Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 10-08-2011
Aflevering 7356
RubriekRedactioneel
TitelDuurbetaalde openbaarheid
CiteertitelGst. 2011, 69
SamenvattingOp 31 mei 2011 stuurde minister Donner zijn langverwachte plannen voor de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) aan de Tweede Kamer. Tijdens de Dag van de Persvrijheid had hij zijn gehoor al verrast met de stelling dat persvrijheid en openbaarheid van bestuur niet zo veel met elkaar te maken hebben. Daarmee was de toon gezet. In de brief kondigt de minister onder andere een regeling aan die oneigenlijke WOB-verzoeken moet tegengaan; daarnaast doet hij voorstellen om heel grote WOB-verzoeken hanteerbaar te houden, en gaan met betrekking tot het vragen van een financiŽle vergoeding voor documenten op decentraal niveau dezelfde regels gelden als op centraal niveau, een gevoelige kwestie in gemeenteland.
Auteur(s)S. Munneke
Pagina371-371
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Wet Markt & Overheid: over de bevoordeling van overheidsbedrijven en de mogelijkheid om de gedragsregels niet te hoeven naleven
CiteertitelGst. 2011, 70
SamenvattingOp 22 maart 2011 is om 23.19 het wetsvoorstel Markt en Overheid door de Eerste Kamer aangenomen. De wet is op 8 april 2011 in het Staatsblad gepubliceerd. De wet zal op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking treden. Na inwerkingtreding van de wet zal aan de Mededingingswet (hierna: 'MW') een nieuw hoofdstuk met de titel 'Overheden en overheidsbedrijven' worden toegevoegd. In dit hoofdstuk zijn zogenoemde 'gedragsregels' opgenomen waaraan bestuursorganen zich moeten houden als zij economische activiteiten gaan verrichten.
Auteur(s)E.A. van de Kuilen , D. van Tilborg
Pagina372-383
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOnderliggende stukken exploitatieplan altijd openbaar?
CiteertitelGst. 2011, 71
SamenvattingDe Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State stemt in beroepsprocedures tegen exploitatieplannen niet in met eenzijdige kennisneming, als bedoeld in art. 8:29 Awb, van financiŽle gegevens die aan die exploitatieplannen ten grondslag liggen. De Afdeling is van oordeel dat het belang van appellanten om hun beroep tegen het besluit tot vaststelling van een exploiatieplan te onderbouwen zwaarder weegt dan het financiŽle belang van de gemeente dat ermee is gediend om dergelijke documenten niet kenbaar te maken aan de appellanten (en daarmee in de praktijk openbaar te maken). Deze benadering verdient heroverweging.
Auteur(s)M.R.J. Baneke , J. de Roos
Pagina384-387
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 09-02-2011, 200904489/1/R1
CiteertitelGst. 2011, 72
SamenvattingOp deze uitspraak wordt ingegaan in het artikel opgenomen onder Gst. 2011/71 'Onderliggende stukken exploitatieplan altijd openbaar?' door mr. M.R.J. Baneke en mr. J. de Roos
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 mei 2009 heeft de raad het bestemmingsplan "Woonwijk Westelijk Beverwijk" en het gelijknamige exploitatieplan vastgesteld.
Pagina388-400
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP3699
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 02-03-2011, 201003855/1/H2
CiteertitelGst. 2011, 73
SamenvattingSpontane vernietiging; strijd met het recht; beleidskader spontane vernietiging; constitutionele verhoudingen, autonome toeristische aantrekkingskracht, geen strijd met Europees recht.
Samenvatting (Bron)Bij koninklijk besluit van 22 maart 2010, nr. 10.000787 (Stb. 2010, 138), heeft de Kroon, op voordracht van de minister en de staatssecretaris, het besluit van de raad van 27 oktober 2009 tot wijziging van de Verordening winkeltijden Westland 2005 (hierna: de Verordening), vernietigd.
AnnotatorS.A.J. Munneke
Pagina400-408
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP6327
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelKB 25 maart 2011, Stb. 2011, 154
CiteertitelGst. 2011, 74
SamenvattingVernietiging besluit gemeenteraad. Verordening winkeltijden. Geen toeristische aantrekkingskracht. Geen strijd met Europees recht. (Westland).

Art. 10:40 Awb; art. 3 lid 3 onderdeel a (oud) WTV; art. 268 lid 1 Gemw; art. 34, 49, 56 VWEU; art. 9, 10 Dienstenrichtlijn
Auteur(s)W.P. Adriaanse
Pagina408-412
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelReactie op artikel 'Dwangsommen bij niet tijdig beslissen in de praktijk'
CiteertitelGst. 2011, 75
SamenvattingIn het Gst. 2011/25 gepubliceerde artikel 'Dwangsommen bij niet tijdig beslissen in de praktijk' door mr. M.L. Batting en mr. J. Dijkgraaf is sprake van een onjuistheid, namelijk met betrekking tot de berekening van de hoogte van de dwangsom (zie de tekst rond noot 23 en de verwijzingen die de noot zelf geeft).
Auteur(s)J.B. Koops
Pagina413-413
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOp-recht bekeken
TitelDe vrijheid van meningsuiting en de politicus: strafnormen ŗ la carte du juge?
CiteertitelGst. 2011, 77
SamenvattingIn mijn artikel in de Gemeentestem 'Immuniteit, geheimhouding en vergaderorde'(Gst. 2010/51) schreef ik:

'De termen immuniteit of onschendbaarheid zouden misschien misverstand kunnen wekken, als zou hetgeen gezegd of geschreven is onschendbaar zijn voor degene die zich aldus geuit heeft. Dit is onjuist. Het beschermt degene die zich aldus geuit heeft uitsluitend voor zijn optreden in de raadsvergadering of in relatie daarmede. Indien dezelfde onrechtmatige uiting plaatsvindt daarbuiten is er voor onschendbaarheid geen reden en kan de betrokkene vervolgd worden. Buiten de situatie waarvoor immuniteit geldt, is er voor eenieder geldende recht ook van toepassing op de betreffende personen.'(p. 237).

Hoe zit het nu met het voor eenieder geldende recht sinds de rechtbank te Amsterdam op 23 juni 2011 in het strafvonnis 'Wilders'overwogen heeft:

'Zoals hierboven (...) is weergegeven heeft een politicus (...) in beginsel zeer veel ruimte om zijn standpunt voor het voetlicht te brengen. De uitlatingen van verdachte moeten worden gezien als voorstellen die hij hoopt te verwezenlijken nadat hij op democratische wijze aan de macht is gekomen'?
Auteur(s)H.Ph.J.A.M. Hennekens
Pagina415-416
Artikel aanvragenVia Praktizijn