Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 30-09-2011
Aflevering 7
RubriekRedactioneel
TitelRechtseenheid, maar soms ook niet
CiteertitelNTB 2011, 25
SamenvattingIn deze aflevering van het NTB wordt nader ingegaan op het vorige zomer verschenen voorstel voor de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Wab). Dit voorstel en het begin dit jaar bij de Tweede Kamer ingediende Wetsvoorstel nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (Kamerstukken II 2010/11, 32 621, nr. 2) zijn de volgende stappen naar de vervolmaking van de Awb. Een van de belangrijkste doelstellingen van de Awb is de eenheid van wetgeving (PG Awb I, p. 19). Het hoeft weinig betoog dat rechtseenheid een belangrijk middel is om te komen tot en gewogen stelsel van rechtsbescherming. We zien dat de drie hoogste bestuursrechtelijke colleges - artikel 1:4, lid 4, Awb (nieuw) introduceert de in Word nog onbekende 'hogerberoepsrechter' - en de Hoge Raad de laatste jaren er vaak voor kiezen om hun rechtspraak op elkaar af te stemmen en een informele rechtseenheidskamer vormen (ABRvS 16 juli 2010, AB 2010/209 m.nt. Ortlep). Ook als dat betekent dat moet worden teruggekomen op eerdere uitspraken (HR 13 mei 2011, AB 2011/158 m.nt. Widdershoven). Widdershoven spreekt in zijn noot treffend van een 'recente ontwikkeling, waarin de hoogste bestuursrechtelijke colleges omwille van de rechtseenheid onderlinge verschillen bij de toepassing van het Awb-procesrecht in hoog tempo uit de weg ruimen'.
Auteur(s)E. Daalder
Pagina189-190
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelHet wetsvoorstel aanpassing bestuursprocesrecht
CiteertitelNTB 2011, 26
SamenvattingDit nummer van het NTB is gewijd aan het wetsvoorstel aanpassing bestuursprocesrecht (hierna ook: Wab). Dit wetsvoorstel is op 24 juli 2010 bij de Tweede kamer ingediend. Het bevat een groot aantal grotere en kleine wijzigingen van het bestuursprocesrecht. Enkel daarvan worden elders in dit nummer meer diepgaand besproken. Deze inleidende bijdrage beoogt slechts een kort overzicht te geven van de inhoud en opbouw van het wetsvoorstel, opdat de auteurs van de meer inhoudelijke bijdragen dat niet telkens behoeven te herhalen. Deze bijdrage is dan ook strikt beschrijvend van aard.
Auteur(s)N. Verheij
Pagina191-196
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
Titel'Meenemen' en 'lussen'; is een extra opknapbeurt nodig?
CiteertitelNTB 2011, 27
SamenvattingHet wetsvoorstel aanpassing bestuursprocesrecht wijzigt de regeling van het 'meenemen' van nieuwe besluiten. Tevens voorziet het in een aanscherping van de uitspraakbevoegdheden van de bestuursrechter en introduceert het de nieuwe rechtsfiguur van het 'sprongberoep'. In deze bijdrage wordt nagegaan hoe de voorstellen zich verhouden tot finale geschilbeslechting binnen een redelijke termijn.
Auteur(s)R.M. van Male
Pagina197-201
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelRemedies tegen de ondraaglijke lichtheid van een succesvol beroep op de schending van rechtsnormen
CiteertitelNTB 2011, 28
SamenvattingNiet elke schending van een rechtsnorm hoeft tot vernietiging an een besluit te leiden.
Auteur(s)G.T.J.M. Jurgens
Pagina202-206
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelDe bestuursrechter alsnog salonfähig: grote kamer, rechtseenheid en conclusies
CiteertitelNTB 2011, 29
SamenvattingEén van de voorstellen van het wetsvoorstel Aanpassing bestuursprocesrecht (Wab) houdt de mogelijkheid in voor de hoogste bestuursrechters om zaken te verwijzen naar een grote kamer van vijf leden 'indien haar dit met het oog op de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling geraden voorkomt'.
Auteur(s)W. Konijnenbelt
Pagina207-210
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelHet wetsvoorstel Aanpassing bestuursprocesrecht (en de Awb) wetstechnisch bekeken
CiteertitelNTB 2011, 30
SamenvattingHet voorstel voor een Wet aanpassing bestuursprocesrecht bevat, naast belangrijke inhoudelijke wijzigingen van de Awb waar andere bijdragen in dit nummer over gaan, ook enkele ingrijpende aanpassingen die primair van wetstechnische aard zijn, en die in de memorie van toelichting worden samengevat onder het kopje 'concentratie van het bestuursprocesrecht'. Het betreft:
- integratie van het procesrecht inzake hoger beroep in de Awb (overheveling uit Beroepswet, Algemene wet inzake rijksbelastingen, Wet op de Raad van State en Wet bestuursechtspraak bedrijfsorganisatie);
- opneming, in de Awb, van alle aanvullingen en uitzonderingen op de rechtsingang en het procesrecht die nu nog in de bijzondere wetgeving staan.
Auteur(s)S.E. Zijlstra
Pagina211-214
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBestuurshandelingen
CiteertitelNTB 2011, 31
SamenvattingIndeling

1 Het begrip besluit
1.1 Schriftelijkheid
1.2 Rechtshandeling
1.3 Publiekrechtelijk
1.4 Weigeringen en fictieve besluiten
1.5 Uitgezonderde besluiten

2 Aanvragen en coördinatie

3 Voorschriften en voorwaarden

4 Wijziging, intrekking, vervallen

5 Soorten besluiten
5.1 Algemeen verbindende voorschriften
5.2 Beleidsregels en buitenwettelijke richtlijnen
5.3 Overige besluiten van algemene strekking
5.4 Beschikkingen
5.5 Plannen

6 Meerzijdige (rechts)handelingen: overeenkomsten, convenanten enz.

Kroniekonderdelen worden weggelaten als geen of onvoldoende van belang zijnde ontwikkelingen hebben plaatsgevonden.
Auteur(s)A.M.L. Jansen
Pagina215-219
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBestuurlijke organisatie
CiteertitelNTB 2011, 32
SamenvattingIndeling

1. Openbare lichamen, bestuursorganen en rechtspersonen
1.1 Openbare lichamen
1.2 Bestuursorganen
1.3 Rechtspersonen
2. Attributie, delegatie en mandaat
2.1 Attributie
2.2 Delegatie
2.3 Mandaat
3. Centrale overheid en decentrale overheden
3.1 Centrale overheid
3.2 Deconcentratie
3.3 Baten- en lastendiensten
3.4 Territoriale decentralisatie
3.5 Functionele decentralisatie
4. Interbestuurlijk toezicht
4.1 Goedkeuring en verklaring van geen bezwaar
4.2 Schorsing en vernietiging
4.3 Overig bestuurlijk toezicht
5. Samenwerking
5.1 Gemeenschappelijke regelingen
5.2 Bestuursakkoorden
5.3 Ander samenwerkingsvormen

Kroniekonderdelen worden weggelaten als geen of onvoldoende van belang zijnde ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Deze kroniek heeft betrekking p de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011.
Auteur(s)R.J.M.H. de Greef , M.C. de Voogd
Pagina220-230
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondigingen
TitelAankondigingen
CiteertitelNTB 2011,
SamenvattingVAR studiemiddag - Schaarse publieke rechten 22 september 2011

Netherlands Institute for Law & Governance - Voorbij de tweedeling tussen publiek en privaat 29 november 2011
Pagina231-231
Artikel aanvragenVia Praktizijn