Gezondheidszorg Jurisprudentie

Uitgever Sdu
Tijdschrift Gezondheidszorg Jurisprudentie
Datum 21-09-2011
Aflevering 6
RubriekBehandelingsovereenkomst en med. aansprakelijkheid
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 20-06-2011, 09/758130-09
Citeertitel«GJ» 2011/106
SamenvattingVerpleegkundige. Buitenprotocollaire handeling. Cliënte overleden. Vrijspraak opzettelijke mishandeling. Schending zorgplicht. Werkstraf.
Samenvatting (Bron)Verdachte heeft zich in de uitoefening van haar beroep als verpleegkundige tijdens het uitvoeren van een buitenprotocollaire handeling schuldig gemaakt aan zeer onvoorzichtig handelen, hetgeen de dood van een aan haar zorg toevertrouwde verstandelijk gehandicapte vrouw tot gevolg heeft gehad.
Pagina729-741
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2011:BQ9929
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBehandelingsovereenkomst en med. aansprakelijkheid
TitelRechtbank Leeuwarden, 08-06-2011, 112142
Citeertitel«GJ» 2011/107
SamenvattingHuisarts. Vordering tot inzage medisch dossier van overleden patiënt. Belangenafweging. Inbreuk op geheimhoudingsplicht niet gerechtvaardigd. Geen aanwijzingen voor toestemming overledene. Vordering afgewezen.
Samenvatting (Bron)vordering afschrift medisch dossier; artikel 7:457 BW; belangenafweging; doorbreken geheimhoudingsplicht arts
Pagina741-743
UitspraakECLI:NL:RBLEE:2011:BQ7902
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBehandelingsovereenkomst en med. aansprakelijkheid
TitelRechtbank Utrecht, 15-06-2011, 274172 / HA ZA 09-2182 van
Citeertitel«GJ» 2011/108
SamenvattingNeuroloog. Medische aansprakelijkheid. Informatieplicht. Mogelijke diagnose. Therapeutische exceptie. Aansprakelijkheid.
Samenvatting (Bron)Letselschade. Aansprakelijkheid arts. Niet meegedeelde diagnose.
Pagina744-748
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2011:BQ8717
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBehandelingsovereenkomst en med. aansprakelijkheid
TitelRechtbank Zutphen, 06-07-2011, 113019 / HA ZA 10-1262
Citeertitel«GJ» 2011/109
SamenvattingLongarts. Chirurg. Verwijderen linkerlong. Behandelingsovereenkomst. Aansprakelijkheid. Schade. Expliciete toestemmingvereiste. Voorafgaande toestemming patiënt. Bewijslast ziekenhuis. Nadere bewijsvoering.
Samenvatting (Bron)Patiënt meldt zich met longklachten bij longarts. Longarts meent op foto verdenking te zien op longtumor en besluit tot proefthoracotomie.Tijdens de operatie besluit de chirurg om de linkerlong van patiënt te verwijderen. Achteraf bezien was dit niet nodig omdat de long enkel sporen van TBC-besmetting bevatte. Patiënt stelt ziekenhuis aansprakelijk. Patiënt voert onder meer aan dat de longarts haar voorafgaande aan de operatie niet heeft voorgehouden dat de mogelijkheid bestond dat tijdens de operatie besloten zou worden tot direct verwijderen van de long en dat zij voor het verwijderen van de long dus geen toestemming heeft gegeven. Ziekenhuis moet bewijzen dat de longarts voorafgaande aan de operatie aan patiënt die mogelijkheid wel heeft voorgehouden en dat patiënt daarmee heeft ingestemd.
Pagina748-754
UitspraakECLI:NL:RBZUT:2011:BR0785
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, 24-05-2011, C2010.151
Citeertitel«GJ» 2011/110
SamenvattingHuisarts. Gezag ouders. Informatieverstrekking. Inzage dossier. Toestemming ouders. Conflicterende verplichtingen. Goed hulpverlenerschap. Belang kind.
AnnotatorR.P. de Roode
Pagina754-761
UitspraakECLI:NL:TGZCTG:2011:YG1298
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam, 10-05-2011, 2010/170
Citeertitel«GJ» 2011/111
SamenvattingHuisarts. Plaatsen spiraaltje. Zwangerschap. Strijd NHG-standaard. Open over fout. Klacht gegrond. Waarschuwing. Zakelijke terechtwijzing.
