Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 29-03-2011
Aflevering 3
RubriekOpinie
TitelDe Franse slag en Hollandse zuinigheid
CiteertitelM en R 2011/3, nr. 50
SamenvattingSinds 1 januari van dit jaar geldt de Wet versterking positie slachtoffers in het strafproces, maar is de positie daarmee ook echt sterk geworden? Ik vrees van niet. Ik kijk dan vooral naar Franse burgers, bedrijven, bestuurlijke overheden en milieuorganisaties die het slachtoffer zijn geworden van milieumisdrijven. Die zijn beduidend beter af.
Auteur(s)T. de Lange
Pagina137-137
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek Natuurbeschermingswet. Recente ontwikkelingen in het gebiedsbeschermingsrecht
CiteertitelM en R 2011/3, nr. 51
SamenvattingIn twee publicaties wordt in dit tijdschrift een overzicht gegeven van actuele ontwikkelingen in het natuurbeschermingsrecht. De publicatie over de ontwikkelingen in het soortenbeschermingsrecht is al gepubliceerd. In dit nummer wordt ingegaan op de ontwikkelingen in het gebiedsbeschermingsrecht en op enkele algemene ontwikkelingen die voor beide beleidsterreinen van belang zijn.
Auteur(s)H.E. Woldendorp
Pagina138-155
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUit de praktijk
TitelGedogen in een overmachtssituatie niet langer gerechtvaardig
CiteertitelM en R 2011/3, nr. 52
SamenvattingMet het in werking treden van de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht zijn de uit het strafrecht bekende rechtvaardigingsgronden bij de bestuursrechtelijke handhaving van het milieurecht geïntroduceerd. Als gevolg hiervan is het niet langer mogelijk om in een overmachtssituatie te gedogen. In deze bijdrage wordt duidelijk waarom.
Auteur(s)W.B. van der Gaag
Pagina156-159
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 17-11-2010, 201004771/1/M2
CiteertitelM en R 2011/3, nr. 53
SamenvattingDe in de Crisis- en herstelwet neergelegde eis dat de beroepsgronden binnen de beroepstermijn moeten worden aangevoerd, is niet in strijd met het EVRM.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 februari 2010 heeft de minister krachtens artikel 15, eerste lid, van de Tracéwet, het tracébesluit Rijksweg 31 Leeuwarden (hierna: tracébesluit) vastgesteld. Dit besluit is op 7 april 2010 ter inzage gelegd.
Pagina160-160
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO4217
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 01-12-2010, 201000357/1/M1
CiteertitelM en R 2011/3, nr. 54
SamenvattingBij een besluit tot veranderen van een vergunning en wijziging van de voorschriften behoeft geen toepassing te worden gegeven aan de actualisatieplicht van artikel 8.22 van de Wet milieubeheer.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 november 2009 heeft het college aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alpha-Fry Technologies B.V. (hierna: AFT) een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen van haar inrichting voor het be- en verwerken van metaalafvalstoffen op de percelen Energiestraat 17-21 en Amsterdamsestraatweg 5 te Naarden. Tevens zijn met toepassing van de artikelen 8:23 en 8:24 van de Wet milieubeheer enkele voorschriften van de revisievergunning van 13 januari 2003 en de veranderingsvergunning van 11 maart 2008 gewijzigd. Dit besluit is op 27 november 2009 ter inzage gelegd.
Pagina160-160
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO5751
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 15-12-2010, 200908266/1/H3
CiteertitelM en R 2011/3, nr. 55
SamenvattingKaart van zoekgebied voor mogelijke locaties voor zendmasten bevat milieu-informatie in de zin van art. 19.1a, lid 1, Wet milieubeheer, niet zijnde informatie die betrekking heeft op emissies in het milieu.
Samenvatting (Bron)Bij bewonersbrief van 5 april 2007, verzonden op 11 april 2007, heeft het dagelijks bestuur aan de inwoners van het stadsdeel informatie verstrekt uit het plaatsingsplan voor antenne-installaties.
Pagina160-160
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO7333
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 21-12-2010, 200907569/3/R2
CiteertitelM en R 2011/3, nr. 56
SamenvattingArt. 19kd Natuurbeschermingswet 1998 laat toepasselijkheid art. 19j onverlet.
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 4 maart 2010, zaak no. 200907569/2/R2 (www.raadvanstate.nl), heeft de voorzitter bij wijze van voorlopige voorziening het besluit van de raad van 9 juli 2009, no. 65-2009, tot vaststelling van bestemmingsplan "Spelderholt-Riant", geschorst.
Pagina160-160
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO9136
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 21-12-2010, 20-002186-08
CiteertitelM en R 2011/3, nr. 57
SamenvattingVerhouding administratief recht en strafrecht.
Samenvatting (Bron)Art. 18.18 Wet milieubeheer, art. 4 Destructiewet, art. 37 en 96 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en art. 13 Wet bodembescherming.
Pagina160-161
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2010:BO8144
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelHoge Raad, 21-12-2010, 08/04890 E
CiteertitelM en R 2011/3, nr. 58
SamenvattingGrondslag tenlastelegging verlaten.
Samenvatting (Bron)Economische zaak. Grondslagverlating. De primaire tenlastelegging is, naar bevestiging vindt in de daarbij in de dagvaarding vermelde wettelijke voorschriften, onmiskenbaar toegesneden op overtreding van het bij art. 1.2.2 (oud) Vuurwerkbesluit gestelde verbod. Het Hof heeft door in die tenlastelegging het woord bedrijfsmatig in te lezen en vervolgens dat bestanddeel van het bij art 2.3.5 (oud) Vuurwerkbesluit gestelde verbod in de bewezenverklaring in te voegen de grondslag van de tenlastelegging verlaten.
Pagina161-161
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BN9182
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 22-12-2010, 200905366/1/R3
CiteertitelM en R 2011/3, nr. 59
SamenvattingVrijwillige akoestische zonering biedt onvoldoende waarborgen voor aanvaardbare cumulatieve geluidsbelasting bedrijventerrein.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 mei 2009, nummer 1466603, heeft het college besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Tilburg bij besluit van 27 oktober 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Vossenberg West II".
Pagina161-161
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO8321
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 22-12-2010, 201003178/1/R3
CiteertitelM en R 2011/3, nr. 60
SamenvattingVoorwaardelijke verplichting in planregels mogelijk om noodzakelijke akoestische maatregelen af te dwingen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 februari 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "Gemullehoekenweg 75" vastgesteld.
Pagina161-161
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO8264
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 05-01-2011, 200904136/1/R3
CiteertitelM en R 2011/3, nr. 61
SamenvattingAantal, soort en duur van toegestane evenementen zijn ruimtelijk relevant.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 april 2009 heeft de raad het bestemmingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied" vastgesteld.
Pagina161-161
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BO9802
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EU, 15-01-2010, T-95/09 R II
CiteertitelM en R 2011/3, nr. 62
SamenvattingVerzoek tot verlenging van de maatregel tot opschorting van de tenuitvoerlegging van beschikking 2008/902/EG van de Commissie van 7 november 2008 betreffende de niet-opneming van de stof napropamide in bijlage I bij richtlijn 91/414/EEG en tot intrekking van de toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die deze stof bevatten. De President verlengt de opschortingsmaatregel tot 30 november 2010, met dien verstande dat, indien de beslissing in de hoofdzaak eerder wordt genomen, of indien in de versnelde beoordelingsprocedure van Commissieverordening 33/2008 eerder wordt beslist, de verlenging niet geldt na de datum van die beslissing.

