Jurisprudentie Milieurecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Milieurecht
Datum 08-10-2004
Aflevering 9
TitelRaad van State, 28-01-2004, 200206928/1
CiteertitelJM, 2004, 103
SamenvattingAdvies brandweer. Weert. Voorzieningen. Bevoegd gezag.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 november 2002, kenmerk 01/54487, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan appellante een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een ijzergieterij op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente Weert, sectie [], nummers [], [] en []. Dit besluit is op 28 november 2002 ter inzage gelegd.
Annotator Zigenhorn
Pagina652-655
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AO2377
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 06-07-2004, 02466/03 E
CiteertitelJM, 2004, 104
SamenvattingTransactieaanbod. Geen niet-ontvankelijkheid. Ontvankelijkheid.
Samenvatting (Bron)Het hof heeft het verweer strekkende tot niet-ontvankelijkheid van het OM in verband met een vermeend te hoog transactievoorstel terecht verworpen, omdat het Transactiebesluit milieudelicten en de Richtlijn strafvordering bestuurlijke transactie milieudelicten, waarop de verdediging zich heeft beroepen, in deze zaak toepassing missen.
Annotator Koopmans
Pagina656-660
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AO9808
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 20-01-2004, 01720/03 E
CiteertitelJM, 2004, 105
SamenvattingFoutief dictum in kennisgeving. Geen niet-ontvankelijkheid OM. Geen schending vertrouwensbeginsel. Dictum. Kennisgeving. Ontvankelijkheid.
Samenvatting (Bron)Aan een kennisgeving door het parket bij de HR (art. 444.2 Sv) over afloop cassatieprocedure waarin het dictum onjuist is weergegeven kan verdachte niet het gerechtvaardigd vertrouwen ontlenen dat het OM hem niet verder zal vervolgen. Mede in aanmerking genomen dat het parket bij de HR geen deel uitmaakt van het OM valt niet in te zien waarom een dergelijke onjuiste kennisgeving de bevoegdheid van het OM tot strafvervolging raakt.
Annotator Koopmans
Pagina660-667
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AN9191
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 07-11-2003, C02/163HR
CiteertitelJM, 2004, 106
SamenvattingNeerslag asbestcementdeeltjes. Kwintsheul. Onrechtmatig daad. Zorgplicht. Ongerechtvaardigde verrijking. Zaakwaarneming. Asbest. Kostenverhaal.
Samenvatting (Bron)7 november 2003 Eerste Kamer Nr. C02/163HR JMH/MD Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: DE GEMEENTE WATERINGEN, gevestigd te Wateringen, EISERES tot cassatie, advocaat: voorheen mr. A.R. Sturhoofd, thans mr. M.W. Scheltema, t e g e n G.I.K. BEHEER B.V., gevestigd te Kwintsheul, gemeente Wateringen, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. R.V. Kist. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Annotator Bos
Pagina667-680
UitspraakECLI:NL:HR:2003:AI0341
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-06-2004, 200303346/1
CiteertitelJM, 2004, 107
SamenvattingConformiteitsbevel Oosterlekdijk. Krimpen aan de Lek. Saneringsplan. SUBAT. Multifunctionele saneringsdoelstelling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 mei 2002, kenmerk DGWM/2002/1999, heeft verweerder krachtens artikel 44 van de Wet bodembescherming appellante bevolen de sanering van het geval van bodemverontreiniging aan de Buitenweg 37 te Krimpen aan de Lek binnen een termijn van 12 weken in overeenstemming te brengen met het op 4 maart 1996 door verweerder goedgekeurde saneringsplan, rapportnummer M50.200 (hierna: het saneringsplan).
Annotator van der Molen
Pagina680-688
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AP0335
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-04-2004, 200300957/1
CiteertitelJM, 2004, 108
SamenvattingLuchtvaartgeluid. Teuge. Ke-zone. Bkl-zone. Valschermvluchten. Afwijken van advies.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 april 1996, no. DGRLD/VI/L96.002562, heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, onder intrekking van de aanwijzing van 28 november 1972, de aanwijzing van het Luchtvaartterrein Teuge opnieuw vastgesteld (hierna: het A-besluit). In samenhang hiermee heeft de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Waterstaat, bij besluit van dezelfde datum, kenmerk M 167, de gemeenteraden van Apeldoorn en Voorst een aanwijzing als bedoeld in artikel 26 van de Luchtvaartwet in samenhang met artikel 37 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening gegeven (hierna: het RO-besluit).
Annotator Wiggers
Pagina689-694
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AO7907
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 25-08-2004, 200304332/1
CiteertitelJM, 2004, 109
SamenvattingHoorn. M.e.r-plicht Woningbouw. Bestemmingsplan. Verkorte m.e.r.-procedure.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 oktober 2002 heeft de gemeenteraad van Hoorn, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 oktober 2002, het bestemmingsplan Bangert en Oosterpolder vastgesteld.
