Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 22-07-2011
Aflevering 6
RubriekArtikelen
TitelKoude uitsluiting
CiteertitelAgr.r 2011, p. 225
SamenvattingRecent is een rapport verschenen van zes juristen werkzaam aan de RUG en VU waarin verslag wordt gedaan van een onderzoek dat op verzoek van de Tweede Kamer is gedaan naar het bestaansrecht van huwelijksvoorwaarden inhoudende Koude Uitsluiting.
Auteur(s)T.J. Mellema-Kranenburg
Pagina225-226
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving en literatuur
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r 2011, p. 227
SamenvattingAlgemeen:
Griffierechten
EL&I

Pacht:
Pachtnormen

Ruimtelijke Ordening:
Megastallen

Landinrichting:
Herverkaveling

Beheer landelijk gebied:
Schadebestrijding
EHS
Natuurbescherming
Muskusratten
Faunafonds

Dieren:
Nertsen
Vogelgriep
Paardenwelzijn
Vriesbranden
Dierenwelzijn

Producten:
EHEC

Milieurecht:
Actieplan Ammoniak
Boer-boer
Mest
Boetes
Luchtkwaliteit
Dierrechten
Stikstof
Covergisting

Rechtspersonen:
Stille maatschappen

Europees agrarisch recht:
Landbouwraad
Herziening GLB
Auteur(s)D.W. Bruil
Pagina227-229
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondigingen
TitelAankondiging
CiteertitelAgr.r 2011, p. 230
Pagina230-230
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 15-02-2011, 200.063.581
CiteertitelAgr.r 2011, p. 231
SamenvattingOpzegging. Verzet. Niet-agrarische bestemming.

(Kapellerput / Wanders)
Samenvatting (Bron)BW 7:369, 7:370 en 7:377. Welke eisen te stellen aan motivering van verzet tegen pachtopzegging? Beperkte speelruimte bij beŽindigingsgrond van bestemmingswijziging. Art. 7:369 BW schrijft voor dat de pachter bij gelegenheid van zijn verzet tegen de opzegging de redenen opgeeft waarop hij dit verzet grondt. De wet omschrijft niet van welke aard die redenen moeten zijn en formuleert ook niet, in ieder geval niet met zoveel woorden, de eis dat de pachter ingaat op de door de verpachter gebezigde opzeggingsgrond(en). Zonder een duidelijke wettelijke grondslag acht het hof het niet juist om aan het verzet door de pachter niettemin een zodanige eis te stellen. In dit verband is van belang dat het verzet een partijhandeling is, in de zin dat zij door de pachter zelf kan en veelal ook zal worden verricht, zonder tussenkomst van een juridische professional. Gelet op het verplichte karakter van de ontbindingsgrond van art. 7:377 BW moet worden aangenomen dat de pachtrechter ook in het geval van de toepasselijkheid van de beŽindigingsgrond van art. 7:370 lid 1 aanhef en onder e BW slechts een beperkte beoordelingsspeelruimte heeft.
AnnotatorE.H.M. Harbers
Pagina231-233
UitspraakECLI:NL:GHARN:2011:BP6612
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 07-12-2010, 200.075.355 en 200.075.359
CiteertitelAgr.r 2011, p. 233
SamenvattingUitvoerbaarheid bij voorraad.

(Van Daalen / De Molensteen)
Samenvatting (Bron)7:369 BW. Vordering tot beŽindiging is door pachtkamer in eerste aanleg bij uitvoerbaar bij voorraad vonnis toegewezen. Incident tot schorsing van de tenuitvoerlegging in hoger beroep. De in artikel 7:369 lid 1, tweede zin, BW, neergelegde maatstaf voor de mogelijkheid het toewijzende vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren houdt in dat het verweer van de pachter de rechter kennelijk ongegrond voorkomt. Deze maatstaf brengt mee dat de rechter terughoudend dient te zijn bij het uitvoerbaar bij voorraad verklaren van een toewijzende uitspraak en dat hij zodanige uitspraak dient te motiveren. Nog daargelaten de vraag of de verweren van pachters reeds op het eerste gezicht ongegrond zijn, heeft hier te gelden dat de rechtbank de uitvoerbaarbijvoorraadverklaring van zijn vonnis in het geheel niet heeft gemotiveerd. Volgt schorsing van de tenuitvoerlegging.
AnnotatorE.H.M. Harbers
Pagina233-235
UitspraakECLI:NL:GHARN:2010:BQ1426
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 13-10-2009, 200.007.170
CiteertitelAgr.r 2011, p. 235
SamenvattingWaterschapslasten. Overgangsrecht.