Pagina761-762
UitspraakECLI:NL:TGZRAMS:2011:YG1203
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam, 07-06-2011, 2010/190
Citeertitel«GJ» 2011/112
SamenvattingGynaecoloog. Klacht IGZ. Bevalling. Kind overleden. Melding calamiteit IGZ. Onvoldoende aandacht voorgeschiedenis. Onverantwoord handelen. Opeenstapeling fouten veel publiciteit. Negatieve gevolgen. Berisping.
Pagina762-767
UitspraakECLI:NL:TGZRAMS:2011:YG1155
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam, 07-06-2011, 2010/191v
Citeertitel«GJ» 2011/113
SamenvattingVerloskundige. Samenwerking. Verantwoordelijkheidsverdeling met gynaecoloog. Informatieoverdracht. Overweging ten overvloede. Waarschuwing.
Pagina767-771
UitspraakECLI:NL:TGZRAMS:2011:YG1156
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven, 07-06-2011, 10162
Citeertitel«GJ» 2011/114
SamenvattingArts. Voorheen hartchirurg. Chelatietherapie. Alternatieve behandelmethode. Informed consent. Zorgplicht. Contact huisarts. Ernstig verwijtbaar tekortschieten. Onnodig levensgevaarlijk risico. Ontbreken inzicht eigen handelen. Schorsing (deels voorwaardelijk).
Pagina771-773
UitspraakECLI:NL:TGZREIN:2011:YG1152
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven, 20-06-2011, 1101
Citeertitel«GJ» 2011/115
SamenvattingFysiotherapeut. Legaat patiënt na overlijden. Beëindigen behandelrelatie. Aanvaarden beloning op termijn. Gedragsregel KNGF. Waarschuwing.
Pagina774-775
UitspraakECLI:NL:TGZREIN:2011:YG1183
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGrondrechten
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 26-05-2011, 27617/04
Citeertitel«GJ» 2011/116
SamenvattingEcho wijst op structurele afwijking bij foetus. Nader genetisch onderzoek aanbevolen. Artsen beletten zwangere vrouw tijdig vruchtwaterpunctie te ondergaan. Abortus niet meer mogelijk. Vrouw bevalt van kind met syndroom van Turner. Vernederende behandeling en schending privéleven vrouw. Belang goede en tijdige toegang (gezondheids)informatie.

(R.R. / Polen)
Samenvatting (Bron)Preliminary objections joined to merits and dismissed (non-exhaustion of domestic remedies;victim);Violation of Art. 3 (susbtantive aspect);Violation of Art. 8;Pecuniary damage - claim dismissed;Non-pecuniary damage - award
AnnotatorA.C. Hendriks
Pagina775-785
UitspraakECLI:CE:ECHR:2011:0526JUD002761704
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGrondrechten
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 25-07-2011, 26274/08
Citeertitel«GJ» 2011/117
SamenvattingErnstige tekortkomingen ouderenzorg. Klokkenluider. Ontslag op staande voet. Onevenredige inbreuk vrijheid van meningsuiting.

(Heinisch / Duitsland)
AnnotatorA.C. Hendriks
Pagina785-792
UitspraakECLI:CE:ECHR:2011:0725JUD002627408
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad, 05-07-2011, 09/04903 B
Citeertitel«GJ» 2011/118
SamenvattingGeheimhoudingsplicht. Verschoningsrecht. Bevel tot uitlevering. Beslag. Beklag. Zeer uitzonderlijke omstandigheden. Arts geen verdachte. Nemo-tenetur-beginsel.
