Agrarisch recht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Agrarisch recht
Datum 15-10-2004
Aflevering 10
TitelVogel- en Habitatrichtlijn: gebiedsbescherming en het agrarisch bedrijf
CiteertitelAgr.r. 2004, p. 612
SamenvattingNu de vogelrichtlijngebieden zijn aangewezen, de rechtsbeschermingsprocedures daarvoor zijn doorlopen en de lijst van habitatrichtlijngebieden door de Nederlandse regering bij de Europese Commissie is ingeleverd, komt vooral de aandacht te liggen bij de vraag: wat voor consequenties heeft de aanwijzing van die gebieden nu eigenlijk?
Pagina612-628
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe balans na ruim vijf jaar MINAS-rechtspraak. Een overzicht van MINAS-jurisprudentie
CiteertitelAgr.r. 2004, p. 629
SamenvattingHet mineralenaangiftesysteem bestaat sinds 1 januari 1998 en wellicht tot 1 januari 2006, het moment waarop het nieuwe mestbeleid in werking zal treden. Het mineralenaangiftesysteem is opgenomen in hoofdstuk IV van de Meststoffenwet. Het uitgangspunt van dit systeem is dat de aan- en afvoer van mineralen op een landbouwbedrijf in evenwicht is. Zo niet, dan is de boer een mineralenheffing verschuldigd. Dit systeem van evenwichtsbemesting is niet altijd warm onthaald door de agrarische sector. Mede hierdoor hebben diverse boeren en standsorganisaties gerechtelijke procedures gestart. In dit artikel bespreken we de belangrijkste uitspraken van de gerechtshoven en het College van Beroep voor het bedrijfsleven over een periode van ruim vijf jaar. De volgende onderwerpen laten we de revue passeren: niet-ontvankelijkheid bij voldoening op aangifte, bestemmingsheffing, rapport van bevindingen en een aantal afzonderlijke uitspraken. Elk onderdeel sluiten we af met een conclusie. Ook besteden we aandacht aan de hoofdlijnen van het mineralenaangiftesysteem.
Auteur(s)J. de Ruiter
Pagina629-651
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerslag jaarvergadering Vereniging voor Agrarisch Recht
CiteertitelAgr.r. 2004, p. 652
SamenvattingOp 7 mei 2004 vond in de sfeervolle balkonzaal van het Musis Sacrum te Arnhem de jaarvergadering van de Vereniging voor Agrarisch Recht plaats. Deze vergadering bestond onder meer uit een inhoudelijk deel, met als thema: het nieuwe mestbeleid. Aan de hand van twee preadviezen, geschreven door prof. mr. D.W. Bruil ('Eindelijk uit het mestmoeras?') en mr. M. Haan ('Gebruiksnormen: onbruikbare normen?') werd gediscussieerd over het systeem, de normstelling en de handhaving van het nieuwe mestbeleid, dat vanaf 2006 in Nederland zal gaan gelden. In deze bijdrage zal ik de inhoud van de gevoerde discussie beknopt weergeven. Ik zal slechts de hoofdlijnen van de behandelde onderwerpen beschrijven, ten behoeve van degenen die niet aanwezig konden zijn op de jaarvergadering.
Pagina652-664
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem, 22-04-2003, P 004/2003
CiteertitelAgr.r. 2004, p. 680
SamenvattingVerlengingsverzoek. Tweeledige beslissing.

Pachtwet art. 38, 45 lid 3

Cerfontein/Duisings
Annotator Hamelink , Heisterkamp , Tjittes , Valk
Pagina680-682
Artikel aanvragenVia Praktizijn