Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 12-08-2011
Aflevering 8
RubriekArtikelen
TitelGastcolumn - Ge´ntegreerde contracten
CiteertitelTBR 2011/133, p. 722-723
SamenvattingMet een leeropdracht Ecologie en afdeling Urbanism van de Faculteit Bouwkunde TUDelft moet ik soms als gecommitteerde optreden bij een afstudeerproject van de afdeling Real Estate and Housing. Als onafhankelijke buitenstaander moet je dan de vergaderingen voorzitten, toezien op de procedure en op een voldoende kritische instelling bij de afstudeerdocent. Je mag zelf ook vragen stellen. Dat overkwam mij afgelopen lente weer een bij een afstuderen over 'ge´ntegreerde contracten'. Ik heb daar geen verstand van en dat hoeft ook niet als gecommitteerde. Het voorlopige afstudeerrapport werd mij tijdig toegestuurd en de docenten waren tijdens de zitting zeer kritisch, zodat ik wat dat betreft tevreden kon zijn.
Auteur(s)T.M. de Jong
Pagina722-723
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Wet algemene bepalingen van omgevingsrecht en planologisch relevante gebruiksregels in het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning
CiteertitelTBR 2011/134, p. 724-731
SamenvattingIn de Wet algemene bepalingen van omgevingsrecht (hierna: Wabo) is in artikel 2.1, lid 1, onder c een verbod opgenomen om zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren dat mede betrekking heeft op het gebruik in strijd met het geldende bestemmingsplan. De Wabo kent een onlosmakelijke samenhang tussen 'bouw' en 'gebruik' en een gewijzigde regeling omtrent de toepassing van bestemmingsplanregels op vergunningsvrij bouwen. De Wabo heeft ook gevolgen voor de inhoud van het bestemmingsplan als zodanig. Het algemene wettelijke gebruiksverbod, zoals dat was opgenomen in artikel 7.10 Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) is vervallen bij de invoering van de Wabo.
Auteur(s)C.W.M. van Alphen
Pagina724-731
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOnteigening wegens overlast: Rotterdam en de Wet Victor
CiteertitelTBR 2011/135, p. 732-743
SamenvattingDe afgelopen jaren zijn steden - met name de grote steden zoals Rotterdam, maar ook andere steden - geconfronteerd met ernstige vormen van overlast. In veel gevallen heeft deze overlast te maken met drugshandel of hennepteelt, die vaak vanuit bepaalde panden in specifieke - meestal oude - wijken van de steden plaatsvinden. De overlast heeft zich ontwikkeld tot een ernstig maatschappelijk probleem, vooral voor de in de omgeving van de betreffende panden wonende mensen. De problematiek is voor de toenmalige leden van de Tweede Kamer Van Heemst en Korthals - de latere minister van justitie - aanleiding geweest een wetsontwerp in te dienen, dat de naam 'Wet Victor' kreeg.
Auteur(s)P.A. de Hoog
Pagina732-743
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelAan zee
CiteertitelTBR 2011/136, p. 744-748
SamenvattingAl geruime tijd pogen de gemeenten langs de Nederlandse kust te voorkomen dat de leefbaarheid c.q. de schaarse woningvoorraad 'weglekt' door verkoop van bestaande woningen aan personen die niet voornemens zijn zich er metterwoon te vestigen, maar die uitsluitend recreatief gebruik op het oog hebben.
Auteur(s)C.A. Adriaansens
Pagina744-748
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBoekbespreking: Takings International: A Comparative Perspective on Land Use Regulations and Compensation Rights, R. Alterman e.a., Chicago: ABA 2010
CiteertitelTBR 2011/137, p. 749-754
SamenvattingIn 2010 rolde een nogal bijzonder boek van de persen van de American Bar Association. Het gaat om een boek waarin ten aanzien van maar liefst veertien verschillende rechtssystemen een beschrijving is opgenomen van hoe - binnen die betreffende jurisdicties - wordt omgegaan met, kort gezegd, de vergoeding van planschade. Negen van die veertien beschreven rechtsstelsels betreffen Europese landen.
Auteur(s)J.A.M.A. Sluysmans
Pagina749-754
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 15-06-2011, 201009572/1/H1
CiteertitelTBR 2011/138, p. 752-755
SamenvattingVrijstelling en bouwvergunning geweigerd. Principetoezegging tot medewerking bouwplan. Gewekt vertrouwen. Onvoldoende gemotiveerd waarom is teruggekomen van principetoezegging.

(Pincipetoezegging 'Amerongen')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 november 2008 heeft het college geweigerd aan [appellant] vrijstelling en bouwvergunning eerste fase te verlenen voor het oprichten van een vrijstaande woning op het perceel [locatie] te Amerongen (hierna: het perceel).
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina752-755
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ7946
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Woningwet c.a.
TitelRaad van State, 08-06-2011, 201004487/1/H2
CiteertitelTBR 2011/139, p. 755-760
SamenvattingGeen deugdelijke motivering afwijzing van het verzoek om een klooster- en kerkcomplex aan te wijzen als beschermd monument in weerwil van positieve adviezen.

(Klooster- en kerkcomplex Bennebroek)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 oktober 2004 heeft de staatssecretaris het verzoek van het Cuypersgenootschap om het klooster- en kerkcomplex aan de Schoollaan en Kerklaan te Bennebroek aan te wijzen als beschermd monument afgewezen.
AnnotatorP.M.J. de Haan
Pagina755-760
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ7474
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelHoge Raad, 15-04-2011, 09/04564
CiteertitelTBR 2011/140, p. 760-765
SamenvattingOnbebouwde grond, Voorstrook. Zichtlocatie. Complexwaarde. Exploitatie.

(Venray)
Samenvatting (Bron)Onteigening. Onbebouwde grond. Voorstrook. Art. 40d Ow. strekt niet ertoe waardeverschillen tussen verschillende stukken grond om andere redenen dan de daaraan gegeven bestemming geheel te elimineren. Aan een onteigend stuk grond dat onderdeel uitmaakt van een complex als bedoeld in art. 40d Ow. kan dan ook een hogere waarde worden toegekend dan de complexwaarde, indien de bijzondere ligging of hoedanigheid hiervan die prijs zodanig be´nvloedt dat bij een onderstelde verkoop een prijs tot stand zou komen die hoger is dan de complexwaarde. Bij de beantwoording van de vraag of dit zo is, mag geen rekening worden gehouden met de aan dit stuk grond in het bestemmingsplan gegeven bestemming, nu dit onverenigbaar zou zijn met het egalisatiebeginsel van art. 40d Ow. Waardering voorstrook. Omzetbelasting buiten beschouwing te laten bij bepalen koopprijs bouwgrond. Onbegrijpelijk oordeel dat als tuin of erf ingericht deel van het perceel zijn hoogste waarde bereikt als complexwaarde. Wettelijke rente van art. 55 lid 3 Ow. ziet niet op vergoeding nadeel dat onteigende lijdt door gemis bedrag waarmee de uiteindelijke schadeloosstelling het voorschot overtreft
AnnotatorE. van der Schans
Pagina760-765
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BP2316
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelRaad van State, 25-05-2011, 200907178/1/R3
CiteertitelTBR 2011/141, p. 766-777
SamenvattingOpenbaarheid taxatierapport. Begrenzing exploitatieplan. Inbrengwaarde.

(Exploitatieplan Wierden)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 juni 2009 heeft de raad van de gemeente Wierden het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Enter-Rijssen 2008" en het exploitatieplan "Bedrijventerrein Enter-Rijssen" vastgesteld.
AnnotatorJ.F. de Groot
Pagina766-777
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ5950
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 01-08-2011, 30.921
CiteertitelTBR 2011/142, p. 777-781
SamenvattingBouw woonhuis. Gebreken natuurstenen vloeren (binnen en buiten). Functionele ongeschiktheid bouwstof. Waarschuwingsplicht aanneemster. (specifieke) deskundigheid opdrachtgever.

(Waarschuwingsplicht en deskundigheid opdrachtgever)
Pagina777-781
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 13-01-2010, 333610 / HA ZA 09-974
CiteertitelTBR 2011/143, p. 781-791
SamenvattingBindend advies Geschillencommissie wonen. Vernietiging bindend advies. Grondslag bindend advies.

(Vernietiging bindend advies)
Samenvatting (Bron)vernietiging van een bindend advies van de Geschillencommissie wonen
AnnotatorJ.W. Bitter
Pagina781-791
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2010:BL4004
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
CiteertitelTBR 2011/145, p. 794-796
SamenvattingSignaleringen van artikelen in andere tijdschriften alsmede boeken op het gebied van het privaat- en publiekrechtelijke bouwrecht.
Pagina794-796
Artikel aanvragenVia Praktizijn