Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 14-07-2011
Aflevering 7
RubriekArtikelen
TitelCastcolumn - Arbitrage, het betaalbare alternatief
CiteertitelTBR 2011/, p. 616-617
Samenvatting'De rechtspraak wort per 2013 bekostigd door degenen die daar gebruik van maken. Personen met lage inkomens worden gecompenseerd.' Deze afspraak maakt deel uit van het regeerakkoord. Eťn van de uitgangspunten die de regering daarbij hanteert is dat het systeem kostendekkend zal zijn op systeemniveau (dat wil zeggen voor alle civiele en bestuursrechtelijke zaken waarvoor griffierechten zijn verschuldigd, dus niet voor jeugdzaken, asielrecht, gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis), niet op het niveau van afzonderlijke zaakscategorieŽn. Omdat 's Rijks financiŽn er beroerd voor staan is het kabinet inmiddels voornemens de nieuwe tarieven al per 1 juli 2012 in te voeren.
Auteur(s)K.E. Mollema
Pagina616-617
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied versterkt - Het Limburgse kwalitietsbeleid en de effectuering daarvan met de Wro
CiteertitelTBR 2011/114, p. 618-625
SamenvattingDe provincie Limburg hanteert het beleid dat bij nieuwe bouwontwikkelingen in het buitengebied, wordt gezocht naar een evenwichtige balans tussen verstedelijking enerzijds en open ruimte, groen, water e.d. anderzijds. Deze balans wordt verstoord door een nieuwe bouwontwikkeling, bijvoorbeeld omdat die ontwikkeling een verdichting van het landschap of het verlies aan groen impliceert. Om niettemin de ruimtelijke kwaliteit te borgen, wordt tegenover de bouwontwikkeling in het buitengebied een investering in de ruimtelijke kwaliteit van dat buitengebied verlangd.
Auteur(s)M.A.M. Dieperink , T.C. van der Meulen
Pagina618-625
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelFundamentele herziening omgevingsrecht noodzakelijk? - Introductie
CiteertitelTBR 2011/115, p. 626-626
SamenvattingIn het januarinummer van dit jaar plaatsten wij de onderstaande oproep:

In het regeerakkoord en de beleidsbrief van het ministerie I en M wordt een fundamentele herziening aangekondigd van het omgevingsrecht. Maar is dit wel echt noodzakelijk?
Pagina626-626
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelFundamentele herziening omgevingsrecht noodzakelijk? - De ruimtelijke ordeningspraktijk: kansen en verbeteringen
CiteertitelTBR 2011/116, p. 627-632
SamenvattingIn deze bijdrage geef ik mijn visie op de inzet van het huidige Wro-instrumentarium en de wijze waarop het stelsel van de Wro kan verbeteren. De inhoud van dit artikel is gebaseerd op ervaringen in indrukken die ik opdoe in mijn dagelijkse werk en op de cursussen die ik regelmatig geef. Ik sta stil bij de huidige situatie en geef ook een blik in de toekomst.
Auteur(s)J. van der Velde
Pagina627-632
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelFundamentele herziening omgevingsrecht noodzakelijk? - Flexibiliteit, beleidsintegratie en duurzame belangenafweging in het omgevingsrecht
CiteertitelTBR 2011/117, p. 633-637
SamenvattingDeeper reflection on the law has often led to the paradoxical insight, that an outstanding feature of a good legal system, that it remains the same, or rather stable and reliable, while changing. Law at its best is moving, flexible stability.
Auteur(s)H.C. Borgers
Pagina633-637
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelFundamentele herziening omgevingsrecht noodzakelijk? - Tabula rasa of quick wins binnen het bestaande stelsel
CiteertitelTBR 2011/118, p. 638-638
SamenvattingHoezo vernieuwing? zal menigeen zich afvragen, er is toch al zoveel vernieuwd, een nieuwe Wro, een Wabo, een Crisis en herstelwet, een Waterwet. Er is inderdaad veel veranderd, maar is dit hetzelfde als vernieuwing en voldoet deze vernieuwing aan de vraag uit de maatschappij.
Auteur(s)M.E.F. Staal
Pagina638-642
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet vrij verkeer van architecten in de EU vs. de Nederlandse en Belgische wetgeving: economische efficiŽntie of economische malaise?
CiteertitelTBR 2011/119, p. 643-651
SamenvattingIn oktober 2005 trad Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in werking. Wat betreft architecten, vervangt dit wetgevend instrument de oude richtlijn 85/384/EEG inzake de onderlinge erkenning van de diploma's', certificaten en andere titels op het gebied van de architectuur en maatregel tot vergemakkelijking van het recht van vestiging en het vrij verrichten van diensten. Zoals blijkt uit de titel beoogt de richtlijn het vrij verkeer van architecten en andere professionals te vergemakkelijken.
Auteur(s)S. Schoenmaekers
Pagina643-651
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBoekbespreking - De particuliere bouwmarkt in de Nederlanden en de opkomst van de architect (1350-1530), M. Hurx
CiteertitelTBR 2011/120, p. 652-655
SamenvattingWat is het nut van historisch onderzoek? In een op het positieve recht gericht tijdschrift is enige verklaring voor de bespreking van een historisch proefschrift, dat niet eens juridisch van aard is, wel op zijn plaats. Over de opgeworpen vraag hebben velen zich gebogen en ik zal geen poging doen daar wetenschappelijk verantwoord iets zelf van te vinden, maar ik vind er wel iets van. Historisch onderzoek biedt ons een reflectiemogelijkheid inzake ons eigen handelen.
Auteur(s)M.A.B. Chao-Duivis
Pagina652-655
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 16-03-2011, 201006022/1/R1
CiteertitelTBR 2011/121, p. 656-660
SamenvattingGewijzigde vaststelling bestemmingsplan. Ontvankelijkheid beroep tegen gewijzigde plandelen. Ruimtelijke relevantie planregels kamerverhuur. Onzorgvuldige besluitvorming. Rechtsgevolgen blijven (deels) in stand.

