Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 18-07-2011
Aflevering 7354
RubriekRedactioneel
TitelHuisverbod bij kindermishandeling
CiteertitelGst. 2011, 57
SamenvattingOp 6 mei 2011 brachten kranten en tv een item over de plannen die in Rotterdam bestaan om daders van kindermishandeling uit huis te plaatsen. Wethouder Hugo de Jonge van Rotterdam legde uit dat bij kindermishandeling tot nu toe het kind uit huis wordt geplaatst of onder toezicht gesteld. Het moet de vertrouwde omgeving als school en vriendjes achterlaten. 'Dat is voor kinderen een ongelooflijk ingrijpende maatregel die je alleen zou moeten inzetten als er sprake is van een zeer bedreigende situatie en als het niet anders kan. Belangrijk is dat we niet het kind weghalen bij mogelijk geweld, maar juist diegene die verantwoordelijk is voor de onveilige situatie', aldus de wethouder.
Auteur(s)L. Rogier
Pagina273-273
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelExterne veiligheid anno 2011
CiteertitelGst. 2011, 58
SamenvattingLeven zonder risico's bestaat niet. Dagelijks maken wij keuzes waarbij wij bewust of onbewust risico's incalculeren. Op de fiets stappen, de trein pakken, het vliegtuig nemen. Bungeejumping, diepzeeduiken, parachutespringen, skiŽn, maar ook de straat oversteken en mobiel bellen in de auto. Allemaal activiteiten met een bepaalde kans op een bepaald effect. Deze keuzes maken we zelf. Maar ook de overheid maakt keuzes voor ons als het bijvoorbeeld gaat om de opslag van uurwerk, het vervoer van gevaarlijke stoffen of om de aanleg of uitbreiding an infrastructuur. Welke risico's accepteren we nog wel voor de omgeving, en welke niet meer? Een kans van 1:1 000 000 lijkt heel overzichtelijk, maar zegt in feite niks. De kans dat zich in een bedrijf een grote brand met gevaarlijke stoffen voordoet, is ongetwijfeld erg klein. Toch vonden recentelijk binnen een kort tijdsbestek twee grote branden met gevaarlijke stoffen plaats: in Moerdijk en in het Westelijk Havengebied in Amsterdam. De kans op een bepaalde gebeurtenis kan dus wel erg klein zijn, toch kan die gebeurtenis zich binnen een korte periode nogmaals voordoen, en daarna nog eens, en nog eens. externe veiligheid draait om risico's, kansen en effecten van dergelijke incidenten. Het is een belangrijk aspect bij de besluitvorming over ruimtelijke ontwikkelingen, zeker in een klein land als het onze waarin wij voortdurend van alles willen. Niet voor niets zijn er dan ook behoorlijk veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de externe veiligheid. Tijd voor een overzicht leek ons.
Auteur(s)E.C.M. Schippers , J.H.K.C. Soer
Pagina274-293
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Algemene Plaatselijke Verordening en het bestemmingsplan. Een duidelijke afstemming?
CiteertitelGst. 2011, 59
SamenvattingIn de model-Algemene Plaatselijke Verordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (hierna te noemen: APV) komt op diverse plaatsen een vergunningstelsel voor waarbij d inhoud van het geldende bestemmingsplan als weigeringsgrond, is opgevoerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vergunning voor een horecabedrijf, prostitutie- en escortbedrijf en het innemen van standplaatsen. Gemeenten kunnen ook aanvragen ontvangen voor het nemen van handhavingsbesluiten, bijvoorbeeld in geval een evenement wordt gehouden in strijd met het geldende bestemmingsplan. Om de relatie tussen APV en bestemmingsplan uit te leggen, wordt in het vervolg ingegaan op achtereenvolgens, de gemeentelijke bevoegdheid tot het vaststellen van verordeningen in relatie tot de Wet ruimtelijke ordening (hierna Wro), de mogelijkheid tot het verbinden van planologische voorschriften aan een besluit op grond van de APV, de inhoud en het karakter van het bestemmingsplan en de vraag wanneer er sprake is van planologisch relevant gebruik in relatie tot een verbod in de APV.
Auteur(s)C.W.M. van Alphen
Pagina294-298
LinkVolledige tekst artikel (recht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 22-12-2010, 10/1575 WMO
CiteertitelGst. 2011, 60
SamenvattingVerordende bevoegdheid. Eigen bijdrage. Begrenzing in Besluit maatschappelijke ondersteuning (AMvB). Delegatie toegestaan.
Samenvatting (Bron)Vaststelling eigen bijdrage voor de maatschappelijke ondersteuning die betrokkene op grond van de Wmo ontvangt. Anders dan de rechtbank ziet de Raad geen aanleiding te oordelen dat de in artikel 7 van de Vmo aan het College gegeven opdracht tot nadere regelgeving in strijd is met artikel 15, eerste lid, van de Wmo. Bij dit oordeel neemt de Raad enerzijds de tekst van artikel 15, eerste lid, van de Wmo in aanmerking en anderzijds het feit dat de hoogte van de vast te stellen eigen bijdrage wordt begrensd door het op artikel 15, derde lid, van de Wmo gebaseerde artikel 4.1. van het Bmo. Gelet hierop verzet de aard van de bevoegdheid zich niet tegen de opdracht tot nadere regelgeving aan het college.
AnnotatorC.W.C.A. Bruggeman , H.F. van Rooij
Pagina299-302
UitspraakECLI:NL:CRVB:2010:BO9987
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 27-04-2011, 200907712/1/R3
CiteertitelGst. 2011, 61
SamenvattingVernietiging vaststellingsbesluit bestemmingsplan. Planvoorschrift dat in de gemeente gevestigde bedrijven voorrang geeft boven nieuwkomers is niet aanvaardbaar, nu de bepaling is gemotiveerd uit een oogpunt van bescherming van in de gemeente gevestigde winkeliers. Belanghebbendenbegrip. Uitvoerbaarheid. (Fortuna stadion Sittard-Geleen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 juli 2009 heeft de raad het bestemmingsplan "Fortuna stadion e.o." vastgesteld.
AnnotatorG.H.J. Heutink
Pagina302-314
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ2679
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Roermond, 03-05-2011, Awb 11 / 558
CiteertitelGst. 2011, 62
SamenvattingSluiting woning. Enkele aanwezigheid van een handelshoeveelheid hennep(planten) voldoende basis voor toepassing van art. 13b Opw. Geen strijd met het reparatoire karakter van het artikel.
Samenvatting (Bron)Sluiting woning op grond van artikel 13b van de Opiumwet. De voorzieningenrechter is (voorlopig) van oordeel dat de enkele aanwezigheid van een handelshoeveelheid hennep(planten) voldoende basis vormt voor toepassing van artikel 13b van de Opiumwet nu het aantreffen van een handelshoeveelheid hennepplanten erop duidt dat deze aanwezig was om te worden verkocht, afgeleverd of verstrekt in de zin van dat artikel. Met de toepassing van de beleidsregels in een geval als het onderhavige bestaat geen strijd met het reparatoire karakter van artikel 13b van de Opiumwet. De voorzieningenrechter heeft daarbij van belang geacht dat er een grote (handels)hoeveelheid hennep(planten) is aangetroffen, dat er al langere tijd in de directe omgeving klachten waren vanwege (stank)overlast door en rond het pand, dat er een onveilige situatie was ontstaat doordat er met electriciteit was geknoeid en dat het pand niet daadwerkelijk als woning werd gebruikt.
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina314-318
UitspraakECLI:NL:RBROE:2011:BQ3816
Artikel aanvragenVia Praktizijn