Nederlands Juristenblad

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Juristenblad
Datum 11-11-2011
Aflevering 39
RubriekVooraf
TitelCapture or kill: dood schieten als optie?
CiteertitelNJB 2011, 1996
Samenvatting"Er doen zich situaties voor waar het om het leven brengen van een gevaarlijk figuur wenselijker is dan het beginnen van een oorlog, zoals bijvoorbeeld in Irak." Aldus topdiplomaat en oud-lid van de Commissie-Davids, Peter van Walsum in NRC Handelsblad.1 Hij schreef dat naar aanleiding van de 'targeted killing' van Anwar Al-Awlaki op 30 september 2011 in Jemen en herinnerde zich ongetwijfeld ook de capture or kill mission'' van 1 mei 2011 die eindigde met de dood van Osama bin Laden in Pakistan. Van Walsum staat er positief tegenover. Hij suggereert dat de proportionaliteitsafweging ten aanzien van Irak verkeerd uitpakte, omdat een politieke sluipmoord op Saddam iedereen tegen de borst stuitte en dat daarom een oorlog nodig was. Ik vroeg me even af of zo'n afweging ook op 20 oktober 2011 vooraf was gegaan aan de beslissing om met een Frans vliegtuig en een onbemande Navodrone de vluchtende dictator Khadaffi en zijn lijfwacht te bombarderen. Toen 21 auto's in brand stonden en ongeveer 95 loyalisten waren gedood, maakten rebellen uit Misurata het werk af en schoten de dictator een kogel door zijn slaap. Misschien was dat wel geen targeted killing, maar op een capture of kill mission leek het wel.
Auteur(s)Y. Buruma
Pagina2639-2639
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschap
TitelZuivering en berechting van de door de bezetter benoemde raadsheren in de Hoge Raad na de Tweede Wereldoorlog - Een voorpublicatie
CiteertitelNJB 2011, 1997
SamenvattingDe laatste jaren is er een hernieuwde belangstelling voor de deelnemers aan het rechtsbedrijf tijdens de bezetting in WO II, zoals de advocatuur en de rechterlijke macht. Deze week verschijnt een boek over de minder fraaie rol van de Hoge Raad in die periode en over de naoorlogse zuivering en berechting van een aantal raadsheren. Uit onderstaande voorpublicatie blijkt dat de meeste van de betrokken raadsheren zich onthutst toonden dat zij zich voor een Tribunaal moesten verantwoorden. Zij waren zich van geen kwaad bewust.
Auteur(s)C.J.H. Jansen
Pagina2640-2651
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschap
Titel'Verplichtstelling' van mediation?
CiteertitelNJB 2011, 1998
SamenvattingIn het wetsvoorstel ter implementatie van de Europese mediationrichtlijn wordt mediation niet verplicht gesteld, maar de rechter kan in elke stand van een procedure partijen voorstellen deel te nemen aan mediation. Verplichtstelling, al dan niet naar aanleiding van de implementatie van de richtlijn, is in een aantal landen in Europa wel gebeurd. Ook komt het voor dat er weliswaar geen verplichting tot mediation bestaat, maar dat het niet opvolgen van een suggestie van de rechter om mediation te beproeven, kan worden gesanctioneerd door middel van financiŽle consequenties. De vraag is welke inhoud het aanbevelingsrecht in ons land straks krijgt nu de wetgever doende is dit aanbevelingsrecht te codificeren.
Auteur(s)M. Brink
Pagina2652-2657
LinkVolledige tekst artikel (vbk.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelDe verruiming van de ontnemingsmaatregel is een feit. Maar per wanneer?
CiteertitelNJB 2011, 1999
SamenvattingDe Wet verruiming mogelijkheden voordeelontneming kent geen overgangsbepalingen. Het algemene overgangsrecht is dus van toepassing. Bij strafvorderlijke wijzigingen is dat helder, bij strafrechtelijke minder. De zienswijze die het Openbaar Ministerie in deze hanteert, verruimt echter niet alleen de mogelijkheden van voordeelontneming, maar tegelijkertijd die van het overgangsrecht zelf. Dat kan niet.
Auteur(s)C. de Sitter , R. van Zijl
Pagina2658-2661
LinkVolledige tekst artikel (svsadvocates.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelDiensten van algemeen economisch belang - Aanbesteding: de wenselijkheid voorbij
CiteertitelNJB 2011, 2000
SamenvattingTussen het bizarre nieuws van afgelopen week - de Grieken willen als bewoners van het zinkende schip meestemmen over de methode waarop ze gered worden; Diederik Stapel, kwalificeerde zichzelf na zijn ontmaskering nog steeds als `wetenschapper en onderzoeker' (hoezo onderzoeker; hij onderzocht toch niets) - was daar op 1 november een bijzonder berichtje in de Telegraaf: `Haags OV lijkt onverkoopbaar'. Er zou geen enkele inschrijver zijn op de aanbesteding van het openbaar vervoer in het Stadsgewest Haaglanden. Dat klopte niet, want de HTM en Obuzz hebben wel degelijk belangstelling. Maar dat neemt niet weg dat de door deze regering zo gewenst concurrentie bij het OV niet echt op gang komt.
Auteur(s)E. Steyger
Pagina2662-2662
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelReactie op 'Het biologische alternatief voor de black box drogreden'
CiteertitelNJB 2011, 2001
SamenvattingHet artikel van Hendrik Gommer over biologische grondslagen van recht en moraal (NJB 2011/1588)2 heb ik met grote belangstelling, maar ook met stijgende verwondering gelezen. Het artikel begint met sterke uitgangspunten. Ten eerste, laten we niet dogmatisch stellen dat moraal onmogelijk uit feiten kan worden afgeleid en ten tweede, laten we wetenschappelijke evidentie gebruiken als onderbouwing van onze visie op de grondslagen van moraal en recht.
Auteur(s)M. Scheele
Pagina2663-2663
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNaschrift
TitelEen stapje vooruit
CiteertitelNJB 2011, 2002
SamenvattingMarcel Scheele deelt met mij de mening dat wetenschappelijke evidentie gebruikt moet worden als onderbouwing voor onze visie op de grondslagen van het recht. Daar is al een wereld gewonnen. Vervolgens stelt hij dat mijn argumenten nauwelijks valide zijn. Dat kan best zijn. Ik smacht naar gedegen weerwoord op mijn beweringen. Pogingen tot falsificatie zijn nodig om een theorie te testen. Tegelijk meen ik dat falsificatie nu nog niet is gelukt.
Auteur(s)H. Gommer
Pagina2664-2664
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 20-09-2011, 36989/07, 38353/07
CiteertitelNJB 2011, 2003
SamenvattingWeigering tot stellen van prejudiciŽle vragen. Afstemming EU-recht en EVRM. Onredelijke termijn van procedures. Kwalificatie als slachtoffer.

(Ullens de Schooten en Rezabek / BelgiŽ)
Pagina2665-2666
UitspraakECLI:CE:ECHR:2011:0920JUD003698907
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelEHRM 20-09-2016, 14902/04
CiteertitelNJB 2011, 2004
SamenvattingBelastingaanslag en boete. Procedurele bescherming en proportionaliteit. Discriminatie en misbruik van beperkingsbevoegdheid.

(OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos / Rusland)
Pagina2666-2668
UitspraakECLI:CE:ECHR:2016:0920JUD001490204
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHof van Justitie EU, 04-10-2011, C-403/08, C-429/08
CiteertitelNJB 2011, 2005
SamenvattingOntvangst van uitzending van voetbalwedstrijden via satelietdecorkaarten. Verbod op handel en gebruik satelietdecorkaarten in lidstaat. Exclusieve licenties om op grondgebied van ťťn enkele lidstaat uit te zenden. Weergave van uitzendingen in strijd met exclusief toegekende rechten. Vrij verrichten van diensten. Restrictie met mededingingsbeperkende strekking. (Football Association Premier League and others)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 4 oktober 2011.#Football Association Premier League Ltd en anderen tegen QC Leisure en anderen (C-403/08) en Karen Murphy tegen Media Protection Services Ltd (C-429/08).#Verzoeken om een prejudiciele beslissing: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (C-403/08), High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (C-429/08) - Verenigd Koninkrijk.#Satellietuitzending - Uitzending van voetbalwedstrijden - Ontvangst van uitzending via satellietdecoderkaarten - Satellietdecoderkaarten die in lidstaat rechtmatig in verkeer zijn gebracht en in andere lidstaat worden gebruikt - Verbod op handel en gebruik in lidstaat - Weergave van uitzendingen in strijd met exclusief toegekende rechten - Auteursrecht - Recht van televisie-uitzending - Exclusieve licenties om op grondgebied van een enkele lidstaat uit te zenden - Vrij verrichten van diensten - Artikel 56 VWEU - Mededinging - Artikel 101 VWEU - Restrictie met mededingingsbeperkende strekking - Bescherming van diensten gebaseerd op voorwaardelijke toegang - Illegale uitrusting - Richtlijn 98/84/EG - Richtlijn 2001/29/EG - Reproductie van werken in geheugen van satellietdecoder en op televisiescherm - Uitzondering op reproductierecht - Mededeling van werken aan publiek in horecagelegenheden - Richtlijn 93/83/EEG.#Gevoegde zaken C-403/08 en C-429/08.
Pagina2668-2669
UitspraakECLI:EU:C:2011:631
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 28-10-2011, 09/04423
CiteertitelNJB 2011, 2006
SamenvattingVerval. Verjaring. Tussen Partijen geldt een verjaringsbeding en een vervalbeding. Nadat de ene partij de andere aansprakelijk heeft gesteld wegens toerekenbare tekortkoming, vraagt zij bij brief van 5 juli 2005 naar de gronden waarop de wederpartij meent niet aansprakelijk te zijn.
Samenvatting (Bron)Verbintenissenrecht. Vordering uit wanprestatie. Beroep op verjarings-/vervaltermijn in Fenexvoorwaarden. Uitleg brief - in samenhang met verdere correspondentie tussen partijen - door hof als rechtsgeldige stuitingshandeling, onjuist noch onbegrijpelijk.
Pagina2669-2670
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BQ7063
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 28-10-2011, 10/00299
CiteertitelNJB 2011, 2007
SamenvattingOpzegging duurovereenkomst. De eigenaars van kabels en leidingen in gemeentegrond hebben met de gemeente overeenkomsten van onbepaalde duur gesloten, waarin is bepaald dat de kosten ven verplaatsing van de kabels en leidingen voor rekening van de gemeente komen. In verband met de liberalisering van de energiemarkt zegt de gemeente de overeenkomsten op, met inachtneming van een opzegtermijn van ruim drie maanden, en voert zij een publiekrechtelijke regeling in volgens welke de verplaatsingskosten voor rekening van de eigenaars komen, behoudens de mogelijkheid van nadeelcompensatie in sommige gevallen.
Samenvatting (Bron)Verbintenissenrecht. Rechtsgeldige opzegging door gemeente van duurovereenkomsten met elektriciteitsbedrijf ter zake van kabels en leidingen in gemeentegrond. Gewijzigde rolverdeling overheid en nutsbedrijven door liberalisering energiemarkt. Eisen redelijkheid en billijkheid brengen niet mee dat gemeente zwaarwegende grond voor opzegging dient te hebben. Hoge Raad vernietigt bestreden arrest en bekrachtigt vonnis rechtbank.
Pagina2670-2671
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BQ9854
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 28-10-2011, 10/00642
CiteertitelNJB 2011, 2008
SamenvattingIntellectuele eigendom. MAG heeft ten aanzien van haar zaklampen Benelux vormmerken gedeponeerd. Edco verkoopt ook zaklampen.
Samenvatting (Bron)Intellectuele eigendom. Inbreukactie; auteursrecht, merkenrecht, oneerlijke mededinging (slaafse nabootsing). Criterium reciprociteitsregel art. 2 lid 7 Berner Conventie; niet alleen in land van oorsprong bestaande algemene of categoriale uitsluiting van of drempels voor auteursrechtelijke bescherming van belang, maar ook met concrete werk samenhangende factoren die in weg staan aan auteursechtelijke bescherming in land van oorsprong. Bewijsplicht auteursrechtelijke bescherming in land van oorsprong rust op partij die aanspraak op bescherming maakt (art. 150 Rv). Betwisting merkrecht kan ook bestaan in stelling dat merk nietig is omdat het elk onderscheidend vermogen mist zodat geen merkrecht is verkregen. Geen restrictieve toepassing art. 14 lid 8 BTMW (oud); vgl. BenGH 21 december 1990, LJN AD1316 (Prince). Geen rechtstreekse werking art. 10 bis Verdrag van Parijs. PrejudiciŽle vragen van overgangsrecht met betrekking tot wijziging art. 14 lid 1 en vervallen van art. 14 lid 8 BTMW (oud) per 1 december 2003.
Pagina2671-2673
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BR3059
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 28-10-2011, 10/00760
CiteertitelNJB 2011, 2009
SamenvattingHoofdzaak. Vrijwaring. Doorgeschoven proceskosten. De vordering in de hoofdzaak wordt afgewezen. Als uitvloeisel daarvan wordt ook de vordering in de vrijwaringszaak afgewezen. Het hof heeft de aan beide zijden in de vrijwaringszaak gevallen proceskosten ten laste gebrachte van de eiser in de hoofdzaak.
Samenvatting (Bron)Procesrecht. Doorschuiven proceskosten vrijwaringszaak naar hoofdzaak. Hoge Raad komt terug van eerdere rechtspraak. Niet langer kan gezegd worden dat billijkheid doorschuiven van kosten eist. Proceskosten waarin gewaarborgde in vrijwaringszaak wordt veroordeeld daarom niet meer ten laste van verliezende eiser in hoofdzaak.
Pagina2673-2674
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BQ6079
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 28-10-2011, 10/01163
CiteertitelNJB 2011, 2010
SamenvattingVrijwaringszaak bij de hiervoor afgedrukte hoofdzaak nr. 10/00760, LJN BQ6079.
Samenvatting (Bron)Cassatie. Vrijwaring. Afwijzing vordering in hoofdzaak brengt mee dat beroep in vrijwaringszaak moet worden verworpen.
Pagina2674-2674
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BQ6080
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 28-10-2011, 10/02224
CiteertitelNJB 2011, 2011
SamenvattingZorgplicht onderwijsinstelling. Een studente heeft letsel opgelopen bij de deelname aan een in opdracht van de school georganiseerde kartwedstrijd. De onderwijsovereenkomst bepaalt dat de school een aanvullende ongevallenverzekering heeft afgesloten die van kracht is tijdens deelname aan activiteiten die uitgaan van de school. De door de school afgesloten verzekering blijkt niet uit te keren bij deelname aan kartwedstrijden.
Samenvatting (Bron)Aansprakelijkheidsrecht. Letselschade student, opgelopen bij door school georganiseerde kartwedstrijd. Ontbreken dekking schoolongevallenpolis. Onderwijsinstelling aansprakelijk voor ontoereikende dekking? Uitleg onderwijsovereenkomst. Van algemene bekendheid dat ongevallenverzekeringen beperkingen en uitsluitingen van dekking kennen bij risicovolle activiteiten. Oordeel hof dat student niet redelijkerwijs dekking mocht verwachten, onjuist noch onbegrijpelijk. Opvatting dat onderwijsinstelling zonder meer moet zorgen voor ongevallenverzekering die voor risicovolle activiteiten dekking biedt, althans haar studenten duidelijk moet maken dat verzekering geen dekking biedt, kan in haar algemeenheid niet worden aanvaard.
Pagina2674-2675
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BQ2324
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 28-10-2011, 10/04341
CiteertitelNJB 2011, 2012
SamenvattingFaillissement. Ongerechtvaardigde verrijking. X heeft een groot aantal personen opgelicht door hen te bewegen geld aan hem te lenen en hen voor te spiegelen dat hij het geleende geld zou beleggen en met zeer hoge rentevergoeding zou terugbetalen. A heeft daadwerkelijk veel meer geld van X terugontvangen dan zij aan hem heeft uitgeleend. Nadat X failliet is gegaan en strafrechtelijk is veroordeeld vordert de curator (terug)betaling door A.
Samenvatting (Bron)Faillissement. Ponzi-scheme. Beroep curator op nietigheid overeenkomsten van geldlening. Sanctie art. 3:40 lid 2 BW mist toepassing; ook destijds geldende Wte en Wtk strekten niet ertoe geldigheid aan te tasten van met die wetten strijdige rechtshandelingen. Geen strijd met goede zeden enkel omdat overeengekomen rentevergoedingen buitensporig zijn of in wanverhouding staan tot tegenprestatie. Bijkomende omstandigheden nodig. Wetenschap derde vereist voor onzedelijke strekking en daarmee nietigheid rechtshandelingen in verband met oplichtingspraktijken schuldenaar. Overeenkomst rechtvaardigt in beginsel verrijking tussen partijen, maar niet steeds en zonder meer ten opzichte van derde, hetgeen te meer geldt indien wanverhouding tussen overeengekomen prestaties. Door curator ingestelde vordering uit hoofde van ongerechtvaardigde verrijking niet toewijsbaar. Benadeling gezamenlijke schuldeisers in verhaalsmogelijkheden door betalingen schuldenaar voor faillissement aan derde ter voldoening opeisbare schuld, behoudens uitzonderingen art. 47 F. (die niet aan de orde zijn), geen grond tot teruggaaf (aan boedel) van die betalingen.
Pagina2675-2677
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BQ5986
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 28-10-2011, 10/05147
CiteertitelNJB 2011, 2013
SamenvattingKraken. Strafrechtelijke ontruiming. Voorafgaande rechterlijke toetsing.
Samenvatting (Bron)Kort geding tegen de Staat. Wet Kraken en Leegstand; art. 138a Sr, art. 551a Sv. Legitimiteit strafrechtelijke ontruiming. Geen overschrijding margin of appreciation art. 8 lid 2 EVRM met art. 551a Sv. Geen strijd met art. 7 EVRM indien na inwerkingtreding art. 138a Sr voortgezet verblijf strafbaar wordt. Gelet op ernst inbreuk (huisrecht) en onomkeerbaarheid gevolgen, voorafgaande rechterlijke toetsing rechtmatigheid (dreigende) ontruiming vereist. Wederrechtelijkheid verblijf betekent niet dat kraker geen arguable claim kan hebben. Ontruiming in beginsel slechts na uitkomst kort geding in eerste aanleg. Kort geding in ťťn instantie voldoende effectief (art. 13 EVRM). Noodzaak van tijdige aankondiging ontruiming en van deugdelijk gepubliceerde beleidsregels. Beleidsbrief College van procureurs-generaal (Stcrt. 2010, nr. 19500).
Pagina2677-2679
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BQ9880
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 13-09-2011, 09/04811
CiteertitelNJB 2011, 2014
SamenvattingEen als beroep op noodweer van de verdachte te beschouwen verweer bleef ten onrechte door het hof niet beantwoord.
Samenvatting (Bron)Het Hof heeft verzuimd uitdrukkelijk een met redenen omklede beslissing te geven op een gevoerd verweer. Het middel is gegrond.
Pagina2679-2680
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BR1125
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 13-09-2011, 10/01786 B, 10/01787 B
CiteertitelNJB 2011, 2015
SamenvattingGegrondverklaring door de rechtbank van het 'klassieke' beslag (art. 94 Sv) op onroerende goederen (panden) houdt geen stand nu dat beslag niet alleen ter zake van illegale hennepteelt kon plaatsvinden, maar ook ter zake van een groot aantal andere misdrijven.
