Vastgoedrecht

Uitgever Uitgeverij Paris
Tijdschrift Vastgoedrecht
Datum 13-05-2011
Aflevering 2
TitelAansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten. De standaardarresten van de Hoge Raad
CiteertitelVGR 2011, p. 25
SamenvattingEen hoofdaannemer is risicoaansprakelijk voor fouten van zijn onderaannemer. Indien bijvoorbeeld een onderaannemer tijdens graafwerkzaamheden schade veroorzaakt aan een kabel, dan kan de eigenaar van die kabel de hoofdaannemer voor die schade aansprakelijk houden. (Met de kanttekening dat dan wel sprake moet zijn van onrechtmatig handelen van die onderaannemer jegens de eigenaar van de kabel.) Deze risicoaansprakelijkheid van de opdrachtgever voor fouten van een niet-ondergeschikte, is geregeld in artikel 6:171 BW.
Auteur(s)A.M. Klunne
Pagina25-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEinde van de huurbeŽindigingsgrond dringend eigen gebruik wegens renovatie bij 290-bedrijfsruimte nabij?
CiteertitelVGR 2011, p. 30
SamenvattingZowel vanuit het midden- en kleinbedrijf als vanuit de Tweede Kamer is de afgelopen jaren betoogd dat bij zogenaamde middenstandsbedrijfsruimte (290-bedrijfsruimte) (te) veel misbruik zou worden gemaakt van de huurbeŽindigingsgrond dringend eigen gebruik wegens renovatie. Anders dan onder het oude recht zou de wet de huurders onvoldoende bescherming bieden, waarvan met name de kleinere ondernemers de dupe zouden zijn. Bovendien zouden deze huurders ook nauwelijks gecompenseerd worden voor het verlies van de gehuurde winkelruimte. Een initiatiefwetsvoorstel zou in de maak zijn om een huurbeŽindiging met een beroep op renovatie moeilijker of zelfs onmogelijk te maken. Is het echter wel zo dat een verhuurder 'zomaar' de huurovereenkomst kan (laten) beŽindigen en de huurder ineens op straat gezet kan worden?
Auteur(s)R.A.M. Saedt
Pagina30-34
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAanbestedingsrecht
TitelKennisvoorsprong bij aanbestedingen
CiteertitelVGR 2011, p. 35
SamenvattingWanneer een aanbestedende dienst voornemens is om een bepaalde opdracht aan te besteden, zal hij zich in de voorbereidingsfase vaak laten adviseren door ťťn of meer ondernemingen. Soms zal zo'n onderneming uiteindelijk (al dan niet als zelfstandige inschrijver, combinant of onderaannemer) in de aanbestedingsprocedure ook willen meedingen naar de opdracht. Concurrerende inschrijvers stellen vervolgens vaak de vraag of dit wel mag. De betreffende onderneming heeft immers door zijn advieswerkzaamheden in het voortraject mogelijk meer kennis op de opdracht en/of de aanbestedingsprocedure ten opzichte van zijn concurrerende inschrijvers. Betekent dit niet dat deze onderneming zich door zijn advieswerkzaamheden automatisch gediskwalificeerd heeft voor de aanbestedingsprocedure? Of zou zo'n automatische uitsluiting in strijd zijn met het Assitur-arrest?
Auteur(s)L.C. van den Berg , L. Knoups
Pagina35-36
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFinancieel recht
TitelVan Ä50 000 naar Ä100 000: Enkele aspecten van de Wijzigingswet financiŽle markten 2010 voor het aanbieden van effecten, beleggingsobjecten en deelnemingsrechten
CiteertitelVGR 2011, p. 36
SamenvattingDe afgelopen jaren konden aanbieders van, bijvoorbeeld, beleggingsfondsen in vastgoed of van investeringen in hardhout of een kavel (landbouw)grond door gebruikmaking van de vrijstellings- en uitzonderingsmogelijkheden die de Wet op het financieel toezicht (hierna: 'Wft') biedt, zich relatief eenvoudig onttrekken aan (een groot deel van) het financieel toezicht, op de producten die zij aanboden.

De wetgever wil bijdragen aan een betere bescherming van potentiŽle beleggers en stelt hiertoe in de Wijzigingswet financiŽle markten 2010 (hierna: Wijzigingswet) een aantal wijzigingen voor die aanbieders van de financiŽle producten 'effecten', 'beleggingsobjecten' en 'rechten van deelnemingen in beleggingsinstellingen' eerder met financieel toezicht in aanraking zullen brengen. In deze bijdrage gaan wij in op enkele aspecten van de Wijzigingswet. Deze onderdelen van de Wijzigingswet treden naar verwachting uiterlijk per 1 januari 2012 in werking.
