Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Datum 23-06-2011
Aflevering 25
RubriekOpinie
TitelFiscale staatssteun: dansen op de vulkaan
CiteertitelNTFR 2011/1350
SamenvattingHet gevaar van fiscale staatssteun wordt op dit moment onderschat. Dit vormt een groot risico voor het (Nederlands) bedrijfsleven. De fiscaliteit kan een belangrijke bijdrage leveren bij het oplossen van dit probleem. In dit stuk belicht ik een viertal onderwerpen, die mijns inziens nadere aandacht verdienen. Ik zal beginnen met een korte samenvatting van het fenomeen fiscale staatsteun en sluit af met een korte conclusie.
Auteur(s)A. Gunn
Pagina1-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWinst
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 08-04-2011, 10/00536
CiteertitelNTFR 2011/1352
SamenvattingOntnemingsvordering kan na staking niet naar privťvermogen worden overgebracht.
Samenvatting (Bron)Belanghebbende heeft een grenswisselkantoor geŽxploiteerd. In juni 1996 is bij hem een bedrag van f 527.325 ( 239.289) in beslag genomen. Tussen partijen is niet in geschil dat belanghebbende in 1995 en 1996 terecht een voorziening heeft gevormd ter zake van de ontneming, tot een bedrag van 239.289. Bij arrest van 18 juni 2003 heeft het Gerechtshof te Arnhem het door belanghebbende verkregen wederrechtelijk voordeel vastgesteld op 279.051,32. Rekening houdend met de onwenselijk lange duur van de procedure is de verplichting van belanghebbende tot betaling aan de staat gesteld op 225.000. Bij brief van 21 januari 2010 heeft het Centraal Justitieel Incasso Bureau belanghebbende meegedeeld dat op het destijds in beslag genomen geld een bedrag van 47.031,93 aan rente wordt vergoed. Belanghebbende stelt dat de ontnemingsvordering na de staking van de onderneming tot zijn privť vermogen is gaan behoren en dat dus de winst die opgetreden bij de gevormde voorziening is na de afwikkeling door het CJIB onbelast is. Het Hof verwerpt dit standpunt. Belanghebbende heeft ten laste van zijn winst een voorziening gevormd en indien er over de afwikkeling van deze vordering onzekerheden bestaan mag deze vordering bij staking van de onderneming niet worden overgebracht naar het privťvermogen. Het hoger beroep van belanghebbende is ongegrond.
Annotator Bruijsten
Pagina6-7
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2011:BQ5559
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWinst
TitelRechtbank Breda, 09-03-2011, 10/1776
CiteertitelNTFR 2011/1353
SamenvattingGeen voorziening in 2005 voor verplichting schadevergoeding te betalen in later jaar.
Samenvatting (Bron)Belanghebbende kan geen voorziening vormen, nu hij niet aannemelijk heeft gemaakt dat op balansdatum een redelijke mate van zekerheid bestond dat de door hem gestelde uitgaven voor bodemsanering c.q. advocaatkosten zich zouden voordoen.
Annotator Bruins Slot
Pagina7-8
UitspraakECLI:NL:RBBRE:2011:BP9988
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWinst
TitelRechtbank Breda, 09-02-2011, 09/4058
CiteertitelNTFR 2011/1354
SamenvattingGeen voorziening voor kosten ten behoeve van de toekomstige bedrijfsvoering.
Samenvatting (Bron)Aan belanghebbende, een varkenshouderij, wenst een voorziening te vormen uit hoofde van milieu-investeringen in het kader van de IPPC-richtlijn en AMvB-huisvesting. De rechtbank oordeelt dat de voor de investeringen noodzakelijke uitgaven niet worden opgeroepen door de bedrijfsuitoefening in het in geschil zijnde jaar, maar alleen worden gemaakt om de bedrijfsuitoefening in de toekomst te kunnen voortzetten en eerst in de toekomst hun nut afwerpen. Belanghebbende leverde biggen aan een in Duitsland gevestigde dochtervennootschap. Op basis van een nacalculatie wenst belanghebbende de interne verrekenprijs te verlagen en de vordering op de dochter af te waarderen. De rechtbank oordeelt dat de verrekenprijs zakelijk was en dat de omstandigheid dat uit een nacalculatie is gebleken dat de verrekenprijs te hoog was vastgesteld, niet maakt dat de gehanteerde verrekenprijs niet zakelijk was. Tot slot oordeelt de rechtbank dat belanghebbende niet aannemelijk heeft gemaakt dat er redenen zijn om de vordering op de dochter af te waarderen.
Annotator van Gijlswijk
Pagina8-9
UitspraakECLI:NL:RBBRE:2011:BP8683
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeid, loon en resultaat
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 15-04-2011, 09/00175
CiteertitelNTFR 2011/1355
SamenvattingToepassing anoniementarief terecht wegens onvolledige loonbelastingverklaringen.
Samenvatting (Bron)Belanghebbende heeft een uitzendbureau in de bouwsector. De inspecteur heeft bij belanghebbende een zogenaamd deblokkeringsonderzoek inzake een G-rekening ingesteld, waarbij enkele uren met belanghebbende is gesproken; tijdens dat onderzoek zijn de bankafschriften betrekking hebbend op de G-rekening ingezien. Twee jaar later heeft er bij belanghebbende een onderzoek plaatsgevonden gericht op de juistheid van de ingediende aangiftes loonbelasting/premie volksverzekeringen. Tijdens dit onderzoek is geconstateerd dat belanghebbende niet voor alle werknemers beschikte over de juiste loonbelastingverklaringen en dat van een aantal werknemers de identiteit niet op de juiste wijze was vastgesteld. Tijdens het onderzoek bleek ook dat er reiskostenvergoedingen waren betaald zonder dat duidelijk was waarop die gebaseerd waren. De na het onderzoek opgelegde naheffingsaanslag LB/PH, waarbij het anoniementarief werd toegepast en een boete werd opgelegd, bestrijdt belanghebbende met het vertrouwensbeginsel: door het deblokkeringsonderzoek was bij hem het vertrouwen gewekt dat de loonadministratie correct was. Het Hof oordeelt dat belanghebbende er niet op mocht vertrouwen dat de loonadministratie tijdens het deblokkeringsonderzoek op zijn fiscale merites was beoordeeld en verwerpt het beroep op opgewekt vertrouwen. Het anoniementarief wordt door het Hof gehandhaafd omdat door het ontbreken van handtekeningen op de LB-verklaringen deze geen zekerheid omtrent de identiteit kunnen geven. Het anoniementarief is evenmin een strafsanctie waarop artikel 6 EVRM van toepassing is. De correctie wegens de niet-sluitende reiskostenadministratie blijft eveneens in stand. De boete wordt gedeeltelijk verminderd. Hoger beroep gegrond.
Annotator de Zeeuw
Pagina9-10
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2011:BQ6307
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeid, loon en resultaat
TitelRechtbank Haarlem, 12-05-2011, AWB 09 / 6030
CiteertitelNTFR 2011/1356
SamenvattingEen verzoek om te worden aangewezen als SGI kan geen terugwerkende kracht van twee jaar krijgen.
Samenvatting (Bron)Om gebruik te maken van de regeling van artikel 27e Wet LB (samenwerkende groep inhoudingsplichtigen) is een beschikking een constitutief vereiste.
AnnotatorG. Benning
Pagina10-11
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2011:BQ5665
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeid, loon en resultaat
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 11-03-2011, 10/247
CiteertitelNTFR 2011/1357
Samenvatting30%-regeling van toepassing op genoten voordelen uit aandelenopties.
Samenvatting (Bron)Belanghebbende heeft de Amerikaanse nationaliteit. Hij was van 2002 tot en met 2005 als statutair bestuurder werkzaam bij de in Nederland gevestigde A BV. Belanghebbende had in het kader van zijn dienstbetrekking recht op de 30%-regeling. Tijdens zijn dienstbetrekking in Nederland zijn aan belanghebbende voorwaardelijke aandelenopties toegekend, welke na 31 december 2005 onvoorwaardelijk zijn geworden. In 2006 heeft belanghebbende een voordeel van ruim twee miljoen euro uit deze opties genoten. In geschil is of de 30%-regeling van toepassing is op het optievoordeel. Het hof beantwoordt deze vraag bevestigend. Niet in geschil is dat het optievoordeel toe te rekenen is aan gedurende de jaren 2002 tot en met 2005 in Nederland uitgeoefende arbeid in tegenwoordige dienstbetrekking en dat belanghebbende in die periode een ingekomen werknemer was. Naar het oordeel van het hof is daarmee geheel voldaan aan de voorwaarden om dat optievoordeel aan te kunnen merken als een opbrengst die aan belanghebbende is opgekomen in de hoedanigheid van ingekomen werknemer. Dit wordt niet anders wanneer die opbrengst pas na die jaren fiscaal wordt genoten of wanneer belanghebbende op het genietingstijdstip niet meer in Nederland woont of niet meer in Nederland werkt. Het gelijk is aan belanghebbende.
