergoeding niet als een immateriŽle schadevergoeding kan worden aangemerkt. Het Hof volgt de rechtbank hierin en voegt daaraan toe dat door belanghebbende ingebrachte verklaringen, ook in onderlinge samenhang beschouwd, onvoldoende grond bieden voor de conclusie dat de toegekende vergoeding gedeeltelijk een compensatie vormt voor verlies aan arbeidscapaciteit en/of immateriŽle schade.
Annotator de Haan
Pagina17-18
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2011:BP6115
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeid, loon en resultaat
TitelGerechtshof Amsterdam, 16-09-2010, 08/01082
CiteertitelNTFR 2011/621
SamenvattingDemonstratrices/teammanagers op verkooppartyís zijn niet in dienstbetrekking.
Samenvatting (Bron)In hoger beroep oordeelt het Hof dat de arbeidsrelatie tussen belanghebbende en de teammanagers niet kan worden gekwalificeerd als een dienstbetrekking omdat een gezagsverhouding ontbrak. Het Hof vernietigt de uitspraak van de rechtbank en vermindert de naheffingsaanslag loonbelasting.
Annotator de Zeeuw
Pagina18-19
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2010:BP5121
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeid, loon en resultaat
TitelGerechtshof Arnhem, 08-02-2011, 10/00283 en 10/00284
CiteertitelNTFR 2011/622
SamenvattingAan holding verhuurde werkruimte in eigen woning valt niet binnen loonsfeer maar binnen ROW-sfeer.
Samenvatting (Bron)Inkomstenbelasting. Verhuurde kantoorruimte vormt in fysieke zin een zelfstandig deel van de woning. De huuropbrengsten vormen geen loon maar resultaat uit overige werkzaamheden.
Annotator de Zeeuw
Pagina19-19
UitspraakECLI:NL:GHARN:2011:BP5046
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSociale Zekerheid
TitelRechtbank Arnhem, 27-01-2011, AWB 09/1395
CiteertitelNTFR 2011/623
SamenvattingMatroos van motortankschip is verplicht verzekerd voor Nederlandse volksverzekeringen.
Samenvatting (Bron)Art. 11, lid 2, Rijnvarendenverdrag; art. 17 van het Besluit uitbreiding en beperking verzekerden volksverzekeringen Belanghebbende is in loondienst bij een Luxemburgse vennootschap en in die hoedanigheid te werk gesteld op een schip dat eigendom is van een in Nederland gevestigde vennootschap. Voor het schip is een Rijnvaartverklaring afgegeven. De eigenaar van het schip moet als exploitant van het schip worden aangemerkt. Belanghebbende is daarom verzekerd en premieplichtig voor de Nederlandse volksverzekeringen. Art. 17 van het Besluit uitbreiding en beperking verzekerden volksverzekeringen maakt dat niet anders.
Annotator van Schendel
Pagina20-24
UitspraakECLI:NL:RBARN:2011:BP2418
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInkomstenbelasting diversen
TitelGerechtshof Amsterdam, 03-02-2011, 09/00748
CiteertitelNTFR 2011/627
SamenvattingDe brug vervangt een elementaire lichaamsfunctie en is dus een hulpmiddel.
Samenvatting (Bron)De brug stelt de echtgenote van belanghebbende in staat een elementaire lichaamsfunctie het bijten en kauwen van voedsel te vervullen waartoe zij anders, als gevolg van het verlies van haar hoek- en snijtanden van het ondergebit, niet in staat zou zijn. De stelling van de inspecteur dat doorslaggevende betekenis toekomt aan het antwoord op de vraag of er nimmer tanden aanwezig zijn geweest, dan wel dat deze er wel zijn geweest maar later verloren zijn gegaan, dient te worden verworpen nu deze stelling geen steun vindt in het recht.
Annotator van Arnhem
Pagina26-26
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2011:BP5334
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVennootschapsbelasting/Dividendbelasting
TitelHoge Raad, 15-02-2011, CPG 10/00807
CiteertitelNTFR 2011/628
SamenvattingFaciliteit juridische splitsing ten dele ten onrechte geweigerd.
Samenvatting (Bron)Vennootschapsbelasting. Artikel 14a, lid 10, Wet Vpb (tekst 2006). Artikel 11 van Richtlijn nr. 90/434/EEG van 23 juli 1990. Karakter van de beschikking. De in artikel 14a, lid 10, gebezigde term belastingheffing ziet op alle belastingen waarop de Richtlijn betrekking heeft.
Annotator van Lindonk
Pagina26-28
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BP6629
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelHoge Raad, 04-02-2011, 09/02123
CiteertitelNTFR 2011/629
SamenvattingIntegrale proceskostenvergoeding ook bij onzorgvuldig handelen van inspecteur bij opleggen aanslag.
Samenvatting (Bron)Art. 8:75 Awb, art. 2, lid 3, Besluit proceskosten bestuursrecht. Bijzondere omstandigheden die grond bieden voor een vergoeding van de kosten die de andere partij in verband met de behandeling van het bezwaar, het beroep en het hoger beroep redelijkerwijs heeft moeten maken in afwijking van de forfaitaire bedragen.
Annotator Hamer
Pagina28-31
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BP2975
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelGerechtshof Arnhem, 15-02-2011, 10/00337 en 10/00338
CiteertitelNTFR 2011/630
SamenvattingBijstandsuitkeringen op grond van het vertrouwensbeginsel belast in 'voorschotjaren' en niet in 'omzettingsjaar'.
Samenvatting (Bron)Inkomstenbelasting. Met betrekking tot het heffingstijdstip van een definitief toegekende bijstandsuitkering heeft de inspecteur in het verleden op verzoek ambtshalve een aanslag van belanghebbende verminderd. Die gedragslijn heeft vertrouwen gewekt dat in rechte dient te worden gehonoreerd.
Annotator Maat
Pagina31-32
UitspraakECLI:NL:GHARN:2011:BP5778
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelGerechtshof Arnhem, 25-01-2011, 10/00248
CiteertitelNTFR 2011/631
SamenvattingConversie van na 3-jaarstermijn opgelegde primitieve aanslag in navorderingsaanslag is mogelijk.
Samenvatting (Bron)Algemeen. Primitieve aanslag geconverteerd in navorderingsaanslag.
Annotator Sitsen
Pagina32-32
UitspraakECLI:NL:GHARN:2011:BP3289
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelGerechtshof Arnhem, 01-02-2011, 10/00012
CiteertitelNTFR 2011/632
SamenvattingHoreca-exploitant schendt administratie- en bewaarplicht.
Samenvatting (Bron)Inkomstenbelasting. Horeca-exploitant schendt administratieplicht en bewaarplicht. Omkering en verzwaring van de bewijslast
AnnotatorH.J. van Dam
Pagina32-33
UitspraakECLI:NL:GHARN:2011:BP5027
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 01-10-2010, 09/00317
CiteertitelNTFR 2011/633
SamenvattingBelanghebbende kan geen grove schuld worden verweten.
Samenvatting (Bron)Belanghebbende is muzikant en geniet met zijn activiteiten winst uit onderneming. Voor de jaren 2002 tot en met 2004 heeft belanghebbende ten onrechte de zelfstandigenaftrek geclaimd. De inspecteur heeft navorderingsaanslagen en boeten opgelegd. In geschil is of belanghebbende grove schuld kan worden verweten. Het hof zet de regels die de Hoge Raad in zijn arrest van 1 december 2006, nr. 40.518, NTFR 2006/1711, dienaangaande heeft gegeven uiteen. Van belang is of belanghebbende de zorg heeft betracht die redelijkerwijs van hem kan worden gevergd bij de keuze van zijn adviseur en bij de samenwerking met die adviseur. De inspecteur betwist dat belanghebbende zijn aangifte over het jaar 2003 heeft laten verzorgen door een gemachtigde. Het hof acht op basis van de feiten en omstandigheden en de door gemachtigde afgelegde getuigenverklaring aannemelijk dat gemachtigde de aangifte van belanghebbende heeft verzorgd. De stelling van de inspecteur dat belanghebbende in dat geval tekort is geschoten bij zijn keuze van zijn adviseur en bij de controle van het werk van de adviseur wordt door het hof verworpen. De door de inspecteur voor zijn stelling aangedragen argumenten zijn niet relevant en feitelijk onjuist. Het gelijk is aan belanghebbende.