Auteur(s)J. Baukema , J.P. Broekhuizen
Pagina36-38
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFiscaliteit
TitelToename overdrachtsbelastingdruk
CiteertitelVGR 2011, p. 38
SamenvattingDe wet hanteert als uitgangspunt dat de verkrijging van in Nederland gelegen (fictieve) onroerende zaken of van rechten waaraan die zaken zijn onderworpen, belastbaar is met 6% overdrachtsbelasting berekend over de waarde van het verkregen vastgoed of recht. Onder verkrijging wordt mede begrepen de verkrijging van de economische eigendom. Fictieve onroerende zaken zijn bijvoorbeeld aandelen in een zogenoemd onroerendezaaklichaam (hierna: OZL). Om als OZL te kwalificeren dient aan de bezits- en doeleis te zijn voldaan. De bezitseis houdt, kort gezegd, in dat een bepaald percentage van de bezittingen van het lichaam (zie hierna onder 1), in sommige situaties geconsolideerd bezien (zie hierna onder 2), dienen te bestaan uit onroerende zaken.
Er is op 1 januari 2011 een aantal wetswijzigingen in werking getreden waardoor in meer gevallen dan voorheen overdrachtsbelasting is verschuldigd. Enkele voor de praktijk van belang zijnde wijzigingen, betreffende het OZL en de verkrijging van economische eigendom, vat ik als volgt samen, daarbij vooronderstellend dat de lezer over (basis)kennis van de overdrachtsbelasting beschikt.
Auteur(s)H.P. Baldewsing
Pagina38-39
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHuurrecht en pacht
TitelHeeft verhuurder een aanspraak op schadevergoeding bij faillissement huurder?
CiteertitelVGR 2011, p. 40
SamenvattingOp 14 januari 2011 heeft de Hoge Raad deze vraag in het arrest Uni-Invest/Aukema ontkennend beantwoord voor het geval dat de curator de huurovereenkomst vervroegd heeft beŽindigd door opzegging op grond van artikel 39 Fw. De Hoge Raad kwam daarmee tot een ander oordeel dan het Gerechtshof te 's-Gravenhage en vernietigde het arrest, waarna het werd verwezen naar het Gerechtshof te Amsterdam ter verdere behandeling en beslissing. Dit ligt anders indien partijen zijn overeengekomen dat verhuurder in geval van faillissement van de huurder tussentijds mag ontbinden waarbij de huurder gehouden is om de door die beŽindiging gederfde huurpenningen als schade te vergoeden aan verhuurder.
Auteur(s)M.E. Goldsmid
Pagina40-42
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNotarieel recht
TitelAanbouw aan splitsing in appartementsrechten leidt niet tot wijziging van aandelen in de gemeenschap
CiteertitelVGR 2011, p. 42
SamenvattingOp 1 februari 2011 heeft het Hof Amsterdam zich in hoger beroep gebogen over de vraag of een na een splitsing in appartementsrechten op het gebouw gerealiseerde dakopbouw ertoe kan leiden dat de aandelen van de eigenaren van de individuele appartementsrechten moeten worden gewijzigd. In dat verband wordt mede overwogen of het achterwege laten van een dergelijke wijziging en het creŽren van een nieuw appartementsrecht zonder aanpassing van alle aandelen in de gemeenschap tot een vermogensschade leidt bij de eigenaar van het appartementsrecht die zijn totale aantal vierkante meters in het vloeroppervlak van de gemeenschap ziet groeien door de aanbouw.
Auteur(s)J.J.H. Wijnmaalen
Pagina42-43
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSamenwerkingsvormen
TitelVereenvoudiging en flexibilisering BV-recht: stemrecht op aandelen en besluitvorming
CiteertitelVGR 2011, p. 44
SamenvattingOp 15 december 2009 heeft de Tweede Kamer het Wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht aangenomen. Het uitgangspunt van het wetsvoorstel is een grotere vrijheid bij de inrichting van een besloten vennootschap, waarbij een aantal knelpunten wordt opgelost, maar geen afbreuk wordt gedaan aan de belangen van schuldeisers en minderheidsaandeelhouders. De structuurregeling wordt niet gewijzigd. Het wetsvoorstel bevat een regeling van flexibel stemrecht op aandelen. Verder voorziet het wetsvoorstel in stemrechtloze aandelen. De wettelijke regeling van stemrecht bij vruchtgebruik en pandrecht wordt enigszins aangepast. Het wetsvoorstel bevat verder een aantal wijzigingen in de regeling van de besluitvorming buiten vergadering.
Auteur(s)R.J.A. van Wijk
Pagina44-46
Artikel aanvragenVia Praktizijn