Pagina2680-2680
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 13-09-2011, 10/04759 H
CiteertitelNJB 2011, 2016
SamenvattingHerziening toegestaan nu de aanvrager ten onrecht is veroordeeld als illegaal vreemdeling.
Samenvatting (Bron)Herziening.
Pagina2680-2681
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BQ4723
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 13-09-2011, 09/00800
CiteertitelNJB 2011, 2017
SamenvattingDe bewezenverklaring heeft gebruikgemaakt van bewijsmiddelen die door de verdachte zijn afgelegd, maar die het hof in de nadere bewijsoverweging (voor een deel) ongeloofwaardig acht.
Samenvatting (Bron)De bewezenverklaring is niet naar de eis der wet met redenen omkleed, nu het Hof in de gebezigde bewijsmiddelen verklaringen van verdachte heeft opgenomen die het blijkens de nadere bewijsoverweging ongeloofwaardig heeft geacht.
Pagina2681-2681
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BQ5708
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 13-09-2011, 10/02610 P
CiteertitelNJB 2011, 2018
SamenvattingHet bezwaar dat namens de verdachte wordt aangevoerd, is niet een middel als bedoeld in art. 437 lid 2 Sv: het bezwaar in de ontnemingsprocedure is immers aangevoerd voor het geval het cassatiemiddel in de hoofdzaak gegrond zou worden bevonden. Wat daarbij over het hoofd wordt gezien, is in het arrest nader uiteengezet.
Pagina2681-2681
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BQ8916
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 13-09-2011, 10/01394
CiteertitelNJB 2011, 2019
SamenvattingHoewel de verdachte met anderen onrechtmatig het scoutinggebouw is binnengekomen, kan daaruit niet zonder meer worden afgeleid dat hij in bewuste en nauwe samenwerking met de daders de diefstal van de geluidsinstallatie heeft gepleegd.
Samenvatting (Bron)Slagende bewijsklacht medeplegen diefstal met braak.
Pagina2681-2682
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BQ4677
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 13-09-2011, 10/02415 B
CiteertitelNJB 2011, 2020
SamenvattingNu de rechter in de strafzaak de auto waar het in de beklagprocedure om gaat verbeurd heeft verklaard, is er in de beklagprocedure een (andersluidende) beslissing niet meer mogelijk.
Pagina2682-2682
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BQ8909
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 13-09-2011, 10/04778
CiteertitelNJB 2011, 2021
SamenvattingEen omstandigheid die de verdachte zwaar wordt aangerekend bij de strafoplegging, te weten een zware veroordeling wegens een ernstig eerder geweldsdelict waarvoor de verdachte een onherroepelijk geworden straf was opgelegd, is onbegrijpelijk nu niet is gebleken dat zo een onherroepelijke veroordeling bestaat.
Samenvatting (Bron)Strafmotivering. s Hofs vaststelling over een eerdere onherroepelijke veroordeling is niet zonder meer begrijpelijk gelet op de inhoud van het door het Hof genoemde UJD. De strafoplegging is daarom ontoereikend gemotiveerd.
Pagina2682-2683
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BQ9106
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 13-09-2011, 11/00118
CiteertitelNJB 2011, 2022
SamenvattingHet proces-verbaal van de terechtzitting is de enige kenbron van de daar in acht genomen vormen en van de inhoud van de ter terechtzitting afgelegde verklaringen van de verdachte.
Samenvatting (Bron)Strafmotivering. HR herhaalt toepasselijke overweging uit HR LJN AU1993. De strafoplegging is ontoereikend gemotiveerd, nu het Hof in de strafmotivering verwijst naar de inhoud van een UJD dat zich niet bij de stukken bevindt en naar een verklaring van verdachte ter terechtzitting in hoger beroep terwijl het proces-verbaal van de terechtzitting daarover niets inhoudt.
Pagina2683-2683
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BQ9111
Artikel aanvragenVia Praktizijn