ArbeidsRecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift ArbeidsRecht
Datum 31-05-2011
Aflevering 5
TitelAanpassing van de arbeidsduur of ouderschapsverlof?
CiteertitelArbeidsRecht 2011, 24
SamenvattingAls er eenmaal kinderen zijn, kiezen veel werknemers ervoor minder te gaan werken om hun zorgtaken beter met hun werk te combineren. Dat is mogelijk door een beroep te doen op de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) of door (in eerste instantie) bijvoorbeeld voor één of twee dagen in de week ouderschapsverlof op te nemen. In deze bijdrage zal ik beide mogelijkheden met elkaar vergelijken en aangeven wat de meest in het oog springende verschillen (c.q. voor- en nadelen) zijn.
Auteur(s)M.A.J.M. van Sprundel-Jansen
Pagina3-6
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelStatistiek Ontbindingsvergoedingen 2010: the year after
CiteertitelArbeidsRecht 2011, 25
SamenvattingIn onze bijdrage van vorig jaar over de ontbindingsstatistieken in 2009, het jaar van de invoering van de nieuwe kantonrechtersformule, concludeerden wij dat sprake was van grote ontwikkelingen op het gebied van het ontslag(vergoedings)recht. Wij zullen in deze bijdrage analyseren of deze ontwikkeling zich in 2010 heeft voortgezet.
Uiteraard zullen wij dit jaar bijzondere aandacht schenken aan de wijze waarop de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag na Van der Grijp/Stam en Rutten/Breed in de lagere rechtspraak wordt berekend. Ook zullen wij opnieuw stilstaan bij de ontbinding tijdens de opzegtermijn, zodat wordt bezien welk effect de jurisprudentie van de Hoge Raad in 2010 hierop heeft gehad.
Auteur(s)P. Kruit , C.J. Loonstra
Pagina7-20
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBehoud van arbeidsvoorwaarden voor zwangere of pas bevallen werkneemsters
CiteertitelArbeidsRecht 2011, 26
SamenvattingIn hoeverre heeft een werkneemster die gedeeltelijk of geheel afwezig is of is geweest wegens zwangerschap of bevalling recht op behoud van dezelfde arbeid en/of dezelfde arbeidsvoorwaarden? Deze vraag raakt het recht op gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Het raakt eveneens aan regels die als doel hebben de lichamelijke veiligheid en welzijn van moeder en kind te beschermen. Niet alleen Europeesrechtelijke regels hieromtrent zijn in de Nederlandse wet geïmplementeerd. Dat levert soms met dat recht strijdige uitspraken op.
Auteur(s)W.L. Roozendaal
Pagina21-24
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe loonsanctie na 104 weken in de praktijk
CiteertitelArbeidsRecht 2011, 27
SamenvattingHet UWV blijkt een actieve poortwachter te zijn na twee jaar arbeidsongeschiktheid. Als een werkgever zich zonder deugdelijke reden onvoldoende heeft ingespannen voor re-integratie, dan legt het UWV een loonsanctie op. De loondoorbetalingsplicht ex art. 7:629 BW wordt verlengd met 52 weken (art. 7:629 lid 11 BW). Naar aanleiding van de jurisprudentie tot dusver worden de volgende twee vragen behandeld; wanneer kan het UWV een loonsanctie opleggen en hoe kan het intreden van dit risico zoveel mogelijk worden voorkomen? En hoe kan - als er desondanks een loonsanctie is opgelegd -'de schade' worden beperkt?
Auteur(s)P.S. Fluit
Pagina25-28
LinkVolledige tekst artikel (stadhouders.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelIs er ruimte voor claw-back van ontslagvergoedingen?
CiteertitelArbeidsRecht 2011, 28
SamenvattingHet gegeven woord bindt partijen, zeker als één der partijen reeds aan zijn deel van de prestatie heeft voldaan. Onvoorziene omstandigheden, zoals een kredietcrisis, staatssteun aan banken en stevige maatschappelijke kritiek op hoge ontslagvergoedingen, zijn onvoldoende om van deze beginselen af te wijken, zo heeft Hof Amsterdam op 28 september 2010 geoordeeld. In dit artikel worden de arresten van het hof besproken. Hierbij zal aandacht worden besteed aan de vraag onder welke omstandigheden mogelijk wel sprake is van een zodanig onvoorziene omstandigheid dat ongewijzigde instandhouding van een toezegging niet mag worden verwacht.
Auteur(s)T.L.C.W. Noordoven , D.J. Rutgers
Pagina29-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn