Jurisprudentie Milieurecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Milieurecht
Datum 22-07-2011
Aflevering 7
RubriekBestuursrecht
TitelRechtbank Breda, 21-04-2011, 11/2105
CiteertitelJM 2011/75
SamenvattingBestuursdwang. Spoedeisende bestuursdwang. Overtreder. Kostenverhaal. Regres. Voorlopige voorziening. Drijver van een inrichting. Bluswater. Verontreiniging sloten.
Samenvatting (Bron)Vznr. Rb. Breda 21 april 2011, proc.nr. 11 / 2105 (Chemie-Pack Nederland bv / db Waterschap Brabantse Delta) Moerdijkbrand 5 januari 2011. Brengen van bluswater in oppervlaktewater is een overtreding van art. 6.2 Waterwet (art. 5:1, eerste lid, Awb). Toepassing bestuursdwang zonder voorafgaande last in dit geval geoorloofd (art. 5:31, tweede lid, Awb), ter voorkoming van milieuramp. Drijver van inrichting aan te merken als overtreder, ook al zijn bluswerkzaamheden door brandweer verricht (art. 5:1, tweede lid, Awb); gevolgen van blussen toerekenen aan drijver inrichting; verwijzing naar ABRvS 15 oktober 2008, LJN: BF8999, AB 2008, 364. Kostenverhaal ten laste van drijver van inrichting geoorloofd (art. 5:25, eerste lid, Awb); niet gebleken van bijzondere feiten en omstandigheden. Verzoek om voorlopige voorziening afgewezen.
AnnotatorF. Onrust , C.N.J. Kortmann
Pagina489-496
LinkVolledige tekst annotatie (envir-advocaten.com)
UitspraakECLI:NL:RBBRE:2011:BQ2058
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht / Natuurbescherming
TitelRechtbank Zutphen, 21-04-2011, 06/925238-09
Citeertitel«JM» 2011/76
SamenvattingWierook. Aquilaria malaccensis. Onderzoek. Wettig en overtuigend bewijs. Etiket. Verpakking. Onredelijke onderzoekseis.
Samenvatting (Bron)Vrijspraak voor overtreding van de Flora- en faunawet in wierookzaak Naar het oordeel van de economische politierechter dient de meervoudige economische strafkamer van het Gerechtshof Amsterdam in zijn arrest van 4 maart 2011 (parketnr. 23/001603-10) te worden gevolgd, wat betekent dat (ook) in dit geval niet wettig en overtuigend is bewezen wat aan de verdachte ten aanzien van de doosjes wierook (Dolkar Myristica Aromaticus, Red Agar Incense en Black Agar Incense) is tenlastegelegd. Nu naar de exacte inhoud van de doosjes wierook geen onderzoek is gedaan, is ook niet bekend of zij (producten van) Aquilaria malaccensis bevatten. Bovendien zijn de vermeldingen op de verschillende verpakkingen niet zodanig dat daaruit afgeleid zou moeten worden, dat zij afgeleide producten of delen van planten bevatten of daaruit bestaan. Hierbij is mede in aanmerking genomen dat er geen goede reden is ten aanzien van Black Agar Incense anders te oordelen dan ten aanzien van Red Agar Incense. De verdachte behoort daarom (van al het tenlastegelegde) te worden vrijgesproken.
Annotator Boerema
Pagina496-498
UitspraakECLI:NL:RBZUT:2011:BQ2112
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEuropa
TitelHof van Justitie EU, 26-05-2011, C-165/09, C-166/09 en C-167/09
Citeertitel«JM» 2011/77
SamenvattingIPPC. Emissieplafonds. Luchtverontreinigende stoffen. Overgangsperiode. Rechtstreekse werking. Compenserende maatregelen. Nationale emissieplafonds. IPPC-vergunning. Elektriciteitscentrales.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 26 mei 2011. # Stichting Natuur en Milieu en anderen tegen College van Gedeputeerde Staten van Groningen (C-165/09) en College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (C-166/09 en C-167/09). # Verzoeken om een prejudiciele beslissing: Raad van State - Nederland. # Milieu - Richtlijn 2008/1/EG - Vergunning voor oprichten en in werking hebben van elektriciteitscentrale - Richtlijn 2001/81/EG - Nationale emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen - Bevoegdheid van lidstaten gedurende overgangsperiode - Rechtstreekse werking. # Gevoegde zaken C-165/09 tot C-167/09.
Annotator Douma
Pagina498-508
UitspraakECLI:EU:C:2011:348
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodem
TitelHoge Raad, 25-03-2011, BP8991
Citeertitel«JM» 2011/78
SamenvattingTankstation. Klachtplicht. Bekwame tijd. Onderzoeksplicht koper. Benadeling verkoper.
Annotator Bos
Pagina508-515
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodem
TitelRaad van State, 13-04-2011, 201002523/1/M2
Citeertitel«JM» 2011/79
SamenvattingBodemverontreiniging. Sanering. Mobiele verontreiniging. Ernst. Spoedeisendheid. Ontvankelijkheid. Belanghebbende. Geluidhinder. Saneringslocatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 februari 2010 heet het college ingestemd met het door de erven [appellant sub 3] ingediende saneringsplan voor de [locatie 1]-[locatie 2] te Rotterdam. Dit besluit is op 18 februari 2010 ter inzage gelegd.
Annotator Flietstra
Pagina515-519
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ1031
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodem
TitelRaad van State, 11-05-2011, 201006494/1/M2
Citeertitel«JM» 2011/80
SamenvattingBodemverontreiniging. Sanering. Evaluatieverslag. Nazorgplan. Restverontreiniging. Folie. Saneringslocatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 augustus 2009 heeft het college ingestemd met het verslag als bedoeld in artikel 39c, eerste lid, van de Wet bodembescherming van de bodemsanering op de locatie van het voormalig gasfabrieksterrein aan de Tukseweg 44 te Steenwijk (hierna: het evaluatieverslag), alsmede met het voor deze locatie opgestelde nazorgplan als bedoeld in artikel 39d, eerste lid, van deze wet.
Annotator Flietstra
Pagina519-523
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ4076
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodem
TitelRaad van State, 25-05-2011, 201010946/1/M1
Citeertitel«JM» 2011/81
SamenvattingBodembescherming. Ballastebedden. Opslag. Overtreding. Handhaving. Bouwstof. Afvalstof. Vloeistofdichte voorzieningen.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 15 juni 2010 heeft het college met toepassing van artikel 18.12 van de Wet milieubeheer de bij besluiten van 1 augustus 2006 en 13 januari 2009 aan Nijhoff Grindmaatschappij B.V. verleende vergunningen als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer ingetrokken per 4 oktober 2010 en aan Nijhoff een preventieve last onder bestuursdwang opgelegd indien de inrichting op het perceel Bedrijvenpark Twente 239 te Almelo op 5 oktober 2010 niet is ontruimd en gesloten.
Annotator Flietstra
Pagina524-532
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ5928
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGeluidhinder
TitelRaad van State, 01-06-2011, 201009633/1/M2 en 201009665/1/M2
Citeertitel«JM» 2011/82
SamenvattingSpoorweglawaai. Handhaving. handhavingsverzoek. Normadressat. Gebruiker spoorweg. Bevoegd gezag.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 17 maart 2010 heeft de minister de verzoeken van het college en [appellant sub 2] om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ProRail B.V. vanwege overtreding van de in het Besluit geluidhinder gestelde geluidgrenswaarden, afgewezen.
Annotator Arents
Pagina532-534
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ6832
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLandbouw
TitelRaad van State, 13-04-2011, 201010177/1/M2
Citeertitel«JM» 2011/83
SamenvattingGeurhinder. Geurgevoelig object. Ammoniakemissie. Geluidhinder. Geluidgrenswaarden. Melding. Verklaring. Veehouderij.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 maart 2010 heeft het college een verklaring gegeven als bedoeld in artikel 8.19, eerste lid, onder c, van de Wet milieubeheer met betrekking tot een verandering van de veehouderij met nevenactiviteiten van [vergunninghouder] aan [locatie] te [plaats].
Annotator Bokelaar
Pagina535-538
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ1069
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLandbouw
TitelRaad van State, 20-04-2011, 201006545/1/M2
Citeertitel«JM» 2011/84
SamenvattingAmmoniakemissie. Ammoniakdepositie. Saldering. Gezondheidsrisico. Milieueffectrapport. Meest milieuvriendelijke alternatief. Luchtwasser. Luchtkwaliteit. Emissie fijn stof. Vleesvarkenshouderij.
Annotator Bokelaar
Pagina538-541
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieueffectrapportage
TitelRaad van State, 18-05-2011, 201005653/1/M2
Citeertitel«JM» 2011/85
SamenvattingMilieueffectrapportage. M.e.r.-beoordeling. Motivering. Vleesvarkenshouderij. Melkrundveehouderij.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 april 2010 heeft het college aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een vleesvarkens- en melkrundveehouderij aan de [locatie] te Enter. Dit besluit is op 29 april 2010 ter inzage gelegd.
Annotator Hoevenaars
Pagina541-547
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ4951
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNatuurbescherming
TitelRechtbank Roermond, 13-04-2011, Awb 10/1767
Citeertitel«JM» 2011/86
SamenvattingBeschermde diersoort. Zeehonden. Ontheffing. Gewone zeehond. Inheemse diersoort. Gunstige staat van instandhouding.
Samenvatting (Bron)De teammanager recht en rechtsbescherming van de dienst regelingen was bevoegd om namens de Staatssecretaris van ELI de beslissing op bezwaar te nemen. Weigering ontheffing van verbod tot houden van zeehonden.
Annotator Boerema
Pagina547-553
UitspraakECLI:NL:RBROE:2011:BQ1371
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNatuurbescherming
TitelRechtbank Utrecht, 27-05-2011, SBR 10/2431
Citeertitel«JM» 2011/87
SamenvattingBeschermd gemeentelijk landschapsmonument. Beschermde landschapsgezichten. Landschapsmonument. Bevoegdheid. Stuifzandgebied. Landschap.
Samenvatting (Bron)Aanwijzing van het gebied De Biltse Duinen als beschermd gemeentelijk landschapsmonument op grond van de Monumentenverordening van de gemeente De Bilt. Naar het oordeel van de rechtbank is de aanwijzing van beschermde landschapsgezichten uitputtend geregeld in de Natuurbeschermingswet 1998. Het op de Monumentenverordening gebaseerde besluit tot aanwijzing van de Biltse Duinen als beschermd gemeentelijk landschapsmonument is dan ook wegens strijd met de Natuurbeschermingswet 1998 onbevoegd genomen.
Annotator Zijlmans
Pagina553-558
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2011:BQ6645
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNatuurbescherming
TitelRaad van State, 15-06-2011, 201003128/1/R2
Citeertitel«JM» 2011/88
SamenvattingAanwijzingsbesluit. Natura 2000-gebied. Herstelopgave. Ecosysteemeisen. Instandhoudingsdoelstelling. Nota van toelichting. Bruine kiekendief. Blauwe kiekendief. potentiële draagkracht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 december 2009, kenmerk PDN/2009-078, heeft de minister het besluit van 2 mei 1989, kenmerk J.89574, tot aanwijzing van het gebied Oostvaardersplassen als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste en tweede lid, van richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (PbEG L 103; hierna: de Vogelrichtlijn), gewijzigd.
Annotator Zijlmans
Pagina559-567
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ7953
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelElders verschenen
Citeertitel«JM» 2011/
Auteur(s)J.H.F. Zigenhorn
Pagina568-577
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCumulatief chronologisch register
Citeertitel«JM» 2011/
Pagina578-578
Artikel aanvragenVia Praktizijn