Jurisprudentie Milieurecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Milieurecht
Datum 18-06-2011
Aflevering 6
RubriekBestuursrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 29-03-2011, 200.077.761/01
Citeertitel«JM» 2011/63
SamenvattingVoorlopig getuigenverhoor. Slurry. Afvalstoffen. Onrechtmatig handelen Staat. Onderzoeksrapport. Oordeel bestuursrechter. Bevoegdheid burgerlijke rechter. Bevoegdheidsverdeling.
Samenvatting (Bron)verzoek voorlopig getuigenverhoor - hoger beroep; feiten die mede onderwerp zijn geweest van een procedure voor de bestuursrechter; slurry oil; afvalstoffen; EVOA; gelijke behandeling
Annotator Welschen
Pagina385-389
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2011:BQ1011
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEuropa
TitelHof van Justitie EG, 12-05-2011, C-115/09
Citeertitel«JM» 2011/64
SamenvattingMilieu-effectbeoordeling. Toegang tot de rechter. Niet-gouvernementele organisaties Milieubescherming. NGO.

(Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen eV / Bezirksregierung Arnsberg, in tegenwoordigheid van: Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 12 mei 2011.#Bund fur Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen eV tegen Bezirksregierung Arnsberg.#Verzoek om een prejudiciele beslissing: l'Oberverwaltungsgericht fur das Land Nordrhein-Westfalen - Duitsland.#Richtlijn 85/337/EEG - Milieu-effectbeoordeling - Verdrag van Aarhus - Richtlijn 2003/35/EG - Toegang tot de rechter - Niet-gouvernementele organisaties voor milieubescherming.#Zaak C-115/09.
Annotator Douma , van der Velde
Pagina389-399
UitspraakECLI:EU:C:2011:289
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodem
TitelRaad van State, 20-04-2011, 201003864/1/M2
Citeertitel«JM» 2011/65
SamenvattingBodemverontreiniging. Sanering. Saneringsplan. Ernst. Spoedeisendheid. Bodemsanering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 maart 2010 heeft het college ingestemd met het door Goese Schans B.V. ingediende saneringsplan "Raamsaneringsplan Bodemverontreiniging Goese Schans" (hierna: het saneringsplan). Dit besluit is op 10 maart 2011 ter inzage gelegd.
Annotator Flietstra
Pagina399-402
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ1908
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodem
TitelRaad van State, 20-04-2011, 201010509/1/M2
Citeertitel«JM» 2011/66
SamenvattingBodemverontreiniging. Sanering. Deelsanering. Restverontreiniging. Leeflaag. Nazorgplan. Gebruiksbeperking. Evaluatieverslag. Gelijkheidsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 maart 2010 heeft het college ingestemd met het verslag als bedoeld in artikel 39c, eerste lid, van de Wet bodembescherming, opgemaakt van de bodemsanering op het perceel Kalverringdijk 59 te Zaandam, gemeente Zaanstad.
Annotator Flietstra
Pagina402-406
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ1929
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGeluidhinder
TitelRaad van State, 20-04-2011, 201009672/1/M1
Citeertitel«JM» 2011/67
SamenvattingSchietlawaai. Intrekking vergunning. Motiveringsbeginsel. Ingebrekestelling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 juli 2010 heeft het college het verzoek van [appellant] om met toepassing van artikel 8.25 Wet milieubeheer over te gaan tot intrekking van de krachtens de Hinderwet bij besluit van 11 oktober 1971 aan kleiduivenschietvereniging De Snip verleende vergunning, afgewezen.
Annotator Arents
Pagina406-409
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ1906
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieueffectrapportage
TitelRaad van State, 02-03-2011, 201006781/1/M2
Citeertitel«JM» 2011/68
SamenvattingSpoedwet wegverbreding. Milieueffectrapportage. Alternatievenbeschrijving. Alternatieven.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van mei 2010 heeft de minister krachtens de Spoedwet wegverbreding het wegaanpassingsbesluit A1 't Gooi vastgesteld.
