Tijdschrift voor Omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Tijdschrift voor Omgevingsrecht
Datum 12-10-2011
Aflevering 3
RubriekRedactioneel
TitelPermanente crisis of herstel van recht?
CiteertitelTO 2011, nr. 3, p. 65
SamenvattingTer bevordering van de bouw kent Nederland nu ongeveer anderhalf jaar de veelbesproken Crisis- en herstelwet (Chw). Voor een wet op het terrein van het omgevingsrecht is dat vrij lang. Reden genoeg dus om aan de wet te sleutelen. Dat is ook al gebeurd en gebeurt ook verder. De voorgenomen wijzigingen hebben niet alleen lof geoogst, maar dat hoeft de wetgevingsactiviteit niet te remmen.
Pagina65-66
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHerontwikkeling van stortplaatsen - Kansen en belemmeringen vanuit milieurechtelijk perspectief
CiteertitelTO 2011, nr. 3, p. 67
SamenvattingIn Nederland wordt ruimte al jaren gezien als een schaars goed. Wat betreft ruimtelijke ordening zijn het vooral provincies en gemeenten die de mogelijkheden van de inrichting bepalen. Met de komst van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte zal hun bewegingsvrijheid verder toenemen. Tegen de achtergrond van de schaarste van ruimte kan herontwikkeling van stortplaatsen die niet meer in gebruik zijn kansen bieden. Het afgelopen decennium is hiervoor al aandacht geweest, getuige bijvoorbeeld het bekende Maastrichtse project Belvédère ('Bouwen op de belt'). Een recente ontwikkeling is de Europese aandacht voor herontwikkeling van stortplaatsen, vervat in het project Sufalnet. Toch blijft de ruimtelijke ontwikkeling van oude stortplaatsen soms achter bij de omgeving
Pagina67-76
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelJurisprudentie Waterwet
CiteertitelTO 2011, nr. 3, p. 77
SamenvattingBij het verschijnen van dit nummer is de Waterwet (Wtw) 21 maanden in werking. Het is daarom hoog tijd voor een jurisprudentieoverzicht. De eerste constatering bij het maken van dat overzicht is dat het aantal uitspraken met betrekking tot de Waterwet zelf vooralsnog gering is. De uitspraken die er zijn, geven wel een eerste beeld van de toepassing van het toetsingskader voor watervergunningen. Daarbij komt ook het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 209 - de AMvB waarmee de doelstellingen van de Kaderrichtlijn water zijn omgezet in milieukwaliteitseisen op grond van hoofdstuk 5 Wet milieubeheer (WMB)- aan bod.
Pagina77-81
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe ontheffingsbevoegdheid in provinciale ruimtelijke verordeningen in het licht van de wijzigingswet Wro - Instrument voor gemeentelijke flexibiliteit of provinciale sturing?
CiteertitelTO 2011, nr. 3, p. 82
SamenvattingEen belangrijk sturingsinstrument van provincies om hun ruimtelijk beleid bindend door te laten werken naar de gemeentelijke ruimtelijke besluitvorming is de bevoegdheid op grond van artikel. 4.1 lid 1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) om bij of krachtens provinciale verordening algemene regels te stellen over de inhoud van gemeentelijke planologische besluiten. In de praktijk is gebleken dat de behoefte bestaat om in bepaalde gevallen afwijking van die algemene regels toe te staan. Veel provincies hebben in hun provinciale verordeningen daarom ontheffingsbevoegdheden opgenomen. Ten gevolge van een door gedeputeerde staten (GS) verleende ontheffing blijft een provinciale regel ten behoeve an een concreet gemeentelijk planologisch besluit buiten toepassing. De ontheffingsbevoegdheid biedt een gemeentelijk bestuursorgaan dus de mogelijkheid om een planologisch besluit te nemen dat in strijd is met een provinciale algemene regel.
Auteur(s)F.A.G. Groothuijse , D. Korsse
Pagina82-92
LinkVolledige tekst artikel (uu.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn