Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 12-07-2011
Aflevering 6
RubriekRedactioneel
TitelRomantisch bestuursrecht
CiteertitelNTB 2011, 20
SamenvattingVan meiregen word je groot, dan weten we allemaal. En groot willen we (bijna) allemaal worden; dat maakt ons blij. Bestuursrecht juristen zijn in de meimaand dubbel bevoorrecht in dit opzicht, als er VAR- ťn NJV-preadviezen op hen neerregenen en er ten minste ťťn van die laatste min of meer bestuursrechtelijk van aard is. En dat is dit jaar het geval.
Auteur(s)W. Konijnenbelt
Pagina149-151
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelAntimisbruikregelingen van openbaarheidswetgeving
CiteertitelNTB 2011, 21
SamenvattingIn opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Utrecht onderzoek gedaan naar regelingen in andere landen (m.n. Het Verenigd Koninkrijk) om misbruik van openbaarheidsregelingen tegen te gaan. In deze bijdrage worden de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek geschetst.
Auteur(s)A.P.W. Duijkersloot , I.U. Tappeiner
Pagina152-162
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelDe mythische burger: strategische mensbeelden in het bestuursrecht
CiteertitelNTB 2011, 22
SamenvattingIn de algemeen-bestuursrechtelijke literatuur wordt herhaaldelijk geschreven over de burger. De woordencombinatie relatie burger-bestuur vloeit de bestuursjurist doorgaans gemakkelijk uit de pen. Een goede relatie tussen burger en bestuur is een inherente ambitie en pretentie van het bestuursrecht. Sterker nog, het bestuursrecht veronderstelt dat de burger een rol vervult als tegen/medespeler van bestuursorganen. Niet duidelijk is welk algemeen beeld van de burger de wetgever/rechter dan voor de ogen heeft. Het algemeen bestuursrecht heeft sinds de totstandkoming van de Awb een permanente onderhuidse worsteling gekend met het mensbeeld achter de burger.
Auteur(s)J.B.J.M. ten Berge
Pagina163-167
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBeginselen van behoorlijk bestuur
CiteertitelNTB 2011, 23
SamenvattingIndeling

1 Algemeen deel
1.1 Algemene leerstukken en ontwikkelingen
1.2 A.b.b.b. en algemeen verbindende voorschriften
1.3 Privaatrechtelijk en feitelijk handelen

2 Normerende werking a.b.b.b.
2.1 Correcte bejegening en fair play
2.1.1 Fair play
2.1.2 Verbod van vooringenomenheid
2.2 Zorgvuldige voorbereiding en advisering
2.2.1 Algemeen, onderzoeksplichten
2.2.2 Advisering
2.3 Specialiteitsbeginsel
2.4 MateriŽle zorgvuldigheid
2.5 Rechtszekerheid en vertrouwen
2.5.1 Formele en materiŽle rechtszekerheid
2.5.2 Vertrouwen
2.6 Gelijkheidsbeginsel
2.7 Motivering
Auteur(s)R.J.N. SchlŲssels
Pagina168-177
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBestuursprocesrecht
CiteertitelNTB 2011, 24
SamenvattingIndeling

1 Algemene ontwikkelingen op het gebied van het bestuursprocesrecht

2 Het stelsel van rechtsbescherming, waaronder bevoegdheidskwesties

3 Ontvankelijkheidskwesties
3.1 Belanghebbendheid
3.2 De onderdelentrechter van art. 6:13 Awb
3.3 Pro forma beroep onder de Crisis- en herstelwet
3.4 Ontvankelijkheid: aannemelijkheid van de verzending van het besluit

4 Voorwerp, reikwijdte en aard van de beoordeling
4.1 Relativiteit
4.2 Ambtshalve toetsing ontvankelijkheid
4.3 Reikwijdte heroverweging in bezwaar

5 De procedure

6 Bestuursrechtelijk bewijsrecht

7 De uitkomst en haar vervolg
7.1 ImmateriŽle schadevergoeding bij overschrijding redelijke termijn

8 Bijzondere procedures
8.1 Herzieningsprocedure

9 Administratief kort geding

10 Rechtsmiddelen
Auteur(s)J.C.A. de Poorter
Pagina178-188
Artikel aanvragenVia Praktizijn