Praktisch Bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Praktisch Bestuursrecht
Datum 14-06-2011
Aflevering 4
TitelRechtsopvolging in relatie tot artikel 6:13 Awb
CiteertitelPB 2011/4, 4
SamenvattingOp grond van artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt het beroepsrecht van een belanghebbende die een appellabel besluit in rechte aanvecht geblokkeerd, als hij in de bestuursrechtelijke voorprocedure geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen, bezwaar te maken of administratief beroep in te stellen. Dit is alleen anders als de belanghebbende redelijkerwijs niet kan worden verweten geen gebruik te hebben gemaakt van de mogelijkheid om kort gezegd zienswijzen in te dienen. De strekking van dit artikel brengt met zich dat een belanghebbende die beroep instelt tegen een besluit, niet-ontvankelijk zal worden verklaard, als hij geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Niet-ontvankelijkheid blijft echter achterwege als de belanghebbende een 'goede reden' heeft waarom hij geen zienswijze heeft ingediend.
Auteur(s)M.J. Tunnissen
Pagina4-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtsbescherming onder de Wabo; het belanghebbendebegrip en de onderdelenfuik
CiteertitelPB 2011/4, 8
SamenvattingOp 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Kern van de Wabo is de introductie van een omgevingsvergunning, die diverse toestemmingen en vergunningen in één vergunning integreert. De Wabo bevat nauwelijks bepalingen over rechtsbescherming. Hiervoor moet dus worden teruggevallen op de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Bij de inwerkingtreding van de Wabo was nog een aantal zaken onduidelijk. Zo heeft de wetgever de invulling van het belanghebbendebegrip en de toepassing van de onderdelenfuik aan het oordeel van de rechter overgelaten. Inmiddels is bijna acht maanden ervaring opgedaan met de Wabo en worden de contouren van de rechtsbescherming onder de Wabo zichtbaar.
Auteur(s)C.D.A. Bos
Pagina8-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 23-03-2011, 201002686/1/M1
CiteertitelPB 2011/4, 12
SamenvattingPasseren gebrek.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 februari 2010 heeft het college aan de gemeente Hellevoetsluis voor de duur van 10 jaar een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een milieustraat voor de op- en overslag en lichte bewerking van verschillende afvalfracties van huishoudens alsmede een depot voor klein chemisch afval voor de bewoners van Hellevoetsluis op het perceel Rijksstraatweg 252a te Hellevoetsluis. Dit besluit is op 25 februari 2010 ter inzage gelegd.
AnnotatorJ. Heijsman
Pagina12-12
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP8782
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 30-03-2011, 201008104/1/H1
CiteertitelPB 2011/4, 12
SamenvattingOndertekening aanvraag en juistheid publicatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 30 september 2008 heeft het college vrijstelling en reguliere bouwvergunning aan Uni-Invest B.V. verleend ten behoeve van het oprichten van dakunits op het gebouw op het perceel Bredewater 26 te Zoetermeer.
AnnotatorM.A. van Werkhoven
Pagina12-13
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP9591
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 06-04-2011, 201006128/1/H1
CiteertitelPB 2011/4, 13
SamenvattingHerhaalde aanvraag.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 oktober 2008 heeft het dagelijks bestuur naar aanleiding van een verzoek van [appellanten sub 2] geweigerd handhavend op te treden tegen het gebruik door Kindergarden van de tuinen aan de achterzijde van de panden Vondelstraat 35-37 te Amsterdam (hierna: de achtertuinen) ten behoeve van het in die panden gevestigde kinderdagverblijf.
AnnotatorA.A.M. Peters
Pagina13-14
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ0278
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bepalingen over besluiten
TitelLiteratuur
CiteertitelPB 2011/4, 14
SamenvattingLsp in het omgevingsrecht en de Awb (TO, 2011/1, p. 13-21)

