TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift TRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum 29-07-2011
Aflevering 6/7
RubriekColumn
TitelHoe onzeker mogen onze pensioenen zijn?
CiteertitelTRA 2011, 55
SamenvattingHet Pensioenakkoord legt de onzekerheid van de toekomstige pensioenen te veel bij de werknemers en besteedt te weinig aandacht aan zekerheid en adequaatheid van pensioenstelsels.
Auteur(s)F.J.L. Pennings
Pagina3-4
LinkVolledige tekst artikel (Tijdschriftrechtenarbeid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelDwingend recht en goed werkgeverschap aan de hand van art. 2 lid 3 WAA
CiteertitelTRA 2011, 56
SamenvattingDoor middel van art. 7:611 BW laat de wetgever ruimte voor regels van ongeschreven recht die partijen jegens elkaar in acht hebben te nemen. Op deze wijze wordt een deel van de rechtsvinding overgelaten aan de rechter. Zoals blijkt uit de parlementaire geschiedenis van art. 2 lid 3 WAA, is niet voor iedereen even duidelijk op welke wijze het goed werkgeverschap een rechtsbron vormt naast het geschreven dwingend recht en in hoeverre het dwingend recht opzij kan zetten. Aan de hand van het concrete voorbeeld van de termijn van twee jaar in de WAA is het mogelijk een beeld te krijgen van de gevolgen van de talrijke dwingendrechtelijke bepalingen van het arbeidsrecht voor de taakverdeling.
Auteur(s)C.C.A.M. Jacobs-de Klerk
Pagina5-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelUitkeringsschade van werknemers na betalingsverzuim van werkgevers
CiteertitelTRA 2011, 57
SamenvattingIn deze bijdrage wordt onderzocht wat het gevolg is voor de rechten van een werknemer uit hoofde van de werknemersverzekeringen indien de werkgever voor het intreden van het in de wetten verzekerde risico in gebreke is gebleven de werknemer het loon te betalen dat hem toekomt. Tevens wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de werkgever aansprakelijk kan worden gesteld voor schade in de uitkeringsrechten als gevolg van te late betaling van bepaalde loonelementen.
Auteur(s)D.J.B de Wolff
Pagina12-15
LinkVolledige tekst artikel (Stadhouders advocaten)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelNederland en gelijke bezoldiging: in lijn met de Uitzendrichtlijn?
CiteertitelTRA 2011, 58
SamenvattingEen hoofddoelstelling van de Uitzendrichtlijn is gelijke behandeling van uitzendkrachten. Afwijking van dit beginsel is slechts onder bepaalde voorwaarden toegestaan. In Nederland gebeurt dit door uitzendcao's. Als gevolg hiervan genieten uitzendkrachten slechts zelden daadwerkelijk een bezoldiging vergelijkbaar met vaste krachten. Uitzendkrachten dienen bovendien hoofdzakelijk zelf op te komen tegen schending van beginsel van gelijke bezoldiging. In dit artikel vergelijken de auteurs de situatie in Nederland met die in Frankrijk, Spanje, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Zij betwijfelen of Nederland gelijke bezoldiging van uitzendkrachten daadwerkelijk voldoende garandeert.
Auteur(s)W. Bijveld , M. Hennevelt , M. Louisse
Pagina16-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelCassatierechter en arbeidsovereenkomstenrecht: van zaken die er wel en niet toe doen
CiteertitelTRA 2011, 59
SamenvattingVan de kleine vijftig uitspraken van de Hoge Raad die bij het samenstellen van deze kroniek in aanmerking zijn genomen, is ongeveer de helft met toepassing van art. 81 RO en derhalve zonder werkelijke motivering afgedaan. Met het toenemende gebruik van art. 81 RO en, in de toekomst, art. 80a RO wordt nagestreefd de Hoge Raad meer ruimte te geven voor zaken die er echt toe doen. In deze kroniek wordt onderzocht in hoeverre de oogst van 2010 duidelijk maakt dat zulke ingrepen kunnen bijdragen aan een verbetering van de rechterlijke rechtsvorming op arbeidsrechtelijke terrein.
