Journaal Flora en Fauna

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal Flora en Fauna
Datum 04-05-2011
Aflevering 3
RubriekRedactionele bijdragen
TitelRuimtelijke ontwikkelingen en flora en fauna; de stand van zaken
CiteertitelJournaal flora en fauna 2011/36
SamenvattingDe afgelopen jaren is een aantal interessante uitspraken gewezen over de Flora- en faunawet (hierna: 'Ffw') in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen. In 2009 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: 'de Afdeling') twee uitspraken gewezen die niet zonder consequenties zijn gebleven voor de praktijk. De Afdeling oordeelde hierin dat aan deze ontheffingen niet het belang van de 'ruimtelijke ontwikkeling' ten grondslag mocht worden gelegd, althans voor soorten die op grond van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn beschermd. Als gevolg van deze uitspraken kwam de ontheffingverlening op grond van de Ffw zoals die tot dan toe werd toegepast op losse schroeven te staan, omdat voor veel ontheffingen een andere grondslag moest worden gezocht dan het belang van de 'ruimtelijke ontwikkeling' en in sommige gevallen de ontheffing dan ook mogelijk niet kon worden verleend. Na deze uitspraken heeft de toenmalige minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nieuw beleid opgesteld aan de hand waarvan beoordeeld werd of een ontheffing van de Ffw vereist is. In deze bijdrage zal onder andere ingegaan worden op de houdbaarheid van het nieuwe beleid van de minister.
Auteur(s)R. Benhadi
Pagina75-81
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Middelburg, 13-01-2011, Awb 09/819
CiteertitelJournaal flora en fauna 2011/37
SamenvattingLepelaars: geen jaarrond beschermde nestgelegenheid - Vlissingen.
Samenvatting (Bron)Flora- en faunawet, art. 11; Vogelrichtlijn, art 5; nesten, vaste rust-of verblijfplaatsen Lepelaars; locatiegetrouw; verzoek tot handhaving.
Annotator Boerema , van der Winden
Pagina81-90
UitspraakECLI:NL:RBMID:2011:BP2647
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Zwolle, 26-01-2011, Awb 11/16
CiteertitelJournaal flora en fauna 2011/38
SamenvattingKunstlicht geen toegestaan jachtmiddel op grond van de Beneluxbeschikking middelen.
Samenvatting (Bron)Verzoek om een voorlopige voorziening. Toewijzing verzoek. Schorsing bestreden besluit. Ontheffing voor het doden van vossen en konijnen met behulp van kunstlicht, op primaire waterkeringen in de provincie Flevoland. Artikel 68 en 72 Flora- en faunawet. Artikel 4 van de Benelux-overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming. De Beneluxbeschikking middelen bevat een limitatieve opsomming van de middelen die bij de uitoefening van de jacht zijn toegestaan. Kunstmatige lichtbronnen zijn in de Beneluxbeschikking niet aangewezen als een toegestaan middel. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is aannemelijk dat de bepalingen van de Benelux-overeenkomst en van de Beneluxbeschikking middelen moeten worden aangemerkt als een ieder verbindende bepalingen van internationaal recht, als bedoeld in artikel 94 van de Grondwet. Niet gebleken is dat het geen gebruik kunnen maken van kunstmatige lichtbronnen bij de jacht op vossen en konijnen op de waterkeringen, op korte termijn leidt tot een direct gevaar voor de veiligheid van de primaire waterkeringen in de provincie Flevoland.
Pagina90-91
UitspraakECLI:NL:RBZLY:2011:BP2024
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelAfdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 02-02-2011, 201003099/1/T1/R2
CiteertitelJournaal flora en fauna 2011/39
SamenvattingVergunde stikstofdepositiewaarden voor uitbreiding melkveehouderij onvoldoende gemotiveerd, AAgro-Stacks best beschikbare techniek.
Pagina91-93
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Utrecht, 02-02-2011, SBR 10/2852
CiteertitelJournaal flora en fauna 2011/40
SamenvattingVergassen van ganzensoorten vallend onder de Vogelrichtlijn strijdig met wet.
Samenvatting (Bron)Vernietiging van het besluit waarmee mogelijk is gemaakt ganzen te vangen en vervolgens te vergassen voor zover de betreffende ganzensoort bescherming geniet op grond van de Vogelrichtlijn. Vergassen als dodingsmethode is niet bij wet (in formele of materiŽle zin) voorzien, hetgeen wel is voorgeschreven in artikel 9 van de Vogelrichtlijn. De artikelen 67 en 68 van de Flora- en faunawet zijn in strijd met artikel 9 van de Vogelrichtlijn voorzover in die bepalingen van de Ffw wordt voorzien in de bevoegdheid af te wijken van de in de AMvB voorgeschreven dodingsmethoden.