(United Phosphorus Ltd (Verenigd Koninkrijk) / Europese Commissie)
Pagina162-164
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EU, 30-04-2010, T-71/10 R
CiteertitelM en R 2011/3, nr. 63
SamenvattingVerzoek om opschorting van de tenuitvoerlegging van beschikking 2009/859/EG van 30 november 2009 betreffende niet-opneming van difenylamine in bijlage I van Richtlijn 91/414/EEG en betreffende de intrekking van de toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die deze stof bevatten, tot het arrest in de hoofdzaak zal zijn gewezen. De President wijst het verzoek in kort geding af. Gebrek aan spoedeisendheid.

(Xeda International SA (Frankrijk) / Europese Commissie)
Annotator Vogelezang-Stoute
Pagina164-170
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 21-04-2010, 200807970/1/R2
CiteertitelM en R 2011/3, nr. 64
SamenvattingRol beheerplan bij vergunningverlening Natura 2000-gebied. Verhouding tot passende beoordeling.

(de Coöperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij U.A., te Kapelle / de minister van LNV)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 december 2007 heeft de minister de aanvraag van de PO om vergunning op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) voor het opvissen van kokkels in het Natura 2000-gebied Voordelta in de periode van september tot en met november 2007 afgewezen.
Annotator Verschuuren
Pagina170-172
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM1796
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 13-10-2010, 201000181/1/M2
CiteertitelM en R 2011/3, nr. 65
SamenvattingBodemverontreiniging via defecte gemeentelijke riolering; toepassing art. 13 Wbb?

(X / GS van Noord-Brabant)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 februari 2008 heeft het college aan [appellante] een last onder dwangsom opgelegd wegens het overtreden van artikel 13 van de Wet bodembescherming (hierna: de Wbb).
Annotator Warendorf
Pagina172-174
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO0243
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelGerechtshof Amsterdam, 02-11-2010, 200.023.413/01
CiteertitelM en R 2011/3, nr. 66
SamenvattingVerhaal van saneringskosten door verhuurder op huurder.
Samenvatting (Bron)Huurovereenkomst, gebruik voor in- en verkoop van vrachtautos. Milieuverontreiniging (olie) in de nabijheid van het gehuurde. Hof acht bewezen dat olie afkomstig is van het gehuurde. Verhuurder kan saneringskosten verhalen op huurder. Eigen schuld (20%) verhuurder door niet zorg te dragen voor goede bedrijfsriolering.
Annotator Warendorf
Pagina174-179
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2010:BO5281
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 05-01-2010, BK-09/00124
CiteertitelM en R 2011/3, nr. 67
SamenvattingVermindering WOZ-waarde als gevolg van nabijheid bij windturbinepark.
Samenvatting (Bron)Wet WOZ. Naar s Hofs oordeel heeft de Inspecteur onvoldoende inzichtelijk gemaakt hoe hij tot de vastgestelde waarde van de woning is gekomen. De Inspecteur heeft naar het oordeel van het Hof niet aannemelijk gemaakt dat geen waardedrukkend effect uitgaat op de waarde van de woning door de komst van de windturbines in de nabijheid van de woning.
Annotator Arentz
Pagina185-187
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2010:BL4239
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Rotterdam, 30-12-2010, AWB 09/4196 WET-T1
CiteertitelM en R 2011/3, nr. 67
SamenvattingToetsing offshore windturbinepark in EEZ aan Habitatrichtlijn.
Samenvatting (Bron)Weigering vergunning voor het oprichten van een windturbinepark in de exclusieve economische zone op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (thans Waterwet) kan, gelet op de nabijheid van olie- en/of gasplatformen en het feit dat deze worden aan- en afgevlogen door helikopters, op grond van de luchtvaartveiligheid stand houden. Van een significante verslechtering van de populatie kleine mantelmeeuw in het natura 2000 gebied Duinen en Lage Land te Texel is geen sprake. De ecologische weigeringsgrond is daarmee ten onrechte (mede) aan de weigering ten grondslag gelegd. Rechtsgevolgen van het vernietigde besluit kunnen in stand worden gelaten.
Annotator Verschuuren
Pagina179-185
UitspraakECLI:NL:RBROT:2010:BO9530
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 12-01-2011, 201005180/1/M1
CiteertitelM en R 2011/3, nr. 69