Auteur(s)R.A.A. Duk
Pagina20-25
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 11-03-2011, 10/01064
CiteertitelTRA 2011, 60
SamenvattingExtra inspanningsverplichting bij herplaatsing boventallige werknemer met beperkingen.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht; kennelijk onredelijk ontslag? Passeren bewijsaanbod door hof berust op miskenning juiste maatstaf dan wel is onvoldoende gemotiveerd. Passeren essentiŽle stellingen eveneens onvoldoende gemotiveerd. Begroting schadevergoeding in geval van kennelijk onredelijk ontslag met toepassing van de X-Y-Z-formule stuit af op HR 12 februari 2010, LJN BK4472, NJ 2010/494.
AnnotatorC.J. Frikkee
Pagina26-27
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BO9624
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 18-03-2011, 09/02452
CiteertitelTRA 2011, 61
SamenvattingEenzijdig wijzigingsbeding ook rechtsgeldig in collectieve regeling.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Art. 7:613 BW. Bij overname getroffen, schriftelijk vastgelegde, collectieve regeling die berust op een afspraak tussen nieuwe werkgever en centrale ondernemingsraad, waarin aan werkgever de bevoegdheid is verleend om, mits de centrale ondernemingsraad hiermee heeft ingestemd, de winstdelingsregeling aan te passen bij verslechtering van het bedrijfsresultaat, valt binnen het toepassingsgebied van de regeling van het wijzigingsbeding in art. 7:613 BW (vgl. HR 11 juli 2008, NJ 2008/503). Art. 7:613 BW stelt niet als eis dat wil sprake zijn van een wijzigingsbeding in de zin van deze bepaling, dit beding ook nog moet zijn vastgelegd in de individuele arbeidsovereenkomst met de werknemer.
AnnotatorM.D. Ruizeveld
Pagina27-29
LinkVolledige tekst annotatie (Tijdschriftrechtenarbeid.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BO9570
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Medezeggenschapsrecht
TitelGerechtshof Leeuwarden, 29-03-2011, 200.052.265/01
CiteertitelTRA 2011, 62
SamenvattingDelegatiebepalingen in een cao: kwalificatie, uitleg en de rol van de achterban.
Samenvatting (Bron)Uitleg CAO. Maakt werkgever gebruik van in de CAO opgenomen keuzebedingen of gaat het om een eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden door de werkgever. Is bij de beoordeling van belang dat de Ondernemingsraad geen overleg met haar achterban heeft gevoerd.
AnnotatorI. Zaal
Pagina29-31
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2011:BQ0698
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Socialezekerheidsrecht
TitelHoge Raad, 25-03-2011, 10/02146
CiteertitelTRA 2011, 63
SamenvattingDeelneemster aan televisieprogramma 'De Gouden Kooi' heeft recht op WW-uitkering.
Samenvatting (Bron)Art. 3 Werkloosheidswet. Deelname aan televisieprogramma privaatrechtelijke dienstbetrekking ondanks andersluidende kwalificatie in de overeenkomst.
AnnotatorL. van den Berg
Pagina31-33
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BP3887
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Europees recht
TitelHof van Justitie EU, 10-03-2011, C-109/09
CiteertitelTRA 2011, 64
SamenvattingMisbruik van opeenvolgende tijdelijke contracten na pensioenontslag.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 10 maart 2011. # Deutsche Lufthansa AG tegen Gertraud Kumpan. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Bundesarbeitsgericht - Duitsland. # Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd - Richtlijn 1999/70/EG - Gelijke behandeling in arbeid en beroep - Rol van nationale rechter. # Zaak C-109/09.
AnnotatorA.G. Veldman
Pagina33-35
UitspraakECLI:EU:C:2011:129
Artikel aanvragenVia Praktizijn