Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 10-05-2011
Aflevering 4
RubriekOpinie
Titel'Koppen'
CiteertitelM en R 2011/4, nr. 73
SamenvattingIn een brief aan de Tweede Kamer van 23 februari 2011 heeft de staatssecretaris van EL&I een veelzeggende stap aangekondigd met betrekking tot het naast Natura 2000-gebieden, beschermen van natuurmonumenten op grond van Natuurbeschermingswet. Hij kwalificeert dit als een 'nationale kop', die hij daarom dan ook wenst te schrappen. De ruimtelijke ordening zou aan natuurmonumenten ook reeds voldoende bescherming bieden.
Auteur(s)J. Rutteman
Pagina211-211
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe regulering van biociden: meer duidelijkheid onder de nieuwe biocidenverordening?
CiteertitelM en R 2011/4, nr. 74
SamenvattingIn de regelgeving voor biociden zijn belangrijke veranderingen op komst. De uit 1998 daterende EU-Biocidenrichtlijn wordt vervangen door een verordening. Over het Commissievoorstel voor een verordening werd eind 2010 in eerste lezing een politiek akkoord tussen de lidstaten bereikt. Behandeling in tweede lezing volgt in de tweede helft van 2011. In Nederland is de regelgeving voor biociden onderdeel van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb). Begin 2011 is een wijziging van de Wgb in voorbereiding ter uitvoering van de nieuwe verordening voor gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel richt zich op de regelgeving voor biociden. Op nationaal niveau blijkt aan de toepassing en naleving van de wetgeving voor deze producten nogal wat te schorten. Daarom is in 2009 een gedoogbeleid ontwikkeld. In dit artikel worden recente nationale en EU-ontwikkelingen met betrekking tot biociden behandeld. Centraal staat daarbij de vraag hoe wordt vormgegeven aan de beschermingsdoelstellingen van de biocideregelgeving, inclusief een meer duurzame toepassing van biociden.
Auteur(s)E.M.L. Vogelezang-Stoute
Pagina212-223
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 22-12-2010, 200904971/1/R1
CiteertitelM en R 2011/4, nr. 75
SamenvattingToepassing verouderde versie Handleiding Risicoberekeningen Bevi leidt tot vernietiging besluit
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 juni 2009 heeft de raad het bestemmingsplan "Fioretti college" vastgesteld.
Pagina224-224
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO8273
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 22-12-2010, 201000250/1/M1
CiteertitelM en R 2011/4, nr. 76
SamenvattingBREF grote stookinstallaties ook van toepassing op (mee)stoken bio-olie
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 december 2009 heeft het college aan Essent een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen van de elektriciteitscentrale 'Clauscentrale' op het perceel Voortstraat 19 te Maasbracht. Dit besluit is op 10 december 2009 ter inzage gelegd.
Pagina224-224
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO8263
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 19-01-2011, 201006439/1/M2
CiteertitelM en R 2011/4, nr. 77
SamenvattingArt. 53 Wgh richt zich tot vergunningverlener, niet tot inrichtingen op gezoneerd industrieterrein.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 maart 2009 heeft het college een verzoek van [appellant] om toepassing van bestuurlijke handhavingmiddelen met betrekking tot het autoschadeherstelbedrijf V.K.S. (hierna: VKS) op het perceel Industrieweg 2 te Nieuwegein afgewezen.
Pagina224-224
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP1331
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 26-01-2011, 201006559/1/H2
CiteertitelM en R 2011/4, nr. 78
SamenvattingBij de beoordeling van de feitelijke werkzaamheden dient te worden uitgegaan van de feitelijke werkzaamheden die de stichting heeft verricht tot het einde van de termijn waarin tegen het besluit bezwaar kon worden gemaakt.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 juli 2009 heeft het college aan de gemeente Vianen vergunning verleend voor de kap van 31 kastanjes aan de Weesdijk te Vianen (hierna: de kapvergunning).
Pagina224-225
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP2116
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EU, 22-12-2010, C-77/09
CiteertitelM en R 2011/4, nr. 79
SamenvattingDe Italiaanse rechter verzoekt om een prejudiciële beslissing betreffende de vraag of de Commissierichtlijn inzake de werkzame stof fenarimol, waarin het gebruik belangrijk beperkt wordt, juist is, gezien de lidstaatbeoordeling waarin het risico aanvaardbaar wordt geacht. Geen schending rechtszekerheidsbeginsel. Ruime discretionaire bevoegdheid voor de Commissie. Toepassing van het voorzorgsbeginsel.