(Bestemmingsplan 'Kern Bodegraven')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 mei 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "Kern Bodegraven" vastgesteld.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina656-660
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP7814
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 01-06-2011, 201100873/1/H1
CiteertitelTBR 2011/122, p. 660-663
SamenvattingProjectuitvoeringsbesluit. Is aan de voorwaarden voor uitoefening van de bevoegdheid voldaan? Geen nadere motivering omtrent het gebruik van de projectuitvoeringsbesluitbevoegdheid vereist.

(Projectuitvoeringsbesluit Wassenaar)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 november 2010 heeft de raad een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet (hierna: de Chw) genomen ten aanzien van een plan voor de bouw van woningen, gelegen aan de Hoge Klei, kadastraal bekend Wassenaar, sectie B, nrs. 7246, 10137, 10283.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina660-663
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ6814
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 29-12-2010, 201003274/1/R3
CiteertitelTBR 2011/123, p. 664-664
SamenvattingVoorwaardelijke verplichting. Aanleg en instandhouding beplantingshaag niet in planrealisatieovereenkomst maar in planvoorschriften regelen. Vernietiging. Onthouding van goedkeuring. Opdracht aan raad om binnen vier maanden nieuw plandeel vast te stellen. Proceskostenveroordeling.

(Bestemmingsplan Meerlo-Wanssum)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 februari 2010 heeft het college besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Meerlo-Wanssum bij besluit van 6 juli 2009 vastgestelde bestemmingsplan "Zone Industrielawaai bedrijventerreinen Haven Wanssum en Tienray".
AnnotatorH.J. de Vries
Pagina664-664
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO9160
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 18-05-2011, 201004858/1/R2
CiteertitelTBR 2011/124, p. 665-667
SamenvattingEis van beeldkwaliteitsplan in uitwerkingsregels. Beeldkwaliteitsplan is geen instrument in de zin van de WRO. Uitwerkingsregel is in strijd met art. 11 lid 1 WRO en dient buiten toepassing te worden gelaten. Uitwerkingsplan is niet in strijd met de overige uitwerkingsregels. Flora- en Faunawet staat niet op voorhand aan uitvoering van bestemmingsplan in de weg. Uitwerkingsplan niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening. Geen proceskostenveroordeling.

