Jurisprudentie Arbeidsrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Arbeidsrecht
Datum 01-04-2011
Aflevering 5
TitelRechtbank Amsterdam, 15-12-2010, 1189978 EA VERZ 10-1717
CiteertitelJAR 2011/76
SamenvattingArbitragebeding. Kantonrechter onbevoegd in ontbindingsprocedure.
Samenvatting (Bron)Verzoek tot voorwaardelijke ontbinding van ziekenhuis met betrekking tot medisch specialist. Tussen partijen geldt arbitrage-overeenkomst. Scheidsgerecht Gezondheidszorg heeft arbeidsovereenkomst tussen partijen ontbonden. Rechtbank Utrecht heeft arbitraal vonnis vernietigd op vordering van medisch specialist. Tegen vernietigingsvonnis heeft ziekenhuis hoger beroep ingesteld, waarop nog niet is beslist. Ziekenhuis heeft zowel bij Scheidsgerecht als bij kantonrechter voorwaardelijk ontbindingsverzoek ingediend. Kantonrechter verklaart zich onbevoegd op grond van artikel 1067 Rv, waarin is bepaald dat bevoegdheid van gewone rechter eerst herleeft indien vernietigingsvonnis onherroepelijk is geworden.
AnnotatorG.W. van der Voet
Pagina484-486
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2010:BO8932
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Amsterdam, 24-01-2011, 1204898 EA VERZ 10-1970
CiteertitelJAR 2011/77
SamenvattingVoorwaardelijke en onvoorwaardelijke ontbinding na ontslag op staande voet.
AnnotatorM.W. Koole
Pagina486-490
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 02-03-2011, 10-25814
CiteertitelJAR 2011/78
SamenvattingAansprakelijkheid titulair directeur voor schade als gevolg van dubieuze aankoop van grond. Dringende reden voor ontslag. Schadeplichtigheid.
Samenvatting (Bron)De kantonrechter acht (voormalig) directeur aansprakelijk op grond van misleiding van de raad van Commissarissen van Lieven de Key met betrekking tot de aankoop van grond in Zeewolde door middel van een zgn. ABC-transactie.
Pagina490-497
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2011:BP6661
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantonrechter 's-Gravenhage Voorzieningenrechter, 24-02-2011, 1027379/11-371
CiteertitelJAR 2011/79
SamenvattingInschakelen recherchebureau om ziekte te controleren. Ontbreken goede reden. Verbod op verrichten verder onderzoek.
Pagina497-500
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Leeuwarden, 01-02-2011, 326779 CV EXPL 10-6725
CiteertitelJAR 2011/80
SamenvattingMeewerken aan erotische film door leerlingkok. Geen dringende reden voor ontslag.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht: Leerling-kok ten onrechte op staande voet ontslagen wegens het meewerken aan de opname van een erotisch getinte film. Niet gebleken van gestelde negatieve reclame voor werkgever. Geen overtreding huisregels nu de activiteit heeft plaatsgevonden in de privťsfeer. Schending op de cao gebaseerde meldingsplicht levert eveneens geen basis om de werkneemster op staande voet te ontslaan.
Pagina500-503
UitspraakECLI:NL:RBLEE:2011:BP4009
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Leeuwarden, 19-01-2011, 317900 CV EXPL 10-1062
CiteertitelJAR 2011/81
SamenvattingOpzegging na beŽindiging inleenovereenkomst niet kennelijk onredelijk. Beperkte herplaatsingsmogelijkheden inherent aan payrollbedrijf.
Samenvatting (Bron)Arbeidszaak. Ontslag niet kennelijk onredelijk. Opzegging van payrollovereenkomst leidt tot verval arbeidsplaats. Inherent aan payrollconstructie is dat herplaatsingsmogelijkheden beperkt zijn. Werkgever heeft voldoende inspanningen verricht om gevolgen van ontslag te compenseren.