Pagina93-96
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2011:BP2285
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 16-02-2011, 201006485/1/H3
CiteertitelJournaal flora en fauna 2011/41
SamenvattingSchadevergoeding voor ganzenschade terecht afgewezen wegens niet adequaat gebruik van vrijstelling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 juli 2009 heeft het Faunafonds verzoeken van [verzoeker] om een tegemoetkoming in door brandganzen, grauwe ganzen en kolganzen aan grasland toegebrachte schade gedeeltelijk toegewezen.
Pagina96-98
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP4741
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 23-02-2011, 200909575/1/R2
CiteertitelJournaal flora en fauna 2011/42
SamenvattingTen onrechte passende beoordeling noodzakelijk geacht voor aanleg fietspad.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 juni 2009, kenmerk 2008-021870, heeft het college de door RGV gevraagde vergunning krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) geweigerd voor de reconstructie van het tracťdeel van het fietspad langs de Kreelseweg ter plaatse van de Edesche heide.
Pagina98-99
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP5472
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 23-02-2011, 201006249/1/H3
CiteertitelJournaal flora en fauna 2011/43
SamenvattingJachtakte terecht ingetrokken wegen jacht in een te klein jachtveld.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 november 2008 heeft de korpschef, voor zover thans van belang, de aan [appellant] verleende jachtakte ingetrokken.
Pagina100-101
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP5434
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Leeuwarden, 28-02-2011, AWB 09/743
CiteertitelJournaal flora en fauna 2011/44
SamenvattingOntheffing voor kievitseieren rapen voldoet aan artikel 9 Vogelrichtlijn.
Samenvatting (Bron)Kievitseieren.
Pagina101-103
UitspraakECLI:NL:RBLEE:2011:BP6057
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Maastricht, 01-02-2011, 03/994119-09
CiteertitelJournaal flora en fauna 2011/45
SamenvattingVerstoring of verontrusting dassen en vernieling dassenburcht niet bewezen.
Samenvatting (Bron)Promis vonnis- inhoudsindicatie: Verdachte wordt vrijgesproken van het beschadigen, vernielen, uithalen en/of wegnemen van een dassen- en/of konijnenburcht, aangezien geen wettig en overtuigend bewijs voorhanden is van schade aan de burcht. Verdachte wordt ook vrijgesproken van het verstoren van een dassen- en/of konijnenburcht. In de wet en de Memorie van Toelichting wordt niet aangegeven wanneer precies sprake is van verstoren in de zin van artikel 11 van de FFW. Artikel 11 van de FFW is gebaseerd op artikel 12(1)d van de Habitatrichtlijn. In het Guidance document on the strict protection of animal species of Community interest under the Habitats Directive 92/43/EEC (February 2007) wordt wel iets gezegd over dit artikel. In het Guidance document is aangegeven dat nesten/rustplaatsen van beschermende diersoorten strikte bescherming behoeven, aangezien zij cruciaal zijn voor het leven van de betreffende dieren en daardoor voor het voortbestaan van de betreffende soort. Het beschermingsregime heeft tot doel de ecologische functie van de nesten/verblijfplaatsen veilig te stellen, om er zo voor te zorgen dat de betreffende diersoort(en) zich met succes kunnen voortplanten. Gelet op deze uitleg kan er naar het oordeel van de economische politierechter slechts sprake zijn van verstoren in de zin van artikel 11 van de FFW, indien er daadwerkelijk gevolgen voor het betreffende nest/hol zijn geweest, in die zin dat de ecologische functie is verstoord. In het onderhavige dossier is daarvoor geen bewijs voorhanden. Verdachte zal daarom ook van het resterende onderdeel van feit 1 primair worden vrijgesproken. Verdachte wordt eveneens vrijgesproken van het subsidiair tenlastegelegde verontrusting van een das. Nu niet is komen vast te staan dat er daadwerkelijk dassen in de burcht woonden, kan niet worden bewezen dat er inderdaad een verontrusting van een das heeft plaatsgevonden. Verdachte zal derhalve ook van het onder feit 1 subsidiair tenlastegelegde worden vrijgesproken.
Pagina104-106
UitspraakECLI:NL:RBMAA:2011:BP2657
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOfficile publicaties
TitelOfficiŽle publicaties
CiteertitelJournaal flora en fauna 2011/
SamenvattingKamerstukken TK 2010-2011 + Kamerstukken EK 2010-2011 + Handelingen 2010-2011 + Kamervragen met antwoord 2010-2011 + Niet dossierstukken 2010-2011
Pagina111-118
Artikel aanvragenVia Praktizijn