Annotator de Haan
Pagina11-12
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2011:BQ6463
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 17-06-2011, 10/00794
CiteertitelNTFR 2011/1359
SamenvattingSectorindeling: van uitzendovereenkomst kan ook sprake zijn als werknemers binnen concern worden uitgezonden.
Samenvatting (Bron)Art. 95 Wfsv; art. 7:690 BW. Sectorindeling werknemersverzekeringen. Uitzendbedrijf? Terbeschikkingstelling binnen concern. Toezicht door ter beschikking gesteld personeel.
Annotator de Haan
Pagina13-14
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BO6755
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInkomstenbelasting diversen
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 09-03-2011, AWB 09/7347 IB/PVV
CiteertitelNTFR 2011/1360
SamenvattingGeen giftenaftrek voor schenking die is voldaan uit de nalatenschap.
Samenvatting (Bron)Giftenaftrek. Navordering. De rechtbank acht een nieuw feit aanwezig, omdat de inspecteur aan de aangiftes niet hoefde te twijfelen. Schenking lijfrenten door (groot)moeder kort voor haar overlijden. Erfgenamen hebben geen recht op giftenaftrek voor de door hen na het overlijden van de (groot)moeder betaalde termijnen van lijfrenten en het over de eerste termijn verschuldigde schenkingsrecht. Eisers hebben de op overlijdensdatum nog niet verstreken termijnen en het verschuldigde schenkingsrecht als boedelschuld aangemerkt. Er is geen sprake van een waardeverschuiving van het vermogen van de erfgenamen naar de begiftigde. Beroep op het gelijkheidsbeginsel faalt.
Annotator Zandee-Dingemanse
Pagina14-15
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2011:BP9802
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVennootschapsbelasting/Dividendbelasting
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 22-12-2010, BK-09/00804 en BK-09/00805
CiteertitelNTFR 2011/1362
SamenvattingRente aan verbonden lichaam niet aftrekbaar wegens leerstuk wetsontduiking.
Samenvatting (Bron)Vennootschapsbelasting. In geschil is of toepassing van artikel 10a, tweede lid, onderdeel c, van de Wet Vpb 1969 hetzij toepassing van het bijzondere rechtsmiddel fraus legis, in de weg staat aan de aftrekbaarheid van de aan F verschuldigde rente. Voorts is in geschil of belanghebbende in aanmerking komt voor een proceskostenvergoeding.
Annotator Opheikens
Pagina15-16
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2010:BP4315
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelHoge Raad, 10-06-2011, 10/04301
CiteertitelNTFR 2011/1364
SamenvattingGeen grove schuld als van belanghebbende adequater optreden mag worden verwacht.
Samenvatting (Bron)Loonheffing. Vergrijpboete. Art. 67f, lid 1, AWR. Door opzet of grove schuld te weinig belasting afgedragen? De omstandigheid dat van belanghebbende een meer adequaat optreden had mogen worden verwacht levert onvoldoende grond op voor de conclusie dat haar grove schuld kan worden verweten.
AnnotatorD.N.N. Jansen
Pagina19-20
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BQ7628
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelHoge Raad, 10-06-2011, 10/01744
CiteertitelNTFR 2011/1365
SamenvattingBezwaarkostenvergoeding bij te hoge voorlopige aanslag die is gebaseerd op gegevens voorafgaand jaar.
Samenvatting (Bron)Art. 3:2 Awb; art. 7:15, lid 2, Awb; art. 13, lid 1, AWR; art. 23 Uitv.reg. AWR 1994. Kostenvergoeding in bezwaarfase. Onrechtmatigheid aan de inspecteur te wijten indien hij bij het vaststellen van een voorlopige aanslag niet de vereiste zorgvuldigheid betracht en als gevolg daarvan een te hoge voorlopige aanslag oplegt.
