TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht

Uitgever Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Tijdschrift TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht
Datum 19-04-2011
Aflevering 4
RubriekRedactioneel
TitelEen blije intrede - Tumult over de benoeming van een raadsheer in de Hoge Raad
CiteertitelTrema, nr. 4, 2011, p. 118
SamenvattingDe aanbeveling van de Nijmeegse hoogleraar Ybo Buruma voor het lidmaatschap van de Hoge Raad heeft voor enig politiek tumult gezorgd. De Partij voor de Vrijheid (PVV) wenste Buruma niet op de voordracht te zien, omdat hij uitlatingen zou hebben gedaan die voor deze partij te politiek waren, lees: niet naar de zin van de PVV. Buruma heeft de storm inmiddels overleefd. Op dat moment dat deze Trema verschijnt, zal koningin Beatrix de voordracht met haar handtekening hebben bekrachtigd.
Auteur(s)H. Hermans
Pagina118-119
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe mammon in de rechtszaal - Over het ongewenste effect van productiedruk op de rechterlijke oordeelsvorming
CiteertitelTrema, nr. 4, 2011, p. 120
SamenvattingBuig niet voor de mammon wanneer door de opgelegde productiedruk de kwaliteit van de rechtspraak te zeer in gevaar komt. Met deze oproep aan alle rechters wordt in deze bijdrage mede beoogd het bekostigingsmodel voor de rechtspraak voor de rechtspraak opnieuw ter discussie te stellen.
Auteur(s)C.J. van der Wilt
Pagina120-126
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHerziening gerechtelijke kaart - kwaliteit door samenwerking
CiteertitelTrema, nr. 4, 2011, p. 127
SamenvattingDe herziening van de gerechtelijke kaart vormt het sluitstuk van een jarenlange discussie in de rechtspraak over noodzakelijke intensivering van de samenwerking van gerechten. De herziening is een noodzakelijke voorwaarde om de visie op de rechtspraak te verwezenlijken en ook in de toekomst kwaliteit van rechtspraak te waarborgen. Dit vraagt echter om meer dan alleen een nieuwe gerechtelijke kaart. De voordelen van de herzieining zullen in de praktijk van de gerechten gerealiseerd moeten worden door een andere organisatie en werkwijze. De voordelen van schaalvergroting zoals specialisatie en continuïteit kunnen dan gecombineerd worden met kleinschalig werken.
Auteur(s)E. van Amelsfort , F. van Dijk , F.W.H. van den Emster
Pagina127-133
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe positie van de onwillige getuige in een civiele procedure
CiteertitelTrema, nr. 4, 2011, p. 134
SamenvattingDe getuige is lijdend voorwerp in een procedure. Maar een gewillig lijdend voorwerp is hij niet altijd. In dit artikel wordt onderzocht hoe met een onwillige getuige moet worden omgegaan, wat diens rechten zijn en welke procedure bij de toepassing van dwangmiddelen moet worden gevolgd. Voorts wordt onderzocht of de aansprakelijke getuige, de onwetende getuige of de bedreigde getuige een bijzondere positie inneemt.
Auteur(s)J.J. van der Helm
Pagina134-138
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe sluipende teloorgang van de Nederlandse rechtsstaat
CiteertitelTrema, nr. 4, 2011, p. 139
SamenvattingDe voorgenomen drastische verhoging van de griffierechten staat op gespannen voet met art. 17 Grondwet waar het betreft de vrije toegang van de burger tot de rechter. Dit voornemen staat niet op zichzelf. De auteurs betogen dat sedert jaren sprake is van een sluipende teloorgang van onze rechtsstaat. Ook de enkele jaren geleden ingevoerde Wet OM-afdoening dient te worden beschouwd als een aantasting van de rechtsstaat (meer concreet: de machtenscheiding).
Auteur(s)G. Dijkstra , P. Nieuwenburg
Pagina139-140
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe rechtspraak in nieuw vaarwater (2)
CiteertitelTrema, nr. 4, 2011, p. 141
SamenvattingDe verhoging van de griffierechten kan grote gevolgen hebben voor de rechtspraak. Niet alleen door de hoogte van de 'inkomsten' (€ 240 miljoen) en de geplande kostenbesparing (€ 115 miljoen), maar ook door koppeling van het profijtbeginsel aan de toegang tot de rechter. Wat is de achtergrond van deze maatregel? Dit artikel is een vervolg op de bijdrage die onder dezelfde titel in het februarinummer van Trema is verschenen.
Auteur(s)R. Westra
Pagina141-146
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHet proefschrift
TitelHoe komt de bestuursrechter tot zijn recht? De omvang van toetsing aan recht door de bestuursrechter
CiteertitelTrema, nr. 4, 2011, p. 147
SamenvattingIn deze rubriek krijgt de auteur van een proefschrift de gelegenheid om uiteen te zetten welk belang het proefschrift heeft voor de rechtspraak (en waarom rechters het proefschrift moeten lezen!). Dit keer is dat D. Brugman, die in december 2010 promoveerde op het proefschrift Hoe komt de bestuursrechter tot zijn recht? De omvang van toetsing aan recht door de bestuursrechter.

D. Brugman
DIss. Nijmegen, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2010 (257 pagina's), ISBN 978 90 8974 380 0
Promotor: prof. mr. R.J.N. Schlössels.
Auteur(s)D. Brugman
Pagina147-149
LinkVolledige tekst proefschrift (ru.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn