StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht
Datum 17-09-2011
Aflevering 3
RubriekArtikel
TitelDe Woningwet 1901 en planschade (deel 1)
CiteertitelStAB 2011, nr.
SamenvattingHet is vanzelfsprekend dat de meeste academische artikelen gewijd worden aan recente ontwikkelingen, zoals wetwijzigingen en nieuwe jurisprudentie. In de planschadepraktijk loopt men echter regelmatig aan tegen oude planologie en blijkt dat menigeen bijvoorbeeld de voorloper van het bestemmingsplan, het uitbreidingsplan zoals vastgesteld op grond van de Woningwet 1901, niet geheel weet te duiden. In het eerste deel van dit artikel zal bekeken worden welke planologische instrument de Woningwet 1901 kende en in hoeverre deze instrumenten nog steeds relevant zijn voor de huidige planschadepraktijk. Meer specifiek wordt nader ingegaan op de komvoorschriften ex artikel 43 van de Woningwet 1901 als oud planologisch regime bij een planologische vergelijking in het kader van planschade.

In het tweede deel van dit artikel - dat zal verschijnen in StAB 2011, nr. 4 - zal ik met name nader ingaan op het uitbreidingsplan als oud planologisch regime bij een planologisch vergelijking in het kader van planschade.
Auteur(s)P. Willems
Pagina7-10
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 13-04-2011, 200908792/1/M1
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-81
SamenvattingIndien een omgevingsvergunning wordt verleend met meerdere toestemmingen, dient per toestemming te worden beoordeeld of iemand is aan te merken als belanghebbende. Uitzondering geldt voor toestemmingen met een onlosmakelijke samenhang.

(GS Noord-Holland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 oktober 2009 heeft het college aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Afvalzorg Deponie B.V. (hierna: Afvalzorg) een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen en in werking hebben van een inrichting voor het storten van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen alsmede het be- en verwerken daarvan aan het Nauerna 1 te Assendelft, gemeente Zaanstad. Verder heeft het college bij dit besluit met toepassing van artikel 8.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer het van het besluit van 7 juli 2006, met kenmerk 2005-17471, deel uitmakende voorschrift 4.18.1 gewijzigd en in aansluiting daarop met toepassing van artikel 8.23, eerste lid, van die wet de van het besluit van 7 juli 2006 deel uitmakende voorschriften 3.1.21, 4.18.2 en 4.18.3 gewijzigd en het van het besluit van 7 juli 2006 deel uitmakende voorschrift 4.18.4 ingetrokken. Dit besluit is op 30 oktober 2009 ter inzage gelegd.
Pagina11-12
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ1081
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 13-04-2011, 201003796/1/M1
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-82
SamenvattingVoorschrijven van grotere mate van vervuiling is in het belang van de doelmatige werking van het zuiveringstechnische werk (Wvo-belang) en niet in strijd met het BBT-vereiste.

(Waterschap Fryslân)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 maart 2010 heeft het dagelijks bestuur aan FrieslandCampina een vergunning als bedoeld in artikel 1, eerste en tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (hierna: de Wvo) verleend voor onder meer het lozen van afvalwater via de gemeentelijke riolering en de rioolwaterzuiveringsinstallatie (hierna: de rwzi) te Kootstertille, gemeente Achtkarspelen, op het Prinses Margrietkanaal. Dit besluit is op 10 maart 2010 ter inzage gelegd.
Pagina12-15
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ1057
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRechtbank Amsterdam, 13-04-2011, AWB 10/811 VEROR
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-83
SamenvattingBepaling in APV dat het klinken van een carillon geen geluidhinder is, is geen algemeen verbindend voorschrift; appellanten zijn ten onrechte niet ontvankelijk verklaard in hun bezwaar tegen deze ­bepaling.

(Weesp)
Samenvatting (Bron)Artikel 4:6, derde lid, van de APV van de gemeente Weesp is geen algemeen verbindend voorschrift. In artikel 4:6, derde lid, van de APV is bepaald dat het klinken van het carillon in de gemeente Weesp geen geluidhinder is in de zin van het eerste lid van dit artikel. Naar het oordeel van de rechtbank bevat deze bepaling geen zelfstandige normstelling en leent deze bepaling zich niet voor herhaalde toepassing. Artikel 4:6, derde lid, van de APV is dan ook geen algemeen verbindend voorschrift. Het bezwaar van de bewoners tegen de vaststelling van de inwerkingtreding van deze bepaling is ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard.
Pagina16-17
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2011:BQ3933
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRechtbank Breda, 21-04-2011, 11/2105
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-84
SamenvattingHet brengen van bluswater in oppervlaktewater is een overtreding van de Waterwet. Drijver inrichting aan te merken als overtreder, ook al zijn de bluswerkzaamheden door de brandweer verricht. Kosten kunnen op overtreder worden verhaald.

(Waterschap Branbantse Delta)
Samenvatting (Bron)Vznr. Rb. Breda 21 april 2011, proc.nr. 11 / 2105 (Chemie-Pack Nederland bv / db Waterschap Brabantse Delta) Moerdijkbrand 5 januari 2011. Brengen van bluswater in oppervlaktewater is een overtreding van art. 6.2 Waterwet (art. 5:1, eerste lid, Awb). Toepassing bestuursdwang zonder voorafgaande last in dit geval geoorloofd (art. 5:31, tweede lid, Awb), ter voorkoming van milieuramp. Drijver van inrichting aan te merken als overtreder, ook al zijn bluswerkzaamheden door brandweer verricht (art. 5:1, tweede lid, Awb); gevolgen van blussen toerekenen aan drijver inrichting; verwijzing naar ABRvS 15 oktober 2008, LJN: BF8999, AB 2008, 364. Kostenverhaal ten laste van drijver van inrichting geoorloofd (art. 5:25, eerste lid, Awb); niet gebleken van bijzondere feiten en omstandigheden. Verzoek om voorlopige voorziening afgewezen.
Pagina18-20
UitspraakECLI:NL:RBBRE:2011:BQ2058
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 11-05-2011, 201002353/1/M2
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-85
SamenvattingOndanks beschikbaarheid nieuwere versie NeR is terecht aansluiting gezocht bij ­versie van de NeR als genoemd in de ­Regeling aanwijzing BBT-documenten.

(GS Noord-Brabant)
AnnotatorV. van 't Lam
Pagina21-25
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 11-05-2011, 201011536/1/H2
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-86
SamenvattingHet Waterbeheerplan 2010-2015 voorziet in hetgeen door de Kaderrichtlijn Water is voorgeschreven en is dus niet in strijd met het voorzorgsbeginsel.

(GS Overijssel)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 december 2009 heeft het college het Waterbeheerplan 2010 - 2015 van het waterschap Regge en Dinkel (hierna: het waterbeheerplan) goedgekeurd zoals dit op 28 oktober 2009 is vastgesteld door het algemeen bestuur van dit waterschap (hierna: het algemeen bestuur).
Pagina25-26
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ4055
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRechtbank Rotterdam, 13-05-2011, AWB 11/1306
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-87
SamenvattingHet in de Crisis- en herstelwet opgenomen verbod voor lagere bestuursorganen om beroep in te stellen tegen niet tot hen gerichte besluiten is niet in strijd met het EVRM, Aarhus en het Europees Handvest.

(Den Haag)
Pagina27-28
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 18-05-2011, 201003020/1/M1
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-88
SamenvattingDe NeR is niet in strijd met het vrij verkeer van goederen.

(GS Zuid-Holland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 februari 2010 heeft het college met toepassing van artikel 8.23 van de Wet milieubeheer, de voorschriften, verbonden aan de bij besluit van 19 december 1995 op grond van de Wet milieubeheer aan ENCI verleende vergunning voor een cementproductiefabriek op het adres Humberweg 9 te Botlek-Rotterdam, ingetrokken en gewijzigd.
Pagina28-30
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ4924
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelHof van Justitie EU, 26-05-2011, C-165/09, C-166/09, C167/09
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-89
SamenvattingGeen verplichting voor het bevoegd gezag om bij het verlenen van een milieuvergunning de in de NEC-richtlijn opgenomen emissieplafonds voor verontreinigende stoffen in acht te nemen.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 26 mei 2011. # Stichting Natuur en Milieu en anderen tegen College van Gedeputeerde Staten van Groningen (C-165/09) en College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (C-166/09 en C-167/09). # Verzoeken om een prejudiciele beslissing: Raad van State - Nederland. # Milieu - Richtlijn 2008/1/EG - Vergunning voor oprichten en in werking hebben van elektriciteitscentrale - Richtlijn 2001/81/EG - Nationale emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen - Bevoegdheid van lidstaten gedurende overgangsperiode - Rechtstreekse werking. # Gevoegde zaken C-165/09 tot C-167/09.
Pagina31-41
UitspraakECLI:EU:C:2011:348
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 17-06-2011, 201009548/1/M1
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-90
SamenvattingVernietiging besluit tot gedeeltelijke weigering milieuvergunning wegens strijd met bepalingen uit de Wet BIBOB.

(GS Zuid-Holland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 augustus 2010 heeft het college aan [appellante] voor een periode van tien jaar een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor de op- en overslag van bouw- en sloopafval, bedrijfsafval, (grof) huishoudelijk afval en bulkgoederen alsmede het scheiden en bewerken van gesorteerde en ongesorteerde afvalstromen, en geweigerd voor de acceptatie van asbesthoudend afval en asbesthoudende bulkgoederen op het perceel [locatie] te Vlaardingen. Dit besluit is op 2 september 2010 ter inzage gelegd.
Pagina41-45
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ8817
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 30-03-2011, 201003321/1/M2
CiteertitelStAB 2011, nr. K26
SamenvattingVoor de vraag of het overgangsrecht van het Activiteitenbesluit m.b.t. geurhinder van toepassing is, is bepalend of voldaan werd aan de voorschriften van het besluit dat vóór de inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit van toepassing was.

(Stein)
Samenvatting (Bron)Bij ongedateerd besluit, verzonden op 31 juli 2009, heeft het dagelijks bestuur het verzoek van [appellant] om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot restaurant "De Conincx" aan de Dorpstraat 28 te Elsloo afgewezen.
Pagina46-46
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP9592
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 13-04-2011, 201002523/1/M2
CiteertitelStAB 2011, nr. K27
SamenvattingHet niet inbrengen zienswijzen is in dit geval verschoonbaar.

(Rotterdam)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 februari 2010 heet het college ingestemd met het door de erven [appellant sub 3] ingediende saneringsplan voor de [locatie 1]-[locatie 2] te Rotterdam. Dit besluit is op 18 februari 2010 ter inzage gelegd.
Pagina46-46
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ1031
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 20-04-2011, 201003864/1/M2
CiteertitelStAB 2011, nr. K28
SamenvattingBesluitvorming inzake ernst en urgentie van de bodemverontreiniging moet plaatsvinden vóór instemming met het saneringsplan.

(GS Zeeland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 maart 2010 heeft het college ingestemd met het door Goese Schans B.V. ingediende saneringsplan "Raamsaneringsplan Bodemverontreiniging Goese Schans" (hierna: het saneringsplan). Dit besluit is op 10 maart 2011 ter inzage gelegd.
Pagina46-47
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ1908
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 20-04-2011, 201009672/1/M1
CiteertitelStAB 2011, nr. K29
SamenvattingWeigering verzoek om intrekking milieu­vergunning onzorgvuldig omdat niet is onderzocht in hoeverre de vergunde geluids­niveaus, gelet op de Circulaire Schietlawaai, toelaatbaar zijn.

(Lopik)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 juli 2010 heeft het college het verzoek van [appellant] om met toepassing van artikel 8.25 Wet milieubeheer over te gaan tot intrekking van de krachtens de Hinderwet bij besluit van 11 oktober 1971 aan kleiduivenschietvereniging De Snip verleende vergunning, afgewezen.
Pagina47-47
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ1906
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 27-04-2011, 201004187/1/M1
CiteertitelStAB 2011, nr. K30
SamenvattingHet Bevi is niet uitputtend ten aanzien van de beoordeling van het groepsrisico; in geval van een saneringssituatie als bedoeld in het Bevi kunnen op grond van artikel 8.23 Wet ­milieubeheer voorschriften aan de vergunning worden verbonden met betrekking tot het groepsrisico.

(Breda)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 maart 2010 heeft het college met toepassing van artikel 8.24 van de Wet milieubeheer aanvullende voorschriften verbonden aan de bij besluit van 12 december 1988 op grond van de Hinderwet verleende vergunning voor een thans door Tanky Avia tankstation (hierna: Tanky Avia) geëxploiteerde inrichting met onder meer een LPG-tankstation op het adres Allerheiligenweg 100-102 te Breda.
Pagina47-48
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ2691
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 27-04-2011, 201006340/1/H2
CiteertitelStAB 2011, nr. K31
SamenvattingDe schade valt binnen het normaal maatschappelijk risico nu sprake is van een geleidelijke en voorzienbare ontwikkeling van het kokkelvisserijbeleid; geen toekenning van schadevergoeding.

(Minister LNV)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 juli 2009 heeft de minister een verzoek van de PO om het toekennen van schadevergoeding afgewezen.
Pagina48-48
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ2650
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 27-04-2011, 201009406/1/M2
CiteertitelStAB 2011, nr. K32
SamenvattingBeroep is ongegrond wanneer in het beroepschrift slechts wordt verwezen naar de ingebrachte zienswijzen tegen het ontwerpbesluit.

(Bernheze)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 augustus 2010 heeft het college aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een varkenshouderij aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 20 augustus 2010 ter inzage gelegd.
Pagina48-48
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ2670
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 11-05-2011, 201004415/1/M2
CiteertitelStAB 2011, nr. K33
SamenvattingDe Wet geurhinder ziet alleen op geur­hinder van dierenverblijven. In het besluit is ten onrechte geen rekening gehouden met andere geurbronnen.

(Lopik)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 maart 2010 heeft het college aan [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen van een pluimveehouderij aan de [locatie] te Lopik.
Pagina48-49
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ4081
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 25-05-2011, 201010946/1/M1
CiteertitelStAB 2011, nr. K34
SamenvattingDe milieuvergunningen zijn terecht ingetrokken wegens overtreding van de milieuvoorschriften.

(GS Overijssel)
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 15 juni 2010 heeft het college met toepassing van artikel 18.12 van de Wet milieubeheer de bij besluiten van 1 augustus 2006 en 13 januari 2009 aan Nijhoff Grindmaatschappij B.V. verleende vergunningen als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer ingetrokken per 4 oktober 2010 en aan Nijhoff een preventieve last onder bestuursdwang opgelegd indien de inrichting op het perceel Bedrijvenpark Twente 239 te Almelo op 5 oktober 2010 niet is ontruimd en gesloten.
Pagina49-49
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ5928
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 01-06-2011, 201009633/1/M2 en 201009665/1/M2
CiteertitelStAB 2011, nr. K35
SamenvattingHet Besluit geluidhinder voorziet niet in geluidnormen die zijn gericht tot de gebruiker van de spoorweg.

(minister van VROM, thans Infrastructuur en Milieu)
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 17 maart 2010 heeft de minister de verzoeken van het college en [appellant sub 2] om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ProRail B.V. vanwege overtreding van de in het Besluit geluidhinder gestelde geluidgrenswaarden, afgewezen.
Pagina49-49
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ6832
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 16-03-2011, 201009223/1/R3
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-91
SamenvattingToepassing Besluit glastuinbouw. Relativiteitsbeginsel Chw.

(Oirschot / bestemmingsplan 'Haagakkers II')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 juni 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "Haagakkers II" vastgesteld.
Pagina50-51
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP7776
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 23-03-2011, 201001881/1/R2
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-92
SamenvattingReactieve aanwijzing. Provinciaal belang. Bevoegdheid. Aanwijzing betreft beperkt gedeelte plan.

(Utrecht / reactieve aanwijzing)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 december 2009, nummer 2009INT253311, heeft het college besloten aan de raad van de gemeente Houten een aanwijzing te geven ertoe strekkende dat het plangebied, zoals aangegeven op de bij het besluit van het college gevoegde kaart, geen deel blijft uitmaken van het bestemmingsplan "Poeldijk", zoals dat door de raad bij besluit van 24 november 2009, nummer 2009-052, is vastgesteld.
Pagina52-55
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP8767
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 29-03-2011, AWB 11/1019
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-93
SamenvattingWeigering aanvraag ontheffing provinciale verordening. Geen besluit in de zin van de Awb.
Samenvatting (Bron)Verzoek om voorlopige voorziening ten einde te bewerkstelligen dat het gemeentebestuur vóór 1 april 2011 bij gedeputeerde staten van Noord-Brabant ontheffing aanvraagt op grond van de Verordening ruimte Noord-Brabant, om medewerking te kunnen verlenen aan uitbreiding van intensieve veehouderij. Op grond van een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, LJN: BO3490, is de voorzieningenrechter thans van oordeel dat tegen een weigering om ontheffing aan te vragen geen voorziening kan worden gevraagd bij de bestuursrechter. De voorzieningenrechter komt daarmee terug op zijn oordeel op dit punt, zoals uitgesproken in zijn uitspraak van 6 oktober 2010, 6 oktober 2010, LJN: BN9603. De voorzieningenrechter verklaart zich onbevoegd om van het verzoek kennis te nemen. Verzoeker dient zich tot de burgerlijke rechter te wenden.
AnnotatorT. Lam
Pagina56-57
UitspraakECLI:NL:RBSHE:2011:BP9495
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 31-03-2011, 228855 KG ZA 11-238
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-94
SamenvattingWeigering aanvraag ontheffing provinciale verordening is in casu onrechtmatig.
Samenvatting (Bron)De gemeente Bernheze moet op 31 maart 2011 nog een ontheffing voor acht agrarische bedrijven aanvragen bij de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Doet de gemeente dat niet, dan verbeurt zij een dwangsom van 800.000 euro. De agrarische bedrijven vroegen de gemeente Bernheze bij de provincie een ontheffing aan te vragen van de strengere regels die de provincie onlangs heeft vastgesteld voor de uitbreiding van stallen in het buitengebied. Woensdagavond 30 maart jl. besloot de gemeenteraad van Bernheze om de ontheffingen niet aan te vragen. De voorzieningenrechter kwam op 31 maart 2011 tot de voorlopige conclusie dat deze weigering onrechtmatig is, omdat de gemeente in de afgelopen jaren aan de bedrijven had laten blijken in beginsel te willen meewerken aan uitbreiding. Als de aanvragen niet voor 1 april 2011 worden ingediend, is waarschijnlijk uitgesloten dat de bedrijven hun stallen zullen kunnen uitbreiden. Wanneer de aanvragen wel worden ingediend, is uitbreiding nog niet zeker maar kunnen de bedrijven het traject voortzetten. De gemeente kon niet toezeggen dat zij het vonnis zou naleven en daarom heeft de voorzieningenrechter zich genoodzaakt gezien aan de gemeente een dwangsom op te leggen van 800.000 euro. De bedrijven hadden eerder een voorlopige voorziening aangevraagd bij de bestuursrechter. De bestuursrechter oordeelde dinsdag 29 maart 2011 dat hij niet bevoegd was daarover te oordelen en dat de bedrijven hun vorderingen uitsluitend bij de civiele rechter konden indienen. De agrarische bedrijven hebben daarop de civiele rechter gevraagd de zaak te behandelen.
AnnotatorT. Lam
Pagina57-63
UitspraakECLI:NL:RBSHE:2011:BQ0060
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRechtbank Leeuwarden, 11-04-2011, AWB 10/2054
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-95
SamenvattingBepalingen bestemmingsplan buiten toepassing vanwege artikel 10 EVRM.
Samenvatting (Bron)Weigering lichte bouwvergunning voor een uitschuifbare antennemast. Artikel 10 EVRM. Zelf voorzien door de bouwvergunning te verlenen.
Pagina64-66
UitspraakECLI:NL:RBLEE:2011:BQ5221
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 13-04-2011, 200905023/1/R3
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-96
SamenvattingRelatie financiële uitvoerbaarheid en eventuele ongeoorloofde staatsteun. Wijziging jurisprudentie inzake toetsingskader.

(Haaren / bestemmingsplan 'Centrum Haaren')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 juni 2009, kenmerk 1466309, heeft het college besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Haaren vastgestelde bestemmingsplan "Centrum Haaren".
AnnotatorT. Nijmeijer
Pagina66-71
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ1077
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 20-04-2011, 201008578/1/H1 en 201008827/1/H1
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-97
SamenvattingHoorplicht. Categorie 3.2 van bijlage 1 van de Chw heeft alleen betrekking op projecten waarvoor een projectuitvoeringsbesluit is genomen.

(Nijmegen / vrijstelling en bouwvergunning)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 maart 2008 heeft het college aan [appellante] vrijstelling en bouwvergunning eerste fase verleend voor de bouw van 18 woningen met ondergrondse parkeergarage aan de Palmstraat te Nijmegen.
Pagina71-73
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ1875
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRechtbank Almelo, 20-04-2011, 10 / 89 WW44 BN1 A
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-98
SamenvattingVoor realisering overkapping geen omgevingsvergunning nodig. Oppervlakten van uitbouwen blijft in beoordeling buiten beschouwing.
Samenvatting (Bron)Wabo. Bouwwerken als bedoeld in artikel 2, bijlage 2, Bor hoeven bij de toetsing aan het bestemmingsplan niet in beschouwing te worden genomen.
Pagina73-75
UitspraakECLI:NL:RBALM:2011:BQ2559
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRechtbank Utrecht, 29-04-2011, SBR 11/512 en SBR 11/227
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-99
SamenvattingOntheffingsmogelijkheden op basis van projectbesluit in strijd met Wro.
Samenvatting (Bron)Projectbesluit met toepassing van artikel 3.6, eerste lid, onder c, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is er een reguliere bouwvergunning verleend ten behoeve van het oprichten van twee scholen en een kinderdagverblijf. Volgens verweerder moet de verleende ontheffing worden bezien in samenhang met het eerder verleende projectbesluit en dienen zij er tezamen toe de strijdigheid van het bouwplan met het vigerende planregime op te heffen. Eisers hebben betoogd dat deze combinatie van besluiten in strijd is met het recht. Dat betoog slaagt. Tussenbeslissing.
Pagina76-77
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2011:BQ3030
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 18-05-2011, 200904066/1/R1 en 200906800/1/R1
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-100
SamenvattingExploitatieplan. Onafhankelijkheid ­taxateur.

(Roosendaal / bestemmingsplan 'Spoorhaven 1e fase' en exploitatieplan 'Exploitatieplan 2009, Spoorhaven 1e fase, exploitatiegebied Zuidoost')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 maart 2009 heeft de raad het bestemmingsplan "Spoorhaven 1e fase", het exploitatieplan "Exploitatieplan 2009, Spoorhaven 1e fase, exploitatiegebied Zuidoost" (hierna: het exploitatieplan Zuidoost) en het exploitatieplan "Exploitatieplan 2009, Spoorhaven 1e fase, exploitatiegebied West" (hierna: het exploitatieplan West) vastgesteld.
Pagina77-78
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ4922
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 25-05-2011, 200907178/1/R3
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-101
SamenvattingExploitatieplan. Vaststellen inbrengwaarden aan de hand van complexbenadering. Vergelijkingsmethode. Taxatie ten onrechte niet ter inzage gelegd.

(Wierden/bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Enter-­Rijssen 2008’ en exploitatieplan ‘Bedrijven­terrein Enter-Rijssen’)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 juni 2009 heeft de raad van de gemeente Wierden het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Enter-Rijssen 2008" en het exploitatieplan "Bedrijventerrein Enter-Rijssen" vastgesteld.
Pagina78-80
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ5950
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 01-06-2011, 201011172/1/R2
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-102
SamenvattingToepassing Chw. Aanvulling gronden. ­Relativiteitsvereiste.

