AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 16-10-2004
Aflevering 38
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad, 09-04-2004, C02/320HR
CiteertitelAB 2004/328
SamenvattingBetekenis van wijziging tenaamstelling voor overgang van vergunning; betekenis van privaatrechtelijke overeenkomst die strekt tot overdracht in geval van daarop volgend faillissement.
Samenvatting (Bron)9 april 2004 Eerste Kamer Nr. C02/320HR JMH/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: AGIN HOLDING B.V., gevestigd te Rotterdam, EISERES tot cassatie, advocaat: mr. R. de Mooij, t e g e n Mr. E.A.E.G.J. LIBOSAN, in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van [betrokkene 1], wonende te 's-Gravenhage, VERWEERDER in cassatie, advocaat: mr. E.A.E.G.J. Libosan. 1. Het geding in feitelijke instanties...
AnnotatorP.J.J. Buuren
Pagina1703-1712
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AO3858
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
TitelRaad van State, 24-06-2004, 200402198/1
CiteertitelAB 2004/330
SamenvattingMachtiging tot voorlopig verblijf, belanghebbende, relativiteit
Samenvatting (Bron)Broer van vreemdeling maakt bezwaar tegen weigering machtiging tot voorlopig verblijf.
AnnotatorI. Sewandono
Pagina1716-1718
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AP4164
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-09-2004, 200304168/1
CiteertitelAB 2004/329
SamenvattingBesluit, legalisatie, bewijsrecht
Samenvatting (Bron)Bij brief van 19 april 2001 is namens de Minister van Buitenlandse Zaken (hierna: de minister) geweigerd een aan hem overgelegd echtscheidingsvonnis en -besluit ten name van [partij] en [partner] alsmede een huwelijksakte ten name van appellante en [partner] te legaliseren.
AnnotatorI. Sewandono
Pagina1713-1716
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ9960
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-07-2004, 200308097/1
CiteertitelAB 2004/331
SamenvattingBegrip inrichting; één inrichting; medewerking aan toezicht; handhaving medewerkingsplicht, lengte termijn in dwangsom.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 juni 2003, kenmerk WHH/ha 30133, zoals gewijzigd bij besluit van 10 juli 2003, kenmerk WHH/ha 30133, heeft verweerder aan de exploitant van Shurgard Self-Storage, gevestigd aan de Pieter Lieftinckweg 6 te Zaandam (hierna: Shurgard Zaandam), een last onder dwangsom als geregeld in artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht opgelegd, strekkende tot naleving van artikel 5:20, eerste lid, van die wet. De dwangsom is vastgesteld op 1.000,00 per opslagruimte per keer dat geen toegang tot de ruimte wordt verschaft. Het maximum waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd is vastgesteld op 30.000,00.
AnnotatorF.C.M.A. Michiels
Pagina1718-1721
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ1326
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-06-2004, 200306586/1
CiteertitelAB 2004/332
SamenvattingWijziging vergunningsvoorschriften op grond van art. 8.24 Wet milieubeheer; grondslag aanvraag vergunning verlaten
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 augustus 2003, kenmerk 2001-44511, heeft verweerder krachtens artikel 8.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer voorschriften gewijzigd die zijn verbonden aan de krachtens artikel 8.4, eerste lid, van deze wet aan appellante sub 4 verleende vergunning van 12 september 1997, kenmerk 97-515197, zoals gewijzigd bij besluit van 9 november 2001, kenmerk 2001-31494 (hierna: de revisievergunning). Dit besluit is op 29 augustus 2003 ter inzage gelegd.
Pagina1722-1724
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AP0406
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-06-2004, 200307400/1
CiteertitelAB 2004/333
SamenvattingOngewoon voorval; last onder dwangsom; verrichten van bodemonderzoek kan niet worden afgedwongen op grond van art. 17.2 Wm
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 oktober 2003, kenmerk DSO 03118465/Wm 6993.2, heeft verweerder aan appellante een last onder dwangsom als geregeld in artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht opgelegd. De dwangsom is vastgesteld op 2.500,00 per week dat artikel 17.2, in samenhang met artikel 17.1, van de Wet milieubeheer wordt overtreden. Het maximum waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd is vastgesteld op 5.000,00.
AnnotatorA.B. Blomberg
Pagina1724-1729
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AP0349
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-07-2004, 200307225/1
CiteertitelAB 2004/334
SamenvattingHandhavingsverleden relevant voor beslissing op vergunningsaanvraag; onderlinge verwevenheid van de besturen van twee rechtspersonen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 februari 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Haag (hierna: het college) een aanvraag van de besloten vennootschap "Familia Maxima B.V." (hierna: Familia Maxima B.V.) om een vergunning ten behoeve van het in stand houden van een kindercentrum aan de Stationsweg 170 te Den Haag, afgewezen.
AnnotatorF.R. Vermeer
Pagina1729-1731
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ1115
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-06-2004, 200305162/1
CiteertitelAB 2004/335
SamenvattingBelangenafweging; persoonlijke levenssfeer; zelfstandig bestuursorgaan; door derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 juni 2002 heeft de Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer (hierna: de RDW) gelet op het verzoek van appellant om overlegging van een afschrift van alle stukken die betrekking hebben op het op 29 mei 2002 door de voorzieningenrechter van de rechtbank Maastricht behandelde verzoek om voorlopige voorziening in het geschil tussen de burgemeester van Heerlen en de RDW inzake het verkrijgen van gegevens van kentekenhouders, een aantal door de RDW genomen beslissingen en andere documenten, gedeeltelijk in geanonimiseerde versie, verstrekt. Voor de stukken die door de gemeente Heerlen als bijlagen bij het bezwaarschrift zijn meegestuurd, heeft de RDW appellant verwezen naar die gemeente.
AnnotatorO.J.D.M.L. Jansen
Pagina1732-1735
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AP1099
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 12-05-2004, 200306054/1
CiteertitelAB 2004/336
SamenvattingBestrijding overlast prostitutie Heerlen; gegevensverstrekking kentekenregister; bescherming persoonlijke levenssfeer; belangenafweging; evenredigheidsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 mei 2002 heeft de Algemeen Directeur van de Dienst voor het Wegverkeer (hierna: de RDW) het verzoek van appellant om de personalia en adresgegevens te verstrekken van de houder van een nader genoemd kenteken afgewezen.
AnnotatorO.J.D.M.L. Jansen
Pagina1735-1738
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AO9207
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 24-06-2004, AWB 03/701
CiteertitelAB 2004/337
SamenvattingTuchtrechtspraak; raad van tucht: klacht niet-ontvankelijk; te lang tijdsverloop (bijna vijf jaar); bewaartermijn stukken (zeven jaar); rechtszekerheids-, verdedigings- en vertrouwensbeginsel; CBB: wel inhoudelijke beoordeling klacht.
Samenvatting (Bron)1. De procedure Bij brief van 8 april 2002 heeft appellant bij de raad van tucht een klacht ingediend tegen [RA], wonende te [Y] (hierna: betrokkene). Bij beslissing van 12 mei 2003 heeft de raad van tucht uitspraak gedaan op de klacht. Op 25 juni 2003 heeft het College van appellant een beroepschrift ontvangen, waarbij beroep is ingesteld tegen voormelde beslissing van de raad van tucht. Bij brief van 1 september 2003 heeft betrokkene gereageerd op het beroepschrift. Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 25 maart 2004. Aldaar waren onder meer aanwezig appellant, betrokkene en diens gemachtigde mr. A.S. Fransen van de Putte, advocaat te Amsterdam. 2. De beslissing van de raad van tucht Bij tuchtbeslissing van 12 mei 2003 heeft de raad van tucht appellant niet-ontvankelijk verklaard in zijn klacht.
AnnotatorJ.H. van der Veen
Pagina1739-1743
UitspraakECLI:NL:CBB:2004:AP6223
Artikel aanvragenVia Praktizijn