Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 06-07-2011
Aflevering 7353
RubriekRedactioneel
TitelSymptoombestrijding
CiteertitelGst. 2011, 49
SamenvattingUit een recentelijk door de Universiteit van Tilburg uitgevoerd onderzoek, getiteld 'Ervaringen met bezwaar', blijkt dat meer dan driekwart van de burgers die te maken hebben gehad met een bezwaarschriftprocedure, daar (zeer) ontevreden over zijn. Opvallend is dat ook personen voor wie de uitkomst van de procedure positief was, een negatief oordeel geven. Het oordeel van burgers die betrokken zijn geweest bij de procedure wijkt daar niet sterk van af, zo blijkt uit allerlei onderzoek.
Auteur(s)J.M.H.F. Teunissen
Pagina229-230
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet wetsvoorstel aanpassing bestuursprocesrecht - Knippen en plakken in plaats van een fundamentele herbezinning
CiteertitelGst. 2011, 50
SamenvattingIn de literatuur en de rechtspraak op het terrein van het bestuursprocesrecht gaaat de laatste jaren veel aandacht uit naar tijdige, definitieve en effectieve geschilbeslechting. Het zal dan ook niet verbazen dat het streven naar tijdige, definitieve en effectieve geschilbeslechting ook een van de belangrijkste drijfveren vormt voor het opstellen van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht het appelprocesrecht te hervormen. Daarnaast beoogt de Wet aanpassing bestuursprocesrecht het appelprocesrecht te hervormen. De voorgestelde regeling tot aanpassing van het bestuursprocesrecht wordt in deze bijdrage besproken en aan een kritische beschouwing onderworpen. Daarbij zal ook worden bekeken welke invloed de voorgestelde wijzigingen op de procespositie van de rechtszoekende burger hebben. Verder zal aandacht uitgaan naar de vraag of het - gelet op de doelstellingen die de regering met het wetsvoorstel beoogt te realiseren - niet beter zou zijn om te komen tot een meer fundamentele herbezinning op het bestuursprocesrecht.
Auteur(s)C.L.G.F.H. Albers
Pagina231-242
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 10-11-2010, 09/1801 WMO
CiteertitelGst. 2011, 51
SamenvattingVerordende bevoegdheid. Essentialia Wmo-voorzieningenpakket door gemeenteraad in verordening. Hoogte financiŽle tegemoetkoming behoort tot de essentialia. Delegatie toegestaan bij voldoende waarborging hoogte in verordening. (Amsterdam)
Samenvatting (Bron)Vervoerskostenvergoeding. Delegatie van bevoegdheden. Verbindende kracht Nadere Regels. Het College dient het bedrag van de tegemoetkomingen vast te stellen in de vorm van algemeen verbindende voorschriften. Het College is niet bevoegd om dit onderwerp te regelen in de vorm van beleidsregels. Het College heeft de vaste gedragslijn gevolgd om aanvragen te beoordelen overeenkomstig de inhoud van de Nadere regels. Niet gebleken dat de vervoerskostenvergoeding niet voldoende is om - de gemiddeld berekende - kosten van vervoer met een personenauto over 2000 km te dekken. Met de gehanteerde berekeningswijze is geen onjuiste invulling aan de compensatieplicht.
AnnotatorC.W.C.A. Bruggeman , H.F. de Rooij
Pagina243-246
UitspraakECLI:NL:CRVB:2010:BO7133
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-11-2010, 08/5873 WMO + 08/6006 WMO + 08/6008 WMO
CiteertitelGst. 2011, 52
SamenvattingVerordende bevoegdheid. Eigen bijdrage. Begrenzing in Besluit maatschappelijke ondersteuning (AMvB). Delegatie toegestaan. (Wijchen)
Samenvatting (Bron)Eigen bijdrage zorg. Het CAK stelt de eigen bijdrage vast en int. Het College kan ter zake van deze rechtsvaststelling niet als belanghebbende worden aangemerkt, omdat dit een onaanvaardbare doorkruising van het wettelijk stelsel van bestuursrechtelijke bevoegdheden tot gevolg zou hebben. Dit betekent dat het hoger beroep van het College niet-ontvankelijk dient te worden verklaard. Delegatie van bevoegdheden. Het bij de oplegging van de eigen bijdrage gehanteerde uurtarief voor de verleende zorg.
AnnotatorC.W.C.A. Bruggeman , H.F. van Rooij
Pagina246-252
UitspraakECLI:NL:CRVB:2010:BO6880
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 02-02-2011, 201002217/1/H2
CiteertitelGst. 2011, 53
SamenvattingZuiver schadebesluit. Bouwen op eigen risico. Vertragingsschade. Uitzondering op de regel van formele rechtskracht van besluiten. Causaal verband. Schadebeperkingsplicht vergunninghouder. Zelf in de zaak voorzien. (Rotterdam)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juni 2006 heeft het dagelijks bestuur het verzoek van de vereniging om het toekennen van schadevergoeding afgewezen.
AnnotatorR.D. Boesveld
Pagina252-265
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP2755
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 09-02-2011
CiteertitelGst. 2011/54
SamenvattingPlichtsverzuim burgemeester. Besluitbegrip. Belanghebbendebegrip. Aanvraag. Ontslag burgemeester. Verstoorde verhouding
Samenvatting (Bron)Bij brief van 30 oktober 2009 heeft de minister, voor zover thans van belang, [appellant] medegedeeld dat hij geen aanleiding ziet de door [appellant] gevraagde maatregelen tegen de door hem gestelde plichtsverzuimen van de burgemeester van Heemstede te treffen.
AnnotatorP.C.M. Heinen , C.O.L. Luttmer
LinkVolledige tekst annotatie (dekempenaer.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP3724
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 16-02-2011, 201006303/1/H3
CiteertitelGst. 2011, 55
SamenvattingToepassing bevoegdheid ex art. 174 Gemw naar aanleiding ernstige ordeverstoringen rond pand dat is gekraakt door bewoners met een vermeend extreem-rechtse achtergrond. Het feit dat de overlast mee aan de bewoners was te wijten, biedt onvoldoende grondslag voor de conclusie dat de openbare orde rond de woning uitsluitend of overwegend vanuit de woning of het bijbehorende erf werd verstoord. (Westland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 oktober 2008 heeft de burgemeester de woning aan de [locatie] te Monster (hierna: de woning) met onmiddellijke ingang voor de duur van zeven dagen gesloten.
AnnotatorM.L. Diepenhorst , H.C. Lagrouw
Pagina265-269
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP4697
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOp-recht bekeken
TitelInterne politieke verantwoording bij een gemeenschappelijk openbaar lichaam: een farce?
CiteertitelGst. 2011, 56
SamenvattingEen gemeenschappelijk openbaar lichaam in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen kent drie bestuursorganen: het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. Het algemeen bestuur staat aan het hoofd van het openbaar lichaam, verder geldt dat de bevoegdheidsverdeling in beginsel hetzelfde is als tussen de gemeentelijke bestuursorganen, voor de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en ten minste twee andere leden, die door en uit het algemeen bestuur moeten worden aangewezen. Voorts is het dagelijks bestuur verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur, en moet het de leden van het algemeen bestuur daartoe alle inlichtingen verschaffen die de betreffende leden vragen. De Wet gemeenschappelijke regelingen schrijft verder niets voor over de samenstelling van het dagelijks bestuur, dat wordt aan de deelnemende bestuursorganen overgelaten, die dit in de gemeenschappelijke regeling moeten regelen. Het bepalen van het aantal leden van het dagelijks bestuur moet dus in de gemeenschappelijke regeling geschieden, zoals dit ook geldt voor het aantal leden van het algemeen bestuur.
Auteur(s)R.J.M.H. de Greef
Pagina270-271
Artikel aanvragenVia Praktizijn