AnnotatorD.N.N. Jansen
Pagina33-34
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2010:BP6036
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 06-08-2010, 09/00424
CiteertitelNTFR 2011/634
SamenvattingBelanghebbende wegens termijnoverschrijding niet ontvankelijk in hoger beroep.
Samenvatting (Bron)Eind januari 2009 heeft belanghebbende op het adres waar hij was gedetineerd het proces-verbaal van de mondeling uitspraak van de rechtbank ontvangen. Het Hof oordeelt dat vanaf dat moment de termijn voor het instellen van hoger beroep is gaan lopen. Op 6 augustus 2009 dient belanghebbende bij de rechtbank, dus bij de onbevoegde rechter , een hoger beroepschrift in. De rechtbank zendt dit door naar het Hof. Het Hof constateert dat belanghebbende de beroepstermijn met bijna 5 maanden heeft overschreden. Belanghebbende beroept zich op artikel 6:11 Awb en stelt dat hij gedetineerd was en niet beschikte over een "rechtshelper". Het Hof constateert dat belanghebbende zelf bezwaar heeft ingediend en in dat bezwaar duidelijk had omschreven waarom hij het niet met de aanslag eens was. Belanghebbende is ook zelf in beroep gekomen. Het Hof oordeelt dat belanghebbende in staat moet worden geacht zelf hoger beroep aan te tekenen en dat er dus geen sprake was van een verontschuldigbare termijnoverschrijding. Dat belanghebbende gedetineerd was doet hieraan niet af. Belanghebbende is niet-ontvankelijk in zijn hoger beroep
Annotator Hamer
Pagina34-34
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2010:BP1925
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 10-12-2010, 04/01599
CiteertitelNTFR 2011/635
SamenvattingSchending hoorplicht in KB-Luxzaak resulteert in terugwijzing.
Samenvatting (Bron)Aan belanghebbende zijn op 30 juni 2003 in het kader van het zogenaamde Rekeningenproject aanslagen inkomstenbelasting en vermogensbelasting opgelegd over de jaren 1990 t/m 2000. Met de gemachtigde van belanghebbende is in de bezwaarfase gecorrespondeerd; de inhoud van de brieven van de gemachtigde kwam er op neer dat belanghebbende een inhoudelijke reactie op de bezwaren van belanghebbende eiste van de inspecteur en dat na een reactie op dat schrijven zou worden beslist of belanghebbende zou afzien van het horen. Nadrukkelijk stelt belanghebbende dat hij geen afstand van zijn recht om te worden gehoord heeft gedaan. Belanghebbende is uiteindelijk niet gehoord. Het Hof verwijst naar het arrest van de Hoge Raad van 15 mei 2009, nr. 08/00437, LJN: B13751 en constateert dat er in casu verschil van mening tussen partijen bestaat over de feiten, bovendien zijn er boeten in het geding. Nu belanghebbende niet uitdrukkelijk heeft afgezien van zijn recht om te worden gehoord, heeft de inspecteur niet voldaan aan de op hem rustende verplichting als bedoeld in artikel 7:2 en 7:3 van de Awb. Het Hof wijst de zaak terug naar de inspecteur.
