Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 28-07-2011
Aflevering 7355
RubriekRedactioneel
Titel'Deetman tast gezag rechter aan'
CiteertitelGst. 2011, 63
SamenvattingMet het bovenstaande kopt NRC Handelsblad op maandag 30 mei 2011, gevolgd door de zin 'De kwestie rond de bijbanen van staatsraad Wim Deetman is geen klein bier'. Deetman is lid van de Raad van State, hij heeft zitting in de Afdeling advisering en is rechter in de Afdeling Bestuursrechtspraak. De Raad van State is het hoogste adviesorgaan van de regering en adviseert verplicht bij wetgeving. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is een van onze hoogste administratieve appelrechters.
Auteur(s)D. Bunschoten
Pagina321-322
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe opmars van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure: rechtsbescherming onder druk
CiteertitelGst. 2011, 64
SamenvattingEen standpunt van een bestuursorgaan over de concrete inhoud van een individuele publiekrechtelijke rechtsbetrekking kan tot uitdrukking komen in de vorm van een voornemen, een waarschuwing, een ontwerpbesluit en een primair besluit. Tegen een voornemen en een waarschuwing kan als regel geen zelfstandig rechtsmiddel worden aangewend. Maar de belanghebbende die het niet eens is met een ontwerpbesluit of een primair besluit, beschikt over een wettelijk instrument om zijn ongenoegen kenbaar te maken.
Auteur(s)L.M. Koenraad
Pagina323-330
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Algemene Plaatselijke Verordening en het bestemmingsplan. Een duidelijke afstemming?
CiteertitelGst. 2011, 65
SamenvattingIn 2009 en 2010 is door de Radboud Universiteit Nijmegen en de rijksuniversiteit Groningen een evaluatief onderzoek uitgevoerd naar hoofdstuk 7 Grondwet. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Sinds 1983 zijn belangrijke delen van hoofdstuk 7 ter discussie komen te staan. Daarbij valt te denken aan het steeds voortdurende debat over de (direct) gekozen burgemeester, de staatsrechtelijke positie van de provincie en het waterschap, de vierde bestuurslaag, differentiatie tussen gemeenten en het instrument van spontane vernietiging. In het onderzoek wordt gezocht naar de (impliciete) constitutionele normen, die in hoofdstuk 7 zijn vervat.
Auteur(s)J.L.W. Broeksteeg
Pagina331-341
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGemeenten hoeven niet meer te dagvaarden na conservatoir beslag
CiteertitelGst. 2011, 66
SamenvattingOnlangs is de beslagsyllabus op een belangrijk punt aangevuld. Een gemeente kan na het leggen van een conservatoir beslag volstaan met het nemen van een terugvorderingsbesluit, besluit tot het invorderen van de kosten bestuursdwang of dwangsom of tot het opleggen van een bestuurlijke boete vooraf. Een aparte civielrechtelijke procedure lijkt niet nodig.
Auteur(s)E.A. van de Kuilen
Pagina342-343
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 04-05-2011, 200901310/1/R2 en 200901311/1/R2
CiteertitelGst. 2011, 67
SamenvattingEen vaste getalsmatige grens zonder nadere onderbouwing volstaat niet voor het vaststellen significante effecten op instandhoudingsverklaringen van kwalificerende habitats en soorten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 maart 2008 heeft het college aan Electrabel Nederland N.V. vergunning krachtens artikel 16 en artikel 19d van de Nbw 1998 verleend voor de aanleg en het gebruik van een nieuwe elektriciteitscentrale op de Maasvlakte te Rotterdam.
AnnotatorS.D.P. Kole
Pagina344-356
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ3434
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHof van Justitie EG 1e kamer, 26-05-2011, C-165/09 t/m C-167/09
CiteertitelGst. 2011, 68
SamenvattingRichtlijn 2008/1/EG - Vergunning voor oprichten en in werking hebben van elektriciteitscentrale - Richtlijn 2001/81/EG - Nationale emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen - Bevoegdheid van lidstaten gedurende overgangsperiode - Rechtstreekse werking.
In de gevoegde zaken C-165/09 tot en met C-167/09, betreffende verzoeken om een prejudiciŽle beslissing krachtens art. 234 EG-Verdrag, ingediend door de Raad van State (Nederland) bij beslissingen van 29 april 2009, ingekomen bij het Hof op 30 april 2009.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 26 mei 2011. # Stichting Natuur en Milieu en anderen tegen College van Gedeputeerde Staten van Groningen (C-165/09) en College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (C-166/09 en C-167/09). # Verzoeken om een prejudiciele beslissing: Raad van State - Nederland. # Milieu - Richtlijn 2008/1/EG - Vergunning voor oprichten en in werking hebben van elektriciteitscentrale - Richtlijn 2001/81/EG - Nationale emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen - Bevoegdheid van lidstaten gedurende overgangsperiode - Rechtstreekse werking. # Gevoegde zaken C-165/09 tot C-167/09.
AnnotatorC.N. van der Sluis
Pagina356-370
UitspraakECLI:EU:C:2011:348
Artikel aanvragenVia Praktizijn