Jurisprudentie Arbeidsrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Arbeidsrecht
Datum 23-04-2011
Aflevering 6
TitelRechtbank Utrecht, 08-03-2011, 733973 AV EXPL 11-20
CiteertitelJAR 2011/94
SamenvattingAangepaste arbeid is bedongen arbeid geworden. Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte.
Samenvatting (Bron)Loondoorbetaling bij ziekte. Passende arbeid of bedongen arbeid? Kleine aanpassing oorspronkelijk bedongen arbeid op advies arbeidsdeskundige. Geen bemoeienis meer van bedrijfsarts of arbeidsdeskundige. Ook volgens werkgever is re-integratie geslaagd. Geen nadere arbeidsovereenkomst gesloten. Voorts voldaan aan criterium dat aangepaste arbeid gedurende een niet te korte tijd is verricht en dat aard en omvang werkzaamheden niet meer ter discussie is geweest. Onder deze omstandigheden mocht werknemer ervan uitgaan dat de aangepaste arbeid als bedongen arbeid heeft te gelden.
Pagina613-617
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2011:BP7237
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 25-01-2011, 10-1328
CiteertitelJAR 2011/95
SamenvattingOpzegverbod ziekte niet van toepassing. Ziektemelding na ontvangst ontslagaanvraag Uwv. Tijdstip ziekmelding.
Pagina617-620
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 21-03-2011, EA 11-82
CiteertitelJAR 2011/96
SamenvattingOntbindingsverzoek werknemer. Onzorgvuldig handelen. Plaatsing in niet-passende functie.
Pagina620-625
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 21-02-2011, 1216436 KK EXPL 11-34
CiteertitelJAR 2011/97
SamenvattingBeŽindiging van rechtswege arbeidsovereenkomst stewardess op 60-jarige leeftijd. Verboden leeftijdsdiscriminatie.
Samenvatting (Bron)In een door een stewardess, aan wie KLM slechts een jaar verlenging had gegeven, aanhangig gemaakt kort geding, oordeelt de kantonrechter dat KLM de objectieve rechtvaardigingsgrond die aanwezig dient te zijn nu in de CAO een onderscheid naar leeftijd wordt gemaakt, onvoldoende heeft onderbouwd. KLM kan daarom geen beroep doen op de CAO-bepaling nu deze in strijd moet worden geacht met algemene beginsele van unierecht en met de WGBL. De arbeidsovereenkomst loopt door, ook na afloop van de door KLM gestelde tijdelijke verlenging van 1 jaar.
Pagina625-629
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2011:BP6875
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 03-03-2011, KK 11-109
CiteertitelJAR 2011/98
SamenvattingOntslag Belgische werknemer. BBA niet toegepast. Belgische opzegtermijn.
Pagina629-635
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Assen, 22-03-2011, 295015 / CV EXPL 10-5914
CiteertitelJAR 2011/99
SamenvattingArbeidsongeval zzp'er. Art. 7:658 lid 4 BW van toepassing.
Samenvatting (Bron)Bevoegdheidsincident arbeidsongeval: kan een zelfstandige zich beroepen op artikel 7:658 lid 4 BW ? Van belang is of de zelfstandige ten opzichte van degene die hij aansprakelijk stelt een positie inneemt die vergelijkbaar is met diens eigen werknemers. Dit hangt af van de feitelijke situatie, waarbij het er met name op aan komt of voldaan is aan de vereisten dat de werkzaamheden behoren tot de normale bedrijfsuitoefening van de aansprakelijk gestelde partij en dat met deze een gezagsverhouding bestaat.
Pagina635-638
UitspraakECLI:NL:RBASS:2011:BP8948
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 27-01-2011, Rolnr 1021123 CV EXPL 10-12990
CiteertitelJAR 2011/100
SamenvattingSchorsing non-concurrentiebeding. Functiewijziging niet voorzienbaar. Zwaarder gaan drukken.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Concurrentiebeding. Er is sprake van een ingrijpende functiewijziging, terwijl dat niet voorzienbaar was. Het concurrentiebeding is door de ingrijpende functiewijziging zwaarder gaan drukken. Het concurrentiebeding heeft daardoor zijn gelding (volledig) verloren. Volgt schrorsing van het beding
Pagina638-643
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2011:BP8381
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Almelo, 18-03-2011, 365.506 EJ VERZ 662/11
CiteertitelJAR 2011/101
SamenvattingVoorwaardelijke ontbinding zonder vergoeding. Werkneemster met vertrouwensfunctie. Delen van voorkennis met partner.
Samenvatting (Bron)Doorspelen voorwetenschap overname bierbrouwerij dringende reden voor ontbinding arbeidsovereenkomst? Strafrechtelijke veroordeling van beursfraude door anderen.
Pagina643-648
UitspraakECLI:NL:RBALM:2011:BP8308
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Utrecht, 02-03-2011, 697446 UC EXPL 10-9290697446 UC EXPL 10-9290
CiteertitelJAR 2011/102
SamenvattingOverlijden werknemer drie uur voor einde arbeidsovereenkomst. Betalen vergoeding aan erven.