AnnotatorJ. Kastelein
Pagina20-21
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BO7526
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelHoge Raad, 10-06-2011, 09/02639
CiteertitelNTFR 2011/1366
SamenvattingSchadevergoeding bij overschrijding redelijke termijn, ook als art. 6 EVRM niet geldt (I).
Samenvatting (Bron)Art. 8:73 Awb. Vergoeding van immateriŽle schade bij overschrijding van de redelijke termijn in belastinggeschillen.
Annotator van der Vegt
Pagina22-25
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BO5046
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelHoge Raad, 10-06-2011, 09/05112
CiteertitelNTFR 2011/1367
SamenvattingSchadevergoeding bij overschrijding redelijke termijn, ook als art. 6 EVRM niet geldt (II).
Samenvatting (Bron)Art. 8:73 Awb. Vergoeding van (im)materiŽle schade bij overschrijding van de redelijke termijn in belastinggeschillen.
Annotator van der Vegt
Pagina25-28
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BO5080
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelHoge Raad, 10-06-2011, 09/05113
CiteertitelNTFR 2011/1368
SamenvattingSchadevergoeding bij overschrijding redelijke termijn, ook als art. 6 EVRM niet geldt (III).
Samenvatting (Bron)Art. 8:73 Awb. Vergoeding van immateriŽle schade bij overschrijding van de redelijke termijn in belastinggeschillen.
Annotator van der Vegt
Pagina28-29
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BO5087
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 03-02-2011, 04/02811
CiteertitelNTFR 2011/1369
SamenvattingVader verstrekt gegevens bankrekening minderjarige dochter niet.
Samenvatting (Bron)De inspecteur beschikt over informatie op grond waarvan kan worden aangenomen dat belanghebbende houder is van een buitenlandse bankrekening. De in artikel 47 AWR opgenomen verplichting de door de inspecteur daarover gevraagde gegevens en inlichtingen te verstrekken geldt niet voor de jaren waarvan vaststaat dat deze rekening nog niet was geopend dan wel reeds was opgeheven.
Annotator van der Vegt
Pagina29-30
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2011:BP4434
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelGerechtshof Arnhem, 01-03-2011, 10/00234
CiteertitelNTFR 2011/1370
SamenvattingNa verwijzing: omkering bewijslast geen reden voor matiging boete.
Samenvatting (Bron)Boete. Verwijzingsprocedure HR 4 juni 2010, nr. 07/10340, LJN: BM6702. Doorwerking omkering en verzwaring van bewijslast in boetegrondslag in dit geval geen reden voor matiging boete.
Annotator Hamer
Pagina30-31
UitspraakECLI:NL:GHARN:2011:BP8403
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 04-03-2011, 10/00307
CiteertitelNTFR 2011/1372
SamenvattingNiet melden van emigratie levert inspecteur nieuw feit op.
Samenvatting (Bron)Belanghebbende, houder van een aanmerkelijk belang, is in 2003 geŽmigreerd naar RoemeniŽ. Hij heeft zich evenwel pas in 2004 laten uitschrijven uit het GBA. In zijn aangifte over het jaar 2003 heeft hij geen melding gemaakt van zijn emigratie. De aangifte is ingevuld als ware belanghebbende gedurende het gehele jaar 2003 binnenlands belastingplichtig. In 2008 is aan belanghebbende een conserverende navorderingsaanslag opgelegd ter zake van een belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang. In geschil is of de inspecteur beschikt over een navordering rechtvaardigend nieuw feit. Het hof komt tot het oordeel dat de inspecteur ten tijde van het opleggen van de primitieve aanslag over het jaar 2003 niet op de hoogte was, dan wel had kunnen zijn, van het feit dat belanghebbende al in 2003 was geŽmigreerd. Hij heeft derhalve geen ambtelijk verzuim begaan bij het opleggen van de primitieve aanslag. Aannemelijk is dat de inspecteur pas na ontvangst van het door belanghebbende ingediende bezwaarschrift tegen de aanslag over het jaar 2004 kennis heeft kunnen nemen van het feit dat belanghebbende al in 2003 was geŽmigreerd, aldus het hof. Het gelijk is aan de inspecteur.