Annotator Pieters
Pagina694-703
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ7468
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-06-2004, 200303896/1, 200303897/1 en 200303898/1
CiteertitelJM, 2004, 110
SamenvattingM.e.r.-plicht voor VINEX-locatie. Teteringen. Woningbouw. Aaneengesloten gebied. Geografische samenhang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 september 2002 heeft de gemeenteraad van Breda, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders, vastgesteld de bestemmingsplannen "Om de Haenen", Nieuwe Dorpsrand en Waterakkers en De Woonakker.
Annotator Pieters
Pagina703-708
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AP1081
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 29-01-2004, C-209/02
CiteertitelJM, 2004, 111
SamenvattingOostenrijk. Speciale beschermingszone. Instandhouding natuurlijke habitats. Kwartelkoning. Uitbereiding golfterrein. Niet-nakoming. Implementeren richtlijn. Significante gevolgen.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 29 januari 2004. # Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Republiek Oostenrijk. # Richtlijn 92/43/EEG - Niet-nakoming - Instandhouding van natuurlijke habitats - Wilde flora en fauna - Leefruimte van kwartelkoning - Speciale beschermingszone 'Worschacher Moos'. # Zaak C-209/02.
Annotator Douma
Pagina708-713
UitspraakECLI:EU:C:2004:61
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 07-09-2004, C-127/02
CiteertitelJM, 2004, 112
SamenvattingWaddenzee. PrejudiciŽle vraag. Natuurbescherming. Speciale beschermingszone. Voorzorgsbeginsel. Kokkelvisserij.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (grote kamer) van 7 september 2004. # Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee en Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels tegen Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Raad van State - Nederland. # Richtlijn 92/43/EEG - Instandhouding van natuurlijke habitats en wilde flora en fauna - Begrippen 'plan' of 'project' - Beoordeling van gevolgen van bepaalde plannen of projecten voor beschermd gebied. # Zaak C-127/02.
Annotator Douma
Pagina714-726
UitspraakECLI:EU:C:2004:482
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-09-2004, 200407395/1
CiteertitelJM, 2004, 113
SamenvattingVoorlopige voorziening. Speciale beschermingszone. Instandhoudingsdoelstellingen. Significante negatieve effecten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 juli 2004, kenmerk DRZ/04/2823/ME/SM, heeft verweerder aan verzoekster ten behoeve van de bij haar aangesloten visserijbedrijven een vergunning onder voorwaarden als bedoeld in artikel 12 van de Natuurbeschermingswet verleend voor het mechanisch vissen van kokkels in het staatsnatuurmonument De Waddenzee.
Pagina727-729
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR2507
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-04-2004, 200303118/1
CiteertitelJM, 2004, 114
SamenvattingMergelgroeve. 't Rooth. Bedrijfsbelang. Grondstoffenbelang. Habitatgebied.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 februari 2003, statenkenmerk C-125, hebben verweerders, op voorstel van het college van gedeputeerde staten van Limburg van 21 januari 2003, vastgesteld de POL-aanvulling t Rooth (hierna: de POL-aanvulling).
Annotator de Vries
Pagina729-730
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AO8438
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 12-05-2004, 200304967/1
CiteertitelJM, 2004, 115
SamenvattingWaterplassen. Teteringen. Ontgronding. Waterhuishoudkundige gevolgen. Retentievoorziening. Grondwater. Oppervlaktewater.
Samenvatting (Bron)Verweerder heeft bij besluit van 18 juni 2003, kenmerk 919710, een vergunning onder voorschriften ingevolge de Ontgrondingenwet verleend aan [vergunninghouder] te [plaats] voor het ontgronden van gedeelten van de percelen, kadastraal bekend gemeente Teteringen, sectie [], nrs. [].
Annotator de Jong , de Vries
Pagina730-736
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AO9199
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-07-2004, 200304568/1
CiteertitelJM, 2004, 116
SamenvattingGrondwatersanering. Buggenum. Lozing. Grondwatersanering. Emissietoets. Emmissietoets. Commissie Integraal Waterbeheer. Maximaal toelaatbaar risico. CoŲrdinatiplicht. CoŲrdinatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 mei 2003, kenmerk DLB 2003/7891, heeft verweerder krachtens artikel 1, eerste lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (hierna: Wvo) aan Nuon Power Buggenum B.V. een vergunning verleend voor het in eerste instantie (voor een periode van twee jaar) door middel van een zuiveringstechnisch werk gezuiverd lozen, en vervolgens met een technisch werk ongezuiverd lozen van opgepompt, met cyanide verontreinigd, grondwater op het met het Lateraalkanaal Linne-Buggenum in open verbinding staande haven. Het opgepompte grondwater is afkomstig van een grondwatersanering op een terrein gelegen aan de Roermondseweg 55 te Haelen. Verder is vergunning verleend voor het lozen van met cyanide verontreinigd grondwater via natuurlijk verval tijdens en na beŽindiging van de grondwatersanering op het bovengenoemde Lateraalkanaal. Dit besluit is op 30 mei 2003 ter inzage gelegd.
Annotator Lammens
Pagina736-745
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ3622
Artikel aanvragenVia Praktizijn