Samenvatting (Bron)Erven van een - drie uur vůůr de overeengekomen ontslagdatum overleden - werknemer vorderen nakoming door de gewezen werkgeefster van de in de beŽindigingsovereenkomst met de overledene afgesproken beŽindigingsvergoeding (zijnde de in een sociaal plan geregelde 'uitkering einde arbeidsovereenkomst bij vrijwillig vertrek'). De vordering wordt toegewezen. Dat de arbeidsovereenkomst vlak vůůr de overeengekomen beŽindiging - door het overlijden van de werknemer - van rechtswege is geŽindigd, doet aan de betalingsverplichting van werkgeefster niet af. Van een voorwaardelijke verbintenis is geen sprake. Uitleg van het sociaal plan. Samenloop met overlijdensuitkering.
Pagina648-651
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2011:BP7215
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Zwolle, 28-01-2011, 533539 HA VERZ 10-359
CiteertitelJAR 2011/103
SamenvattingVoorwaardelijk ontbindingsverzoek. Schending van goed werknemerschap vanwege gebrek aan integriteit.
Pagina651-657
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 17-11-2010, 452896/HA ZA 10-764
CiteertitelJAR 2011/104
SamenvattingBedingen tegenprestatie voor bemiddeling bij totstandkoming arbeidsovereenkomst radiopresentator vernietigbaar. Strijd met Waadi.
Samenvatting (Bron)Managementovereenkomst in strijd met de wet allocatie arbeisdkrachten door intermediairs (Waadi)
AnnotatorA.F. Bungener
Pagina657-661
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2010:BP8891
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 15-03-2011, 200.039.739/01
CiteertitelJAR 2011/105
SamenvattingWachtgeld naast ontbindingsvergoeding. Vergoeding in mindering brengen. Uitleg arbeidsovereenkomst.
Samenvatting (Bron)Afvloeiingsregeling naast ontbindingsvergoeding. Vordering naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.
Pagina661-667
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2011:BP7922
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 01-03-2011, 200.058.749/01
CiteertitelJAR 2011/106
SamenvattingOntbindende voorwaarde met betrekking tot wegvallen subsidie in strijd met stelsel ontslagrecht.
Samenvatting (Bron)Ontbindende voorwaarde in arbeidsovereenkomst van partijen onverenigbaar met gesloten stelsel van de regels betreffende beŽindiging van de arbeidsovereenkomst?
Pagina667-671
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2011:BP6836
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 15-03-2011, HD 200.052.195
CiteertitelJAR 2011/107
SamenvattingOnderscheid op grond van handicap/chronische ziekte. Werknemer niet in staat om de essentiŽle taken van de functie uit te voeren.
Samenvatting (Bron)Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wet G.) Aan de hand van de maatstaf, omschreven in HvJEG 11 juli 2006, NJ 2007, 496, oordeelt het hof dat wrkg Westrom geen verboden onderscheid heeft gemaakt in de zin van de wet G, nu wrkn niet geschikt is voor de functie van "handlanger" in de groenvoorziening. Van wrkg Westrom is niet te vergen aanpassingen voor gehandicapten te voorzien in die zin dat werknemer de door hem gestelde vrijheid wordt gelaten (zie rov. 7.18.1.) om de essentiŽle taken van die functie uit te oefenen. Waar de werkgever een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in het vooruitzicht stelt, is geen sprake van een aanbod tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst (rov. 7.23.).
Pagina671-679
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2011:BP8082
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 18-03-2011, 09/02452
CiteertitelJAR 2011/108
SamenvattingDe collectieve winstdelingsregeling kent een wijzigingsbeding. Art. 7:613 BW stelt niet de eis dat wil sprake zijn van een wijzigingsbeding als bedoeld in dit artikel, dit beding ook nog moet zijn vastgelegd in de individuele arbeidsovereenkomst.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Art. 7:613 BW. Bij overname getroffen, schriftelijk vastgelegde, collectieve regeling die berust op een afspraak tussen nieuwe werkgever en centrale ondernemingsraad, waarin aan werkgever de bevoegdheid is verleend om, mits de centrale ondernemingsraad hiermee heeft ingestemd, de winstdelingsregeling aan te passen bij verslechtering van het bedrijfsresultaat, valt binnen het toepassingsgebied van de regeling van het wijzigingsbeding in art. 7:613 BW (vgl. HR 11 juli 2008, NJ 2008/503). Art. 7:613 BW stelt niet als eis dat wil sprake zijn van een wijzigingsbeding in de zin van deze bepaling, dit beding ook nog moet zijn vastgelegd in de individuele arbeidsovereenkomst met de werknemer.
AnnotatorW.A. Zondag
Pagina679-693
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BO9570
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 25-03-2011, 10/02146
CiteertitelJAR 2011/109
SamenvattingWas een deelneemster aan het programma "De Gouden Kooi" werkzaam in privaatrechtelijke dienstbetrekking?