(Kroes / Lokerse)
Samenvatting (Bron)Art. 19, 57 en 157 Pw, art. 2a Pachtnormenbesluit 1992, art. 8 Pachtnormenbesluit 1995 en art. 71 Overgangswet NBW. Verwijzing naar Pachthof Anrhem 24 februari 2004 (rolnummer 2002/914, ongepubliceerd). Verplichting van de pachter aandeel in waterschapslasten te betalen? Indien in een bepaling van een pachtovereenkomst, gesloten onder de oude Pachtwet, wordt verwezen naar artikelen van die pachtwet, wordt vermoed dat de betreffende bepaling onder nieuwe pachtrecht de strekking heeft het nieuwe recht weer te geven. Waar onder het oude recht uitgesloten was de waterschapslasten aan de pachter door te berekenen, is dat door wijzigingen in de Pachtnormenbesluiten veranderd. De betreffende bepaling in de pachtovereenkomst wordt vermoed aan doorberekening niet in de weg te staan. De pachter wordt in de gelegenheid gesteld te bewijzen dat partijen destijds hebben bedoeld dat zij, in het geval de publiekrechtelijke regeling van de pachtprijsbeheersing zou gaan voorzien in een doorberekening van de waterschapslasten aan de pachter, die doorberekening hebben willen uitsluiten.
Pagina235-240
UitspraakECLI:NL:GHARN:2009:BK3755
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 25-01-2011, 200.041.989/01
CiteertitelAgr.r 2011, p. 240
SamenvattingErfpacht. Melkquotum.

(Nagel / Staat)
Samenvatting (Bron)Melkquotum; superheffing; erfpacht.
AnnotatorD.W. Bruil
Pagina240-241
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2011:BP8227
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 13-04-2011, 201007796/1/H2
CiteertitelAgr.r 2011, p. 241
SamenvattingUitvoering werk. Besluit.

(Landinrichting De Gouw)
Samenvatting (Bron)Bij brief van 11 augustus 2008 heeft de Landinrichtingscommissie [appellant] medegedeeld over te gaan tot realisering van de laagwatersloot in het fruittuingebied Grote Zomerdijk - Westeinderweg te Wognum, mits twee niet nader te noemen personen haar binnen ťťn week na dagtekening van de brief berichten over de wijze waarop zij de tussen hen bestaande problemen over de verwerving dan wel ruiling van gronden hebben opgelost.
AnnotatorD.W. Bruil
Pagina241-243
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ1028
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 01-03-2011, 10/00043
CiteertitelAgr.r 2011, p. 243
SamenvattingKavelruil. Voortgezet gebruik.

(Kavelruil)
Samenvatting (Bron)Overdrachtsbelasting. In kader van ruilverkavelingsovereenkomst verkregen kavel is vrijgesteld van heffing van overdrachtsbelasting.
AnnotatorD.W. Bruil
Pagina243-247
UitspraakECLI:NL:GHARN:2011:BP8416
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 02-03-2011, 200904890/1/R3 en 200905032/1/R3
CiteertitelAgr.r 2011, p. 247
SamenvattingWijzigingsbevoegdheid bestemmingsplan. Reconstructieplan. Megastal.

(Familly Farmers / Twenterand)
Samenvatting (Bron)Bij onderscheiden besluiten van 1 december 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Twenterand de verzoeken van Family Farmers om een wijzigingsplan vast te stellen ten behoeve van de vestiging van respectievelijk een vleesvarkensstal op een perceel aan de Fortwijk, kadastraal bekend Vroomshoop sectie K, nr. 385, en een nertsenfokkerij op een perceel aan de Hammerdijk, kadastraal bekend Vroomshoop, sectie K, nr. 164, afgewezen.
AnnotatorD.W. Bruil
Pagina247-248
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP6363
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 29-06-2011, 201101604/1/R2
CiteertitelAgr.r 2011, p. 248
SamenvattingBestemmingsplan. Geurhinder. Bouwlagen.

(Varkensstal Dinxperlo)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 december 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Dinxperlo, Kalverweidendijk 11" vastgesteld.
AnnotatorD.W. Bruil
Pagina248-253
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ9689
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 23-02-2011, AWB 10/2563 BESLU
CiteertitelAgr.r 2011, p. 253
SamenvattingBestuurlijke boete. Legaliteitsbeginsel.

(Onbevoegde boete)
Samenvatting (Bron)Meststoffenwet, legaliteitsbeginsel; geen bevoegdheid tot oplegging van een bestuurlijke boete op grond van artikel 51 van de Meststoffenwet. Uit de formulering van artikel 51 van de Meststoffenwet, in het bijzonder de zinsnede ter zake van, volgt dat verweerder op grond van dat artikel enkel bevoegd is een bestuurlijke boete op te leggen indien een van de in artikel 51 van de Meststoffenwet genoemde artikelen wordt overtreden. Nu in het voorliggende geval geen sprake is van een overtreding van artikel 34 van de Meststoffenwet als zodanig, maar van een overtreding van de op dat artikel gebaseerde lagere regelgeving, biedt artikel 51 van de Meststoffenwet verweerder niet de bevoegdheid om een bestuurlijke boete op te leggen, te minder nu het hier een punitieve sanctie betreft. De door verweerder voorgestane redelijke uitleg van artikel 51 van de Meststoffenwet, op grond waarvan de bevoegdheid van verweerder tot oplegging van een boete in het voorliggende geval zou moeten worden ingelezen in artikel 51 van de Meststoffenwet, is niet verenigbaar met het legaliteitsbeginsel, nu de begrippen bij of krachtens en ter zake van ieder een specifieke betekenis hebben binnen het systeem van wetgeving en daarom niet zonder meer aan elkaar gelijk te stellen zijn.
AnnotatorD.W. Bruil
Pagina253-255
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2011:BP9769
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 09-03-2011, 201003072/1/M2
CiteertitelAgr.r 2011, p. 255
SamenvattingInterne saldering.

(Vleesvarkens Peel en Maas)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 februari 2010 heeft het college aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor het houden van gespeende biggen en vleesvarkens aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 17 februari 2010 ter inzage gelegd.
AnnotatorD.W. Bruil
Pagina255-260
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP7193
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelArbitragecommissie van de Stichting Instituut voor Agrarisch Recht, 01-10-2008, ---
CiteertitelAgr.r 2011, p. 260
SamenvattingVoergeldovereenkomst.

(Van Balkom / Doremalen)
Pagina260-269
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Arnhem, 20-04-2011, 203767
CiteertitelAgr.r 2011, p. 269
Samenvatting1.1 Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het tussenvonnis van 29 september 2010
- het proces-verbaal van comparitie van 20 december 2010
- de akte uitlating productie van de zijde van [gedaagde].
1.2 Ten slotte is vonnis bepaald.
Samenvatting (Bron)Tussen partijen zijn geschillen ontstaan over de uitleg en afwikkeling van de voergeldovereenkomst. Tijdens het daarop volgende mediationtraject zijn partijen overeengekomen hun bestaande en toekomstige geschillen over de voergeldovereenkomst te beslechten overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Instituut voor Agrarisch Recht te Wageningen. Vervolgens heeft de mediator het geschil bij de arbitrage commissie aanhangig gemaakt De arbiters hebben een arbitraal tussen- en eindvonnis gewezen. Gedaagde vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, het arbitraal tussenvonnis en het abitrale eindvonnis, gewezen tussen partijen in procedure I en II door de Arbitragecommissie van de Stichting Instituut voor Agrarisch Recht, geheel zal vernietigen.
Pagina269-274
UitspraakECLI:NL:RBARN:2011:BQ3150
Artikel aanvragenVia Praktizijn