AnnotatorJ.P.H. Zwemmer
Pagina504-509
UitspraakECLI:NL:RBLEE:2011:BP2742
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Utrecht, 22-12-2010, 700184 UC EXPL 10-10342 AC
CiteertitelJAR 2011/82
SamenvattingGeen recht op vrijwillige vertrekregeling bij arbeidsongeschiktheid. Uitleg Sociaal Plan aan de hand van ratio, redleijkheid en systeem regeling.
Pagina509-513
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVoorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam, 20-01-2011, 478551/KG ZA 10-2338 Pee/PV
CiteertitelJAR 2011/83
SamenvattingOpzegverbod OR-lid. Schorsing of vrijstelling van werkzaamheden leidt niet tot einde lidmaatschap OR.
Pagina514-517
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 11-03-2011, 483136 / KG ZA 11-274 HJ/JWR
CiteertitelJAR 2011/84
SamenvattingNakoming overeenkomst met OR en RvC. Besluit tot niet verder onderhandelen moet alsnog aan Advisory Body worden voorgelegd.
Samenvatting (Bron)De op 1 september 2010 tot stand gekomen overeenkomst tussen Merck/Organon enerzijds en de Raad van Commissarissen, de Ondernemingsraad en de vakbonden anderzijds omschrijft een aantal belangen die bij de selectie van overnamekandidaten en bij de waardering van hun voorstellen een rol zouden spelen. Dit zijn volgens de voorzieningenrechter geen toetscriteria voor een voorgenomen overeenkomst, in die zin dat als een voorgenomen transactie aan die criteria zou voldoen, Merck c.s. verplicht zou zijn de overeenkomst aan te gaan. De vordering het bod van partij X te accepteren wordt daarom afgewezen. In de overeenkomst is de rol van de Advisory Body zodanig vormgegeven dat het niet-instemmen van Merck of Organon met een voorgestelde transactie pas kon plaatsvinden nadat het voornemen daartoe met de Advisory Body was besproken en zij daarover had kunnen adviseren. Vast staat dat Merck Inc. nadat zij had besloten het final offer van partij X van 11 februari 2011 en ook het daarna nog ontvangen nader aangepast bod van 14 februari 2011 af te wijzen, dit aan partij X en andere betrokkenen is meegedeeld zonder dat de Advisory Body daarover had kunnen adviseren. De Overeenkomst is op dit punt niet nagekomen. Merck zal alsnog het bod van partij X aan de Advisory Body moeten voorleggen en daarbij ook inzicht moeten geven in de aan haar beslssing ten grondslag liggende berekeningen. Wat betreft de stelling dat door Merck c.s. niet is onderhandeld 'in good faith' overweegt de voorzieningenrechter dat niet kan worden aangenomen dat Merck c.s. zich onvoldoende zou hebben ingespannen om een alternatief te zoeken. Wat betreft de vraag of het eindbod van partij X te goeder trouw is afgewezen oordeelt de voorzieningenrechter dat dit op grond van de thans bekende feiten niet gezegd kan worden. Het staat Merck c.s. vrij om gezien het verloop van de onderhandelingen een andere inschatting te maken van de mogelijke voor- en nadelen van de voorgestelde transactie. Dat de gegeven beoordeling van de economische effecten van de transactie opzettelijk door manipulatie van vooronderstellingen in negatieve zin is bijgesteld is voorshands onvoldoende aannemelijk. Wel zal Merck met betrekking tot haar berekeningen nog opening van zaken moeten geven aan de Advisory Body. Nadat Merck het besluit om niet verder te onderhandelen met partij X alsnog aan de Advisory Body ter advisering heeft voorgelegd zijn verschillende uitkomsten mogelijk: - de Advisory Body weet Merck c.s. ervan te overtuigen dat zij het bod van partij X alsnog moet aanvaarden; - de Advisory Body weet Merck c.s. ervan te overtuigen dat zij met partij X moet voort onderhandelen; - de Advisory Body weet Merck c.s. van geen van beide te overtuigen. In dat laatste geval geldt volgens de overeenkomst dat partijen terugkeren in hun feitelijke en juridische positie van voor de overeenkomst.
Pagina517-526
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2011:BP7454
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Roermond, 02-02-2011, 98336 / HA ZA 10-12
CiteertitelJAR 2011/85
SamenvattingDe kantonrechter is bevoegd bij kennelijk onredelijk ontslag bestuurder. Geen Boek 2-gerelateerde vragen.
Samenvatting (Bron)Sectorcompetentie in ontslagzaak bestuurder. De voorliggende vordering raakt alleen aan arbeidsrechtelijke vragen zodat de kantonrechter bevoegd is.
AnnotatorA.J. Hendriks
Pagina526-527
UitspraakECLI:NL:RBROE:2011:BP3325
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem, 08-02-2011, 200.044.328/01
CiteertitelJAR 2011/86
SamenvattingWerkgeversaansprakelijkheid. Peesschedeontsteking. Draaien van 200 tot 1000 doppen per dag op flessen. Omkering bewijslast causaal verband.
Pagina527-534
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 22-02-2011, 103.006.116/01
CiteertitelJAR 2011/87
SamenvattingOntslag gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer niet kennelijk onredelijk. Door werkgever betaalde vergoeding passend.
Samenvatting (Bron)kennelijk onredelijk ontslag; vaststellingsovereenkomst; arbeidsongeschiktheid; inkomenspositie werknemer bij voortduren arbeidsovereenkomst niet wezenlijk anders dan na het gegeven ontslag omdat termijn van 104 weken van artikel 7:629 BW was verstreken.
Pagina534-539
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2011:BP5573
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Leeuwarden, 01-02-2011, 200.013.504/01
CiteertitelJAR 2011/88
SamenvattingOntslag statutair directeur niet kennelijk onredelijk. Hoger afbreukrisico verdisconteerd in arbeidsvoorwaarden.
Samenvatting (Bron)Ontslag statutair directeur niet kennelijk onredelijk, ondanks ontbreken van een vergoeding, gevorderde leeftijd en lang dienstverband.
Pagina539-548
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2011:BP7323
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Leeuwarden, 22-02-2011, 200.078.172/01
CiteertitelJAR 2011/89
SamenvattingConcurrentiebeding, arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en schriftelijkheidsvereiste.
Pagina548-553
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 04-03-2011, 09/04123
CiteertitelJAR 2011/90
SamenvattingUitleg van beloningsafspraak van werknemer inhoudende participatie in een project. Vergoeding nu het project uiteindelijk niet doorgaat. Belastingheffing niet verdisconteerd nu het winstdeel de werknemer op een fiscaalvriendelijke manier toe zou komen.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Niet als vaststellingsovereenkomst aan te merken afspraak over beloning tussen werkgever en werknemer waarin werknemer een op fiscaalvriendelijk wijze te berekenen aandeel in het bruto resultaat van een een uiteindelijk niet uitgevoerd project is toegekend. Belastingheffing niet te verdisconteren in de - door deskundigen vastgestelde - vergoeding van de tegenwaarde van dit deel van het brutoprojectresultaat.
Pagina553-575
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BP1406
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 11-03-2011, 10/01064
CiteertitelJAR 2011/91
SamenvattingKennelijk onredelijk ontslag. Extra inspanning voor boventallige werknemer die moeilijk plaatsbaar is door lichamelijke beperking. Passeren bewijsaanbod. Ten onrechte "X-Y-Z-formule" toegepast.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht; kennelijk onredelijk ontslag? Passeren bewijsaanbod door hof berust op miskenning juiste maatstaf dan wel is onvoldoende gemotiveerd. Passeren essentiŽle stellingen eveneens onvoldoende gemotiveerd. Begroting schadevergoeding in geval van kennelijk onredelijk ontslag met toepassing van de X-Y-Z-formule stuit af op HR 12 februari 2010, LJN BK4472, NJ 2010/494.
AnnotatorChr. Nekeman
Pagina575-592
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BO9624
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EU, 10-02-2011, C-307/09, C-308/09, C-309/09
CiteertitelJAR 2011/92
SamenvattingVereisen tewerkstellingsvergunning voor ter beschikking gestelde Poolse werknemers tijdens overgangsperiode toegestaan. Begrip "terbeschikkingstelling".
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 10 februari 2011.#Vicoplus SC PUH (C-307/09), BAM Vermeer Contracting sp. zoo (C-308/09) en Olbek Industrial Services sp. zoo (C-309/09) tegen Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.#Verzoek om een prejudiciele beslissing: Raad van State - Nederland.#Vrij verrichten van diensten - Terbeschikkingstelling van werknemers - Toetredingsakte van 2003 - Overgangsmaatregelen - Toegang van Poolse onderdanen tot arbeidsmarkt van staten die op tijdstip van toetreding van Republiek Polen reeds lid van de Unie waren - Vereiste van tewerkstellingsvergunning voor terbeschikkingstelling van arbeidskrachten - Richtlijn 96/71/EG - Artikel 1, lid 3.#Gevoegde zaken C-307/09, C-308/09 en C-309/09.
Pagina592-600
UitspraakECLI:EU:C:2011:64
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EU, 03-03-2011, C-235/10 t/m C-239/10
CiteertitelJAR 2011/93
SamenvattingRechterlijke uitspraak tot liquidatie leidt tot onmiddellijk ontslag. Verplichting om de werknemers te raadplegen en te informeren.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 3 maart 2011. # David Claes (C-235/10), Sophie Jeanjean (C-236/10), Miguel Remy (C-237/10), Volker Schneider (C-238/10) en Xuan-Mai Tran (C-239/10) tegen Landsbanki Luxembourg SA. # Verzoeken om een prejudiciele beslissing: Cour de cassation - Luxemburg. # Prejudiciele verwijzing - Sociale politiek - Richtlijn 98/59/EG - Collectief ontslag - Onmiddellijke beeindiging van arbeidsovereenkomst ingevolge rechterlijke beslissing waarbij ontbinding en liquidatie worden gelast van werkgever-rechtspersoon - Geen raadpleging van vertegenwoordigers van werknemers - Gelijkstelling van liquidateur met werkgever. # Gevoegde zaken C-235/10 tot C-239/10.
AnnotatorS.S.M. Peters
Pagina601-607
UitspraakECLI:EU:C:2011:119
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 21-02-2011, 1216436 KK EXPL 11-34
CiteertitelJAR 2011/97
SamenvattingBeŽindiging van rechtswege arbeidsovereenkomst stewardess op 60-jarige leeftijd. Verboden leeftijdsdiscriminatie.
Samenvatting (Bron)In een door een stewardess, aan wie KLM slechts een jaar verlenging had gegeven, aanhangig gemaakt kort geding, oordeelt de kantonrechter dat KLM de objectieve rechtvaardigingsgrond die aanwezig dient te zijn nu in de CAO een onderscheid naar leeftijd wordt gemaakt, onvoldoende heeft onderbouwd. KLM kan daarom geen beroep doen op de CAO-bepaling nu deze in strijd moet worden geacht met algemene beginsele van unierecht en met de WGBL. De arbeidsovereenkomst loopt door, ook na afloop van de door KLM gestelde tijdelijke verlenging van 1 jaar.
Pagina625-629
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2011:BP6875
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 03-03-2011, KK 11-109
CiteertitelJAR 2011/98
SamenvattingOntslag Belgische werknemer. BBA niet toegepast. Belgische opzegtermijn.
Pagina629-635
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Assen, 22-03-2011, 295015 / CV EXPL 10-5914
CiteertitelJAR 2011/99
SamenvattingArbeidsongeval zzp'er. Art. 7:658 lid 4 BW van toepassing.