Kroniek Schadevergoeding (NTB 2011, p. 97-111)
Pagina14-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Handhaving
TitelRechtbank Breda, 21-04-2011, 11/2105
CiteertitelPB 2011/4, 14
SamenvattingOvertreder en kostenverhaal.
Samenvatting (Bron)Vznr. Rb. Breda 21 april 2011, proc.nr. 11 / 2105 (Chemie-Pack Nederland bv / db Waterschap Brabantse Delta) Moerdijkbrand 5 januari 2011. Brengen van bluswater in oppervlaktewater is een overtreding van art. 6.2 Waterwet (art. 5:1, eerste lid, Awb). Toepassing bestuursdwang zonder voorafgaande last in dit geval geoorloofd (art. 5:31, tweede lid, Awb), ter voorkoming van milieuramp. Drijver van inrichting aan te merken als overtreder, ook al zijn bluswerkzaamheden door brandweer verricht (art. 5:1, tweede lid, Awb); gevolgen van blussen toerekenen aan drijver inrichting; verwijzing naar ABRvS 15 oktober 2008, LJN: BF8999, AB 2008, 364. Kostenverhaal ten laste van drijver van inrichting geoorloofd (art. 5:25, eerste lid, Awb); niet gebleken van bijzondere feiten en omstandigheden. Verzoek om voorlopige voorziening afgewezen.
AnnotatorJ. Heijsman
Pagina14-15
UitspraakECLI:NL:RBBRE:2011:BQ2058
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Handhaving
TitelLiteratuur
CiteertitelPB 2011/4, 15
SamenvattingKroniek Handhaving van bestuursrecht (NTB 2011, p. 81-96)
Pagina15-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRechtbank Arnhem, 05-04-2011, AWB 10/2098
CiteertitelPB 2011/4, 15
SamenvattingHoorplicht.
Samenvatting (Bron)Weigering inzage te geven in de persoonsgegevens in de minuut bij een beschikking over de verblijfsvergunning. Geen recht op een afschrift van de minuut op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens. Geen rechtstreeks beroep op Richtlijn 2005/85/EG van de Raad van de Europese Unie van 1 december 2005 (de Procedurerichtlijn).
AnnotatorJ. Heijsman
Pagina15-15
UitspraakECLI:NL:RBARN:2011:BQ0140
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 16-03-2011, 201009233/1/T1/R3
CiteertitelPB 2011/4, 15
SamenvattingRelativiteit.
AnnotatorM.J.H.M. Verhoeven
Pagina15-16
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 30-03-2011, 201007618/1/H1
CiteertitelPB 2011/4, 16
SamenvattingAbsolute competentie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 januari 2009 heeft het college afwijzend beslist op het verzoek van [appellant] tot wijziging van de agrarische bestemming van de woning op het perceel [locatie] te [plaats] in de bestemming woondoeleinden.
AnnotatorM.J.H.M. Verhoeven
Pagina16-16
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP9552
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 12-04-2011, 201008619/2/H1
CiteertitelPB 2011/4, 16
SamenvattingWrakingsverzoek.
Samenvatting (Bron)Bij brief van ingekomen bij de Raad van State op 1 april 2011, heeft [verzoeker] in zaaknr. 201008619/1/H1 verzocht om wraking van de Afdeling bestuursrechtspraak.
AnnotatorM.A. van Werkhoven
Pagina16-17
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ1849
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelLiteratuur
CiteertitelPB 2011/4, 17
SamenvattingFinaliseren doe je zo! De rol van de bestuursrechter bij het vaststellen van feiten na de constatering dat het bestreden besluit een gebrek kent (NTB, 2011, p. 69-80)

Recht als luxe (NJB 8 april 2011, af. 14, p. 855)

Kroniek van het algemeen bestuursrecht: soberheid en doelmatigheid (NJB 15 april 2011, afl. 15, p. 934-942)
Pagina17-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Varia
TitelRaad van State, 23-03-2011, 201008189/1/H3
CiteertitelPB 2011/4, 17
SamenvattingWet openbaarheid van bestuur.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 november 2008, voor zover thans van belang, hebben gedeputeerde staten een verzoek van de VVMN om openbaarmaking van alle beschikbare documenten die betrekking hebben op de clustering van varkensbedrijven, de Stichting Gezinsbedrijf Plus en haar vertegenwoordigers en de locatie Visschersdijk 4 te Markelo en de daarbij behorende landbouwgronden gedeeltelijk afgewezen.
AnnotatorA.A.M. Peters
Pagina17-18
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP8729
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Varia
TitelLiteratuur
CiteertitelPB 2011/4, 18
SamenvattingWetsvoorstel nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (Drukkerij Van Deventer, 's Gravenzande 2011)
Pagina18-18
Artikel aanvragenVia Praktizijn