Samenvatting (Bron)Beklag, beslag. Casus: niet natuurlijke dood verpleegd persoon. OM vordert medisch zorgdossier van (nog) niet verdachte(n). 1. Artt. 105, 96a.3 en 218 Sv. Bevel tot uitlevering. Verschoningsgerechtigde. 2. Maatstaf. 3. Nemo tenetur-beginsel. Ad 1. Noch de tekst van de wet noch de daaraan ten grondslag liggende wetsgeschiedenis biedt steun aan de opvatting dat een bevel tot uitlevering a.b.i. art. 105 Sv niet mag worden gegeven aan een verschoningsgerechtigde t.z.v. voorwerpen die gegevens inhouden waarvan de wetenschap de verschoningsgerechtigde als zodanig is toevertrouwd. Volgens de bewoordingen van de wet kan ook aan personen met een bevoegdheid tot verschoning a.b.i. art. 218 Sv een bevel tot uitlevering worden gegeven zoals bedoeld in art. 105 Sv, maar zijn deze personen niet verplicht aan een dergelijk bevel te voldoen vzv. de uitlevering met hun plicht tot geheimhouding in strijd zou zijn. Het in deze bepalingen neergelegde systeem van wet biedt de verschoningsgerechtigde dus in geval van een bevel tot uitlevering de mogelijkheid een selectie te maken van de stukken ten aanzien waarvan hij van oordeel is dat zij onder zijn verschoningsrecht vallen en stukken waarvoor dat niet geldt. Ad. 2. HR herhaalt de relevante overwegingen uit o.m. LJN BC1370 m.b.t. het verschoningsrecht, de relevante overwegingen uit LJN BG5979 m.b.t zeer uitzonderlijke omstandigheden en de relevante overwegingen uit HR LJN BD7817 m.b.t. de betekenis van de toestemming van de direct betrokkene om wiens persoonlijke levenssfeer het gaat voor het verstrekken van gegevens. Voorts moet een en ander in onderhavig geval mede worden bezien tegen de achtergrond van de uit art. 2 EVRM voortvloeiende verplichting van de Staat tot het doen van een effectief en onafhankelijk onderzoek. De Rb heeft toepassing gegeven aan genoemd toetsingskader, en haar oordeel komt erop neer dat sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden waarin het belang dat de waarheid aan het licht komt prevaleert boven de met het verschoningsrecht gemoeide belangen. Gelet daarop komt geen zelfstandige betekenis toe aan het ontbreken van het woord zeer in de door de Rb gebezigde uitdrukking uitzonderlijke omstandigheden. Voorts geeft het oordeel van de Rb dat in dit geval sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden, geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting, terwijl het ook zonder nadere motivering niet onbegrijpelijk is. Daaraan doet, gelet op doel en strekking van genoemde rechtspraak, niet af dat kla(a)g(st)er in deze zaak (nog) niet als verdachte kan worden aangemerkt. Conclusie AG: anders.
AnnotatorT.M. Schalken
Pagina792-822
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BP6144
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelRechtbank Arnhem, 01-06-2011, 05/522958-07
Citeertitel«GJ» 2011/119
SamenvattingBedreiging personeel zorginstelling. Bedreiging met openlijk geweld. Verpleegkundige. Dwangverpleging.
Samenvatting (Bron)Verdachte heeft, terwijl hij als cliënt opgenomen zat bij de Gelderse Roos in Wolfheze, aldaar een verpleegkundige bedreigd met een mes. Verdachte heeft vanuit de woonkamer een mes gepakt en is naar het kantoor van de verpleegkundige gegaan terwijl hij meerdere keren riep dat hij haar ging vermoorden. In het kantoor heeft verdachte met het mes meerdere keren stekende bewegingen gemaakt in de richting van het gezicht van de verpleegkundige, die op dat moment geen kant op kon. Dergelijke feiten veroorzaken gevoelens van angst en onveiligheid bij de slachtoffers. De rechtbank acht dit een zeer ernstig feit.
Pagina823-828
UitspraakECLI:NL:RBARN:2011:BQ7140
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOvereenkomsten
TitelScheidsgerecht Gezondheidszorg, 15-02-2011, 11/05KG
Citeertitel«GJ» 2011/120
SamenvattingGynaecoloog. Non-actiefstelling wegens mogelijk disfunctioneren. Verzoek tot ontbinding arbeidsovereenkomst afgewezen. Werkgever tekortgeschoten in begeleiding terugkeerproces. Voorrang belang ziekenhuis. Terugkeer gynaecoloog niet verantwoord wegens vooruitzicht gebrekkige samenwerking. Vordering tot opheffing non-actiefstelling afgewezen. Verbod op gebruikmaking rapport zonder bekendmaking inhoud van vonnis.