Samenvatting (Bron)Art. 3 Werkloosheidswet. Deelname aan televisieprogramma privaatrechtelijke dienstbetrekking ondanks andersluidende kwalificatie in de overeenkomst.
AnnotatorC.J. Loonstra
Pagina694-718
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BP3887
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 01-04-2011, 09/04168
CiteertitelJAR 2011/110
SamenvattingBeŽindiging met wederzijds goedvinden d.m.v. beŽindigingsovereenkomst. Duidelijke en ondubbelzinnige instemming werknemer?
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht/verbintenissenrecht. Totstandkoming beŽindigingovereenkomst tussen werkgever en werknemer in het kader van reorganisatie? Duidelijke en ondubbelzinnige instemming werknemer? Art. 3:33 en 35 BW, art. 6:217, 227 BW. (81 RO)
Pagina718-730
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BP2311
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 01-04-2011, 10/01022
CiteertitelJAR 2011/111
SamenvattingPensioenverzekering waarbij gedurende de eerste jaren meer kosten ten laste van de premie zijn gebracht dan in later jaren, is niet in strijd met de PSW; die wet dwingt niet to lineaire kosten toerekening.
Samenvatting (Bron)Pensioenrecht. Overdrachtswaarde pensioenverzekering. Evenredige pensioenverwerving (art. 7a PSW). Pensioenverzekering waarbij gedurende de eerste jaren meer kosten ten laste van de premie worden gebracht en dus een kleiner deel van de premie resteert voor beleggingen dan in later jaren. In tekst of strekking van de wet noch in wetsgeschiedenis of -systeem van PSW aanknopingspunt te vinden voor de opvatting dat art. 7a dwingt tot (jaarlijke) lineaire kostentoerekening. Wetgever heeft bij zogeheten beschikbare premieregelingen de mogelijkheid opengelaten het voor de financiering van het pensioen beschikbare beleggingsbestanddeel te laten stijgen. In beginjaren in mindering brengen van een hoger kostenbedrag dan in latere jaren is eerst onverenigbaar met het bepaalde in art. 7a PSW indien van een tijdsevenredige opbouw geen sprake meer is.
Pagina730-753
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BP4454
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 01-04-2011, 10/02077
CiteertitelJAR 2011/112
SamenvattingDat de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter is ontbonden tegen een datum gelegen na die waarop de arbeidsovereenkomst door opzegging is geŽindigd, levert geen doorbrekingsgrond op.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht/Procesrecht. Dat de kantonrechter op verzoek van de werknemer de arbeidsovereenkomst heeft ontbonden tegen een datum, gelegen na die waarop de arbeidsovereenkomst eindigt ingevolge de opzegging (met toestemming van het UWV) door de werkgever, laat de geldigheid van de ontbinding onverlet en levert geen grond op voor doorbreking appŤlverbod van art. 7:685 lid 11 BW. Dat zich, zoals in dit geval, na een rechterlijke uitspraak feiten of omstandigheden voordoen waardoor die uitspraak geheel dan wel ten dele geen effect meer kan sorteren ten aanzien van de rechtsbetrekking tussen partijen die de uitspraak heeft willen regelen, is in vele gevallen mogelijk, maar is geen grond om het aanwenden van een rechtsmiddel tegen die uitspraak toe te staan waar dat is uitgesloten door de wettelijke bepaling die aan de beslissing ten grondslag ligt.
AnnotatorC.G.M. Fruytier
Pagina754-761
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BP2312
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EU, 10-03-2011, C-109/09
CiteertitelJAR 2011/113
SamenvattingArbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met oudere werknemers. Geheel ontbreken bescherming in strijd met EU-recht.

(Deutsche Lufthansa AG / gertraud Kumpan)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 10 maart 2011. # Deutsche Lufthansa AG tegen Gertraud Kumpan. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Bundesarbeitsgericht - Duitsland. # Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd - Richtlijn 1999/70/EG - Gelijke behandeling in arbeid en beroep - Rol van nationale rechter. # Zaak C-109/09.
AnnotatorT. van den Berge
Pagina761-769
UitspraakECLI:EU:C:2011:129
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EU, 15-03-2011, C-29/10
CiteertitelJAR 2011/114
SamenvattingInternationale arbeidsovereenkomst. Land waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht.

(Heiko Koelzsch / Groothertogdom Luxemburg)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 15 maart 2011. # Heiko Koelzsch tegen Etat du Groot-Hertogdom Luxemburg. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Cour d'appel - Luxemburg. # Verdrag van Rome inzake recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst - Arbeidsovereenkomst - Keuze van partijen - Dwingende bepalingen van bij gebreke van rechtskeuze toepasselijke recht - Bepaling welk recht dat is - Begrip land waar de werknemer ,gewoonlijk zijn arbeid verricht' - Werknemer die arbeid in meer dan een verdragsluitende staat verricht. # Zaak C-29/10.
Pagina770-777
UitspraakECLI:EU:C:2011:151
Artikel aanvragenVia Praktizijn