Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 12-11-2011
Aflevering 11
RubriekArtikelen
TitelWetsvoorstel nadeelcompensatie in de Awb - Geen all-in-one oplossing voor nadeelcompensatie bij bouw-infrastructuurprojecten
CiteertitelTBR 2011/177, p. 984-994
SamenvattingOp 2 februari 2011 werd het voorstel voor de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel beoogt een aanvulling van de Awb met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad. Het wetsvoorstel is een vervolg op het Voorontwerp van de Studiegroep Schadevergoeding bij rechtmatige en onrechtmatige overheidsdaad dat in 2007 werd gepubliceerd.
Auteur(s)G.M. van den Broek
Pagina984-994
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet Gele Boekje van ProRail verklaard
CiteertitelTBR 2011/178, p. 995-1009
SamenvattingHet kan wat merkwaardig overkomen dat ProRail, dat zo nauw betrokken was bij de totstandkoming van de UAV-GC en de bijbehorende modelbasisovereenkomst, enige tijd geleden heeft besloten een boekje uit te brengen waarin een gestandaardiseerde reeks van aanvullingen op en afwijkingen van de UAV-GC 2005 (verder: UAV-GC) is samengebracht. Het 'Gele Boekje'. Natuurlijk kun je dat verwachten als het om aanvullingen of afwijkingen zou gaan die specifiek betrekking hebben op een bepaald onderdeel van de wereld van ProRail: het (doen) aanleggen, wijzigen en onderhouden van spoorwegen.
Auteur(s)B. van den Berg , F. Ronner
Pagina995-1009
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWijzer met de reiswijzer
CiteertitelTBR 2011/, p. 1010-1015
SamenvattingInleiding: alwéér een nieuwe Reiswijzer?
Zoals ook een goed boek regelmatig aan herdruk toe is, zo is ook de nieuwe Reiswijzer er weer! De Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011 - 'een praktische routebeschrijving voor marktpartijen en overheden' - is sedert begin van dit jaar uit. In dit artikel een beschouwing. Maar bovenal en allereerst de vraag: waarom alwéér een nieuwe Reiswijzer? Sedert 2007 is dit immers alweer de derde versie en de vorige versie - 2009 - is immers ook nog relatief jong.
Auteur(s)R.D. Luteijn
Pagina1010-1015
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek van het Europese aanbestedingsrecht (2010-1)
CiteertitelTBR 2011/180, p. 1016-1027
SamenvattingDeze kroniek vat een aantal belangrijke uitspraken samen die door het Hof van Justitie van de Europese Unie (het 'Hof') zijn gewezen op het gebied van het aanbestedingsrecht in de eerste helft van 2010. Daarnaast wordt ook - bij wijze van uitzondering - één belangrijk arrest van het Gerecht van de Europese Unie (het 'Gerecht') samengevat.
Auteur(s)B.J.H. Blaisse-Verkooyen , D.C. Orobio de Castro
Pagina1016-1027
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelDe voorgeschreven leverancier in het voorstel tot herziening van de UAV 1989; Art. 46 lid 3 UAV 1989
CiteertitelTBR 2011/181, p. 1028-1030
SamenvattingIn TBR van mei 2011 heeft de redactie een oproep geplaatst, gericht aan alle bouwrechtjuristen, om in een schriftelijke bijdrage hun mening te geven over de wijzigingsvoorstellen van de Werkgroep Herziening UAV 1989. Graag maak ik gebruik van deze oproep door iets te zeggen over het voorstel van de Werkgroep om par. 6 lid 27 UAV 1989 te veranderen. Ik rond af met een korte opmerking over art. 46 lid 3 UAV 1989.
Auteur(s)W.J.M. Herber
Pagina1028-1030
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelNogmaals: de betekening van arbitrale vonnissen houdende een veroordeling op straffe van een dwangsom; Hof Den Bosch 13 april 2010 (LJN: BM1460)
CiteertitelTBR 2011/182, p. 1031-1033
SamenvattingWat vooraf ging
Bij een arbitraal vonnis tussen een opdrachtgever (E) en een aannemer (B) volgens het arbitragereglement van het Arbitrage Instituut Bouwkunst van 4 juli 2005 is B veroordeeld bepaalde werkzaamheden te verrichten binnen honderd werkdagen na dagtekening van het vonnis op straffe van een dwangsom van EUR 2.000 voor iedere werkdag dat niet binnen de gestelde termijn van 100 werkdagen aan daarin aan B opgelegde verplichting mocht zijn voldaan, met een maximum van EURO 75.000. E. laat het arbitrale vonnis, niet voorzien van een verlof tot tenuitvoerlegging (exequatur(, op 2 augustus 2005 aan B betekenen. Verlof tot tenuitvoerlegging van het arbitrale vonnis van 4 juli 2005 (art. 1962 Rv.) wordt door de voorzieningenrechter op 4 december 2006 gegeven.
Auteur(s)J.W. Bitter
Pagina1031-1033
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 07-09-2011, 201003301/1/R2
CiteertitelTBR 2011/183, p. 1034-1040
SamenvattingUitbreiding varkenshouderij. Vergunninplicht art. 19d Nbw 1998. Stikstofdepositie. Strijd met Habitatrichtlijn.
Samenvatting (Bron)Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 30 maart 2010, hebben [appellanten] beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een besluit door het college op hun bezwaarschrift van 8 mei 2009, gericht tegen het besluit van het college van 6 april 2009, kenmerk 2008-006310, waarbij een vergunning is verleend ingevolge artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) aan [vergunninghouder] voor de uitbreiding van een varkenshouderij aan de [locatie] (ongenummerd) te [plaats].
AnnotatorR.H.W. Frins
Pagina1034-1040
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR6898
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelAfdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 05-10-2011, 201002943/1/R3
CiteertitelTBR 2011/184, p. 1041-1042
SamenvattingVaststelling bestemmingsplan. Reactieve aanwijzing die later wordt ingetrokken. Mogelijkheid van beroep tegen vaststellingsbesluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 januari 2010, kenmerk 1563973/1633415, heeft het college zijn besluit van 25 augustus 2009, waarbij aan de raad van de gemeente Baarle-Nassau een aantal aanwijzingen is gegeven als bedoeld in artikel 3.8, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: de Wro) met betrekking tot het door de raad bij besluit van 16 juli 2009 vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied 2008" (hierna: het bestemmingsplan), gedeeltelijk ingetrokken.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina1041-1042
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BT6660
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 24-08-2011, 201002486/1/R3
CiteertitelTBR 2011/185, p. 1043-1044
SamenvattingVaststelling bestemmingsplan. Reactieve aanwijzing. Geen beroep mogelijk tegen door reactieve aanwijzing getroffen deel vaststellingsbesluit. Ook geen prematuur beroep mogelijk.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 december 2009 heeft de raad het bestemmingsplan "Meerheide III" vastgesteld.
Pagina1043-1044
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR5686
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 01-09-2011, 71.554
CiteertitelTBR 2011/186, p. 1045-1049
SamenvattingBesteksuitleg. Vergoeding van meerkosten. Waarschuwen voor meerkosten.
AnnotatorS. Könemann
Pagina1045-1049
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
CiteertitelTBR 2011/, p. 1052-1054
SamenvattingSignaleringen van artikelen in andere tijdschriften alsmede boeken op het gebied van het privaat- en publiekrechtelijke bouwrecht.
Pagina1052-1054
Artikel aanvragenVia Praktizijn