Vastgoedrecht

Uitgever Uitgeverij Paris
Tijdschrift Vastgoedrecht
Datum 07-11-2011
Aflevering 5
TitelWetgever aan de slag met de Vormerkung en het beslag!
CiteertitelVGR 2011, p. 99
SamenvattingDe Hoge Raad heeft op 8 oktober 2010, LJN BN1252, voor de tweede keer geoordeeld over de reikwijdte van de Vormerkung. De vraag die in het arrest centraal stond, is: beschermt de Vormerkung de koper in het geval onder deze derdenbeslag is gelegd op de koopsom? De Hoge Raad oordeelde dat dit niet geval is. De uitspraak is een ferme breuk met de lagere rechtspraak en de heersende leer in de literatuur. In deze bijdrage zal ik, alvorens ik het arrest bespreek, de Vormerkung kort bespreken, waarna de varianten in 'derdenbeslag' aan bod komen. Vervolgens zal de rechtspraak worden geïnventariseerd, het arrest van 8 oktober 2010 nader worden toegelicht, de huidige positie van de koper en de notaris worden besproken en ten slotte zal worden ingegaan op de vraag hoe het doel van de Vormerkung beter gewaarborgd kan worden.
Auteur(s)H. Bounjouh
Pagina99-106
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet projectbesluit en het vrijstellingsbesluit: houdbaarheidsdatum alsnog onbeperkt verlengd?
CiteertitelVGR 2011, p. 107
SamenvattingOp 16 augustus 2010 adviseerde de minister van toen nog VROM voor projectbesluiten mét een bouwactiviteit om vóór de inwerkingtreding van de Wabo op 1 oktober 2010 tevens een bouwvergunningaanvraag (eerste fase) in te dienen. Op deze manier konden projectbesluiten mét een bouwactiviteit - die voor hun rechtsbeschermingsmogelijkheden afhankelijk waren van de verlening van een bijbehorende bouwvergunning (eerste fase) - nog onherroepelijk worden. Met de inwerkingtreding van de Wabo is het aanvragen van een bouwvergunning immers niet langer mogelijk. Die is daarin vervangen door een omgevingsvergunning voor bouwen. Over het vrijstellingsbesluit op grond van de (oude) Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) werd door de minister met geen woord gerept.
Auteur(s)S.W. Derksen
Pagina107-111
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAanbestedingsrecht
TitelTevredenheidsverklaringen
CiteertitelVGR 2011, p. 112
SamenvattingAanbestedende diensten stellen in de praktijk haast standaard de eis dat de inschrijver bij de door hem ingediende referentiewerken ook een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever dient te voegen. Het indienen van dit bewijsstuk lijdt echter niet zelden tot (praktische) problemen voor de inschrijver. Niet alleen stellen aanbestedende diensten vaak inhoudelijke eisen aan dergelijke tevredenheidsverklaringen, die afwijken van de omschrijving uit het BAO en/of het ARW 2005. Bovendien weigeren opdrachtgevers regelmatig (zonder gegronde redenen) om dergelijke tevredenheidsverklaringen af te geen, waardoor de inschrijver zijn kansen op gunning van het werk kan verspelen.
Auteur(s)L.C. van den Berg , L. Knoups
Pagina112-113
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodem
TitelLopende wet- en regelgeving
CiteertitelVGR 2011, p. 113
SamenvattingDe vorige rubriek introduceerde het wetsvoorstel voor een gebiedsgerichte aanpak van verontreinigingen in het diepere grondwater (Kamerstukken II 2010/11, 32 712, nr. 2 en 3). Inmiddels heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu op een fors aantal kamervragen gereageerd. Een belangrijke vraag is waarom dit voorstel nu moet vooruitlopen op een fundamentele wijziging van de Wbb.
Auteur(s)G.A. van der Veen
Pagina113-114
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFiscaliteit
TitelBtw-vrij bemiddelen bij overdracht vastgoedvennootschappen?
CiteertitelVGR 2011, p. 115
SamenvattingBij de overdracht van vastgoed hebben partijen vaak de keuze om de 'stenen' te verkopen of de vennootschap die de stenen houdt te verkopen. Naast commerciële redenen, heeft de keuze voor de overdracht middels een aandelentransactie vaak ook een fiscale achtergrond. In dat geval spelen de vennootschapsbelasting en de overdrachtsbelasting een belangrijke rol. De btw is vaak van ondergeschikt belang. Het Europese Hof van Justitie buigt zich nu over een Nederlandse zaak die mogelijk ook de btw op de kaart zet als belangrijke indicator.
Auteur(s)R.D. Hofman
Pagina115-116
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHuurrecht en pacht
TitelIndeplaatsstelling van supermarkten
CiteertitelVGR 2011, p. 116
SamenvattingArtikel 3:307 BW biedt huurders van supermarkten de mogelijkheid om, tegen de wil van de verhuurders, de overdracht van de huurovereenkomst te realiseren in verband met de overdracht van de supermarkt die in de gehuurde bedrijfsruimte wordt uitgeoefend. In de praktijk blijkt dat deze weg vooral bewandeld moet worden als de indeplaatsstelling een wijziging van de supermarktformule met zich meebrengt.
Auteur(s)R.M. Rijpstra
Pagina116-119
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNotarieel recht
TitelBijzondere lasten en beperkingen
CiteertitelVGR 2011, p. 119
SamenvattingHet eerste artikel van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW) meldt dat 'koop' de overeenkomst is waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen. Iedereen gaat vrijwel dagelijks koopovereenkomsten aan (de boodschappen bij de supermarkt en tanken bij het tankstation vallen ook onder deze bepaling).l
Auteur(s)E.M. Dutmer
Pagina119-121
Artikel aanvragenVia Praktizijn