Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Datum 20-10-2011
Aflevering 42
RubriekOpinie
TitelAanslagtermijnen en goedwillende burgers
CiteertitelNTFR 2011/2303
SamenvattingHoofdstuk 7 van 'De Fiscale agenda', de eerder dit jaar gepubliceerde beleidsvisie van het kabinet op het Nederlandse belastingstelsel, gaat over het verkeer tussen burgers, bedrijven en Belastingdienst. Het kabinet, dat zegt de rechtszekerheid hoog in het vaandel te dragen, rept in dat hoofdstuk over een mogelijke verkorting van de navorderingstermijn voor 'goedwillende burgers' en voegt eraan toe dat die termijn voor 'kwaadwillende burger' in elk geval niet groter zal worden (Kamerstukken II, 2010-2011, 32 740, nr. 1, p. 47).
Auteur(s)E.B. Pechler
Pagina1-2
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelSovereign Wealth Funds, art. 2 Wet VPB 1969 en de teruggaafregeling in de dividendbelasting
CiteertitelNTFR 2011/2304
SamenvattingIn het Belastingplan 2012 wordt voorgesteld om de teruggaafregeling in de Wet op de dividendbelasting 1965 (hierna: Wet DB 1965) onder voorwaarden uit te breiden naar buiten de EU- en aangewezen EER-lidstaten (hierna ook: derde landen) gevestigde lichamen. Naast een mogelijke frictie van de huidige teruggaafregeling met de vrijheid van kapitaalverkeer, is de uitbreiding van de teruggaafregeling ingegeven met het oog op het verstevigen van de Nederlandse concurrentiepositie. Volgens de memorie van toelichting (hierna: MvT) zullen in de praktijk met name vrijgestelde (professionele) pensioenfondsen die zijn gevestigd in kwalificerende derde landen gebaat zijn bij de (voorgestelde) verruiming.
Auteur(s)R. Snoeij
Pagina3-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWinst
TitelHoge Raad, 07-10-2011, 11/00540
CiteertitelNTFR 2011/2308
SamenvattingOnbegrijpelijk hofoordeel dat waarde van bouwkavel niet meer bedroeg dan waarde als cultuurgrond.
Samenvatting (Bron)Inkomstenbelasting. Art. 7 Wet IB 1964. Tweede cassatie na BNB 2009/296. Onvoldoende gemotiveerd oordeel over de verkrijgingsprijs van een perceel grond met agrarische bouwbestemming.
Annotator Roerdink
Pagina12-13
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BT6843
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWinst
TitelGerechtshof Amsterdam, 09-06-2011, 09/00177 en 09/00178
CiteertitelNTFR 2011/2309
SamenvattingBelastingadviseur met ÚÚn opdrachtgever is ondernemer.
Samenvatting (Bron)Belastingkundige is niet in dienstbetrekking. Nu hij voldoende zelfstandig is en ondernemersrisico loopt is sprake van winst uit onderneming. Voorts zijn de kosten van de afscheidsborrel aftrekbaar.
Annotator Rozendal
Pagina13-14
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2011:BR4709
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWinst
TitelGerechtshof Arnhem, 09-08-2011, 10/00569
CiteertitelNTFR 2011/2310
SamenvattingVrijval herinvesteringsreserve terecht wegens verstrijking herinvesteringstermijn.
Samenvatting (Bron)Inkomstenbelasting. Vrijval herinvesteringsreserve omdat herinvesteringstermijn is verstreken. Begin uitvoering aanschaf pand is niet aannemelijk.
Annotator Brink
Pagina14-14
UitspraakECLI:NL:GHARN:2011:BR5479
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWinst
TitelGerechtshof Amsterdam, 12-05-2011, 09/00210
CiteertitelNTFR 2011/2311
SamenvattingVerkoopopbrengst drugs ondanks ontnemingsvordering in de heffing betrokken (I).
Samenvatting (Bron)Samenloop ontnemingsprocedure en belastingheffing. De uit de hennepkwekerij genoten inkomsten zijn terecht en tot het juiste bedrag in de belasting- en premieheffing betrokken.
Annotator Bruins Slot
Pagina15-16
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2011:BR4720
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeid, loon en resultaat
TitelGerechtshof Amsterdam, 12-05-2011, 08/00761
CiteertitelNTFR 2011/2312
SamenvattingVerkoopopbrengst drugs ondanks ontnemingsvordering in de heffing betrokken (II).
Samenvatting (Bron)Samenloop ontnemingsprocedure en belastingheffing. De uit de productie en/of verkoop van (grondstoffen voor) synthetische drugs genoten inkomsten zijn terecht in de belasting- en premieheffing betrokken. De door de inspecteur gemaakte schatting is niet redelijk en wordt door het Hof aangepast.