AnnotatorI.R.J. Thijssen
Pagina35-35
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2010:BP7301
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelRechtbank Breda, 26-01-2011, 10/2930
CiteertitelNTFR 2011/636
SamenvattingVoor toekennen proceskostenvergoeding geldt als uitgangspunt 'gemiddeld'.
Samenvatting (Bron)Deze uitspraak wordt gepubliceerd op verzoek. De rechtbank had de uitspraak niet voor publicatie geselecteerd. Om die reden is er geen samenvatting.
Annotator Niessen-Cobben
Pagina35-36
UitspraakECLI:NL:RBBRE:2011:BP5122
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInternationaal en Europees
TitelGerechtshof Amsterdam, 17-12-2010, 08/01179
CiteertitelNTFR 2011/638
SamenvattingVerhouding tussen Nederland en de Nederlandse Antillen is een interne situatie.
Samenvatting (Bron)Dividendbelasting op dividenduitkering van BV in Nederland aan NV op de Nederlandse Antillen is terecht geheven. Er is geen strijd met de vrijheid van kapitaalverkeer. Het Hof beslist dat de verhouding tussen Nederland en de Nederlandse Antillen vanuit communautair perspectief heeft te geleden als een interne situatie. Het LGO-Besluit 2001 is op deze betrekking niet van toepassing.
Annotator Vrolijks
Pagina36-37
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2010:BP0972
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOmzetbelasting
TitelHof van Justitie EU, 10-03-2011, C-540/09
CiteertitelNTFR 2011/640
SamenvattingEmissiegarantie vrijgesteld.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 10 maart 2011. # Skandinaviska Enskilda Banken AB Momsgrupp tegen Skatteverket. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Regeringsratten - Zweden. # Prejudiciele verwijzing - Zesde btw-richtlijn - Artikel 13, B, sub d, punt 5 - Vrijstellingen - Emissiegarantie (,underwriting guarantee') die tegen betaling van provisie door kredietinstellingen wordt verstrekt aan emitterende vennootschappen in kader van aandelenuitgifte op kapitaalmarkt - Handelingen inzake waardepapieren. # Zaak C-540/09.
Annotator Sanders
Pagina38-41
UitspraakECLI:EU:C:2011:137
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOmzetbelasting
TitelHoge Raad, 27-01-2011, CPG 09/01909
CiteertitelNTFR 2011/641
SamenvattingGebruik van gehuurde betekent niet per se het verrichten van uitgaande handelingen.
Samenvatting (Bron)Omzetbelasting, artikel 11, lid 1, aanhef en letter b, onder 5į, Wet op de omzetbelasting 1968, artikel 6a, leden 5 en 6, Uitvoeringsbeschikking 1968; uitlegging begrip gebruiken voor doeleinden waarvoor een volledig of nagenoeg volledig recht op aftrek bestaat in een geval waarin de huurder in het pand niet meer dan voorbereidende handelingen (met het oog op belaste onderverhuur van afzonderlijke units) heeft verricht?
Annotator Blank
Pagina41-45
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BP4793
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMotorrijtuigen en belastingen
TitelGerechtshof Amsterdam, 17-02-2011, 09/00703
CiteertitelNTFR 2011/644
SamenvattingLaadbak met makkelijk te verwijderen kunststof overkapping is geen open laadbak.
Samenvatting (Bron)Belanghebbende heeft belasting betaald naar het bestelautotarief. Vaststaat dat het motorrijtuig met een dubbele cabine op de openbare weg is aangetroffen, voorzien van een gemakkelijk te verwijderen kunststof overkapping over de laadbak. Vaststaat dat de interne hoogte van de laadruimte slechts 106 cm bedroeg. Het Hof is van oordeel dat door het aanbrengen van de overkapping een dichte laadruimte isontstaan die - ook qua uiterlijk - niet meer te vergelijken is met een open laadbak. Het Hof concludeert dat het motorrijtuig niet voldoet aan de in artikel 3, eerste lid, onderdeel d, aanhef en onder 1ļ van de Wet MRB gestelde eis dat de laadruimte een hoogte heeft van ten minste 130 cm. Aan jurisprudentie en de Leidraad BPM is geen vertrouwen te ontlenen dat het motorrijtuig onder de geschetste omstandigheden als een bestelauto dient te worden aangemerkt. Het Hof is van oordeel dat de boete niet in strijd is met enige wettelijke bepaling dan wel beginsel van behoorlijk bestuur. De ingewikkeldheid van regelgeving vormt geen reden om de boete te matigen. Ook overigens acht het Hof de boete passend en geboden.
Annotator Rolleman
Pagina46-46
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2011:BP6117
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieuheffingen
TitelHoge Raad, 10-02-2011, CPG 10/00727
CiteertitelNTFR 2011/645
SamenvattingVoor grondwaterbelasting is pompcapaciteit van de inrichting maatgevend.
Samenvatting (Bron)Grondwaterbelasting; art. 3, lid 1, letter c, en art. 8, lid 1, letter a, Wbm; art. 1 van de Grondwaterwet. Vrijstelling voor kleine onttrekkers; vormt de betonmortelcentrale inclusief pomp dan wel enkel de pomp een inrichting, bestemd tot het onttrekken van grondwater?
Annotator Spaermon
Pagina46-47
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BP6607
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieuheffingen
TitelGerechtshof Amsterdam, 17-02-2011, 09/00164 en 09/00165
CiteertitelNTFR 2011/646
SamenvattingHet saneren van de locatie is geen heropening van de voormalige stortplaats.
Samenvatting (Bron)Afvalstoffenbelasting. Naar het oordeel van het Hof is het saneren van de locatie in wezen geen heropening van de voormalige stortplaats, maar is sprake van een werk in de zin van artikel 12 van de Wet belastingen op milieugrondslag. De vergrijpboete dient te worden vernietigd.
Annotator Spaermon
Pagina48-48
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2011:BP5126
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInvordering
TitelRechtbank Arnhem, 17-02-2011, AWB 09/2233
CiteertitelNTFR 2011/647
SamenvattingAansprakelijkstelling bestuurder verminderd omdat naheffingsaanslagen niet berusten op redelijke schatting.
Samenvatting (Bron)Invordering. Bestuurdersaansprakelijkheid. De heer X is aansprakelijk gesteld voor omzet- en loonbelastingschulden van de BV waarvan hij bestuurder was. De belastingschulden vloeien voort uit ambtshalve aanslagen. De rechtbank acht onbehoorlijk bestuur aanwezig omdat de bestuurder geen enkele poging heeft gedaan er voor te zorgen dat de BV aan zijn aangifteverplichtingen zou voldoen. De aansprakelijkheid voor de belasting wordt verminderd omdat de ontvanger niet aannemelijk maakt dat de er sprake is van een redelijke schatting. Ook de aansprakelijkheid voor de verzuimboetes wordt verminderd (met 10%) omdat aansprakelijkstelling voor die boetes een strafrechtelijk karakter heeft en de redelijke termijn van de beoordeling daarvan is overschreden.
Annotator Schouten
Pagina49-50
UitspraakECLI:NL:RBARN:2011:BP5086
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInvordering
TitelRechtbank Breda, 19-01-2011, 10/2111
CiteertitelNTFR 2011/648
SamenvattingOntvanger heeft niet te lang getalmd met het aansprakelijk stellen van belanghebbende.
Samenvatting (Bron)Invorderingswet Aansprakelijkstelling voor het gehele bedrag terecht. De ontvanger heeft niet te lang getalmd.
Annotator Schouten
Pagina50-50
UitspraakECLI:NL:RBBRE:2011:BP3507
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOverige voor publicatie vrijgegeven rechtspraak
TitelOverige voor publicatie vrijgegeven rechtspraak
CiteertitelNTFR 2011/649-666
Pagina51-51
Artikel aanvragenVia Praktizijn