Annotator van Velsen
Pagina409-420
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP6352
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieueffectrapportage
TitelRaad van State, 30-03-2011, 201007490/1/H1
Citeertitel«JM» 2011/69
SamenvattingGrondwateronttrekking. Detailniveau. Perceelsniveau. Monitoring. Inhoud MER. Milieueffectrapportage.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 januari 2010 heeft het dagelijks bestuur aan stichting Woonstad Rotterdam vergunning verleend voor het slopen van 84 woningen en bedrijven aan de Steven Hoogendijkstraat 54 tot en met 58 en de Oranjeboomstraat 81 tot en met 105 en 111 tot en met 135 te Rotterdam.
Annotator Hoevenaars
Pagina420-425
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP9588
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNatuurbescherming
TitelRechtbank Middelburg, 13-01-2011, Awb 09/819
Citeertitel«JM» 2011/70
SamenvattingVaste rustplaats. Vaste verblijfplaats. Lepelaars. Nesten. Locatiegetrouw. Verzoek tot handhaving. Handhavingverzoek. Nestgetrouw.
Samenvatting (Bron)Flora- en faunawet, art. 11; Vogelrichtlijn, art 5; nesten, vaste rust-of verblijfplaatsen Lepelaars; locatiegetrouw; verzoek tot handhaving.
Annotator Boerema
Pagina425-430
UitspraakECLI:NL:RBMID:2011:BP2647
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNatuurbescherming
TitelRaad van State, 16-03-2011, 200902380/1/R2
Citeertitel«JM» 2011/71
SamenvattingAanwijzingsbesluit. Natura 2000-gebied. Profielendocument. Doelendocument. Behouddoelstelling. Verbeterdoelstelling. Instandhoudingsdoelstelling. Beheerplan. Gunstige staat van instandhouding. Typische soorten. Bruinvis. Grijze zeehond. Topper. Steenloper.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 februari 2009, kenmerk DRZO/2008-007, heeft de minister het gebied Noordzeekustzone aangewezen als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 206; hierna: de Habitatrichtlijn), en het besluit van 7 april 2005, kenmerk DRR&R/2005/165, tot aanwijzing van het gebied Noordzeekustzone als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste en tweede lid, van richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (PbEG L 103; hierna: de Vogelrichtlijn), gewijzigd.
Annotator Zijlmans
Pagina430-447
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP7770
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNatuurbescherming
TitelRaad van State, 04-05-2011, 200901310/1/R2 en 200901311/1/R2
Citeertitel«JM» 2011/72
SamenvattingSignificante gevolgen. Gunstige staat van instandhouding. Cumulatieve effecten. Passende beoordeling. Elektriciteitscentrale. Stikstof. Kritische depositiewaarde. Beoordelingssystematiek. Natura 2000-gebieden. Prioritaire habitattypen. Landelijke staat van instandhouding. Verdiscontering effecten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 maart 2008 heeft het college aan Electrabel Nederland N.V. vergunning krachtens artikel 16 en artikel 19d van de Nbw 1998 verleend voor de aanleg en het gebruik van een nieuwe elektriciteitscentrale op de Maasvlakte te Rotterdam.
Annotator Zijlmans
Pagina447-459
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ3434
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke Ordening
TitelRaad van State, 11-05-2011, 200904884/1/R1
Citeertitel«JM» 2011/73
SamenvattingZienswijzen. Zienswijze per e-mail. Elektronisch verkeer. Bestemmingsplan. Uitvoerbaarheid. Woningbouw. Parkeren. Inpandige garage.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 mei 2009, kenmerk 2165-A, heeft de deelraad het bestemmingsplan "De Bongerd" vastgesteld.
Annotator van Bommel
Pagina460-468
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ4065
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening / Water
TitelRaad van State, 26-04-2011, 201100033/2/R1
Citeertitel«JM» 2011/74
SamenvattingBestemmingsplan. Dubbelbestemming. Deskundigenrapport. Wateroverlast. Waterkering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 december 2010, kenmerk 142, heeft de raad het bestemmingsplan "Ypenburg-Nootdorp, 1e herziening van de 2e herziening (deelplan 19)" vastgesteld.
Annotator Jong
Pagina468-471
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ3406
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekElders verschenen
TitelElders verschenen
Citeertitel«JM» 2011/
Auteur(s)J.H.F. Zigenhorn
Pagina472-480
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCumulatief chronologisch register
TitelCumulatief chronologisch register
Citeertitel«JM» 2011/
Pagina481-481
Artikel aanvragenVia Praktizijn