Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 17-10-2011
Aflevering 10
RubriekArtikelen
TitelEnkele beschouwingen over het bestuursrechtelijk instrumentarium van de Wet kraken en leegstand
CiteertitelTBR 2011/161, p. 884-892
SamenvattingOp 1 juli 2011 is de leegstandsverordening van de gemeente Amsterdam in werking getreden. Met deze verordening beoogt Amsterdam iets te doen aan de leegstand van kantoren. De verordening geldt voor een aantal specifieke gebieden alsmede voor kantoorgebouwen of delen daarvan met een verhuurbare vloeroppervlak groter dan 10.000 m▓. Amsterdam is de eerste gemeente met een leegstandsverordening. De verordening is gebaseerd op de Wet kraken en leegstand.
Auteur(s)E.A. Minderhoud , D.B. Stadig
Pagina884-892
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelInpasbaarheid van internetwinkels in bestemmingsplannen
CiteertitelTBR 2011/162, p. 893-899
SamenvattingDe Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) heeft zich onlangs uitgelaten over de vraag of de verkoop van goederen via internet in strijd is met het bestemmingsplan. De uitspraak van 13 april 2011 inzake Fietsenshop.nu heeft veel stof doen opwaaien. De Afdeling heeft daarin geoordeeld dat Fietsenshop.nu door middel van haar internetwinkel in strijd met het bestemmingsplan heeft gehandeld, omdat sprake is van detailhandel. De branchevereniging van internetwinkels, de Nederlandse Thuiswinkelorganisatie, is naar aanleiding van deze uitspraak in overleg getreden met de Vereniging Gemeenten (VNG) om duidelijkheid te verkrijgen over de positie van internetwinkels in bestemmingsplannen.
Auteur(s)S. Grasboer
Pagina893-899
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelCompenseren! Wat dan? Borging van mitigerende en compenserende maatregelen in het kader van Natura 2000
CiteertitelTBR 2011/163, p. 900-907
SamenvattingDe natuurwetgeving wordt door ontwikkelaars in ons land vaak als een blok aan het been ervaren. Ook bij de burger bestaat niet altijd begrip wanneer in de krant te lezen staat dat de aanleg van een snelweg ernstige vertraging, heeft opgelopen vanwege het onverwachte voorkomen van een bijzondere plant- of diersoort. Aan de andere kant klagen natuurbeschermers juist over het feit dat de ratio van de natuurbeschermingswetgeving met voeten wordt getreden bij toepassing in de praktijk. De waarheid ligt zoals altijd, in het midden.
Auteur(s)E.J. Snijders-Storm
Pagina900-907
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDecentraal of doorpakken: de Structuurvisie Buisleidingen en de doorwerking in bestemmingsplannen
CiteertitelTBR 2011/164, p. 908-917
SamenvattingIn de Nederlandse ondergrond ligt 300.000 km aan buisleidingen; buizen van enkele centimeters tot meer dan een meter doorsnede, die worden gebruikt voor het vervoer van stoffen als (riool)water, olie en gas. Daarvan wordt 18.000 km gebruikt voor vervoer van gevaarlijke stoffen: aardgas, olieproducten, CO2 en (andere) chemische stoffen. Om zeker te stellen dat er in de toekomst ruimte is voor de aanleg van nieuwe buisleidingen voor dit type stoffen wordt de (rijks)Structuurvisie Buisleidingen voorbereid. Het ontwerp voor deze structuurvisie heeft deze zomer ter inzake gelegen. De bedoeling is dat de Structuurvisie Buisleidingen concreet wordt vertaald in bestemmingsplannen via de zogenoemde 'AMvB Ruimte'. Structuurvisie en algemene maatregel van bestuur zouden in 2012 in werking moeten treden.
Auteur(s)F. Beishuizen , E.J. Brascamp
Pagina908-917
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelArbitrage volgens koop-/aannemingsovereenkomsten met een Garantie- en waarborgregeling
CiteertitelTBR 2011/165, p. 918-931
SamenvattingSinds jaar en dag worden veel koop-/aannemingsovereenkomsten gesloten met toepassing van een Garantie- en waarborgregeling. Geschillen tussen de verkrijger en de ondernemer naar aanleiding van deze regeling werden aanvankelijk door middel van arbitrage beslecht door het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) en later (ook) door het Arbitrage Instituut Woningbouw (AIG).
Auteur(s)M. Niesen
Pagina918-931
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelFundamentele herziening omgevingsrecht noodzakelijk? De omgevingswet en het integraal afwegen van belangen
CiteertitelTBR 2011/166, p. 925-931
SamenvattingEen Omgevingswet is in de maak. Dat het omgevingsrecht fundamenteel herzien moet worden, is volgens de regering een breed gedragen wens. Een fundamentele herziening is onder meer nodig om de complexiteit van de regelgeving te reduceren en meer flexibiliteit te creŰren. De praktijk lijkt vooral behoefte te hebben aan tijd en rust om de huidige 'nieuwe regelgeving'(zoals de Waterwet, Wab, Wro en Chw) onder de knie te krijgen. Hoe dan ook, in de beleidsbrief 'Eenvoudig Beter' (hierna: de beleidsbrief) zijn de hoofdlijnen van de nieuwe Omgevingswet door de regering geschetst. Centraal onderwerp in deze bijdrage is de toekomst van het integraal afwegen van belangen. Een integrale afweging houdt in dat de verschillende omgevingsaspecten in samenhang worden beoordeeld.
Auteur(s)H.D. Tolsma
Pagina925-931
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelReactie op gastcolumn 'Ge´ntegreerde contracten' van prof. Taeke de Jong (TBR 2011/133) I
CiteertitelTBR 2011/167, p. 932-933
SamenvattingIk heb niet de illusie dat ik dÚ verklaring kan geven, maar wel een verklaring. Ik sta zowel opdrachtgevers als aannemers bij. Uiteraard bij procedures, maar ook als juridische bouwbegeleider. Wanneer een opdrachtgever gevoelig is voor een DCBM contract, dan geldt eigenlijk altijd dat de opdrachtgever helemaal niet van bouwen houdt. Hij heeft er geen verstand van, vindt het niet leuk, en wil er helemaal niet zijn vingers aan branden. Eigenlijk zou deze opdrachtgever het liefst een bestaand gebouw willen huren; niet meedenken en weinig onderhoud. Zij ervaren DCBM contracten als ontzorgend; ze zijn niet verantwoordelijk voor dat deel waar ze geen verstand van hebben.
Auteur(s)Y.G.C. Brummelhuis
Pagina932-933
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelReactie op gastcolumn 'Ge´ntegreerde contracten' van prof. Taeke de Jong (TBR 2011/133) II
CiteertitelTBR 2011/, p. 932-933
SamenvattingProf. De Jong breekt in zijn gastcolumn een lans voor innovatieve architecten. Hij ziet een bedreiging in de ge´ntegreerde contractvorm. Een stukje daaruit:

