Maandblad voor Vermogensrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht
Datum 27-06-2011
Aflevering 6
TitelDe kenbaarheid van opschorting
CiteertitelMvV 2011, 153
SamenvattingKan een schuldenaar gebruik maken van een opschortingsrecht zonder mee te delen dat en op welke grond hij opschort? De wet zwijgt hierover. Uit een arrest van afgelopen nazomer blijkt dat de Hoge Raad zijn op dit punt eerder uitgezette richtsnoeren tot een 'bestendig kader' heeft gevormd. Deze bijdrage beoogt dit kader te verhelderen en aldus de praktijk meer houvast te bieden bij beantwoording van eerdergenoemde vraag.
Auteur(s)M.M. Stolp
Pagina153-160
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNieuwe timeshareregeling biedt nog geen rechtszekerheid
CiteertitelMvV 2011, 161
SamenvattingOp 23 februari 2011 is een nieuwe timesharerichtlijn in Boek 7 (titel 1A) BW ge´mplementeerd. De ruimere definitie van het begrip timeshare doet vragen rijzen over welke huurovereenkomsten al dan niet onder de regeling vallen. De nieuwe regeling wordt tevens bezien vanuit het perspectief van het arrest Schena c.s./Akgi Royal Palm over de lotgevallen van een timeshare op Sint Maarten.
Auteur(s)C.G. Breedveld-de Voogd
Pagina161-165
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelTerugkomen van een eindbeslissing na gewijzigd rechtelijk inzicht
CiteertitelMvV 2011, 166
SamenvattingDeze bijdrage bevat een bespreking van het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2010 (Kojen/ABB), waarin de rechterlijke bevoegdheid om terug te komen van een bindende eindbeslissing in een tussenuitspraak is verruimd. Aan de orde komen de dogmatische implicaties voor de leer van de bindende eindbeslissing en de praktische gevolgen voor de procespartijen die met een heroverweging (dreigen te) worden geconfronteerd. Daarbij doe ik enkele suggesties die zien op de aanvaardbaarheid voor partijen van de heroverweging van een eindbeslissing.
Auteur(s)C.S. Avendan÷ Canto
Pagina166-173
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelArt. 3:310 BW, subjectieve bekendheidseis en niet-stuiting verjaring zijndens minderjarige - HR 3 december 2010, LJN BN6241, RvdW 2010, 1449 (X/Bemoti c.s.)
CiteertitelMvV 2011, 174
SamenvattingHR 3 december 2010, LJN BN6241, RvdW 2010, 1449 (X/Bemoti c.s.). Korte verjaringstermijn van art. 3:310 BW. Subjectieve bekendheidseis ook als eenvoudig identiteitsonderzoek waarmee aansprakelijke persoon bekend was geworden, nagelaten is? TOerekenein aan destijds 9-jarig letselschadeslachtoffer van ontoereikende wettelijke vertegenwoordiging door moeder in meelijwekkende omstandigheden? Derogerende werking van redelijkheid en billijkheid?
Auteur(s)J.H.M. van Swaaij , I.M. Walrecht
Pagina174-179
LinkVolledige tekst artikel (vscc.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BN6241
Artikel aanvragenVia Praktizijn