Jurisprudentie Milieurecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Milieurecht
Datum 22-04-2011
Aflevering 4
RubriekEuropa
TitelHof van Justitie EU, 16-12-2010, C-165/09, C-166/09, C-167/09
Citeertitel«JM» 2011/38
SamenvattingLuchtkwaliteit. Nationale emissieplafonds. Zwaveldioxide. Stikstofoxide. IPPC vergunningverlening. Elektriciteitscentrales. Richtlijnconforme uitleg.

(Stichting Natuur en Milieu / College van Gedeputeerde Staten van Groningen; Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 26 mei 2011. # Stichting Natuur en Milieu en anderen tegen College van Gedeputeerde Staten van Groningen (C-165/09) en College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (C-166/09 en C-167/09). # Verzoeken om een prejudiciele beslissing: Raad van State - Nederland. # Milieu - Richtlijn 2008/1/EG - Vergunning voor oprichten en in werking hebben van elektriciteitscentrale - Richtlijn 2001/81/EG - Nationale emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen - Bevoegdheid van lidstaten gedurende overgangsperiode - Rechtstreekse werking. # Gevoegde zaken C-165/09 tot C-167/09.
Annotator Douma
Pagina212-217
UitspraakECLI:EU:C:2011:348
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEuropa
TitelHof van Justitie EU, 22-12-2010, C-77/09
Citeertitel«JM» 2011/39
SamenvattingLandbouwbestrijdingsmiddelen. Voorzorgsbeginsel. Evenredigheidsbeginsel. Kennelijke beoordelingsfout. Rechtszekerheidsbeginsel.

(Gowan Comércio Internacional e Serviços Lda / Ministero della Salute)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 22 december 2010. # Gowan Comercio Internacional e Servicos Lda tegen Ministero della Salute. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Italie. # Zaak C-77/09.
Annotator Douma
Pagina217-230
UitspraakECLI:EU:C:2010:803
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRechtbank Leeuwarden, 20-12-2010, AWB 10/537
Citeertitel«JM» 2011/40
SamenvattingAsbest. Asbestverwijdering. Handhaving. Stilleggen sloopwerkzaamheden. Sloopwerkzaamheden.
Samenvatting (Bron)Stilligging sloopwerkzaamheden (verwijdering asbest). Woningwet. Asbestverwijderingsbesluit 2005. Certificaat.
Annotator Wolters
Pagina230-234
UitspraakECLI:NL:RBLEE:2010:BO8190
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGeluidhinder
TitelRaad van State, 02-03-2011, 200906655/1/R3
Citeertitel«JM» 2011/41
SamenvattingWegverkeerslawaai. Dove gevel. Bestemmingsplan. Zelf voorzien. Geluidbelasting. Akoestisch onderzoek. Derdebelanghebbende. Geluidgevoelige bestemmingen. Voorkeursgrenswaarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juli 2009 heeft de raad het bestemmingsplan "Zuidoostkwartier" vastgesteld.
Annotator Arents
Pagina234-238
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP6334
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodem
TitelRaad van State, 16-02-2011, 201006839/1/M2
Citeertitel«JM» 2011/42
SamenvattingBrandstoftank. Lekkage. Bodemverontreiniging. Overtreding. Veroorzaker. Zorgplichtbeginsel. Bestuursdwang. Eigenaar. Diesel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juni 2009 heeft het college beslist bestuursdwang toe te passen ter zake van de bodemverontreiniging vanwege olie afkomstig uit een brandstoftank op het perceel Voor de Kijkuit 2c te Tiel (hierna: het perceel).
Annotator Flietstra
Pagina239-241
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP4752
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodem
TitelRaad van State, 16-02-2011, 201007901/1/M1
Citeertitel«JM» 2011/43
SamenvattingOvergangsrecht. Evaluatieverslag. Restverontreiniging. Grondwatersanering. Drain. Saneringslocatie. Eigenaar.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 maart 2010 heeft het college op grond van artikel 14, eerste lid, van het Besluit uniforme saneringen (hierna: het Besluit) ingestemd met een uitgevoerde sanering.
Annotator Flietstra
Pagina241-246
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP4762
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLandbouw
TitelRaad van State, 19-01-2011, 201003224/1/M2
Citeertitel«JM» 2011/44
SamenvattingBeschermingsgebied groen-blauwe zone. Provinciale verordening. Bestemmingsplan. Gemengd agrarisch bedrijf. Overgangsrecht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 februari 2010 heeft het college van burgemeester en wethouders geweigerd aan [appellant] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer te verlenen voor een gemengd agrarisch bedrijf aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 24 februari 2010 ter inzage gelegd.
Annotator Bokelaar
Pagina247-251
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP1339
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLandbouw
TitelRaad van State, 26-01-2011, 201002879/1/M2
Citeertitel«JM» 2011/45
SamenvattingBeste beschikbare technieken. Belanghebbende. Huisvestingssysteem. Interne saldering. Diercategorie. Dierenverblijf. Varkenshouderij.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 februari 2010 heeft het college aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor varkenshouderij en akkerbouwbedrijf aan de [locatie] te Venray. Dit besluit is op 26 februari 2010 ter inzage gelegd.
Annotator Bokelaar
Pagina251-255
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP2078
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNatuurbescherming
TitelRechtbank Leeuwarden, 16-12-2010, AWB 10/986
Citeertitel«JM» 2011/46
SamenvattingKunstmatige lichtbronnen. Kunstlichtbronnen. Onverbindendheid bepalingen. Jachtmiddelen. Verboden middelen. Vossen. Vossenjacht. Jacht.
Samenvatting (Bron)Ontheffing van de Flora- en faunawet voor het doden van vossen gedurende de nacht met gebruikmaking van het hagelgeweer of de kogelbuks en kunstmatige lichtbronnen, ter voorkoming van schade aan flora en fauna. De rechtbank is van oordeel dat aannemelijk is dat de vos predeert op weidevogels en dat daarom sprake is van dreigende schade aan fauna. De rechtbank is van oordeel dat het college onvoldoende deugdelijk heeft gemotiveerd waarom het noodzakelijk is ontheffing te verlenen voor het gehele jaar. De rechtbank is van oordeel dat artikel 9, zesde lid, van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren in strijd is met de Beneluxbeschikking M(96)8 en dat dit artikellid daarom onverbindend is. Dit betekent dat artikel 68, eerste lid, aanhef en onder d, van de Ffw buiten toepassing moet worden gelaten voor zover daarin de bevoegdheid wordt geheven ontheffing te verlenen voor het doden van vossen met behulp van kunstmatige lichtbronnen. Hieruit volgt dat de ontheffing voor het gebruik van kunstmatige lichtbronnen niet in stand kan blijven.
Annotator Boerema
Pagina255-261
UitspraakECLI:NL:RBLEE:2010:BP0812
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNatuurbescherming
TitelRaad van State, 09-02-2011, 201100944/2/H3
Citeertitel«JM» 2011/47
SamenvattingKunstmatige lichtbronnen. Kunstlichtbronnen. Onverbindendheid bepalingen. Jachtmiddelen. Verboden middelen. Vossen. Vossenjacht. Jacht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 december 2009 heeft het college, voor zover thans van belang, aan de stichting Stichting Faunabeheer Eenheid Fryslân (hierna: de Faunabeheereenheid) voor de periode van 7 december 2009 tot en met 6 december 2014 ontheffing verleend van het bepaalde in de artikelen 9 en 72, vijfde lid, van de Flora- en faunawet (hierna: de Ffw) voor het doden van vossen van zonsondergang tot zonsopkomst met gebruikmaking van het hagelgeweer of de kogelbuks en kunstmatige lichtbronnen, ter voorkoming van schade aan flora en fauna.
Annotator Boerema
Pagina261-264
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP4702
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNatuurbescherming
TitelRaad van State, 23-02-2011, 200909575/1/R2
Citeertitel«JM» 2011/48
SamenvattingTijdelijk verlies oppervlakte habitattype Oppervlakte habitattype. Natura 2000-gebied. Verslechtering. Instandhoudingsdoelstellingen. Significante effecten. Passende beoordeling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 juni 2009, kenmerk 2008-021870, heeft het college de door RGV gevraagde vergunning krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) geweigerd voor de reconstructie van het tracédeel van het fietspad langs de Kreelseweg ter plaatse van de Edesche heide.
Annotator Zijlmans
Pagina264-268
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP5472
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening / Water
TitelRaad van State, 03-03-2011, 201010657/2/R3
Citeertitel«JM» 2011/49
SamenvattingUitwerkingsplan. Waterhuishoudingsplan. Wateroverlast. Deskundigenrapport. Overstroming.
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 7 september 2010, kenmerken 1712784 en 1712796, heeft het college van gedeputeerde staten besloten omtrent de goedkeuring van de door het college van burgemeester en wethouders van Bergeijk vastgestelde uitwerkingsplannen "Terlo, uitwerking 1" en "Terlo, uitwerking 2".
Annotator Jong
Pagina268-272
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP7119
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekElders verschenen
TitelElders verschenen
Citeertitel«JM» 2011/
Pagina273-281
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCumulatief chronologisch register
TitelCumulatief chronolgisch register
Citeertitel«JM» 2011/
Pagina281-281
Artikel aanvragenVia Praktizijn