SamenvattingVerbinden voorschriften aan milieuvergunning bij toepassing art. 3 (lid 7) Wet Bibob.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 april 2010 heeft het college ambtshalve voorschriften verbonden aan de bij besluit van 14 juni 2006 aan de rechtsvoorganger van Beelen, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Heijmans Infratechniek B.V., verleende vergunning voor een inrichting voor opslag, overslag en verwerking van bouw- en sloopafval.
Annotator van Ham
Pagina187-190
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP0515
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 19-01-2011, 201004688/1/H2
CiteertitelM en R 2011/3, nr. 70
SamenvattingGoedkeuring inrichtingsplan waterschap, relatie met bestemmingsplanprocedure.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 augustus 2009 heeft het college goedkeuring verleend aan het door het algemeen bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's (hierna: het waterschap) bij besluit van 24 juni 2009 vastgestelde inrichtingsplan voor de Benedenloop van de Westerwoldse Aa, Kuurbos, Hamdijk en Bovenlanden, voor zover dit plan betrekking heeft op de vastgestelde waterbergingsmaatregelen in het plan.
Pagina191-192
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP1295
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 19-01-2011, 201003214/1/H2
CiteertitelM en R 2011/3, nr. 71
SamenvattingTerughoudende toetsing goedkeuring peilbesluit en administratief beroep inrichtingsplan waterschap.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 februari 2008 heeft het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (hierna: het algemeen bestuur) het peilbesluit Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal en het inrichtingsplan, behorende bij het Watergebiedsplan Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal, vastgesteld.
Annotator Groothuijse
Pagina192-197
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP1338
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHoge Raad, 25-01-2011, 08/04871 E
CiteertitelM en R 2011/3, nr. 72
Samenvatting'Drijver' van de inrichting bij wijziging vergunninghouder / strafrechtelijk daderschap.
Samenvatting (Bron)Economische zaak. Ingevolge art. 8.20.1 (oud) Wm richt de in art. 18.18 Wm neergelegde verbodsbepaling zich tot degene die de inrichting waaraan de vergunning is verbonden, drijft. In aanmerking genomen dat het Hof niets heeft vastgesteld omtrent de (feitelijke) zeggenschap van verdachte over de bewezenverklaarde gedraging, is het kennelijke oordeel van het Hof dat verdachte als drijver van de inrichting abi art. 8.20.1 (oud) Wm moet worden aangemerkt onbegrijpelijk.
Annotator van Ham
Pagina197-199
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BO2592
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualia & Documentatie
TitelActualia & Documentatie
CiteertitelM en R 2011/3, nr.
SamenvattingBestrijdingsmiddelen - Energie - Geluid / trillingen - GGO - Klimaat - Lucht - Luchtvaart -MER - Natuur - Ruimte - Stoffen - Vis - Zee.
Auteur(s)B. Arentz
Pagina200-203
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelL.E.M. Hendriks, Milieustrafrecht
CiteertitelM en R 2011/3, nr.
Pagina204-204
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelH. van Sandick, J. van den Brand, E. van Gelder, Handreiking Grondexploitatiewet
CiteertitelM en R 2011/3, nr.
SamenvattingISBN: 9789012571012
Pagina204-204
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTijdschriften
TitelTijdschriften
CiteertitelM en R 2011/3, nr.
Pagina205-206
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededelingen
TitelMededelingen
CiteertitelM en R 2011/3, nr.
SamenvattingKluwer's VROM Academy organiseert de volgende studiedagen:

Juridische aspecten van de Wabo
14-04-2011: Regardz la Vie Utrecht

2-daagse cursus Wabokompas 2, verdieping
Informatie over VROM-cursussen: www.kluwer.nl/opleidingen tel: 0570-673568 of Marit Boele-Lebbink, congres-manager Kluwer Opleidingen, mlebbink@kluwer.nl, tel: 0172-466505

Belanghebbende en relativiteit in bestuursrecht en privaatrecht
20-04-2011: Raad van State in Den Haag

Regelgeving voor kernenergie; klaar voor een adequate toetsing van een nieuwe generatie centrales?
22-06-2011: Houthoff Amsterdam

20 jaar milieuvergunning, Jubileumcongres
14 en 15 september 2011: Gent
Pagina207-207
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNationale milieuwet- en regelgeving
TitelNationale omgevingswetgeving in behandeling
CiteertitelM en R 2011/3, nr.
SamenvattingStand van zaken 9 maart 2011.
Auteur(s)J.H.G. van den Broek
Pagina208-209
Artikel aanvragenVia Praktizijn