(Uitwerkingsplan Utrechtse Heuvelrug)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 maart 2010, verzonden op 19 maart 2010, heeft het college van gedeputeerde staten besloten over de goedkeuring van het door het college van burgemeester en wethouders van Utrechtse Heuvelrug bij besluit van 17 november 2009 vastgestelde uitwerkingsplan "Lange Dreef" (hierna: het plan).
AnnotatorH.J. de Vries
Pagina665-667
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ4925
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 01-06-2011, 201008528/1/R2
CiteertitelTBR 2011/125, p. 667-673
SamenvattingWijzigingsplan maakt vestiging van ander niet-agrarisch bedrijf dan tuincentrum mogelijk. Zorgvuldige landschappelijke inpassing als wijzigingsvoorwaarde. Volgens de plantoelichting wordt beoogd het bedrijf landschappelijk in te passen overeenkomstig inrichtings- en beplantingsplan. Aanleg en instandhouding van de beplanting volgens het inrichtingsplan zijn ten onrechte niet in de regels van het wijzigingsplan geregeld. Besluit wordt gedeeltelijk vernietigd.

(Wijzigingsplan Maasdriel)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 juli 2010 heeft het college het wijzigingsplan "Buitengebied Wijziging 2008 Voorneseweg" vastgesteld.
AnnotatorH.J. de Vries
Pagina667-673
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ6846
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Woningwet c.a.
TitelRaad van State, 20-04-2011, 201009199/1/H1 en 201009200/1/H1
CiteertitelTBR 2011/126, p. 673-675
SamenvattingOnderzoek naar onderhoudkundige staat gebouwen. NEN-normen. Stadsdeelinspecteur deskundige? Motivering.

(Motivering strijd met Bouwbesluit Den Haag)
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 22 januari 2009 heeft het college Javis met betrekking tot het gebouw [locaties sub 1] en de VvE met betrekking tot het gebouw [locaties sub 2] onder aanzegging van bestuursdwang gelast de maatregelen te treffen die in de bij die besluiten gevoegde "gebreken en voorzieningen lijst" zijn genoemd.
AnnotatorB. Rademaker
Pagina673-675
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ1882
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 24-08-2010, 31.209
CiteertitelTBR 2011/127, p. 675-680
SamenvattingAlgemene voorwaarden. Voorwaarde van schriftelijkheid. Afgebroken onderhandelingen.

(Schriftelijkheidsvereiste; Valkuil of redding?)
AnnotatorM.R. Ruygvoorn
Pagina675-680
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelGerechtshof Leeuwarden, 14-12-2010, 200.050.768/01
CiteertitelTBR 2011/128, p. 680-689
SamenvattingOvereenkomst tot aanneming van werk. Aanneemster zal waarschijnlijk niet aan verplichtingen voldoen. Ontbinding vůůr oplevering.

(Toekomstige contractbreuk)
Samenvatting (Bron)Het hof beoordeelt of zich de situatie voordoet dat de overeenkomst tot aanneming van werk op grond van artikel 7:756 BW dient te worden ontbonden, omdat waarschijnlijk is dat de aannemer niet behoorlijk aan verplichtingen zal voldoen.
AnnotatorS. van Gulijk
Pagina680-689
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2010:BP1096
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelGem. Hof Nederlandse Antillen en Aruba, 05-11-2010, AR 19/08 - H 86/10
CiteertitelTBR 2011/129, p. 690-696
SamenvattingVordering op grond van ongerechtvaardigde verrijking, gebruiksvergoeding door de bezitter te kwader trouw.

(Ongerechtvaardigde verrijking en goede trouw)
Samenvatting (Bron)Door Comm is een zendstation gebouwd op de grond van een ander. Het GEA heeft geoordeeld dat de omstandigheden van het onderhavige geval een vordering van Comm op de erven [] van het perceel uit hoofde van ongerechtvaardigde verrijking rechtvaardigen. De opgelopen schade kan worden gelijk gesteld aan de kosten van het bouwwerk, en de verrijking eveneens. Veroordeling van de erven tot betaling van een additionele schadevergoeding wordt afgewezen.
AnnotatorC.H.M.A. Smid
Pagina690-696
UitspraakECLI:NL:OGHACMB:2010:BO6722
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelHof van Justitie EU, 25-03-2010, C 451/08
CiteertitelTBR 2011/130, p. 697-716
SamenvattingAanbestedingsplicht bij gebiedsontwikkeling. Overheidsopdracht voor een werk.

(Helmut MŁller GmbH)
AnnotatorR.A. Wuijster
Pagina697-716
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
CiteertitelTBR 2011/, p. 719-721
SamenvattingSignaleringen van artikelen in andere tijdschriften alsmede boeken op het gebied van het privaat- en publiekrechtelijke bouwrecht.
Pagina719-721
Artikel aanvragenVia Praktizijn