AnnotatorD.N.N. Jansen
Pagina32-32
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2011:BQ4975
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 17-05-2011, 04/02823-GHK
CiteertitelNTFR 2011/1373
SamenvattingDoor inspecteur aangevoerde redenen voor geheimhouding deels gerechtvaardigd.
Samenvatting (Bron)Een uitspraak van de geheimhoudingskamer in een KB-Lux zaak. De eerste vraag gaat over de weigering van de inspecteur om de integrale en ongeschoonde versie van het zgn. Draaiboek over te leggen. Het Hof oordeelt dat de redenen van de inspecteur voor geheimhouding aanzienlijk zwaarder wegen dan het belang van belanghebbende bij onbeperkte kennisname. De eerste vraag wordt dus conform het standpunt van de inspecteur beantwoord. De tweede vraag betreft de weigering van de inspecteur om de ongeschoonde fiche te overleggen. Het beroep van de inspecteur op zijn geheimhoudingsplicht van artikel 67 AWR verwerpt het Hof. Een beroep op de WOB kan de inspecteur evenmin baten. Maar het publiek worden van de namen op het fiche is voor belanghebbendes procedure in het geheel niet van belang, zodat ook de tweede vraag conform het standpunt van de inspecteur wordt beantwoord. De derde vraag heeft betrekking op een brief met 19 bijlagen van de Belgisch belastingdienst. De betreffende brief is tijdens de mondelinge behandeling van de zaak in ongeschoonde versie overgelegd aan de geheimhoudingskamer. Met betrekking tot deze brief en de bijlagen krijgt de inspecteur maar gedeeltelijk gelijk en het Hof geeft in de uitspraak exact aan wat wel en wat niet overgelegd moet worden. Bij de uitspraak wordt een geschoond pv (voor belanghebbende en de meervoudige kamer die de hoofdzaak verder behandelt) en een ongeschoond pv( voor de inspecteur) gevoegd.
Annotator Meijer
Pagina32-33
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2011:BQ5564
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelRechtbank Arnhem, 22-03-2011, AWB 11/322 en 11/324
CiteertitelNTFR 2011/1374
SamenvattingBelanghebbende heeft recht op tijdige en volledige informatieverstrekking in bezwaarfase.
Samenvatting (Bron)Artikel 7:4 Awb. Voorlopige voorziening. Verweerder dient alle op de zaak betrekking hebbende stukken over te leggen. Verzoeker heeft een fundamenteel belang bij een tijdige en volledige informatieverstrekking. Dit is niet mogelijk zonder volledige inzage in alle relevante stukken, waaronder ook nu sprake is van het opleggen van boetes voor verzoeker ontlastende informatie en stukken. Dit geldt ook voor de bezwaarfase, die een volledige heroverweging van de primaire besluitvorming impliceert en dus een volledig en volwaardig debat tussen verzoeker en verweerder. Dit debat zou illusoir worden indien verzoeker pas in de beroepsfase de beschikking zou krijgen over de op de zaak betrekking hebbende stukken. Verzoek wordt toegewezen.
AnnotatorJ. Kastelein
Pagina33-34
UitspraakECLI:NL:RBARN:2011:BP8580
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelRechtbank Breda, 04-03-2011, 10/4130
CiteertitelNTFR 2011/1375
SamenvattingNiet de nodige zorg betracht bij de keuze van de adviseur: vergrijpboete terecht.
Samenvatting (Bron)Vergrijpboete terecht omdat belanghebbende niet de zorg heeft betracht die redelijkerwijs van hem mag worden verlangd bij het doen van aangifte IB/PH en bij de keuze van degene die hij zijn aangifte laat invullen.
Annotator Steenman
Pagina34-35
UitspraakECLI:NL:RBBRE:2011:BP9262
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInternationaal en Europees
TitelHoge Raad, 13-05-2011, 09/03847
CiteertitelNTFR 2011/1376
SamenvattingRestbegunstiging pensioen vormt arbeidsbeloning; heffing toegewezen aan Nederland.
Samenvatting (Bron)Verdrag met Duitsland. Verdragsrechtelijke kwalificatie van een restbegunstigingsuitkering. Restbegunstigingsuitkering valt niet onder artikel 12 maar onder artikel 10.