Annotator Bruins Slot
Pagina16-16
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2011:BR4724
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeid, loon en resultaat
TitelRechtbank Leeuwarden, 01-08-2011, AWB 09/885
CiteertitelNTFR 2011/2313
SamenvattingDoor echtgenote betaalde borg terecht aangemerkt als negatief resultaat uit werkzaamheid.
Samenvatting (Bron)Artikel 3.91 Wet IB 2001. Tbs-regeling. Eiseres heeft terecht de afwaardering van haar regresvordering uit hoofde van borgtocht als negatief resultaat uit overige werkzaamheden in aanmerking genomen.
Annotator Lange-Snijders
Pagina16-17
UitspraakECLI:NL:RBLEE:2011:BS1750
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeid, loon en resultaat
TitelHoge Raad, 14-10-2011, 10/01880
CiteertitelNTFR 2011/2314
SamenvattingNieuw feit aanwezig; vaststelling gebruikelijk loon.
Samenvatting (Bron)De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie afgedaan m.t.v. artikel 81 RO.
Pagina17-17
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BT7517
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInkomensvoorzieningen en pensioenen
TitelRechtbank Haarlem, 12-08-2011, 10/1280, 10/1281, 10/1282, 10/1283
CiteertitelNTFR 2011/2315
SamenvattingOnzuivere pensioenregeling leidt tot heffing bij toekenning daarvan.
Samenvatting (Bron)Geen sprake van toerekening kwade trouw van een adviseur bij het doen van de aangifte aan de belastingplichtige, omdat die adviseur niet de adviseur is geweest die de aangifte IB/PVV van belanghebbende heeft verzorgd en ingediend en geen wetenschap droeg van relevante feiten. Het pensioenrecht moet worden aangemerkt als een levensverzekering als bedoeld in artikel 3.117 Wet IB 2001 en artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf. Het pensioenrecht valt na het verlaten van de loonsfeer daarom onder het bepaalde in artikel 3.92, tweede lid, aanhef en onder a, en onder ten 2║, van de Wet IB 2001.
Annotator Luijken
Pagina17-18
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2011:BR6286
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAanmerkelijk belang/Directeur-grootaandeelhouder
TitelGerechtshof Amsterdam, 21-07-2011, P09/00293 en P09/00294
CiteertitelNTFR 2011/2317
SamenvattingHogere hypotheekschuld op terbeschikkinggesteld bedrijfspand niet bewezen.
Samenvatting (Bron)Geen bewijs geleverd voor stelling dat een hoger bedrag aan rente ter zake van terbeschikkingstelling van bedrijfspand in aftrek kan worden gebracht dan in aangifte is vermeld. Niet aannemelijk gemaakt dat belanghebbende minder loon heeft genoten dan in aangiften loonheffing respectievelijk IB/PVV is vermeld. Rechtbank heeft juist geoordeeld ten aanzien van boete. Geen verdere matiging boete in verband met overschrijding redelijke termijn. Gemeenschappelijk standpunt partijen in hoger beroep met betrekking tot de aanslag Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.
Annotator Aelen
Pagina19-19
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2011:BS7495
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVennootschapsbelasting/Dividendbelasting
TitelHoge Raad, 23-09-2011, 10/03724
CiteertitelNTFR 2011/2318
SamenvattingNaar recht van staat Ohio opgerichte LLC is fiscaal niet transparant.
Samenvatting (Bron)Vennootschapsbelasting; Amerikaanse LLC, opgericht naar het recht van Ohio, wordt voor toepassing van de Wet Vpb 1969 niet aangemerkt als een transparant lichaam.
Annotator Gooijer
Pagina19-21
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BT2292
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVennootschapsbelasting/Dividendbelasting
TitelRechtbank Haarlem, 14-09-2011, 10/3865
CiteertitelNTFR 2011/2319
SamenvattingRegeling fiscale eenheid leidt tot beperking vestigingsvrijheid in geval van EU-tussenhoudster.
Samenvatting (Bron)Vennootschapsbelasting. Fiscale eenheid tussen in Nederland gevestigde houdstermaatschappij en kleindochter. De tussenhoudstermaatschappij is in Duitsland gevestigd. Beperking van de vrijheid van vestiging. Gaat de rechtvaardigingsgrond niet verder dan noodzakelijk
Annotator Nieuweboer
Pagina21-24
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2011:BT2305
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSuccessiewet
TitelGerechtshof Amsterdam, 28-07-2011, 09/00720, 09/00721 en 09/00722
CiteertitelNTFR 2011/2320
SamenvattingMaatschapsovereenkomst be´nvloedt waarde maatschapsaandeel en huwelijksgemeenschap.