Pagina829-835
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOvereenkomsten
TitelScheidsgerecht Gezondheidszorg, 16-03-2011, 10/35
Citeertitel«GJ» 2011/121
SamenvattingOrthopeed. Ziekenhuis. Onderzoekscommissie organisatie en kwaliteit medisch handelen. Beëindiging toelatingsovereenkomst. Voldoende grond voor opzegging. Onmiddellijke opzegging. Tekortschieten als medisch specialist. Gebrekkig medisch handelen. Veiligheid patiënten in gevaar. Onaanvaardbaar risico. Negatieve publiciteit. Toekennen beperkte schadevergoeding.
Pagina835-842
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekZiektekostenverzekeringen
TitelGeschillencommissie Zorgverzekeringen, 15-12-2010, 2010.000197
Citeertitel«GJ» 2011/122
SamenvattingMondzorg. Vergoeding kosten bijzondere tandheelkunde? Niet voldaan aan voorwaarden zorgverzekering. Verzoekster woonachtig in Nederland en verzekerd in Verenigd Koninkrijk. Op grond van EG verordening 1408/71 aanspraak op vergoeding zorg van woonland. Miscommunicatie met ziektekostenverzekeraar voor risico verzekerde. Verzoek afgewezen.
AnnotatorC.M.E. Michels
Pagina842-851
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekZiektekostenverzekeringen
TitelRechtbank Amsterdam, 18-03-2011, AWB 11/934 AWBZ; AWB 11/935 AWBZ
Citeertitel«GJ» 2011/123
SamenvattingRechtmatig verblijf. Zorgverzekeraar. Kring van verzekerden. Zorgplicht. Aanspraak op Awbz gedekte zorg. Geďndiceerde zorg. Recht op respect privéleven. Respect voor menselijke waardigheid. Afweging publieke en particuliere belangen. Positieve verplichting te voorzien in noodzakelijk geachte zorg.
Samenvatting (Bron)Verzoeker verblijft rechtmatig in Nederland. De voorzieningenrechter komt tot de conclusie dat het onthouden van de geďndiceerde zorg aan verzoeker tot effect heeft dat zijn dagelijks functioneren als ook zijn revalidatie onmogelijk wordt gemaakt, waardoor hij in het behoud van zijn menselijke waardigheid ernstig wordt bedreigd. Onder deze omstandigheden is bij weigering van de geďndiceerde zorg geen sprake van een fair balance tussen de publieke en particuliere belangen. Artikel 5, tweede lid, van de Awbz dient in het onderhavige geval wegens strijd met artikel 8 van het EVRM buiten toepassing te worden gelaten.
AnnotatorT.A.M. van den Ende
Pagina851-855
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2011:BQ4380
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOverig
TitelGerechtshof Amsterdam, 30-05-2011, 200.047.070 OK
Citeertitel«GJ» 2011/124
SamenvattingFaillissement zorgaanbieder. Enquęteprocedure. Handelen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Besluitvorming. Effectiviteit fusie. Onderzoek beleid en gang van zaken. Gegronde reden twijfel.
Samenvatting (Bron)Uitspraak 30 mei 2011 ABVAKABO FNV / Stichting Meavita Nederland c.s. De Ondernemingskamer heeft het voormelde verzoek toegewezen en twee nader aan te wijzen onderzoekers benoemd.
AnnotatorW.A. Westenbroek
Pagina856-866
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2011:BQ6686
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOverig
TitelRechtbank Amsterdam, 13-07-2011, 492089 / KG ZA 11-891 Pee/MB
Citeertitel«GJ» 2011/125
SamenvattingZiekte van Duchenne. Klinisch onderzoek naar effectiviteit geneesmiddelen Ataluren. Vordering tot verstrekking Ataluren wegens positief effect op gezondheid. Zorgplicht farmaceuten op basis van Verdrag van Helsinki. Geen sprake van onthouden van "benefits". Geen handelsvergunning. "Compassionate use" regeling nog "named patient" regeling van toepassing. Vordering afgewezen.
Samenvatting (Bron)De voorzieningenrechter in Amsterdam heeft de vordering van een ouderpaar afgewezen om het geneesmiddel Ataluren, waarvoor in Nederland geen handelsvergunning is verkregen of aangevraagd, aan hun aan de ziekte van Duchenne lijdende zoons van 12,5 en 15 jaar oud, ter beschikking te stellen.
AnnotatorC. van Balen
Pagina866-878
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2011:BR1520
Artikel aanvragenVia Praktizijn