Samenvatting (Bron)Bevoegdheidsincident arbeidsongeval: kan een zelfstandige zich beroepen op artikel 7:658 lid 4 BW ? Van belang is of de zelfstandige ten opzichte van degene die hij aansprakelijk stelt een positie inneemt die vergelijkbaar is met diens eigen werknemers. Dit hangt af van de feitelijke situatie, waarbij het er met name op aan komt of voldaan is aan de vereisten dat de werkzaamheden behoren tot de normale bedrijfsuitoefening van de aansprakelijk gestelde partij en dat met deze een gezagsverhouding bestaat.
Pagina635-638
UitspraakECLI:NL:RBASS:2011:BP8948
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 27-01-2011, Rolnr 1021123 CV EXPL 10-12990
CiteertitelJAR 2011/100
SamenvattingSchorsing non-concurrentiebeding. Functiewijziging niet voorzienbaar. Zwaarder gaan drukken.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Concurrentiebeding. Er is sprake van een ingrijpende functiewijziging, terwijl dat niet voorzienbaar was. Het concurrentiebeding is door de ingrijpende functiewijziging zwaarder gaan drukken. Het concurrentiebeding heeft daardoor zijn gelding (volledig) verloren. Volgt schrorsing van het beding
Pagina638-643
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2011:BP8381
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Almelo, 18-03-2011, 365.506 EJ VERZ 662/11
CiteertitelJAR 2011/101
SamenvattingVoorwaardelijke ontbinding zonder vergoeding. Werkneemster met vertrouwensfunctie. Delen van voorkennis met partner.
Samenvatting (Bron)Doorspelen voorwetenschap overname bierbrouwerij dringende reden voor ontbinding arbeidsovereenkomst? Strafrechtelijke veroordeling van beursfraude door anderen.
Pagina643-648
UitspraakECLI:NL:RBALM:2011:BP8308
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Utrecht, 02-03-2011, 697446 UC EXPL 10-9290697446 UC EXPL 10-9290
CiteertitelJAR 2011/102
SamenvattingOverlijden werknemer drie uur voor einde arbeidsovereenkomst. Betalen vergoeding aan erven.
Samenvatting (Bron)Erven van een - drie uur vůůr de overeengekomen ontslagdatum overleden - werknemer vorderen nakoming door de gewezen werkgeefster van de in de beŽindigingsovereenkomst met de overledene afgesproken beŽindigingsvergoeding (zijnde de in een sociaal plan geregelde 'uitkering einde arbeidsovereenkomst bij vrijwillig vertrek'). De vordering wordt toegewezen. Dat de arbeidsovereenkomst vlak vůůr de overeengekomen beŽindiging - door het overlijden van de werknemer - van rechtswege is geŽindigd, doet aan de betalingsverplichting van werkgeefster niet af. Van een voorwaardelijke verbintenis is geen sprake. Uitleg van het sociaal plan. Samenloop met overlijdensuitkering.
Pagina648-651
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2011:BP7215
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Zwolle, 28-01-2011, 533539 HA VERZ 10-359
CiteertitelJAR 2011/103
SamenvattingVoorwaardelijk ontbindingsverzoek. Schending van goed werknemerschap vanwege gebrek aan integriteit.
Pagina651-657
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 17-11-2010, 452896/HA ZA 10-764
CiteertitelJAR 2011/104
SamenvattingBedingen tegenprestatie voor bemiddeling bij totstandkoming arbeidsovereenkomst radiopresentator vernietigbaar. Strijd met Waadi.
Samenvatting (Bron)Managementovereenkomst in strijd met de wet allocatie arbeisdkrachten door intermediairs (Waadi)
AnnotatorA.F. Bungener
Pagina657-661
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2010:BP8891
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 15-03-2011, 200.039.739/01
CiteertitelJAR 2011/105
SamenvattingWachtgeld naast ontbindingsvergoeding. Vergoeding in mindering brengen. Uitleg arbeidsovereenkomst.
Samenvatting (Bron)Afvloeiingsregeling naast ontbindingsvergoeding. Vordering naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.
