Praktisch Bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Praktisch Bestuursrecht
Datum 03-05-2011
Aflevering 3
TitelBestuursrechtelijke handhaving van hennepkwekerijen
CiteertitelPB 2011/3, 4
SamenvattingHet artikel behandelt de bestuursrechtelijke aanpak van illegale hennepkwekerijen. Eerst wordt een korte schets gegeven van de integrale aanpak van hennepkwekerijen. Daarna wordt een aantal vragen beantwoord die in de praktijk spelen bij toepassing van het meest gekozen bestuurlijke handhavingsmiddel, de spoedeisende bestuursdwang: wie kan worden aangeschreven, op basis van welke grondslag en wie gaat het opruimen van de hennepkwekerij uiteindelijk betalen? Dit gebeurt aan de hand van recente jurisprudentie van de Raad van State. De voornaamste knelpunten en de meeste argumenten die door de diverse partijen in de procedure worden aangevoerd, komen hierbij aan de orde.
Auteur(s)M.J.H.M. Verhoeven
Pagina4-8
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe relativiteitseis: doel bereikt of losse flodder?
CiteertitelPB 2011/3, 9
SamenvattingIn eerdere uitgaven van dit tijdschrift is reeds stilgestaan bij het wetsvoorstel Aanpassing bestuursprocesrecht (hierna: Wabp). Een aantal aspecten is reeds afzonderlijk behandeld. In het in de Wabp voorgestelde artikel 8:69a Awb krijgt de relativiteitsleer een vaste plek in het bestuursrecht. In dit artikel wordt bekeken wat de invoering voor een effect zal hebben op de dagelijkse bestuursrechtpraktijk. Dit mede bezien aan de hand van jurisprudentie, die na invoering van de Crisis- en herstelwet (hierna: CHW), op het punt van de relativiteitsleer is ontstaan.
Auteur(s)J. Heijsman
Pagina9-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 23-02-2011, 201007537/1/H1
CiteertitelPB 2011/3, 15
SamenvattingOntvankelijkheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 juni 2009 heeft het college aan Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (hierna: SGN) vrijstelling verleend van het bestemmingsplan "Landelijk gebied" ten behoeve van het oprichten van een glastuinbouwcomplex aan de Venneperweg te Burgerveen, bestaande uit vier kassencomplexen met daarbij behorende voorzieningen (o.a. kantoorruimtes, technische ruimtes, watersilo's en gietwaterbassins), een nieuwe ontsluiting op de Venneperweg en drie groenzones op de percelen achter en naast de woningen op de Venneperweg 65 en 67 te Burgerveen.
AnnotatorJ. Heijsman
Pagina15-15
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP5483
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Kernbegrippen
TitelLiteratuur
CiteertitelPB 2011/3, 15
SamenvattingKroniek bestuurlijke organisatie (NTB 2011, p. 31-39).
Pagina15-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 09-02-2011, 201010780/1/M2 en 201010782/1/M2
CiteertitelPB 2011/3, 16
SamenvattingIn gebreke stelling Wet dwangsom en beroep.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 december 2009 heeft het college een verzoek van [appellanten] om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot een schapen- en rundveehouderij aan de Vissersweg (ongenummerd) te Appeltern, afgewezen.
AnnotatorJ. Heijsman
Pagina16-16
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP3711
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bepalingen over besluiten
TitelLiteratuur
CiteertitelPB 2011/3, 16
SamenvattingBestuursrechtelijke geldschulden, weer wat overheidsprivaatrecht in de Awb ( NTB 2011, p. 51-60).

Kroniek bestuurshandelingen (NTB 2011, p. 61-66).
Pagina16-16
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Handhaving
TitelLiteratuur
CiteertitelPB 2011/3, 16
SamenvattingDwangsommen bij niet tijdig beslissen in de praktijk (Gst. 2011/25).

Uitdijende aansprakelijkheid in het bestuursrecht: bestuurders de klos? (NJB 11 maart 2011, afl. 10, p. 620-623).

Sanering van specifiek toezicht en revitalisering van generiek toezicht: Reculer pour mieux sauter? (NTB 2011, p. 43-50).
Pagina16-16
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 02-02-2011, 200906665/1/H1
CiteertitelPB 2011/3, 17
SamenvattingHersteltermijn tussenuitspraak.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 december 2008 heeft het college onder oplegging van een dwangsom [wederpartij] gelast het zonder bouwvergunning uitgebreide bijgebouw (hierna: het bijgebouw) op het perceel [locatie] te Epe (hierna: het perceel) binnen een termijn van acht weken na dagtekening van dit besluit in overeenstemming te brengen met hoofdstuk 2 van het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken of het bouwwerk te slopen dan wel te verwijderen.
AnnotatorM.J.H.M. Verhoeven
Pagina17-17
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP2840
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 09-03-2011, 201006983/1/M2
CiteertitelPB 2011/3, 17
SamenvattingOnderdelenfuik en Wabo.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 mei 2010 heeft het college aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een paarden- en fokzeugenhouderij aan de [locatie] te Holthees. Dit besluit is op 10 juni 2010 ter inzage gelegd.
AnnotatorH.M.J.G. Neelis
Pagina17-18
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP7155
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 02-03-2011, 201006859/1/R2
CiteertitelPB 2011/3, 18
SamenvattingRelativiteit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 april 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "Kerkdriel Noord" en het exploitatieplan "Kerkdriel Noord" vastgesteld.
AnnotatorJ. Heijsman
Pagina18-19
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP6388
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelLiteratuur
CiteertitelPB 2011/3, 19
SamenvattingEffectieve geschilbeslechting: bestuurlijke lus en andere instrumenten (NTB 2011, p. 2-9).

Relativiteit in de Crisis- en herstelwet en in het voorstel Wet aanpassing bestuursprocesrecht (NTB 2011, p. 10-17).

Wet aanpassing bestuursprocesrecht: een verbetering van de slagvaardigheid van het bestuursprocesrecht? (NTB 2011, p. 18-22).
Pagina19-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Varia
TitelRaad van State, 02-02-2011, 201002217/1/H2
CiteertitelPB 2011/3, 19
SamenvattingSchade door vertraagde besluitvorming.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juni 2006 heeft het dagelijks bestuur het verzoek van de vereniging om het toekennen van schadevergoeding afgewezen.
AnnotatorM.J.H.M. Verhoeven
Pagina19-20
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP2755
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Varia
TitelRaad van State, 09-02-2011, 201002871/1/H2
CiteertitelPB 2011/3, 20
SamenvattingNadeelcompensatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 juli 2008 heeft het college aan Groothandelsgebouwen een schadevergoeding van € 135.058,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 3 januari 2007 tot de dag van uitbetaling en met de vergoeding voor de gemaakte deskundigenkosten van € 5.000,00, toegekend.
AnnotatorM.M.P.G. Meijer
Pagina20-21
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP3666
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Varia
TitelLiteratuur
CiteertitelPB 2011/3, 21
SamenvattingKroniek openbaarheid en behoorlijkheid (NTB 2011, p. 23-30).
Pagina21-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn