Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 06-10-2011
Aflevering 7/8
RubriekKort & bondig
TitelWetgevingsterreur
CiteertitelAgr.r 2011, p. 279
Samenvatting1. Ik ben niet boos of teleurgesteld maar woest. En daar heb ik alle reden voor nu de Minis­ter van Veiligheid en Justitie (Opstelten) de wetsvoorstellen betreffende titel 7.13 nieuw BW, gewijd aan de personenvennootschappen intrekt. Let wel, de voorstellen zijn door de Tweede Kamer met algemene stemmen aangenomen: de vaststellingswet (nr. 28 746) in 2005 en de invoeringswet (nr. 31 065) in 2009. Dat zal dus verder wel goed komen, zou je denken. De 'chambre de réflection', een Haags rusthuis voor veelal bejaarde dames en heren die voor trouwe partijdienst beloond moesten worden, dient zich immers op wetgevingsterrein gedeisd te houden. Alleen als het wetsvoorstel een onvoorstelbare juridische rommelboel is en de rechtsorde in gevaar brengt, kan tot verwerping worden overgegaan. Dat komt dus zelden voor en zou in dit geval redelijkerwijs niet zijn geschied.
Auteur(s)M.J.A. van Mourik
Pagina279-280
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschappelijke artikelen
TitelVeehouderijen, volksgezond­heid en omgevingsrecht
CiteertitelAgr.r 2011, p. 281
Samenvatting1. Inleiding Algemeen Volksgezondheid mag zich de laatste jaren verheugen in een stijgende aandacht als het gaat om de beoordeling van de toelaatbaarheid c.q. vergunbaarheid van (met name intensie­ve: in deze bijdrage beperk ik mij daar ook toe) veehoude­rijen. Voor deze toegenomen interesse aanwijsbaar. De belangrijkste zijn naar mijn idee de uitbraak van Q-koorts in 2009. Dit was de eerste grootschalige uitbraak van een besmettelijke dierziekte die gevaar voor de volksgezondheid kon opleveren. Daar kwam bij het - door onder meer een toename van MRSA-gevallen alsmede door deze Q-koorts ingegeven - debat over de wenselijkheid van grootschalige veehouderijen, de zogenaamde megastallen, en de daarvoor in te richten landbouwontwikkelingensgebieden. Dit laatste debat is in diverse arena's gevoerd, zoals in Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant, en in de Tweede Kamer.
Auteur(s)J.J.J. de Rooij
Pagina281-290
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelRuimtelijke ordening - Verslag van het wetenschappelijke deel van de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Agrarisch recht (VAR) 13 mei 2011
CiteertitelAgr.r 2011, p. 291
SamenvattingDe vergadering wordt geopend door de voorzitter, prof. mr. G.M.F. Snijders. Dit jaar verheugt de vereniging zich in een hoge opkomst die te maken heeft met het onderwerp dat in­houdelijk aan de orde is: ‘de ruimtelijke ordening van het buitengebied’. Er worden twee preadviezen toegelicht. het eerste preadvies is van prof. mr. D.W. (Willem) Bruil en gaat over het 'Bestemmingsplan buitengebied'. Het tweede is van mr. P.P.A. (Paul) Bodden 'Wie ordent de ruimte in het landelijk gebied'. Beide preadviezen zijn opgenomen in het Tijdschrift voor Agrarisch Recht.
Auteur(s)J.H.B. Averdijk
Pagina291-302
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelPachtprijzen, een update
CiteertitelAgr.r 2011, p. 303
SamenvattingEerder is in dit tijdschrift door mij aandacht besteed aan de inhoud en toepassing van het op 1 september 2007 in werking getreden Pachtprijzenbesluit 2007 met bijbehorende regelingen.
Auteur(s)J.G. Bongers
Pagina303-305
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelThe Greenery B.V. versus diverse telers
CiteertitelAgr.r 2011, p. 306
SamenvattingUitspraak Rechtbank ‘s-Gravenhage, 338554 / HA ZA 09-1786, LJN BQ0355 Inleiding In de in dit nummer opgenomen (nr. 5656) uitspraak spreekt de Rechtbank Den Haag zich uit over de mededingingsrech­telijke grenzen aan het handelen van coöperaties. De uit­spraak bakent daarnaast de ruimte van de erkende telersverenigingen af bij de uitvoering van de Gemeenschappelijke marktordeningsvoorschriften (GMO-voorschriften) voor groente en fruit. De coöperatie in kwestie is de coöperatieve telersvereniging The Greenery.
Auteur(s)M.C. van Heezik
Pagina306-310
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelDe ‘Versilia-zaken’: (exoneratie van) aansprakelijkheid voor gebrekkige plantenrassen
CiteertitelAgr.r 2011, p. 311
SamenvattingHet is de ergste nachtmerrie van een teler: na flinke inves­tering in een veelbelovende ‘noviteit’ treden er bij groot­schalige teelt van het nieuwe ras onverwacht ernstige groei­stoornissen op, met alle schadelijke gevolgen van dien. Een dergelijk binnen de rozenhandel bekende zaak- in het Vakblad voor de Bloemisterij uit 1999 aangeduid als 'het grootste debacle in de rozensector tot dan toe' - draait om het ras genaamd Nirpventyel, afkomstig van het Franse veredelingsbedrijf NIRP.
Auteur(s)H.J. Koenraad
Pagina311-312
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelSingle Common Market Organisation
CiteertitelAgr.r 2011, p. 313
Auteur(s)D.W. Bruil
Pagina313-315
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelBestuursrecht in de sociale rechtsstaat
CiteertitelAgr.r 2011, p. 316
Auteur(s)D.W. Bruil
Pagina316-317
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r 2011, p. 318
SamenvattingAlgemeen:
Wetgeving
Moties

Pacht:
Prijzen
Pachtdiscussie

Zakelijke rechten:
Erfpacht

Ruimtelijke Ordening:
AMVB Ruimte
Wro
Veranderingsprocessen
Raakvlakken

Beheer landelijk gebied:
Natura 2000

Dieren:
Wet dieren
Duurzame stallen
Toekomst intensieve veehouderij
Pluimvee
Vogelgriep

Planten:
GGO-gewassen
Kwekersrecht

Producten:
EHEC

Milieurecht:
Gebruiksnormen
Mestoorlog
Gewasbescherming

Rechtspersonen:
Personenvennootschappen

Bedrijfsopvolging:
Familie

Europees agrarisch recht:
CEDR
Landbouw- en Visserijraad
Herziening GLB

Diversen:
Tarieven
Auteur(s)D.W. Bruil
Pagina318-321
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondigingen
TitelAankondiging
CiteertitelAgr.r 2011, p. 322
Pagina322-322
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 21-06-2011, 200.050.403
CiteertitelAgr.r 2011, p. 323
SamenvattingEenmalige pacht.

(Van Tuijl / Coppens)
Samenvatting (Bron)Vervolg van LJN BP2957 Eenmalige pachtovereenkomst in de zin van art. 70f lid 5 Pachtwet? Eventuele omstandigheid dat bij de oorspronkelijk ingezonden overeenkomst geen kadastrale kaart was gevoegd (anders dan artikel 70f lid 7 Pachtwet voorschreef) en dat die kaart al dan niet op verzoek van (het secretariaat van) de grondkamer in plaats daarvan later is ingezonden, verhindert niet de geldigheid van een eenmalige pachtovereenkomst in de zin van artikel 70f Pachtwet. In dit verband verwijst het hof naar het beginsel van artikel 3:58 Burgerlijk Wetboek, volgens welk beginsel een geldigheidsvereiste voor een rechtshandeling ook na het verrichten ervan kan worden vervuld, tenzij een onmiddellijk belanghebbende de rechtshandeling op het moment van de vervulling van het vereiste reeds als ongeldig had aangemerkt. Ook de omstandigheid dat op de tekening niet de oppervlakte per kadastrale aanduiding is vermeld, zoals artikel 70f lid 7 Pachtwet eveneens voorschreef, is geen beletsel voor de geldigheid van de eenmalige pachtovereenkomst. Redelijke uitleg van bedoeld voorschrift brengt mee dat het niet gold in het geval het gepachte zoals in het onderhavige geval slechts één kadastrale aanduiding kende en zowel die aanduiding als de oppervlakte van het gepachte in de ingezonden overeenkomst waren vermeld.
AnnotatorG.M.F. Snijders
Pagina323-325
UitspraakECLI:NL:GHARN:2011:BR1326
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 28-06-2011, 200.070.017
CiteertitelAgr.r 2011, p. 325
SamenvattingHerstelvonnis.

(Hermens / Boxmeer)
Samenvatting (Bron)Herstel van fout in vonnis die geen kennelijke fout was; geen aanvulling van dat vonnis.
AnnotatorE.H.M. Harbers
Pagina325-328
UitspraakECLI:NL:GHARN:2011:BR2429
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCentrale Grondkamer, GH Arnhem, 05-04-2011, ---
CiteertitelAgr.r 2011, p. 328
SamenvattingBeëindigingsovereenkomst. Opschortende voorwaarde.

(Roermond / Kleukers)
Pagina328-330
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 24-06-2011, 10/00490
CiteertitelAgr.r 2011, p. 330
SamenvattingTeeltlicentie. Aansprakelijkheid.

(Versilia)
Samenvatting (Bron)Art. 81 RO. Verbintenissenrecht. Bloementeeltlicentie. Toerekenbare tekortkoming in de nakoming van licentieovereenkomst? Aansprakelijkheid voor de schade wegens gebrekkigheid (nieuw) ras?
Pagina330-336
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BQ9115
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelNationale Ombudsman, 30-08-2011, ---
CiteertitelAgr.r 2011, p. 336
SamenvattingOnderzocht is de trage uitbetaling van ganzenschade. Buitengewone omstandigheden. Niet onbehoorlijk.

(Uitbetaling ganzenschade)
Pagina336-339
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 30-03-2011, 338554 / HA ZA 09-1786
CiteertitelAgr.r 2011, p. 339
SamenvattingGedraging van The Greenery moeten worden aangemerkt als gedragingen van een telersvereniging, en zijn derhalve gebonden aan de regels van de gemeenschappelijke marktordening. De aan telers opgeleverde leveringsplicht was te langdurig en levert daarom strijd op met het mededingingsrecht. Zie artikel Van Heezik in dit nummer.

(Greenery)
Samenvatting (Bron)The Greenery versus teler. Voorwaardelijke toegekende subsidie in strijd met het mededigingsrecht, mede op grond van GMO-regelgeving.
Pagina339-347
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2011:BQ0355
Artikel aanvragenVia Praktizijn