Samenvatting (Bron)Een in de vennootschapsovereenkomst opgenomen verblijvings-of overnemingsbeding be´nvloedt de waarde van het vennootschapsaandeel en daarmee de waarde van de huwelijksgemeenschap.
Annotator Vrenegoor
Pagina24-25
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2011:BR6269
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelHoge Raad, 14-10-2011, 11/01579
CiteertitelNTFR 2011/2321
SamenvattingGeen waardedrukkend effect recht van gebruik en bewoning.
Samenvatting (Bron)De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie afgedaan m.t.v. artikel 81 RO.
Pagina25-25
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BT7561
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelHoge Raad, 16-09-2011, 09/05151
CiteertitelNTFR 2011/2322
SamenvattingFormele rechtskracht niet van toepassing na intrekking bezwaarschrift tegen niet-tijdig beslissen.
Samenvatting (Bron)Arubaans recht; art. 9, 12 Landsverordening administratieve rechtspraak. Onrechtmatig handelen Land door niet tijdig beslissen? Formele rechtskracht fictieve afwijzende beschikking. Burgerlijke rechter dient van geldigheid besluit uit te gaan, behoudens klemmende bezwaren (vgl. HR 16 mei 1986, LJN ZC1700, NJ 1986/723). Onderhavig geval niet op ÚÚn lijn te stellen met achteraf onjuist gebleken veronderstelling dat toegang tot bestuursrechter niet openstond (vgl. HR 23 februari 2007, LJN AX3070, NJ 2007/503) of ondoorzichtige situatie mogelijkheden bezwaar en beroep (vgl. HR 11 november 1988, LJN AD3755, NJ 1990/563). Enkele overschrijding wettelijke beslistermijn onvoldoende voor oordeel onrechtmatig handelen; bijkomende omstandigheden nodig; geldt zowel jegens aanvrager besluit als jegens andere belanghebbenden (vgl. HR 22 oktober 2010, LJN BM7040, NJ 2011/6).
Annotator Thomas
Pagina25-27
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BQ5980
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelHoge Raad, 30-09-2011, 10/01297
CiteertitelNTFR 2011/2323
SamenvattingHofoordeel over kwade trouw bij belastingadviseur is niet cassatieproof.
Samenvatting (Bron)Art. 16, lid 1, AWR. Kwade trouw belastingadviseur? Miskenning begrip voorwaardelijk opzet.
Annotator Efstratiades
Pagina27-28
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BT5846
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelHoge Raad, 23-09-2011, 10/01841
CiteertitelNTFR 2011/2324
SamenvattingGeen grove schuld bij bijstand door deskundige adviseur.
Samenvatting (Bron)Art. 67f AWR. Vergrijpboete. Grove schuld. Toepassing BNB 2009/114.
Annotator Steenman
Pagina28-29
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BT2215
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelRechtbank Breda, 17-06-2011, 08/315
CiteertitelNTFR 2011/2325
SamenvattingNavorderingsaanslagen niet met de nodige voortvarendheid opgelegd.
Samenvatting (Bron)Belanghebbende is op 16 oktober 2001 ge´dentificeerd als houder van rekeningen bij de KB-Lux. De eerste vragenbrief van de inspecteur dateert van 11 november 2002. De rechtbank oordeelt dat de inspecteur, door niets te doen tussen oktober 2001 en november 2002, niet de voortvarendheid betracht heeft die redelijkerwijs van hem kan worden vereist bij het voorbereiden en vaststellen van het grootste deel van de navorderingsaanslagen. Gelet op de arresten van de Hoge Raad van 26 februari 2010 leidt dat tot vernietiging van die navorderingsaanslagen wegens termijnoverschrijding. De rechtbank laat de (navorderings-)aanslagen voor (onder meer) de jaren 2002 t/m 2004 in stand, maar vernietigt de vergrijpboetes, omdat de inspecteur niet heeft bewezen dat belanghebbende de saldi nog bezat. De rechtbank acht het in 1994 bestaande saldo van (afgerond) 550.000 niet zo extreem hoog dat zonder meer aannemelijk is dat dat bedrag, een deel daarvan of het daarop gemaakte rendement in 2002 en volgende jaren nog bestond.
AnnotatorJ. Kastelein
Pagina29-30
UitspraakECLI:NL:RBBRE:2011:BR4305
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelRechtbank Breda, 02-05-2011, 10/1186
CiteertitelNTFR 2011/2326
SamenvattingVerzoek van belanghebbende om stukken over te leggen slaagt maar deels.