Pagina661-667
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2011:BP7922
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 01-03-2011, 200.058.749/01
CiteertitelJAR 2011/106
SamenvattingOntbindende voorwaarde met betrekking tot wegvallen subsidie in strijd met stelsel ontslagrecht.
Samenvatting (Bron)Ontbindende voorwaarde in arbeidsovereenkomst van partijen onverenigbaar met gesloten stelsel van de regels betreffende beŽindiging van de arbeidsovereenkomst?
Pagina667-671
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2011:BP6836
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 15-03-2011, HD 200.052.195
CiteertitelJAR 2011/107
SamenvattingOnderscheid op grond van handicap/chronische ziekte. Werknemer niet in staat om de essentiŽle taken van de functie uit te voeren.
Samenvatting (Bron)Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wet G.) Aan de hand van de maatstaf, omschreven in HvJEG 11 juli 2006, NJ 2007, 496, oordeelt het hof dat wrkg Westrom geen verboden onderscheid heeft gemaakt in de zin van de wet G, nu wrkn niet geschikt is voor de functie van "handlanger" in de groenvoorziening. Van wrkg Westrom is niet te vergen aanpassingen voor gehandicapten te voorzien in die zin dat werknemer de door hem gestelde vrijheid wordt gelaten (zie rov. 7.18.1.) om de essentiŽle taken van die functie uit te oefenen. Waar de werkgever een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in het vooruitzicht stelt, is geen sprake van een aanbod tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst (rov. 7.23.).
Pagina671-679
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2011:BP8082
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 18-03-2011, 09/02452
CiteertitelJAR 2011/108
SamenvattingDe collectieve winstdelingsregeling kent een wijzigingsbeding. Art. 7:613 BW stelt niet de eis dat wil sprake zijn van een wijzigingsbeding als bedoeld in dit artikel, dit beding ook nog moet zijn vastgelegd in de individuele arbeidsovereenkomst.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Art. 7:613 BW. Bij overname getroffen, schriftelijk vastgelegde, collectieve regeling die berust op een afspraak tussen nieuwe werkgever en centrale ondernemingsraad, waarin aan werkgever de bevoegdheid is verleend om, mits de centrale ondernemingsraad hiermee heeft ingestemd, de winstdelingsregeling aan te passen bij verslechtering van het bedrijfsresultaat, valt binnen het toepassingsgebied van de regeling van het wijzigingsbeding in art. 7:613 BW (vgl. HR 11 juli 2008, NJ 2008/503). Art. 7:613 BW stelt niet als eis dat wil sprake zijn van een wijzigingsbeding in de zin van deze bepaling, dit beding ook nog moet zijn vastgelegd in de individuele arbeidsovereenkomst met de werknemer.
AnnotatorW.A. Zondag
Pagina679-693
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BO9570
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 25-03-2011, 10/02146
CiteertitelJAR 2011/109
SamenvattingWas een deelneemster aan het programma "De Gouden Kooi" werkzaam in privaatrechtelijke dienstbetrekking?
Samenvatting (Bron)Art. 3 Werkloosheidswet. Deelname aan televisieprogramma privaatrechtelijke dienstbetrekking ondanks andersluidende kwalificatie in de overeenkomst.
Pagina694-718
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BP3887
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 01-04-2011, 09/04168
CiteertitelJAR 2011/110
SamenvattingBeŽindiging met wederzijds goedvinden d.m.v. beŽindigingsovereenkomst. Duidelijke en ondubbelzinnige instemming werknemer?
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht/verbintenissenrecht. Totstandkoming beŽindigingovereenkomst tussen werkgever en werknemer in het kader van reorganisatie? Duidelijke en ondubbelzinnige instemming werknemer? Art. 3:33 en 35 BW, art. 6:217, 227 BW. (81 RO)
Pagina718-730
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BP2311
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 01-04-2011, 10/01022
CiteertitelJAR 2011/111
SamenvattingPensioenverzekering waarbij gedurende de eerste jaren meer kosten ten laste van de premie zijn gebracht dan in later jaren, is niet in strijd met de PSW; die wet dwingt niet to lineaire kosten toerekening.