(Gowan Comércio Internacional e Serviços Lda / Ministero della Salute)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 22 december 2010. # Gowan Comercio Internacional e Servicos Lda tegen Ministero della Salute. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Italie. # Zaak C-77/09.
AnnotatorE.M. Vogelezang-Stoute
Pagina226-232
UitspraakECLI:EU:C:2010:803
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHoge Raad, 17-12-2010, 09/03735
CiteertitelM en R 2011/4, nr. 80
SamenvattingKadeverschuiving Wilnis. De onderhavige dijk is een opstal in de zin van art. 6:174 BW. Kenbaarheid van het gevaar; stand van de wetenschap en de techniek. Geen risicoaansprakelijkheid. Wel strenge eisen aan bewijs met betrekking tot de niet-kenbaarheid van het gevaar.

(Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht / Gemeente De Ronde Venen)
Samenvatting (Bron)Bezittersaansprakelijkheid voor verschuiving kade (een veendijk). (Bouw)werk in de zin van art. 6:174 BW vereist menselijk ingrijpen dat heeft bijgedragen aan de (duurzame) bestemming of functie van dat werk. Oordeel hof dat de dijk een opstal is nu het dijklichaam is ontstaan door uitgraving en drooglegging, is gevormd naar de inzichten in waterkeringen, in stand is gehouden overeenkomstig daarvoor ontwikkelde richtlijnen en voorzien is van een in de grond aangebrachte beschoeiing, is juist. Bij het antwoord op de vraag of de opstal voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen, komt het aan op de - naar objectieve maatstaven te beantwoorden - vraag of de opstal, gelet op het te verwachten gebruik of de bestemming daarvan, met het oog op voorkoming van gevaar voor personen en zaken deugdelijk is, waarbij ook van belang is hoe groot de kans op verwezenlijking van het gevaar is en welke onderhouds- en veiligheidsmaatregelen mogelijk en redelijkerwijs te vergen zijn. Anders dan het hof heeft geoordeeld, komt bij de beoordeling of de dijk gebrekkig was betekenis toe aan de toenmalige stand van wetenschap en techniek en de financiële kaders waarbinnen het overheidslichaam zijn beleidsdoelstellingen tracht te realiseren, alsmede aan de gestelde specifieke en uitzonderlijke omstandigheden waaronder de dijkverschuiving zich heeft voorgedaan. Of bezitter bij bekendheid met het gevaar toerekenbaar onrechtmatig heeft gehandeld, hangt af van alle relevante omstandigheden van het geval en daarbij kan ook betekenis toekomen aan omstandigheden die de bezitter in het kader van zijn beroep op de afwezigheid van een gebrekkige toestand heeft aangevoerd. Oordeel hof dat beroep op tenzij-clausule moet worden afgewezen, onjuist noch onbegrijpelijk.
AnnotatorF.C.S. Warendorf
Pagina232-238
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BN6236
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 21-07-2010, 200907172/1/R2
CiteertitelM en R 2011/4, nr. 81
SamenvattingWeigering braakliggend terrein in haven- en industriegebied Vlissingen-Oost, nabij SBZ Westerschelde, als SBZ ingevolge de Vogelrichtlijn aan te merken vanwege voorkomen kolonie lepelaars. Verzoek tot aanwijzing terecht afgewezen omdat het gebied niet voldoet aan het 100ha-criterium.

(Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afd. de Bevelanden en Walcheren / Minister van LNV)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 augustus 2009 heeft de minister het verzoek van KNNV om gronden gelegen aan de Frankrijkweg te Borsele aan te wijzen als speciale beschermingszone in het kader van richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (hierna: de Vogelrichtlijn) afgewezen.
AnnotatorJ.M. Verschuuren
Pagina238-241
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN1940
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 18-08-2010, 200900843/1/R3
CiteertitelM en R 2011/4, nr. 82
SamenvattingBestemmingsplan voorziet in wijziging van de grenzen van een industrieterrein en de gewijzigde vaststelling van de geluidzone rond het industrieterrein, op basis van de bestaande geluidruimte. Appellante stelt dat haar bedrijf, zijnde geen grote lawaaimaker, niet bij de zonering had mogen worden betrokken. Sinds de vaststelling van het bestemmingsplan is door middel van de Crisis- en herstelwet het begrip 'industrieterrein' in de Wet geluidhinder echter gewijzigd, in die zin dat ook gronden waarop geen grote lawaaimakers zijn toegestaan, tot een gezoneerd industrieterrein kunnen behoren.