Samenvatting (Bron)Tussenuitspraak ex art. 8:29 AWB. Het controlerapport dat opgemaakt is ten behoeve van het bepalen van de belastingschuld van een derde is geen op de zaak betrekking hebbend stuk in een zaak van een ander dan die derde. Met betrekking tot de overige bewijsstukken uit die "andere administratie" mogen de gegevens die leiden tot de identificatie van derden geanonimiseerd worden.
Annotator Snitker
Pagina30-31
UitspraakECLI:NL:RBBRE:2011:BQ7184
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelRechtbank Leeuwarden, 31-05-2011, AWB 11/766
CiteertitelNTFR 2011/2327
SamenvattingIndienen van bezwaar per fax vormt vormverzuim.
Samenvatting (Bron)Beroep niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar; gebruik fax in de bezwaarprocedure.
Annotator Hamer
Pagina31-32
UitspraakECLI:NL:RBLEE:2011:BR4897
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelHoge Raad, 14-10-2011, 11/00331
CiteertitelNTFR 2011/2330
SamenvattingSchending hoorplicht in KB-Luxzaak resulteert in terugwijzing.
Samenvatting (Bron)De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie afgedaan m.t.v. artikel 81 RO.
Pagina35-35
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BT7538
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOmzetbelasting
TitelHof van Justitie EU, 14-07-2011, C-464/10
CiteertitelNTFR 2011/2331
SamenvattingCommissionair kan vrijstelling voor weddenschappen toepassen.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 14 juli 2011. # Belgische Staat tegen Pierre Henfling en anderen. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Cour d'appel de Mons - Belgie. # Fiscale bepalingen - Zesde btw-richtlijn - Artikel 6, lid 4 - Vrijstelling - Artikel 13, B, sub f - Kansspelen - Diensten verricht door commissionair (zelfstandig exploitant van wedkantoor) die handelt op eigen naam maar voor rekening van opdrachtgever die als activiteit weddenschappen organiseert. # Zaak C-464/10.
Annotator Sanders
Pagina35-39
UitspraakECLI:EU:C:2011:489
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOmzetbelasting
TitelHoge Raad, 14-02-2011, CPG 09/02214
CiteertitelNTFR 2011/2332
SamenvattingVerkeerde uitleg verwijzingsopdracht Hoge Raad inzake herzieningscorrectie.
Samenvatting (Bron)Omzetbelasting; art. 15 Wet OB en art. 13 Besch. OB; etage van pand in jaar na gerealiseerde aftrek voor dat gedeelte van het pand verhuurd met vrijstelling; aftrek herzien op grond van art. 15, lid 4, Wet OB of op grond van art. 13, lid 2, Besch. OB?
Annotator Wolf
Pagina39-40
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BP6593
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOmzetbelasting
TitelRechtbank Leeuwarden, 08-09-2011, AWB 10/1531
CiteertitelNTFR 2011/2333
SamenvattingVerkoopopbrengst woningwetwoningen door woningcorporatie telt mee in de pro-rataberekening.
Samenvatting (Bron)OB. Pro rata. Verkoopopbrengst woningwetwoningen behoort tot gebruikelijke bedrijfsactiviteiten woningcorporatie. De (vrijgestelde) omzet telt mee in de noemer van de pro rata.
Annotator Zijlstra
Pagina41-41
UitspraakECLI:NL:RBLEE:2011:BS8743
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDouane
TitelHoge Raad, 30-09-2011, 09/05101
CiteertitelNTFR 2011/2334
SamenvattingHoge Raad stelt prejudiciŰle vraag inzake vermist rundvlees.
Samenvatting (Bron)Douanerechten; artikelen 50 en 203, lid 3, vierde gedachtestreepje, CDW. Aanvang aansprakelijkheid als aangever van goederen voor de douaneregeling douanevervoer. Wat is het tijdstip waarop goederen de status in tijdelijke opslag hebben verloren en zijn geplaatst onder de douaneregeling douanevervoer? PrejudiciŰle vraag.
Annotator van Dam , Stuijt
Pagina41-43
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BO1337
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInvordering
TitelHoge Raad, 14-10-2011, 11/04213
CiteertitelNTFR 2011/2335
SamenvattingAanvangstijdstip berekening te vergoeden invorderingsrente.
Samenvatting (Bron)De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie ongegrond verklaard, zie ook het arrest 09/05016.
Pagina44-44
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BT7588
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOverige voor publicatie vrijgegeven rechtspraak
TitelOverige voor publicatie vrijgegeven rechtspraak
CiteertitelNTFR 2011/
Pagina45-45
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOverzicht wetsvoorstellen
TitelWetgevingsoverzicht 20 oktober 2011
CiteertitelNTFR 2011/
Pagina46-46
Artikel aanvragenVia Praktizijn