Annotator Luijken
Pagina35-37
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BQ0451
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInternationaal en Europees
TitelRechtbank Breda, 18-04-2011, 10/2769
CiteertitelNTFR 2011/1377
SamenvattingHypotheekrenteaftrek voor inwoner BelgiŽ op grond van Schumacker-arrest.
Samenvatting (Bron)Belanghebbende woont in BelgiŽ en werkt in Nederland. Nu belanghebbende voldoet aan de zogenoemde 'Schumackernorm' is het niet noodzakelijk dat belanghebbende voor het in aftrek brengen van de per saldo negatieve opbrengst van de in Belgie gelegen eigen woning, opteert voor artikel 2.5 Wet IB 2001.
Annotator Steijn
Pagina37-38
UitspraakECLI:NL:RBBRE:2011:BQ3849
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOmzetbelasting
TitelGerechtshof Leeuwarden, 24-05-2011, BK 10/00198 Omzetbelasting
CiteertitelNTFR 2011/1380
SamenvattingVerbouwde boerderij is niet een nieuw opgeleverd goed.
Samenvatting (Bron)In hoger beroep is nog in geschil of de Inspecteur terecht voor het bedrag van 13.800 aftrek van voorbelasting heeft geweigerd en terzake daarvan een naheffingsaanslag heeft opgelegd. In het bijzonder is in geschil of de boerderij gelegen aan de a-weg 1 te Z (Gr.) zodanig ingrijpend is verbouwd dat er een nieuwe onroerende zaak is opgeleverd als bedoeld in artikel 3, lid 1, letter c, van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: de Wet).
Annotator Zijlstra
Pagina39-40
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2011:BQ6082
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOmzetbelasting
TitelRechtbank Arnhem, 08-03-2011, AWB 09/5002 en 09/5003
CiteertitelNTFR 2011/1381
SamenvattingGeen recht op aftrek van voorbelasting omdat (ver)bouw scholen behoort tot overheidstaak gemeente.
Samenvatting (Bron)Omzetbelasting. Gemeente zorgt voor bouw en verbouw van scholen. Constructie gekozen op grond van advies belastingadvieskantoor teneinde recht op aftrek van voorbelasting op de bouwkosten te creŽren. Rechtbank oordeelt dat gemeente is opgetreden als overheid, omdat zij heeft gehandeld in het kader van haar wettelijk zorgplicht voor de huisvesting van scholen. Gemeente heeft derhalve geen recht op aftrek van voorbelasting op de bouwkosten. Naheffing omzetbelasting is terecht.
Annotator Brakeboer
Pagina40-41
UitspraakECLI:NL:RBARN:2011:BP7272
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOmzetbelasting
TitelRechtbank Haarlem, 15-04-2011, AWB 09/6092
CiteertitelNTFR 2011/1382
SamenvattingAftrekbaarheid voorbelasting coffeeshop.
Samenvatting (Bron)Omzetbelasting. Niet in geschil is dat de in geding zijnde kosten mede betrekking hebben op omzet behaald met handel in softdrugs. Geen integraal recht op aftrek voorbelasting. Aftrekrecht moet op grond van de pro-rata methode worden vastgesteld.
Annotator Becks , van der Laan
Pagina41-42
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2011:BQ4425
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOmzetbelasting
TitelGerechtshof Amsterdam, 16-11-2010, 200.054.941/01
CiteertitelNTFR 2011/1383
SamenvattingForfaitaire splitsing tussen algemeen en verlaagd tarief niet van toepassing.
Samenvatting (Bron)Schorsing geding bij faillissement. Geen ontslag van instantie.
Annotator Blank
Pagina42-42
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2010:BO4429
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHeffing lokale overheden
TitelGerechtshof Arnhem, 03-05-2011, 10/00464
CiteertitelNTFR 2011/1386
SamenvattingHeffing van parkeerbelasting voor op eigen grond geparkeerde auto is terecht.
Samenvatting (Bron)Parkeerbelasting. Parkeren op tot de openbare weg behorende eigen grond is belast. Onmiddellijk laden en lossen niet aannemelijk.
Annotator van der Burg
Pagina44-44
UitspraakECLI:NL:GHARN:2011:BQ5226
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInvordering
TitelGerechtshof Arnhem, 27-04-2011, 10/00255
CiteertitelNTFR 2011/1387
SamenvattingBewijsvermoeden bestuurdersaansprakelijkheid is niet strijdig met communautair recht.
