JAR geannoteerd

Uitgever Sdu
Tijdschrift JAR geannoteerd
Datum 25-02-2011
Aflevering 1
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 28-10-2010, 667616
SamenvattingBBA van toepassing op buitenlandse werknemer. Doel BBA is bescherming tegen ongerechtvaardigd ontslag i.p.v. bescherming Nederlandse arbeidsmarkt.
Samenvatting (Bron)BBA van toepassing ondanks dat de onderhavige arbeidsovereenkomst de Nederlandse arbeidsmarkt niet raakt. De nadruk dient te liggen op het BBA-doel om de individuele werknemer te beschermen. Niet toepassen BBA in strijd met europese non-discriminatiebeginsel.
Annotator Koevoets
Pagina7-9
UitspraakECLI:NL:RBSHE:2010:BO5346
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Arnhem, 01-11-2010, 710236 VV Expl. 10-8085
SamenvattingVerkorting arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tijdens proeftijd.
Samenvatting (Bron)Verkorting duur arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd staat gelijk aan niet toegelaten verlenging proeftijd. Strijd met artikel 7:652 BW, nietige arbeidsovereenkomst.
AnnotatorM.W. Koole
Pagina9-11
UitspraakECLI:NL:RBARN:2010:BO4467
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 26-11-2010, 09/04674
SamenvattingWerkgeversaansprakelijkheid voor arbeidsongeschiktheid door drinken verontreinigd drinkwater en onhygiŽnische situatie in West-Afrika. Verweer werkgeefster wat betreft haar zorgplicht, onvoldoende weersproken. Enkele bekendheid met algemeen risico brengt nog geen verplichting mee tot treffen maatregelen. Zorgplicht voor werkplek bij derde.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Arbeidsongeval in de zin van art. 7:658 BW; arbeidsongeschiktheid als gevolg van drinken verontreinigd drinkwater uit onverzegelde fles op platform in tropen en door onhygiŽnische situatie aldaar. Verweer werkgever dat hij ten aanzien van de te treffen voorzorgsmaatregelen aan zijn verplichtingen heeft voldaan, in het licht van gemotiveerde stellingen werkgever, onvoldoende betwist. Geen miskenning van ex art. 7:658 lid 2 BW op werkgever rustende bewijslast (vgl. HR 25 mei 2007, NJ 2008/463). Enkele omstandigheid dat een algemeen bekend risico zich verwezenlijkt, schept nog geen verplichting tot treffen maatregelen (vgl. HR 8 februari 2008, NJ 2008/93). Stelplicht.
AnnotatorB. Barentsen
Pagina11-13
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BN9977
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 17-12-2010, 09/02345
SamenvattingOntslag op staande voet van een strafrechtelijk veroordeelde werknemer. Enkele werkverzuim niet voldoende, doch beoordeling op grond van alle omstandigheden van het geval.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Of een onherroeplijke strafrechtelijke veroordeling van een werknemer die als gevolg daarvan zijn werk verzuimt een ontslag op staande voet rechtvaardigt, moet worden beoordeeld op grond van alle - in onderling verband en samenhang te beschouwen - omstandigheden van het geval (vgl. HR 12 februari 1999, NJ 1999, 643). Werkverzuim als gevolg van een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling levert dus niet in beginsel, behoudens bijzondere omstandigheden, een dringende reden op voor onstalg opstaande voet; ook niet als het een veroordeling voor een ernstig delicht betreft waardoor de werknemer nog geruime tijd gedetineerd blijft.
AnnotatorM.M. Koevoets
Pagina13-15
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BO1821
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 24-12-2010, 09/01914
SamenvattingIs een "wijzigingsontslag" kennelijk onredelijk? Geen kennelijk onredelijk ontslag wegens omzeiling van de "Taxi Hofman"-jurisprudentie.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Vraag of een ontslag met toestemming van de CWI, gevolgd door herindienstneming op gewijzigde arbeidsvoorwaarden, kennelijk onredelijk is; in de omstandigheden van het geval geen sprake van een kennelijk onredelijk ontslag op de grond dat door de keuze voor het wijzigingsontslag met toestemming van de CWI de aan de zogenoemde Taxi Hofmann-jurisprudentie (HR 26 juni 1998, LJN ZC2688, NJ 1998/767) te ontlenen rechtsbescherming tegen (onredelijke) wijziging van de arbeidsverhouding is omzeild. (vgl. ook 09/01915)
AnnotatorA. van Zanten-Baris
Pagina15-18
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BO2419
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EU, 11-11-2010, C-232/09
SamenvattingOntslag zwangere directeur. Begrip (zwangere) werknemer. Intrekking lastgeving wegens zwangerschap is directe discriminatie.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 11 november 2010.#Dita Danosa tegen LKB Lizings SIA.#Verzoek om een prejudiciele beslissing: Augstakas Tiesas Senats - Letland.#Sociale politiek - Richtlijn 92/85/EEG - Maatregelen ter bevordering van verbetering van veiligheid en gezondheid op werk van werkneemsters tijdens zwangerschap, na bevalling en tijdens lactatie - Artikelen 2, sub a, en 10 - Begrip ,zwangere werkneemster' - Ontslagverbod voor zwangere werkneemster gedurende periode vanaf begin van zwangerschap tot einde van zwangerschapsverlof - Richtlijn 76/207/EEG - Gelijke behandeling mannen en vrouwen - Lid van directiecomite van kapitaalvennootschap - Nationale wettelijke regeling die zonder enige beperking toestaat dergelijk lid te ontslaan.#Zaak C-232/09.
AnnotatorE. Cremers-Hartman
Pagina18-20
UitspraakECLI:EU:C:2010:674
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EU, 18-11-2010, C-250/09, C-268/09
SamenvattingPensioenontslag op 68-jarige leeftijd en tijdelijke contracten van 65 tot 68 jaar. Onderscheid naar leeftijd gerechtvaardigd.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 18 november 2010. # Vasil Ivanov Georgiev tegen Tehnicheski universitet - Sofia, filial Plovdiv. # Verzoeken om een prejudiciele beslissing: Rayonen sad Plovdiv - Bulgarije. # Richtlijn 2000/78/EG - Artikel 6, lid 1 - Verbod van discriminatie op grond van leeftijd - Hoogleraren - Nationale bepaling die voorziet in sluiten van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd vanaf leeftijd van 65 jaar - Ambtshalve pensionering op 68 jaar - Rechtvaardiging van verschillen in behandeling op grond van leeftijd. # Gevoegde zaken C-250/09 en C-268/09.
AnnotatorS. Peters
Pagina20-23
UitspraakECLI:EU:C:2010:699
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Hilversum, 14-12-2010, 1198675 KK EXPL 10-151
SamenvattingSchorsing relatiebeding. Werknemer beschikt niet over vertrouwelijke informatie. Laatste opdracht twee jaar geleden.
AnnotatorA.F. Bungener
Pagina23-25
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Maastricht, 24-11-2010, 393965 EJ VERZ 10-5766
SamenvattingInstemmingsrecht na gestokt overleg met vakbonden. Geen vervangende toestemming voor ondernemer. Vakbonden gevoegd als belanghebbenden.
Samenvatting (Bron)Medezeggenschap en arbeidstijden / arbeidsvoorwaarden (een slepend conflict bij de brandweer in Zuid-Limburg). Door het Jaeger-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 9 september 2003 heeft Nederland zijn Arbeidstijdenbesluit moeten aanpassen aan de gewijzigde realiteit van slaap- en wachtdiensten die als arbeidstijd hebben te gelden. De Europese Richtlijn 2003/88/EG over de organisatie van de arbeidstijd geeft aanwijzingen voor de toegelaten arbeidsduur en de verdeling van arbeid over perioden en dagen, maar regelt niet de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen van een en ander. De regeling van zulke gevolgen is overgelaten aan de reguliere overlegkaders. Bij de brandweer hebben het arrest en de aanpassing van het Arbeidstijdenbesluit in 2007 landelijk tot aanpassing van de wekelijkse maximum arbeidsduur geleid: 54 uur werd 48 uur. Sindsdien is in het landelijke en lokale arbeidsvoorwaardenoverleg strijd geleverd over de uitwerking hiervan in bezoldiging, herbezetting en werkroosters. In Zuid-Limburg is van werkgeverszijde langs twee wegen getracht een oplossing te bereiken voor vragen ten aanzien van de vertaling van de aldus aan te passen 24-uursdiensten in werkroosters met inbegrip van de daarmee gemoeide belonings- en herbezettingskwesties: overleg met de bonden en (later) overleg met twee ondernemingsraden (Parkstad en Margraten/Maastricht). De OR in Parkstad gaf op enig moment zijn zegen aan een om instemming voorgelegd roostervoorstel van de ondernemer. De OR Margraten/Maastricht onthield echter zijn instemming. In de onderhavige verzoekschriftprocedure heeft de ondernemer BZL de kantonrechter te Maastricht om vervangende toestemming verzocht op de voet van artikel 27 lid 4 Wor. De kantonrechter gaat niet mee in het verzoek van de ondernemer en honoreert de bezwaren van de OR en van de als belanghebbende partijen aan de zijde van de OR tot de procedure toegelaten twee vakbonden: het gaat bij het onderhavige instemmingsverzoek immers in relevant te achten mate om een aangelegenheid van arbeidsvoorwaardelijke aard die inhoudelijk haar regeling vindt in een collectieve arbeidsovereenkomst of in een arbeidsvoorwaardelijke regeling van publiekrechtelijke aard (artikel 27 lid 3 Wor). De regionale of lokale brandweerorganisatie zal - als werkgever - verder moeten onderhandelen met de vakbonden over harerzijds gewenste aanpassingen van de verhouding tussen actieve en 'inactieve' (slaap- en wacht-)uren. Naar het oordeel van de kantonrechter is evenmin voldaan aan de in artikel 27 lid 4 Wor voor vervangende toestemming gestelde eisen. De proceskosten worden - deels met verwijzing naar artikel 22a Wor - gecompenseerd.
AnnotatorE. Knipschild
Pagina25-27
UitspraakECLI:NL:RBMAA:2010:BO7632
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 28-04-2010, HV 200.046.789
SamenvattingBevoegdheid rechter. Ontbinding. In BelgiŽ wonende werknemer. Ontbinding en kort geding geen samenhangende vordering.
Samenvatting (Bron)Buiten het toepassingsgebied van artikel 7:685 BW getreden. Absolute onbevoegdheid van de rechter.
AnnotatorE. Franssen
Pagina27-29
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2010:BO6780
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 09-11-2010, HD 200.020.108
SamenvattingAansprakelijkheid voor burn-out. Verplichting werkgever om werkneemster niet meer dan 40 uur per week te laten werken.
Samenvatting (Bron)Burn-out van werknemer. Werknemer stelt werkgever aansprakelijk wegens schending van zorgplicht in een situatie dat werknemer niet de indruk wekte het werk niet aan te kunnen. Persoonskenmerken van werknemer.
Annotator Vegter
Pagina29-31
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2010:BO4408
Artikel aanvragenVia Praktizijn