Praktisch Bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Praktisch Bestuursrecht
Datum 04-10-2011
Aflevering 6
RubriekArtikelen - Overgangsrecht
TitelDe bestuursrechter en overgangsrecht
CiteertitelPB 2011/6, 4
SamenvattingOvergangsrecht helpt om de overgang van oud naar nieuw te vergemakkelijken. De bestuursrechter wordt in toenemende mate geconfronteerd met geschillen over het overgangsrecht. Dit zijn vaak ingewikkelde vraagstukken die gevolgen kunnen hebben voor de bevoegdheid van de rechter, het toepasselijke recht en de bestaande rechten en verplichtingen of bevoegdheden van de betrokken partijen. Dit artikel schetst, na een korte beschrijving van vormen van overgangsrecht, de aard van de rechterlijke toetsing van overgangsrecht in wetten, algemeen verbindend voorschriften en beleidsregels. Hierna wordt een aantal voorbeelden gegeven, vooral afkomstig uit uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: Afdeling) in het omgevingsrecht.
Auteur(s)M.J.H.M. Verhoeven
Pagina4-9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen - Overeenkomsten
TitelContracteren met de overheid
CiteertitelPB 2011/6, 10
SamenvattingDe Rechtbank Arnhem heeft op 1 juni 2011 een uitspraak gewezen waarin het ging om de vraag of het de gemeente nog vrij stond, gezien de stand van de onderhandelingen, om een beroep te doen op het in de conceptovereenkomst opgenomen goedkeuringsvoorbehoud.
Auteur(s)M. Duurtsema
Pagina10-16
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 22-06-2011, 20101287/1/H1
CiteertitelPB 2011/6, 17
SamenvattingBelanghebbende.
AnnotatorH.M.J.G. Neelis
Pagina17-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Kernbegrippen
TitelLiteratuur
CiteertitelPB 2011/6, 17
SamenvattingHet belanghebbendebegrip en de onderdelenfuik in de Wabo (TO juni 2011,nr. 2, p. 36-43)
Pagina17-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bepalingen over besluiten
TitelRechtbank Utrecht, 05-08-2011, SBR 09/2261
CiteertitelPB 2011/6, 18
SamenvattingHoorplicht.
Samenvatting (Bron)persoonsverwisseling; onrechtmatig besluit I; formele rechtskracht besluit II; geschiktheid; EMA; alcohol; redelijke termijn; schade; schadebeperkingsplicht. Wetsartikelen: 7:2 van de Awb, artikel 131 WVW 1994, artikel 6 EVRM De rechtbank stelt vast dat tussen partijen niet in geschil is en verweerder heeft erkend dat het primaire besluit van 30 mei 2006 onrechtmatig is. Verweerder is tot het besluit gekomen dat betwijfeld kan worden of de op 8 mei 2006 aangehouden persoon ook daadwerkelijk eiser is geweest, wat voor verweerder reden is geweest om het bezwaar van eiser gegrond te verklaren en het primaire besluit van 30 mei 2006 te herroepen. De gemachtigde van verweerder heeft ter zitting erkend dat verweerder op 26 juli 2006 beide processen-verbaal inzake de aanhoudingen van 6 mei 2006 en 8 mei 2006 heeft ontvangen, dus voordat deze stukken in augustus 2006 ter beschikking van eiser zijn gesteld, en dat verweerder gelet op de inhoud van die processen-verbaal reeds op 26 juli 2006 in de gelegenheid was om een besluit met eenzelfde inhoud als de beslissing op bezwaar van 17 november 2008 te nemen. Nu verweerder reeds op 26 juli 2006 over voormelde processen-verbaal beschikte bracht de zorgvuldigheid welke verweerder jegens eiser betaamt mee dat hij ter voorkoming of beperking van diens schade zo spoedig als mogelijk een besluit met dezelfde inhoud als het besluit van 17 november 2008 had genomen. Nu verweerder dit niet heeft gedaan kan hij zich tegenover eiser niet erop beroepen dat hij de geleden schade had kunnen voorkomen of beperken door een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen. Niet in geschil is dat eiser geen rechtsmiddelen tegen het besluit op bezwaar van 5 juli 2007 heeft ingesteld. Van een erkenning van de onrechtmatigheid van het besluit door verweerder is in deze zaak geen sprake. Evenmin is gebleken dat door toedoen van verweerder aan eiser niet kan worden toegerekend dat hij geen rechtsmiddelen heeft ingesteld. Gelet op het voorgaande dient van de rechtmatigheid van het besluit op bezwaar van 5 juli 2007 te worden uitgegaan, hetgeen betekent dat verweerder niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de gestelde schade.
AnnotatorA.A.M. Peters
Pagina18-19
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2011:BR4308
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 22-06-2011, 201007983/1
CiteertitelPB 2011/6, 19
SamenvattingVooringenomen besluitvorming.
AnnotatorJ. Heijsman
Pagina19-20
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 13-07-2011, 201009749/1
CiteertitelPB 2011/6, 20
SamenvattingVertrouwensbeginsel.
AnnotatorJ. Heijsman
Pagina20-20
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bepalingen over besluiten
TitelLiteratuur
CiteertitelPB 2011/6, 20
SamenvattingHoofdzaken van het bestuursrecht (Prof. mr. drs. F.C.M.A. Michiels, Deventer, 2011, zesde druk)

Kroniek beginselen van behoorlijk bestuur (NTB 2011, p. 168-177)

Schaarse publieke rechten (NJB 26 augustus 2011, afl. 28, p. 1858-1866)
Pagina20-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 13-07-2011, 201004516/1
CiteertitelPB 2011/6, 21
SamenvattingUniforme openbare voorbereidingsprocedure en rechtstreeks beroep.
AnnotatorJ. Heijsman
Pagina21-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 22-06-2011, 201010410/1
CiteertitelPB 2011/6, 21
SamenvattingBesluit proceskostenbestuursrecht.
AnnotatorA.A.M. Peters
Pagina21-22
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 22-06-2011, 201009222/1
CiteertitelPB 2011/6, 22
SamenvattingVerzoek herziening uitspraak.
AnnotatorJ. Heijsman
Pagina22-22
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelLiteratuur
CiteertitelPB 2011/6, 22
SamenvattingKronieken bestuursprocesrecht (NTB 2011, p. 178-188)

De gevolgen van het op termijn zetten van de bestuursrechter (TO juni 2011, nr. 2 p. 33-35)
Pagina22-22
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Varia
TitelRaad van State, 22-06-2011, 201011014/1
CiteertitelPB 2011/6, 22
SamenvattingProjectbesluit.
AnnotatorA.A.M. Peters
Pagina22-23
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Varia
TitelRaad van State, 06-07-2011, 201012693/1
CiteertitelPB 2011/6, 23
SamenvattingOvergangsrecht.
AnnotatorJ. Heijsman
Pagina23-24
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Varia
TitelLiteratuur
CiteertitelPB 2011/6, 24
SamenvattingAnti-misbruikregelingen van openbaarheidswetgeving (NTB 2011, p. 152-162)
Pagina24-24
Artikel aanvragenVia Praktizijn