'"'Welja," was mijn reactie "terug naar de negentiende eeuw! Goedkoop bouwen zonder fratsen en nieuwlichterij zoals je gewend bent en dan maar exploiteren. Waarom kregen wij een woningwet? Waarom kreeg onze architectuur een wereldwijde faam voor haar durf en innovatie?" Juist! Omdat er een contract was tussen de initiatiefnemer of gebruiker en de ontwerper. Het programma van eisen veranderde door het schetsen. De onverwachte mogelijkheden die daaruit bleken brachten de initiatiefnemer, vooral als zij of hij ook de gebruiker was, op een andere klantvraag. Daarmee werden op hun beurt de uitvoerder en de beheerder tot innovatief denken gestimuleerd in plaats van tot een routine die uit de tijd raakt.'
Auteur(s)W.M.J.M. Heijltjes
Pagina932-933
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 24-08-2011, 200900425/1/R2 en 200902744/1/R2
CiteertitelTBR 2011/169, p. 934-954
SamenvattingVerlening Nbw 1998 vergunning. Uitleg 'Projectbegrip'. Gevolgen voor buitenlandse Natura 2000-gebieden. Monitoring en 'Hand-aan-de-kraan'. Toename stikstofdepositie. Mitigerende en compenserende maatregelen.

(Kolencentrale Eemshaven)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 augustus 2008, kenmerk DRZ/08/3056/BB/SM, heeft de minister aan RWE vergunning krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) verleend voor de bouw, het in werking brengen en houden en het uitvoeren van regulier onderhoud van een kolengestookte elektriciteitscentrale in de Eemshaven.
AnnotatorR.H.W. Frins , S.D.P. Kole
Pagina934-954
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR5684
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 14-09-2011, 201011817/1/R2
CiteertitelTBR 2011/170, p. 954-958
SamenvattingVergunning voor het aanleggen en in werking hebben van een waterkrachtcentrale nabij Natura 2000-gebied Grensmaas. Relativiteitsvereiste Crisis- en herstelwet en algemeen belang. Beoordeling significante nadelige effecten ten onrechte niet toegespitst op verbeterdoelstelling beschermde vissoorten.

(Waterkrachtcentrale Grensmaas)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 oktober 2010 heeft het college een vergunning krachtens artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor het aanleggen en in werking hebben van een waterkrachtcentrale nabij Natura 2000-gebied Grensmaas.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina954-958
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BS8857
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 21-09-2011, 201010355/1/H2
CiteertitelTBR 2011/171, p. 959-961
SamenvattingKoerswijziging rechtspraak. Ontbreken van rechtsmiddelverwijzing onder besluit levert in de regel verschoonbare termijnoverschrijding op als rechtsmiddel buiten de daarvoor geldende termijn wordt aangewend. Rechtseenheid hoogste bestuursrechters.

(Rechtsmiddelverwijzing en verschoonbare termijnoverschrijding)
Samenvatting (Bron)Bij brief van 14 juli 2009 heeft het dagelijks bestuur een verzoek van Euro-Journey om nadeelcompensatie afgewezen.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina959-961
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BT2131
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Woningwet c.a.
TitelRaad van State, 29-06-2011, 201100826/1/H1
CiteertitelTBR 2011/172, p. 961-963
SamenvattingWelstandsadvies. Redelijke eisen van welstand. Strijd met bestemmingsplan? Stedenbouwkundige inpassing.

(Welstandsadvies en planologische bouwmogelijkheden)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 maart 2010 heeft het college aan [appellant sub 2 A] en [appellant sub 2 B] ontheffing en bouwvergunning eerste fase verleend voor het oprichten van een woning met garage op het perceel [locatie] te Broek in Waterland (hierna: het perceel).
AnnotatorB. Rademaker
Pagina961-963
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ9686
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 05-04-2011, 71.496
CiteertitelTBR 2011/173, p. 964-971
SamenvattingExoneratiebeding voor bouwtijdgebonden kosten; i.c. niet strijdig met redelijkheid. Reikwijdte/begrenzing beroep op exoneratie.

(Termijnsverlenging en stagnatiekosten)
AnnotatorW.M.J.M. Heijltjes
Pagina964-971
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 17-05-2011, 200.079.164/01
CiteertitelTBR 2011/174, p. 972-979
SamenvattingHoger beroep. Opschotende termijn. Verbod tot uitvoering overeenkomst.

(OcÚ / Albeda College)
Samenvatting (Bron)Overheidsaanbesteding; hoger beroep bij gegunde opdracht; bekendmaken na de inschrijvingen van formule en staffels voor berekening van malusbedragen; geen aantasting van de overeenkomst wegens gestelde willekeur, (risico van) favoritisme, intransparantie of disproportionaliteit.
AnnotatorG.J. Huith , M.C. Pinto
Pagina972-979
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2011:BQ5659
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
CiteertitelTBR 2011/176, p. 980-982
SamenvattingSignaleringen van artikelen in andere tijdschriften alsmede boeken op het gebied van het privaat- en publiekrechtelijke bouwrecht.
Pagina980-982
Artikel aanvragenVia Praktizijn