JAR geannoteerd

Uitgever Sdu
Tijdschrift JAR geannoteerd
Datum 13-05-2011
Aflevering 3
TitelRechtbank Amsterdam, 15-12-2010, 1189978 EA VERZ 10-1717
SamenvattingArbitragebeding. Kantonrechter onbevoegd in ontbindingsprocedure.
Samenvatting (Bron)Verzoek tot voorwaardelijke ontbinding van ziekenhuis met betrekking tot medisch specialist. Tussen partijen geldt arbitrage-overeenkomst. Scheidsgerecht Gezondheidszorg heeft arbeidsovereenkomst tussen partijen ontbonden. Rechtbank Utrecht heeft arbitraal vonnis vernietigd op vordering van medisch specialist. Tegen vernietigingsvonnis heeft ziekenhuis hoger beroep ingesteld, waarop nog niet is beslist. Ziekenhuis heeft zowel bij Scheidsgerecht als bij kantonrechter voorwaardelijk ontbindingsverzoek ingediend. Kantonrechter verklaart zich onbevoegd op grond van artikel 1067 Rv, waarin is bepaald dat bevoegdheid van gewone rechter eerst herleeft indien vernietigingsvonnis onherroepelijk is geworden.
AnnotatorG.W. van der Voet
Pagina63-65
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2010:BO8932
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Amsterdam, 24-01-2011, 1204898 EA VERZ 10-1970
SamenvattingVoorwaardelijke en onvoorwaardelijke ontbinding na ontslag op staande voet.
AnnotatorM.W. Koole
Pagina65-67
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Leeuwarden, 19-01-2011, 317900 CV EXPL 10-1062
SamenvattingOpzegging na beŽindiging inleenovereenkomst niet kennelijk onredelijk. Beperkte herplaatsingsmogelijkheden inherent aan payrolbedrijf.
Samenvatting (Bron)Arbeidszaak. Ontslag niet kennelijk onredelijk. Opzegging van payrollovereenkomst leidt tot verval arbeidsplaats. Inherent aan payrollconstructie is dat herplaatsingsmogelijkheden beperkt zijn. Werkgever heeft voldoende inspanningen verricht om gevolgen van ontslag te compenseren.
AnnotatorJ.P.H. Zwemmer
Pagina68-70
UitspraakECLI:NL:RBLEE:2011:BP2742
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Roermond, 02-02-2011, 98336 / HA ZA 10-12
SamenvattingDe kantonrechter is bevoegdheid bij kennelijk onredelijk ontslag bestuurder. Geen boek 2-gerelateerde vragen.
Samenvatting (Bron)Sectorcompetentie in ontslagzaak bestuurder. De voorliggende vordering raakt alleen aan arbeidsrechtelijke vragen zodat de kantonrechter bevoegd is.
AnnotatorA.J. Hendriks
Pagina70-72
UitspraakECLI:NL:RBROE:2011:BP3325
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 11-03-2011, 10/01064
SamenvattingKennelijk onredelijk ontslag. Extra inspanning voor boventallige werknemer die moeilijk plaatsbaar is door lichamelijke beperking. Passeren bewijsaanbod. Ten onrechte "X-Y-Z-formule" toegepast.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht; kennelijk onredelijk ontslag? Passeren bewijsaanbod door hof berust op miskenning juiste maatstaf dan wel is onvoldoende gemotiveerd. Passeren essentiŽle stellingen eveneens onvoldoende gemotiveerd. Begroting schadevergoeding in geval van kennelijk onredelijk ontslag met toepassing van de X-Y-Z-formule stuit af op HR 12 februari 2010, LJN BK4472, NJ 2010/494.
AnnotatorCh. Nekeman
Pagina72-74
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BO9624
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EU, 03-03-2011, C-235/10 t/m C-239/10
SamenvattingRechtelijke uitspraak tot liquidatie leidt tot onmiddelijk ontslag. Verplichting om de werknemers te raadplegen en te informeren.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 3 maart 2011. # David Claes (C-235/10), Sophie Jeanjean (C-236/10), Miguel Remy (C-237/10), Volker Schneider (C-238/10) en Xuan-Mai Tran (C-239/10) tegen Landsbanki Luxembourg SA. # Verzoeken om een prejudiciele beslissing: Cour de cassation - Luxemburg. # Prejudiciele verwijzing - Sociale politiek - Richtlijn 98/59/EG - Collectief ontslag - Onmiddellijke beeindiging van arbeidsovereenkomst ingevolge rechterlijke beslissing waarbij ontbinding en liquidatie worden gelast van werkgever-rechtspersoon - Geen raadpleging van vertegenwoordigers van werknemers - Gelijkstelling van liquidateur met werkgever. # Gevoegde zaken C-235/10 tot C-239/10.