Samenvatting (Bron)Pensioenrecht. Overdrachtswaarde pensioenverzekering. Evenredige pensioenverwerving (art. 7a PSW). Pensioenverzekering waarbij gedurende de eerste jaren meer kosten ten laste van de premie worden gebracht en dus een kleiner deel van de premie resteert voor beleggingen dan in later jaren. In tekst of strekking van de wet noch in wetsgeschiedenis of -systeem van PSW aanknopingspunt te vinden voor de opvatting dat art. 7a dwingt tot (jaarlijke) lineaire kostentoerekening. Wetgever heeft bij zogeheten beschikbare premieregelingen de mogelijkheid opengelaten het voor de financiering van het pensioen beschikbare beleggingsbestanddeel te laten stijgen. In beginjaren in mindering brengen van een hoger kostenbedrag dan in latere jaren is eerst onverenigbaar met het bepaalde in art. 7a PSW indien van een tijdsevenredige opbouw geen sprake meer is.
Pagina730-753
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BP4454
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 01-04-2011, 10/02077
CiteertitelJAR 2011/112
SamenvattingDat de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter is ontbonden tegen een datum gelegen na die waarop de arbeidsovereenkomst door opzegging is geŽindigd, levert geen doorbrekingsgrond op.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht/Procesrecht. Dat de kantonrechter op verzoek van de werknemer de arbeidsovereenkomst heeft ontbonden tegen een datum, gelegen na die waarop de arbeidsovereenkomst eindigt ingevolge de opzegging (met toestemming van het UWV) door de werkgever, laat de geldigheid van de ontbinding onverlet en levert geen grond op voor doorbreking appŤlverbod van art. 7:685 lid 11 BW. Dat zich, zoals in dit geval, na een rechterlijke uitspraak feiten of omstandigheden voordoen waardoor die uitspraak geheel dan wel ten dele geen effect meer kan sorteren ten aanzien van de rechtsbetrekking tussen partijen die de uitspraak heeft willen regelen, is in vele gevallen mogelijk, maar is geen grond om het aanwenden van een rechtsmiddel tegen die uitspraak toe te staan waar dat is uitgesloten door de wettelijke bepaling die aan de beslissing ten grondslag ligt.
AnnotatorC.G.M. Fruytier
Pagina754-761
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BP2312
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EU, 10-03-2011, C-109/09
CiteertitelJAR 2011/113
SamenvattingArbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met oudere werknemers. Geheel ontbreken bescherming in strijd met EU-recht.

(Deutsche Lufthansa AG / gertraud Kumpan)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 10 maart 2011. # Deutsche Lufthansa AG tegen Gertraud Kumpan. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Bundesarbeitsgericht - Duitsland. # Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd - Richtlijn 1999/70/EG - Gelijke behandeling in arbeid en beroep - Rol van nationale rechter. # Zaak C-109/09.
AnnotatorT. van den Berge
Pagina761-769
UitspraakECLI:EU:C:2011:129
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EU, 15-03-2011, C-29/10
CiteertitelJAR 2011/114
SamenvattingInternationale arbeidsovereenkomst. Land waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht.

(Heiko Koelzsch / Groothertogdom Luxemburg)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 15 maart 2011. # Heiko Koelzsch tegen Etat du Groot-Hertogdom Luxemburg. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Cour d'appel - Luxemburg. # Verdrag van Rome inzake recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst - Arbeidsovereenkomst - Keuze van partijen - Dwingende bepalingen van bij gebreke van rechtskeuze toepasselijke recht - Bepaling welk recht dat is - Begrip land waar de werknemer ,gewoonlijk zijn arbeid verricht' - Werknemer die arbeid in meer dan een verdragsluitende staat verricht. # Zaak C-29/10.
Pagina770-777
UitspraakECLI:EU:C:2011:151
Artikel aanvragenVia Praktizijn