(Tholen / bestemmingsplan 'Tholen Noord')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 september 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "Tholen Noord" vastgesteld.
Pagina80-81
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ6838
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 01-06-2011, 200905555/1/R1 en 200906452/1/R1
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-103
SamenvattingExploitatieplan. Verticale uitbreiding van een bestaand gebouw. Vergelijkings­methode. Fasering kan weigeringsgrond voor omgevingsvergunning voor bouwen zijn.

(Emmen/bestemmingsplan ‘Nieuw-Amsterdam/Veenoord, Bedrijventerrein De Tweeling’ en het gelijknamige exploitatieplan)
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 28 mei 2009, nr. RA09.0039 en nr. RA09.0040, heeft de raad het bestemmingsplan "Nieuw-Amsterdam/Veenoord, Bedrijventerrein De Tweeling" (hierna: het bestemmingsplan) en het gelijknamige exploitatieplan vastgesteld.
Pagina82-83
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ6839
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 15-06-2011, 201101130/1/H1
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-104
SamenvattingChw niet van toepassing op project dat op grond van Waterschapswet is gekomen. Geen gelijkstelling met projecten op basis van Waterwet.

(Boxtel / ontheffing en bouwvergunning)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 april 2010 heeft het college aan het dagelijks bestuur ontheffing op grond van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: de Wro) en bouwvergunning verleend voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden (hierna: het project) ten behoeve van het plan "Dommel door Boxtel" op het perceel kadastraal bekend gemeente Boxtel, sectie K, nr. 2452, plaatselijk bekend Dommel, tussen Raaphof en Zwaanse brug.
Pagina84-85
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ7948
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRechtbank Roermond, 09-06-2011, Awb 11 / 211
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-105
SamenvattingChw in casu niet van toepassing op projectbesluit. Geen besluit dat is vereist voor verwezenlijking van herstructurering woon- en werkgebied.
Samenvatting (Bron)Crisis- en herstelwet. Herstructurering van woon- en werkgebied. Projectbesluit. Het projectbesluit, dat ziet op een gedeelte van een bedrijventerrein, is genomen in verband met de herhuisvesting van de MOV en heeft tot doel de vestiging van de MOV op de betreffende locatie mogelijk te maken omdat die locatie hiertoe het meest geschikt is. Het projectbesluit is niet genomen in het kader van een concrete planologische herinrichting van het gehele bedrijventerrein. De rechtbank is op grond van het vorenstaande van oordeel dat met het genomen projectbesluit geen sprake is van een projectbesluit dat vereist is voor de verwezenlijking van de herstructurering van een woon- en werkgebied in de zin van artikel 3.1 van bijlage I bij de CHW.
Pagina85-86
UitspraakECLI:NL:RBROE:2011:BQ8101
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 16-03-2011, 201005916/1/H2
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-106
SamenvattingVanwege het feit dat niet vrijelijk over het perceel kon worden beschikt, kan in casu niet worden tegengeworpen dat is nagelaten concrete pogingen te verrichten om de bestaande bouwmogelijkheden te benutten. Ook na verkrijging van het volledige eigendom, bestond geen gelegenheid om de nog bestaande mogelijkheden te benutten.

(Enschede / verzoek om planschadevergoeding)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 oktober 2008 heeft het college een verzoek van [appellant] om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina87-87
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP7753
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 27-04-2011, 201007502/1/H2
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-107
SamenvattingRealisering voorzieningen, gelet op de in de Structuurschets vermelde komst van ongeveer 450 woningen en realisering van woningen op diverse locaties, voorzienbaar.

(Breda / verzoek om tegemoetkoming in planschade)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 juni 2009 heeft het college een aanvraag van [appellant] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
AnnotatorB. van den Broek
Pagina88-90
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ2627
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 08-06-2011, 201009152/1/H2
CiteertitelStAB 2011, nr. 11-108
SamenvattingVoorzienbaarheid vervallen van bestaande gebruiks- en bouwmogelijkheden. Passieve risico-aanvaarding.

(Zuidplas / verzoek om planschadevergoeding)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 december 2005 heeft de raad van de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle een verzoek van [appellant sub 1] om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina90-91
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ7455
Artikel aanvragenVia Praktizijn