(Twickelo B.V. / de raad van de gemeente Hengelo (O))
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 december 2008, kenmerk 256801, heeft de raad het bestemmingsplan "Zone industrielawaai Wilderinkshoek" vastgesteld.
AnnotatorW.J.B. Claassen-Dales
Pagina241-244
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN4278
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 01-12-2010, 200905542/1/R2
CiteertitelM en R 2011/4, nr. 83
SamenvattingWeigering Nbw 1998 vergunning aan bestaande veehouderij. In casu geen sprake van bestand gebruik omdat sprake is van de bouw van twee nieuwe stallen en een gewijzigd veebestand. Of de depositie gelijk blijft dan wel afneemt is niet van belang. Beroep op bestaande rechten geldt alleen voor rechten die bestonden voor projecten voor afloop van de omzettingstermijn van de Habitatrichtlijn, te weten 10 juni 1994. De procedure van art. 6 lid 3 en lid 4 Habitatrichtlijn geldt evenmin voor projecten waarvoor toestemming was verleend voor de datum van vaststelling van de lijst van gebieden van communautair belang. Voor Vogelrichtlijngebieden is de datum van van kracht worden van de aanwijzing bepalend. Hieruit volgt dat bij de toepassing van art. 19e en 19f Nbw 1998 moet worden nagegaan of een milieuvergunning is verleend ten behoeve van het bedrijf voor het van kracht worden van de aanwijzing van het gebied als speciale beschermingszone op grond van de Vogelrichtlijn. De Afdeling loopt niet vooruit op de gevolgen van weer een nieuwe wetswijziging van de Nbw 1998.

(Vergunningaanvrager / GS van Noord-Brabant)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 november 2008, nr. 1363957/1478868, heeft het college een vergunning ingevolge artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) geweigerd voor het veranderen van het varkensbedrijf aan de [locatie] te [plaats] (hierna: het bedrijf).
AnnotatorJ.M. Verschuuren
Pagina244-247
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO5722
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 01-09-2010, 200905018/1/R2
CiteertitelM en R 2011/4, nr. 84
SamenvattingVerlening vergunning Nbw 1998 aan bestaande veehouderij. Ten onrechte bij de passende beoordeling de aangevraagde depositie niet vergeleken met de situatie ten tijde van het aanwijzen van de SBZ. Uit de vergunning noch het bestreden besluit lijkt op welke wijze rekening is gehouden met de effecten die de handeling, gezien de instandhoudingsdoelstelling, kan hebben op het betrokken gebied.

(Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. / GS van Gelderland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 maart 2008, kenmerk 2008-002442, heeft het college vergunning verleend krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) aan [vergunninghoudster] voor het agrarisch bedrijf aan de [locatie 1] te [plaats] in de omgeving van het Natura 2000-gebied Veluwe.
AnnotatorJ.M. Verschuuren
Pagina247-251
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN5737
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 19-01-2011, 201003224/1/M2
CiteertitelM en R 2011/4, nr. 85
SamenvattingIndien er strijd is met de regels uit de provinciale verordening is het college van burgemeester en wethouders bevoegd de milieuvergunning te weigeren op grond van art. 8.10 lid 3 Wm. Nu art. 8.10 lid 3 Wm voorziet in toetsing aan regels gesteld bij een provinciale verordening als bedoeld in art 4.1 lid 3 Wro, ziet de ABRvS geen doorslaggevende betekenis toekomen aan de omstandigheid dat het ten tijde van het nemen van het bestreden besluit vigerende bestemmingsplan zich niet tegen de aangevraagde uitbreiding van de inrichting verzet.

([appellant] / B en W van Zeewolde)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 februari 2010 heeft het college van burgemeester en wethouders geweigerd aan [appellant] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer te verlenen voor een gemengd agrarisch bedrijf aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 24 februari 2010 ter inzage gelegd.
AnnotatorA. Collignon
Pagina251-254
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP1339
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 19-01-2011, 201006426/1/R2
CiteertitelM en R 2011/4, nr. 86
SamenvattingUit de memorie van toelichting op het wetsvoorstel van de Chw (Kamerstukken II 2009/10, 32 127, nr. 3, p. 49) kan worden afgeleid dat de wetgever met dit artikel de eis heeft willen stellen dat er een verband moet bestaan tussen een beroepsgrond en de daadwerkelijke (of: achterliggende) reden om een besluit in rechte aan te vechten en dat de bestuursrechter een besluit niet moet vernietigen wegens schending van een rechtsregel die niet strekt tot bescherming van een belang waarin de eisende partij feitelijk dreigt te worden geschaad. Diezelfde gedachte ligt ten grondslag aan het voorstel voor een nieuw art. 8:69a van de Awb volgens het bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel Aanpassing bestuursprocesrecht (Kamerstukken II 2009/10,32 450, nr. 3, p. 18).

([appellante] en anderen / de raad van de gemeente Brummen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 mei 2010, kenmerk RB10.0017, heeft de raad het bestemmingsplan "Elzenbos" (hierna: het plan) vastgesteld en besloten om geen exploitatieplan vast te stellen.
AnnotatorK.J. de Graaf , J.H. Jans
Pagina254-261
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP1352
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 09-03-2011, 201006983/1/M2
CiteertitelM en R 2011/4, nr. 87
SamenvattingOnderdelentrechter geldt voor deeltoestemmingen in een omgevingsvergunning; beslissingen over de aanvaardbaarheid van de verschillende categorieën milieugevolgen in een omgevingsvergunning gelden niet als besluitonderdelen.

(1. [appellanten sub 1], 2. de vereniging Milieuvereniging Land van Cuijk, en anderen / B en W van Bosmeer)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 mei 2010 heeft het college aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een paarden- en fokzeugenhouderij aan de [locatie] te Holthees. Dit besluit is op 10 juni 2010 ter inzage gelegd.
AnnotatorJ.H.G. van den Broek
Pagina261-268
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP7155
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Utrecht, 03-02-2011, SBR 11/63 VV
CiteertitelM en R 2011/4, nr. 88
SamenvattingAanvrager bepaalt omvang Wabo-project
Samenvatting (Bron)Verzoek voorlopige voorziening. B&W van Amersfoort hebben een omgevingsvergunning verleend ten behoeve van het kappen van circa 900 bomen en bospercelen, bestaande uit eiken, elzen, berken, populieren en wilgen, naast de A28. Tegen dit besluit heeft verzoekster bezwaar gemaakt. De voorzieningenrechter stelt voorop dat onderhavige procedure alleen betrekking heeft op de door verweerder verleende omgevingsvergunning voor de kap van de bomen gelegen in het gebied tussen de Barneveldsebeek en het Valleikanaal en niet op de verlegging van de A28 in het kader van groot onderhoud. De vergunninghoudster is niet verplicht is om ten behoeve van de kap van de bomen en het verleggen van de A28 één aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen. Bomen hebben grote emotionele waarde voor verzoekster. Dit is niet één van (limitatieve) weigeringsgronden die in de APV is opgenomen. De bomen tussen de Barneveldsebeek en het Valleikanaal maken geen deel uit een ecologische verbindingszone. De voorzieningrechter wijst het verzoek af.
AnnotatorJ.H.G. van den Broek
Pagina269-270
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2011:BP2987
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelS. van der Arend, L. Santbergen, M. Wiering, J. Behagel (red). Tien Jaar Ervaring met de Europese Kaderrichtlijn Water; Ambities en Ambivalanties, Delft; Eburon 2010
CiteertitelM en R 2011/4, nr.
Auteur(s)H.E. Woldendorp
Pagina278-279
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelH.M. Dotinga, A.H. Jonkhoff, I.C.G. Klein-Hendriks, T.J.A. Rammelt en A. Trouwborst, Het dilemma van de Noordzee; intensief gebruik én het grootste natuurgebied, VMR publicatiereeks 2011-1, Den Haag BJU 2011
CiteertitelM en R 2011/4, nr.
Pagina279-279
Artikel aanvragenVia Praktizijn