Samenvatting (Bron)Invordering. Bewijsvermoeden onbehoorlijk bestuur is niet strijdig met Europees recht.
Annotator Schouten
Pagina44-45
UitspraakECLI:NL:GHARN:2011:BQ4209
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInvordering
TitelRechtbank Haarlem, 10-11-2010, 482474 VV EXPL 10-261
CiteertitelNTFR 2011/1388
SamenvattingInschrijving in Handelsregister vormt onvoldoende bewijs voor formeel bestuurderschap.
Samenvatting (Bron)Ondanks het gemotiveerde verweer van de huurster heeft de verhuurster op geen enkele wijze aangetoond in welke financiŽle problemen zij verkeert of komt te verkeren ten gevolge van het feit dat thans geen huur meer wordt betaald. Dat de verhuurster dubbele woonlasten heeft, staat wel vast, maar er is onvoldoende gesteld om de conclusie te kunnen rechtvaardigen dat die dubbele woonlasten tot de bedoelde financiŽle problemen leiden. Dit geldt temeer nu sprake is van een huurprijs van 4.000,00. Het had daarom, in het licht van het gemotiveerde verweer van de huurster, op de weg van de verhuurster gelegen om de aan haar kant bestaande noodzaak voor het treffen van voorlopige voorzieningen concreter te onderbouwen.
Annotator Schouten
Pagina45-46
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2010:BO4972
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWOZ
TitelHoge Raad, 10-06-2011, 10/04059
CiteertitelNTFR 2011/1389
SamenvattingHof treedt in WOZ-zaak buiten de grenzen van de appelrechtsstrijd van partijen.
Samenvatting (Bron)Art. 8:69, lid 1, Awb. Hof treedt buiten de grenzen van het geschil in hoger beroep door WOZ-waarde hoger vast te stellen dan door de heffingsambtenaar is bepleit.
Annotator Groenewegen
Pagina46-46
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BQ7600
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWOZ
TitelHoge Raad, 10-06-2011, 10/02708
CiteertitelNTFR 2011/1390
SamenvattingBewijslast inzake waardedrukkende omstandigheid in WOZ-zaak ligt bij gemeente.
Samenvatting (Bron)Art. 17 en 26a Wet WOZ; art. 1 Eerste Protocol EVRM. Waardedrukkende invloed van asbesthoudende materialen? Geen toepassing Fierensmarge.
Annotator van der Burg
Pagina47-48
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BQ7597
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWOZ
TitelRechtbank Breda, 13-04-2011, 10/3270
CiteertitelNTFR 2011/1391
SamenvattingSchilderwerk woning kan niet worden aangemerkt als een verbouwing of verbetering.
Samenvatting (Bron)Waardepeildatum of toestanddatum? Het schilderen van het buitenwerk kan naar het oordeel van de rechtbank niet aangemerkt worden als een verbouwing en/of verbetering in de zin van artikel 18, derde lid, aanhef en onderdeel b, Wet WOZ, zodat de waardepeildatum als uitgangspunt dient.
Annotator Groenewegen
Pagina48-48
UitspraakECLI:NL:RBBRE:2011:BQ5191
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOverige voor publicatie vrijgegeven rechtspraak
TitelOverige voor publicatie vrijgegeven rechtspraak
CiteertitelNTFR 2011/1392-1406
Pagina49-49
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOverzicht wetsvoorstellen
TitelWetgevingsoverzicht 17 maart 2011
CiteertitelNTFR 2011/
Pagina50-50
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelGerechtshof Arnhem, 22-03-2011, 09/00400
CiteertitelNTFR 2011/1371
SamenvattingNa verwijzing: omkering bewijslast geen reden voor matiging boete.
Samenvatting (Bron)Inkomstenbelasting. Verwijzingsprocedure HR 13 november 2009, nr. 43842. Gebruik door inspecteur van Luxemburgse stukken is onrechtmatig. Contante opnamen bij Luxemburgse bankrekening behoren tot het inkomen.
Annotator Westerman
Pagina31-31
UitspraakECLI:NL:GHARN:2011:BQ1327
Artikel aanvragenVia Praktizijn