AnnotatorS.S.M. Peters
Pagina74-77
UitspraakECLI:EU:C:2011:119
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 17-11-2010, 452896/HA ZA 10-764
SamenvattingBedingen tegenprestatie voor bemiddeling bij totstandkoming arbeidsovereenkomst radiopresentator vernietigbaar. Strijd met Waadi.
Samenvatting (Bron)Managementovereenkomst in strijd met de wet allocatie arbeisdkrachten door intermediairs (Waadi)
AnnotatorA.F. Bungener
Pagina77-79
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2010:BP8891
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 18-03-2011, 09/02452
SamenvattingDe collectieve winstdelingsregeling kent een wijzigingsbeding. Art. 7:613 BW stelt niet de eis dat wil sprake zijn van een wijzigingsbeding als bedoeld in dit artikel, dit beding ook nog moet zijn vastgelegd in de individuele arbeidsovereenkomst.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Art. 7:613 BW. Bij overname getroffen, schriftelijk vastgelegde, collectieve regeling die berust op een afspraak tussen nieuwe werkgever en centrale ondernemingsraad, waarin aan werkgever de bevoegdheid is verleend om, mits de centrale ondernemingsraad hiermee heeft ingestemd, de winstdelingsregeling aan te passen bij verslechtering van het bedrijfsresultaat, valt binnen het toepassingsgebied van de regeling van het wijzigingsbeding in art. 7:613 BW (vgl. HR 11 juli 2008, NJ 2008/503). Art. 7:613 BW stelt niet als eis dat wil sprake zijn van een wijzigingsbeding in de zin van deze bepaling, dit beding ook nog moet zijn vastgelegd in de individuele arbeidsovereenkomst met de werknemer.
AnnotatorW.A. Zondag
Pagina79-82
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BO9570
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 25-03-2011, 10/02146
SamenvattingWas een deelneemster aan het programma "De Gouden Kooi" werkzaam in privaatrechtelijke dienstbetrekking?
Samenvatting (Bron)Art. 3 Werkloosheidswet. Deelname aan televisieprogramma privaatrechtelijke dienstbetrekking ondanks andersluidende kwalificatie in de overeenkomst.
AnnotatorC.J. Loonstra
Pagina82-86
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BP3887
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 01-04-2011, 10/02077
SamenvattingDat de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter is ontbonden tegen een datum gelegen na die waarop de arbeidsovereenkomst door opzegging is geŽindigd, levert geen doorbrekingsgrond op.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht/Procesrecht. Dat de kantonrechter op verzoek van de werknemer de arbeidsovereenkomst heeft ontbonden tegen een datum, gelegen na die waarop de arbeidsovereenkomst eindigt ingevolge de opzegging (met toestemming van het UWV) door de werkgever, laat de geldigheid van de ontbinding onverlet en levert geen grond op voor doorbreking appŤlverbod van art. 7:685 lid 11 BW. Dat zich, zoals in dit geval, na een rechterlijke uitspraak feiten of omstandigheden voordoen waardoor die uitspraak geheel dan wel ten dele geen effect meer kan sorteren ten aanzien van de rechtsbetrekking tussen partijen die de uitspraak heeft willen regelen, is in vele gevallen mogelijk, maar is geen grond om het aanwenden van een rechtsmiddel tegen die uitspraak toe te staan waar dat is uitgesloten door de wettelijke bepaling die aan de beslissing ten grondslag ligt.
AnnotatorC.G.M. Fruytier
Pagina86-88
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BP2312
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EU, 10-03-2011, C-109/09
SamenvattingArbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met oudere werknemers. Geheel ontbreken bescherming in strijd met EU-recht.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 10 maart 2011. # Deutsche Lufthansa AG tegen Gertraud Kumpan. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Bundesarbeitsgericht - Duitsland. # Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd - Richtlijn 1999/70/EG - Gelijke behandeling in arbeid en beroep - Rol van nationale rechter. # Zaak C-109/09.
AnnotatorT. van den Berge
Pagina88-90
UitspraakECLI:EU:C:2011:129
Artikel aanvragenVia Praktizijn